Regeling vervallen per 02-09-2016

Mandaatbesluit, volmacht- en machtigingsbesluit 2016

Geldend van 24-05-2016 t/m 01-09-2016

Intitulé

Mandaatbesluit, volmacht- en machtigingsbesluit 2016

Zaaknummer: 1278693

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hoorn,

gelet op: de bepalingen van afdeling 10.1.1 Mandaat van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

tot het vaststellen het

Mandaatbesluit, volmacht- en machtigingsbesluit 2016

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1)

  afdelingshoofden en bureauhoofden: de (bureau)hoofden van de afdelingen Advies en Control, Informatiemanagement & Control, Publiekszaken, Stadsbeheer, Veiligheid, Vergunningen & Handhaving en Stadsontwikkeling;

  • a)

   de bureauhoofden hebben dezelfde bevoegdheid als het afdelingshoofd van de eigen afdeling.

  • b)

   de directeur/archivaris van het Westfries Archief en de directeur van het Westfries Museum worden geacht afdelingshoofd te zijn.

 • 2)

  directie: het hoogste ambtelijke orgaan bestaande uit de algemeen directeur en de directeur bedrijfsvoering, door ons benoemd als eindverantwoordelijken voor de algemene leiding en bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie;

 • 3)

  programma: probeert een maatschappelijk effect te bewerkstelligen en is een samenstelling van projecten (van verschillende grootte) die bijdragen aan een strategische doelstelling.

 • 4)

  programmamanager: realiseert het programma binnen de gestelde kaders en is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het programma. Programmamanager kan ambtelijk opdrachtgever zijn en kan in een door de ambtelijk opdrachtgever goedgekeurde programmaopdracht/programmaplan, onder gemandateerd worden als budgethouder. Het betreffende budget is genoemd in het door de ambtelijk opdrachtgever goedgekeurde programmaopdracht/programmaplan of projectplan.

 • 5)

  project: Een (groot)project is een geheel van activiteiten buiten de gewone lijnactiviteiten om, om een uniek resultaat te realiseren voor een duidelijke opdrachtgever binnen duidelijke kaders door een team van verschillende specialisten. Een (groot)project wordt vastgesteld door de directie.

 • 6)

  Projectleider: realiseert het project binnen de gestelde kaders en is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de projectgroep. Een projectleider kan, in een door de ambtelijk opdrachtgever goedgekeurde projectplan, ondergemandateerd worden als budgethouder. Het betreffende budget is genoemd in het door de ambtelijk opdrachtgever goedgekeurde projectplan. In geval van inkoop of aanbesteding dient de inkoopmatrix te worden aangehouden.

 • 7)

  Ambtelijk opdrachtgever: stuurt de programmamanager en/of projectleider aan en is budgethouder voor het project. De ambtelijk opdrachtgever is een afdelingshoofd of directie of bureauhoofd.

 • 8)

  medewerker: een binnen de directie, een afdeling of bureau of project werkzame medewerker;

 • 9)

  Manager gebiedsteams: De ambtenaar van de gemeente Hoorn welke verantwoordelijk is voor het budgetbeheer en organisatie van alle gebiedsteams van 1.Hoorn.

 • 10)

  Teamleider gebiedsteam: De ambtenaar van de gemeente Hoorn welke belast is met de dagelijkse (inhoudelijke) aansturing van de werkers van 1.Hoorn van één gebiedsteam.

 • 11)

  (bevoegdheden)register; overzicht van bevoegdheden die het college en de burgemeester hebben opgedragen aan een aantal functionarissen.

Artikel 2 Bevoegdheden

In bijlage 1 ‘Bevoegdhedenregister’ zijn alle bevoegdheden en in bijlage 2 is de wijze van ondertekenen weergegeven. De bevoegdheden in het register zijn onder te verdelen in:

 • 1.

  Mandaat

 • 2.

  Volmacht

 • 3.

  Machtiging

 • 4.

  Ondermandaat mogelijk?

ad 1 Mandaat (Mt)

Mandaat is de bevoegdheid om namens het college dan wel de burgemeester besluiten in zin van de Awb te nemen. Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

Ook al is er mandaat verleend, het bestuursorgaan mag het besluit altijd nog zelf nemen en blijft verantwoordelijk.

Het bestuursorgaan kan een algemeen mandaat verlenen of mandaat voor een bepaald geval. Algemene mandaten worden schriftelijk gegeven. Mandaten voor bepaalde gevallