Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Geldend van 01-03-2016 t/m 30-12-2016

Intitulé

Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALING

Artikel 1 Subsidiabele organisaties

 • 1.

  Er wordt alleen een subsidie verstrekt aan een aanvrager die gevestigd is in de gemeente Bergeijk, rechtspersoon is en die voldoet aan de criteria in deze regeling.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 wordt uitsluitend een subsidie verstrekt aan een aanvrager die gevestigd is buiten de gemeente Bergeijk indien Bergeijk in het werkgebied ligt van deze organisatie, mits er geen organisatie gevestigd is in de gemeente Bergeijk die dezelfde activiteiten uitvoert als waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • 3.

  Het college kan in afwijking van het eerste en het tweede lid bepalen dat een organisatie niettemin voor subsidie in aanmerking komt, als deze voldoet aan de Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 en de in deze uitvoeringsregeling genoemde subsidievoorwaarden.

 • 4.

  Indien aan een organisatie een subsidie wordt verleend hoger dan € 50.000 per jaar, worden er met deze organisatie op individueel niveau afspraken gemaakt over de doelstelling, te leveren prestaties, tussentijdse rapportages en de wijze van verantwoorden.  

Hoofdstuk 2 SPEERPUNT 1: MAATSCHAPPELIJKE OPBOUW EN SAMENLEVING

2.1 Bijdrage in exploitatie en/of instandhouding accommodaties

Speeltuin De Bucht

Artikel 1 Subsidiedoel

Bijdragen aan de instandhouding van Speeltuin De Bucht, voor zover deze aan kinderen de gelegenheid biedt om op een verantwoorde en veilige wijze onder toezicht van volwassenen gebruik te maken van de speeltuinvoorziening.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten/prestaties

De speeltuinvoorziening:

 • 1.

  voldoet aan de wettelijke eisen voor veiligheid;

 • 2.

  is afgebakend;

 • 3.

  is gedurende een bepaalde periode op vaste openingstijden open;

 • 4.

  staat gedurende de openingstijden onder toezicht van een of meer volwassenen

 • 5.

  biedt tegen betaalbare tarieven een bezoek aan;

 • 6.

  biedt in overleg met de Algemene Hulpdienst Bergeijk aan 10 kinderen uit gezinnen met een laag inkomen een of meerdere gratis entree(s) tijdens de zomervakantie aan

Artikel 3 Subsidiegrondslag en –bedrag

De subsidiegrondslag is een (gedeelte van het) benodigd bedrag, gebaseerd op een door B & W goedgekeurd meerjarenonderhoudsplan van de beherende organisatie, waarbij de veiligheid en het toezicht van de speeltoestellen gewaarborgd is.

De subsidiegrondslag is de hoogte van de subsidie met peiljaar 2016.

Artikel 4 Bij de aanvraag over te leggen stukken
 • 1.

  Een verklaring, dat de voorziening voldoet aan de veiligheidsvoorschriften (op basis van het jaarlijks Inspectierapport, getoetst aan het landelijk Attractiebesluit 1998);

 • 2.

  Een brochure met openingstijden en tarievenlijst van het jaar van subsidie aanvraag. 

Bezoekerscentrum Teutenhuis

Artikel 1 Subsidiedoel

Bijdragen aan de instandhouding van het Bezoekerscentrum Teutenhuis als archeologisch streekmuseum, heemkamer en toeristisch informatiecentrum en activiteitencentrum op het gebied van cultuur met het naastgelegen gebouw De Ster als horecafunctie en het beheren en exploiteren van de naastgelegen Beelden- en Bloementuin, het Glazen huis als expositieruimte

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestaties
 • 1.

  Het huren, verhuren, beheren en exploiteren en het aanbieden van culturele activiteiten van het Bezoekerscentrum Teutenhuis voor het gebruik als bezoekerscentrum, informatieruimte, toerisme, museum en Heemkamer;

 • 2.

  Het Teutenhuis opstellen tijdens Monumentendag en hierbij een groepje inwoners uit de Wmo doelgroep een gratis rondleiding aanbieden in het gebouw en de buitenruimte, waaronder de beelden- en bloementuin

Artikel 3 Subsidiegrondslag en –bedrag

De subsidiegrondslag is een bijdrage van 100% van de huur exclusief BTW aan de eigenaar, de Maatschappij van Welstand met als grondslag het bedrag van de huur met als peiljaar 2016 en de afgesproken indexering in het huurcontract (huurindexering) en het bedrag voor de huur voor het gebouw De Ster met als peiljaar 2016

Artikel 4 Bij de aanvraag over te leggen stukken

Een overzicht van de huurnota’s en een goedgekeurde jaarrekening voorafgaande aan het jaar van aanvraag, een concept van de geldende huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder en een goedgekeurde begroting van het lopende jaar.

Bakkerijmuseum in Luyksgestel

Artikel 1 Subsidiedoel

Bijdragen aan de instandhouding van het Bezoekerscentrum Teutenhuis als archeologisch streekmuseum, heemkamer en toeristisch informatiecentrum en activiteitencentrum op het gebied van cultuur met het naastgelegen gebouw De Ster als horecafunctie en het beheren en exploiteren van de naastgelegen Beelden- en Bloementuin, het Glazen huis als expositieruimte

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestatie

 • 1.

  Het huren, verhuren, beheren en exploiteren en het aanbieden van culturele activiteiten van het Bezoekerscentrum Teutenhuis voor het gebruik als bezoekerscentrum, informatieruimte, toerisme, museum en Heemkamer;

 • 2.

  Het Teutenhuis opstellen tijdens Monumentendag en hierbij een groepje inwoners uit de Wmo doelgroep een gratis rondleiding aanbieden in het gebouw en de buitenruimte, waaronder de beelden- en bloementuin.

Artikel 3 Subsidiegrondslag en –bedrag

De subsidiegrondslag is een bijdrage van 100% van de huur exclusief BTW aan de eigenaar, de Maatschappij van Welstand met als grondslag het bedrag van de huur met als peiljaar 2016 en de afgesproken indexering in het huurcontract (huurindexering) en het bedrag voor de huur voor het gebouw De Ster met als peiljaar 2016.

Artikel 4 Bij de aanvraag over te leggen stukken

Een overzicht van de huurnota’s en een goedgekeurde jaarrekening voorafgaande aan het jaar van aanvraag, een concept van de geldende huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder en een goedgekeurde begroting van het lopende jaar.

Bakkerijmuseum in Luyksgestel

Artikel 1 Subsidiedoel

Bijdragen aan de instandhouding van het Bakkerijmuseum.

Artikel 2 Activiteiten en prestaties
 • 1.

  Het open stellen en instandhouden van het Bakkerijmuseum.

 • 2.

  Jaarlijks 5 inwoners uit een kwetsbare doelgroep gratis laten deelnemen aan een activiteit. Voorbeelden van kwetsbare doelgroepen zijn (licht) dementerenden, mensen met een verstandelijke beperking, vluchtelingen en mensen met een laag inkomen

Artikel 3 Subsidiegrondslag en –bedrag

De subsidiegrondslag is de hoogte van de subsidie met als peiljaar 2016.

Artikel 4 Bij de aanvraag over te leggen stukken

Een overzicht van de huisvestingskosten van het jaar, voorafgaande aan het jaar van aanvraag.

Openluchttheater in Luyksgestel

Artikel 1 Subsidiedoel

Bijdragen aan de instandhouding van het Openluchttheater.

Artikel 2 Activiteiten en prestaties
 • 1.

  De instandhouding van het Openluchttheater, in het bijzonder het geven van kinder- en familievoorstellingen

 • 2.

  Jaarlijks aan de Algemene Hulpdienst het schenken van 10 entree bewijzen, zodat deze kunnen worden gegeven aan gezinnen met een laag inkomen.

Artikel 3 Subsidiegrondslag en –bedrag

De subsidiegrondslag is de subsidie met als peiljaar 2016.

Artikel 4 Bij de aanvraag over te leggenstukken

Een overzicht van geplande activiteiten in het subsidiejaar.

Gemeentelijke sporthallen

Artikel 1 Subsidiedoel

Bijdragen aan de exploitatie van de sporthal, waardoor sportverenigingen tegen betaalbare tarieven de sporthal kunnen huren en hun activiteiten aanbieden.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten/prestaties

Het openstellen en instandhouden van de sporthal voor de binnensportverenigingen buiten de schooltijden

Artikel 3 Subsidiegrondslag en –bedrag

De subsidiegrondslag is gebaseerd op een historisch afgesproken bedrag, dat gebaseerd is op het verschil in exploitatiekosten en de niet kostendekkende tarieven voor de binnensportverenigingen.

Als basis geldt het afgesproken bedrag uit 2016 en de subsidie overeenkomst 2013-2018.

Artikel 4 Bij de aanvraag over te leggen stukken

De jaarrekening over de exploitatie van de sporthal van het voorgaande jaar van subsidieaanvraag

Buitensportaccommodaties (voetbal, tennis en korfbal)

Artikel 1 Subsidiedoel

Bijdragen aan de exploitatie van de buitensportaccommodatie, waardoor sportverenigingen tegen betaalbare tarieven gelegenheid gegeven wordt tot sportbeoefening

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten/prestaties

Alle zaken die direct de beoefening van sport ten goede komen. Hiermee wordt bedoeld de exploitatie van de velden, kleedkamers en entourage. De kantine valt niet onder de subsidiabele activiteiten.

Artikel 3 Subsidiegrondslag en –bedrag

De subsidiegrondslag is gebaseerd op een historisch afgesproken bedrag, dat gebaseerd is op een compensatie in de exploitatiekosten van de buitensportaccommodatie, niveau peiljaar 2016.

Artikel 4 Bij de aanvraag over te leggen stukken

De jaarrekening over de exploitatie van de buitensportaccommodatie van het voorgaande jaar van subsidieaanvraag

2.2 Het verstrekken van subsidie aan vrijwilligersorganisaties:

2.2.1 Kadervorming

Artikel 1 Subsidiedoel

De kwaliteit van het vrijwillig kader van de verenigingen op de terreinen van welzijn, sport en cultuur in Bergeijk ten behoeve van de jeugd vergroten.

Artikel 2 Activiteiten/prestatie
 • 1.

  De vereniging moet vrijwillig kader hebben, dat lid is van de Bergeijkse vereniging of als vrijwilliger werkzaam is. De vereniging draagt zorg dat het vrijwillig kader aan kadervorming doet, hetzij kadertrainingen volgt. Dit moet uit het activiteitenoverzicht blijken.

 • 2.

  De leeftijd van het kader is minimaal 16 jaar.

 • 3.

  De vereniging heeft tenminste 15 actieve jeugdleden tussen de 4 en 18 jaar (4 tot en met 17 jaar) of deelnemers;

 • 4.

  Het kader moet een certificaat of diploma van een sportbond, scoutingbond of anderszins hebben  

Artikel 3 Subsidiegrondslag

De subsidie bedraagt:

 • 1.

  € 150,= per jaar voor een vereniging met 15 tot 50 jeugdleden

 • 1.

  € 200,= per jaar voor een vereniging met 50 tot 100 jeugdleden

 • 2.

  € 250,= per jaar voor een vereniging met meer dan 100 jeugdleden. 

Artikel 4 Bij de aanvraag over te leggen stukken

Een door het bestuur gewaarmerkt overzicht van het aantal jeugdleden per 1 januari van het jaar van de subsidieaanvraag, inclusief een lijst van gediplomeerd kader met een specificatie van de kwalificaties per kaderlid in relatie tot het subsidiedoel.

2.2.2 EHBO verenigingen

Artikel 1 Subsidiedoel

EHBO verenigingen in de gelegenheid brengen:

 • 1.

  ondersteuning te verlenen bij activiteiten in de gemeente Bergeijk, gericht op het voorkomen van ongevallen en

 • 2.

  verantwoorde hulp bij ongelukken te verlenen,

 • 3.

  leden op te leiden tot het EHBO-diploma (inclusief reanimatie en AED-gebruik).

 • 4.

  het vervangen en het onderhouden van de eigen (oefen) AED. 

Artikel 2 Activiteiten/prestatie
 • 1.

  Ter ondersteuning aanwezig zijn bij plaatselijke evenementen met opgeleide EHBO- vrijwilligers.

 • 2.

  Het opleiden van leden.

 • 3.

  Leden stimuleren zich aan te melden bij

  www.hartslag.nu

Artikel 3 Subsidiegrondslag en –bedrag
 • 1.

  Subsidiegrondslag is het aantal leden van de EHBO-vereniging.

 • 2.

  De subsidie bedraagt per lid € 25,= per jaar met een maximum van 200 leden.

 • 3.

  een bijdrage voor het onderhoud en vervanging van de AED van € 760 per EHBO vereniging per jaar.

Artikel 4 Bij de aanvraag over te leggen stukken 

Een door het bestuur gewaarmerkte ledenlijst met daarop het aantal leden als bedoeld in artikel 3 lid 1 per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd en een lijst van activiteiten van het vorig jaar, waarbij de vereniging voor het verlenen van ondersteuning aanwezig is geweest en een overzicht van de boekwaarde en de onderhoudskosten van de (oefen)AED.

2.2.3 Oranjecomite’s

Artikel 1 Subsidiedoel

Het laten voortbestaan van de cultuurhistorische traditie dat in elke kern openbaar Koningsdag wordt gevierd.

Artikel 2 Prestaties en activiteiten

Het organiseren van activiteiten voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar op Koningsdag.

Artikel 3 Subsidiegrondslag

Per kern wordt per inwoner een bedrag van € 0,25 verleend, met als basis de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente per 1 januari van het jaar van aanvraag.

Artikel 4 Bij de aanvraag over te leggen stukken

Een activiteitenoverzicht of programmaboekje voor de Koningsdagviering van het jaar voorafgaand aan de subsidie- aanvraag.

2.2.4 Jeugdcarnavalsoptochten

Artikel 1 Subsidiedoel

Het laten voortbestaan van de cultuurhistorische traditie dat in elke kern een jeugdcarnavalsoptocht wordt georganiseerd met als nevendoel het bevorderen van de sociale samenhang voor de oudere jeugd door het voorbereiden van de optocht en het maken van carnavalswagens.

Artikel 2 Prestaties en activiteiten
 • 1.

  Het organiseren van een jeugdcarnavalsoptocht in de plaatselijke kern voor de kinderen en jongeren van 2 tot 18 jaar en het meewerken aan het maken van carnavalswagen.

 • 2.

  Jaarlijks tenminste 1 volwassen lid/leider neemt deel aan de signaleringscursus die het GOW organiseert  

Artikel 3 Subsidiegrondslag

Per kern wordt per inwoner een bedrag van € 0,25 verleend, met als basis de BRP per 1 januari van het jaar van aanvraag.

Artikel 4 Bij de aanvraag over te leggen stukken

De aanvraag, die voor 1 juni van het jaar voorafgaande aan het jaar van aanvraag wordt ingediend, bevat mede een activiteiten/programmaboekje voor de carnavalsviering van het voorafgaande jaar van aanvraag.

 

2.2.5 Harmonie-, Fanfare- en Accordeonverenigingen

Artikel 1 Subsidiedoel

Op verzoek van de gemeente het verlenen van passende diensten bij voor de gemeenschap van de kernen Bergeijk/ Luyksgestel/Riethoven/Westerhoven van belang zijnde evenementen, festiviteiten en activiteiten.

Artikel 2 Prestaties en activiteiten
 • 1.

  Het verzorgen van een adequate jeugdopleiding;

 • 2.

  Aansluiting bij een landelijk overkoepelend orgaan;

 • 3.

  Zorgdragen voor voldoende instrumentarium voor de leden en representatieve kleding bij openbare optredens;

 • 4.

  Zorgdragen voor het onder leiding staan van de orkesten van een bevoegde dirigent;

 • 5.

  Het nastreven van een goede kwaliteit van de orkesten.

 • 6.

  Jaarlijks neemt tenminste 1 volwassen lid/leider deel aan de signaleringscursus die het GOW in 2015 organiseert

Artikel 3 Subsidiegrondslag

De subsidiegrondslag en –bedrag is gebaseerd op de hoogte van de subsidie van het peiljaar 2016

Artikel 4 Bij de aanvraag over te leggen stukken
 • 1.

  Bewijs van aansluiting bij een overkoepelend orgaan;

 • 2.

  Een activiteitenoverzicht voor het subsidiejaar.

 • 3.

  Indien in het voorgaande jaar een andere dirigent is aangetrokken, een bewijs van bevoegdheid van de dirigent.

2.3 Vrijetijdsactiviteiten voor kindervakantiewerk

Artikel 1 Subsidiedoel

Organiseren van vrije tijdsactiviteiten voor kinderen in de eigen kern tijdens de zomervakantie.

Artikel 2 Prestaties en activiteiten
 • 1.

  Het organiseren van sport-, spel-, creatieve en recreatieve activiteiten gedurende minimaal drie aaneengesloten dagen voor jeugdigen in de basisschoolleeftijd (vakantieweek)

 • 2.

  Jaarlijks worden in overleg met de Algemene Hulpdienst Bergeijk 5 kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de gelegenheid gesteld om gratis deel te nemen aan de jeugdvakantieweek

Artikel 3 Subsidiegrondslag

Subsidiegrondslag voor kindervakantiewerk is het aantal deelnemende kinderen van 4 tot 12 jaar;

Het subsidiebedrag bedraagt per deelnemend kind voor minstens 3 dagen: € 2,00 per dag met een minimum van 50 deelnemers uit de gemeente Bergeijk tot een maximum van 500 deelnemers uit de betreffende kern.

Artikel 4 Bij de aanvraag en verantwoording achteraf over te leggen stukken

Een activiteitenoverzicht en een raming van het (bij verantwoording werkelijk) aantal deelnemers.

HOOFDSTUK 3. SPEERPUNT 2: BEVORDERING LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE GEZONDHEID EN ONTWIKKELING VAN JEUGDIGEN

3.1 Gezondheid bevorderende activiteiten

Artikel 1 Professionaliteit

Subsidie in het kader van gezondheid bevorderende activiteiten is beperkt tot de doelgroep 0 tot 18-jarigen, en kan worden verleend aan professionele organisaties. Te denken valt aan subsidieverstrekking aan de GGD (4-18 jaar) en stichting Zuidzorg (0-4 jaar).

3.2 Ontwikkelingsgerichte of schoolloopbaan ondersteunende activiteiten

Artikel 1 Professionaliteit

Subsidie in het kader van ontwikkelingsgerichte of schoolloopbaan ondersteunende activiteiten is beperkt tot de doelgroep 0-18-jarigen, met als doel dat zij kunnen opgroeien tot zelfstandige burgers.

Subsidie in dit kader wordt slechts verleend aan professionele organisaties als

a. Stichting Bibliotheek De Kempen

b. Kunsteducatie Art4U en Cultuurpunt Bergeijk

c. Stichting Peuterspeelzalen Bergeijk

3.3 Cultuur en natuureducatie (verenigingen met leden, zoals Scouting en IVN)

Artikel 1 Subsidiedoel

Het bevorderen van de ontwikkelingskansen van jeugd tussen 0 en 18 jaar zodat ze kunnen opgroeien tot zelfstandige burgers

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten natuureducatie-prestaties

 • 1.

  Subsidiabele cultuur en natuureducatie is een werkvorm waarbij door middel van kennis respect voor de natuur en een verantwoordelijk gebruik ervan bevorderd wordt. Om voor subsidie in aanmerking te komen geldt een minimum aantal van 15 jeugdleden per instelling in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

 • 2.

  Jaarlijks neemt tenminste 1 volwassen lid/leider deel aan de signaleringscursus die het GOW organiseert.

Artikel 3 Subsidiegrondslag en -bedrag
 • 1.

  De subsidiegrondslag voor natuureducatie betreft het aantal jeugdleden per vereniging

 • 2.

  De hoogte van het bedrag per jeugdlid is vastgesteld op € 10,= met een maximum tot

  € 3.000,= per organisatie.

Artikel 4 Bij de aanvraag over te leggen stukken

Een deelnemerslijst en een beknopt activiteitenoverzicht van het jaar voorafgaand aan de aanvraag

3.4  Cultuur en natuureducatie (Verenigingen zonder leden, zoals Natuurtuin en Heemkunde)

Artikel 1 Subsidiedoel

Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar te laten genieten van de natuur en de heemkunde en het kennis laten maken met de natuur en met de heemkunde. Dit ter bevordering van de ontwikkelingskansen van de jeugd tussen 0 en 18 jaar, zodat de kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige burgers.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten natuureducatie en heemkunde/prestaties
 • 1.

  Subsidiabele natuureducatie en heemkunde cultuureducatie activiteiten zijn activiteiten in de vorm van het aanbieden en het verzorgen van lesprogramma’s voor de basisscholen. Deze leerlingen ontvangen in de Natuurtuin aanschouwelijke natuureducatie en worden hierbij door ervaren vrijwilligers begeleid. Dit zelfde geldt voor vrijwilligers van de heemkundekringen voor de jeugd in bijv. het Teutenhuis.

 • 2.

  Jaarlijks gratis aanbieden van een eenmalige natuureducatie activiteit aan ten minste 5 volwassenen uit een kwetsbare doelgroep naar keuze. Voorbeelden van kwetsbare doelgroepen zijn (licht) dementerenden, mensen met een verstandelijke beperking, vluchtelingen en mensen met een laag inkomen

Artikel 3 Subsidiegrondslag en –bedrag
 • 1.

  De subsidiegrondslag voor natuur- en cultuureducatie betreft het aantal leerlingen op de Bergeijkse basisscholen met als peildatum, de teldatum voor de opgave aan het ministerie van OCW, namelijk 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

 • 2.

  De hoogte van het bedrag per subsidiabele leerling is vastgesteld op € 1,= met een maximum van € 3.000,= per organisatie.

Artikel 4 Bij de aanvraag over te leggen stukken
 • 1.

  Een overzicht met data van de bezoeken per groep, per school over het jaar, voorafgaand aan het jaar van aanvraag;

 • 2.

  Een beknopt activiteitenoverzicht voor het jaar van aanvraag. 

HOOFDSTUK 4. SPEERPUNT 3: BESCHERMING VAN KWETSBARE BURGERS

4.1: Professionele organisaties

Artikel 1 Professionaliteit

De gemeente biedt bescherming aan kwetsbare burgers door het aanbieden van zorg, maatschappelijk werk en hulpverlening via subsidie aan professionele organisaties, indien noodzakelijk en aanvullend op het aanbod van vrijwilligersorganisaties

4.2 : Vrijwilligersorganisaties

4.2.1 Vrijwilligerswerk voor werklozen en/of arbeidsongeschikten 

Artikel 1 Subsidiedoel

Begeleiden van mensen zonder werk in het algemeen en arbeidsongeschikten in het bijzonder bij het zoeken naar een zinvolle tijdsbesteding, en hen daarbij stimuleren.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten/prestaties

Het adviseren, ontwikkelen, stimuleren en begeleiden van Bergeijkse mensen zonder werk, in het bijzonder arbeidsongeschikten in de zin van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Artikel 3 Subsidiegrondslag en -bedrag
 • 1.

  De subsidiegrondslag is het aantal deelnemers uit de gemeente Bergeijk.

 • 2.

  De subsidie bedraagt € 30,= per deelnemer met een maximum van 15 deelnemers per organisatie

Artikel 4 Bij de aanvraag over te leggen stukken

Lijst van deelnemers op het moment van aanvraag

4.2.2 Vluchtelingenwerk

Artikel 1 Subsidiedoel

Het geestelijk en maatschappelijk welzijn van de in de gemeente Bergeijk verblijvende statushouders te bevorderen

Artikel 2 Activiteiten en prestaties vluchtelingenwerk
 • 1.

  Het begeleiden van aanwezige statushouders (huishoudens) en van nieuwe statushouders (huishoudens),o.a. bij het wegwijs maken in Bergeijk, bij het huursubsidie aanvragen, woninginrichting, nutsvoorzieningen, contacten instellingen, gezondheidszorg, scholen, juridische procedures e.d.,

 • 2.

  het bevorderen van onderlinge contacten,

 • 3.

  jaarlijks een informatie- of voorlichtingsactiviteit uitvoeren die tot doel heeft begrip te kweken voor de doelgroep `statushouders` bij de Bergeijkse inwoners.

Artikel 3 Subsidiegrondslag en bedrag

De subsidiegrondslag is € 200,= per begeleid huishouden.

Artikel 4 Bij de aanvraag over te leggen stukken

Een lijst van begeleide huishoudens voorafgaande aan het jaar van aanvraag.

4.2.3 Ouderensteunpunten

Artikel 1 Subsidiedoel

Subsidie kan worden verleend aan ouderensteunpunten met het doel het beheren en exploiteren van accommodaties om de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten te bevorderen en met name gericht op ontmoeting van jong en oud in een informele setting.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestaties

De subsidiabele activiteiten zijn het openstellen van het gebouw voor de doelgroepen en het gebouw, inclusief een horecavoorziening, goed beheren en exploiteren. Inzake het onderhoud worden separate afspraken gemaa

Artikel 3 Subsidiegrondslag en bedrag

De subsidiegrondslag is de hoogte van de subsidie van het peiljaar 2016.

Artikel 4 Bij de aanvraag over te leggen stukken

Een jaarrekening van de exploitatie, inclusief een balans van het vorige jaar.

4.2.4 Meer bewegen voor ouderen

Artikel 1 Subsidiedoel

Subsidie kan worden verleend aan door de gemeente erkende welzijns- of ouderenorganisaties met de volgende beleidsdoelen:

 • 1.

  preventie op het ontstaan van ziektes;

 • 2.

  positief effect op het verloop van (chronische) aandoeningen;

 • 3.

  het bevorderen van mobiliteit en zelfredzaamheid

 • 4.

  voorkomen en verminderen van psychische problematiek

 • 5.

  opbouwen van (sociaal) netwerk waarop men kan terugvallen als er iets is gebeurd of als men hulp nodig heeft;

 • 6.

  het voorkomen van sociaal isolement.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestaties

De subsidiabele activiteiten zijn om uitvoering te geven door vakkrachten van, laagdrempelige en niet-commerciële activiteiten in het kader van “Meer bewegen voor Ouderen” voor de doelgroep ouderen vanaf 55 jaar en personen die wegens sociaal-medische redenen zijn aangewezen op “Meer bewegen voor ouderen”.

Artikel 3 Subsidiegrondslag en bedrag

De subsidiegrondslag wordt gebaseerd op de hoogte van de subsidie van het peiljaar 2016.

Artikel 4: bij de aanvraag over te leggen stukken

Bij de aanvraag behoort een inhoudelijke verantwoording (jaarverslag), waarin tenminste de volgende (prestatie) gegevens zijn verwerkt:

 • 1.

  aantal deelnemers MBvO in totaal en per kern in het voorafgaande jaar;

 • 2.

  aantal deelnemers dat lid is van de aanvragende organisatie

 • 3.

  knelpunten

 • 4.

  trends en ontwikkelingen

4.2.5 Ouderenorganisaties

Artikel 1 Subsidiedoel

Subsidie kan verleend worden aan regionale vrijwilligersorganisaties met een substantieel aantal leden uit Bergeijk, waardoor deze leden mee kunnen doen aan de maatschappij en bevorderd worden met hun gezondheid

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten/prestaties

De subsidiabele activiteiten bestaan uit het aanbieden van activiteiten en voorzien in een behoefte voor personen die een beperking hebben vanwege hun ziekte of aandoening, c.q.  of herstellende zijn van een hartoperatie of hartaanval of die hartklachten hebben gehad.

Artikel 3 Subsidiegrondslag en –bedrag

De hoogte van de subsidie voor deze organisaties (o.a. revalidatie zwemvereniging De Dobbers, De Reumapatiëntenvereniging De Kempen, het Alzheimer café, De Voedselbank, AIC De Kempen) wordt gebaseerd op de subsidie met als peiljaar 2016.

Artikel 4 Bij de aanvraag over te leggen stukken

Een financieel en inhoudelijk overzicht van het voorgaande jaar en een financieel en inhoudelijke planning van het komend jaar.

HOOFDSTUK 5. SPEERPUNT 4: PARTICIPATIE

5.1. Dorps- en Kernraden

Artikel 1 Subsidiedoel

Subsidie kan worden verleend aan Dorps- en Kernraden met het doel de belangenbehartiging van de inwoners van een kern met het oog op de bevordering c.q. instandhouding van de leefbaarheid in de meest brede zin van het woord (art. 2 convenant)

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestaties

De subsidie is bestemd voor bureaukosten, vergaderkosten, kosten literatuur, reiskosten en publiciteitskosten, kosten verkiezingen, kosten van dorpsavonden en kosten van bindingsavonden van de Dorps- en Kernraden

Artikel 3 Subsidiegrondslag en –bedrag

Een vast bedrag per jaar, als tegemoetkoming in de kosten, ter hoogte van € 2.500

Artikel 4 Bij de aanvraag over te leggen stukken

Een overzicht van de uitgaven van het jaar voorafgaande aan de subsidieaanvraag.

5.2 Wmo adviesraad

Artikel 1 Subsidiedoel

Als vaste subsidie of als declaratievergoeding kan een bijdrage worden verleend aan de Wmo adviesraad die het college van Burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert inzake de voorbereiding van nieuw beleid en bijstelling van Wmo beleid.

Artikel 2 Activiteiten en prestaties

De subsidie is bestemd voor de goedgekeurde kosten voor: het bestuur, het secretariaat (inclusief abonnementskosten), vergaderingen (inclusief eventuele presentiegelden), deskundigheidsbevordering, publiciteit/voorlichting, reiskosten, vervanging computer e.d.

Artikel 3 Subsidiegrondslag en – bedrag

De goedgekeurde kosten voor de in het vorige artikel genoemde kosten tot een maximum van

€ 4.750,= per jaar.

Artikel 4 Bij de aanvraag over te leggen stukken

Een overzicht van de uitgaven van het jaar voorafgaande de subsidieaanvraag.

HOOFDSTUK 6. SPEERPUNT 5: HET STIMULEREN EN ONDERSTEUNEN VAN NIEUWE INITIATIEVEN

6.1. Innovatie

Artikel 1 Subsidiedoel

Het ontstaan en het ontplooien van nieuwe initiatieven binnen de speerpunten in het welzijnsbeleid, zoals beschreven in de Notitie Hoofdlijnen Welzijns- en subsidiebeleid.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestaties

Nieuwe initiatieven, voor een vernieuwende activiteit, die past binnen een van de speerpunten en waarvan een substantieel deel van een bepaalde doelgroep profijt heeft.

Artikel 3 Subsidiegrondslag en –bedrag

De subsidiegrondslag is een bepaald bedrag ten opzichte van de exploitatie en verschilt per verzoek. Een algemeen criterium hierbij is een bepaald bedrag per lid van de doelgroep dat in verhouding staat tot de kostenraming of een bepaald percentage van het geraamde exploitatietekort voor de kernactiviteiten van de innovatieve activiteit

Artikel 4 Subsidievorm

De subsidie wordt verleend in de vorm van een projectsubsidie

Artikel 5 Bij de aanvraag over te leggen stukken

Hiervoor wordt verwezen naar art. 5 van de Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016.

Hoofdstuk 7 SLOTBEPALINGEN

Artikel 1 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 maart 2016, waarbij de Uitvoeringsregeling Welzijnssubsidies 2011-2014 gelijktijdig wordt ingetrokken.

Artikel 2 Citeertitel

Deze nadere regeling kan worden aangehaald als de “Uitvoeringsregeling Welzijnssubsidies 2016”.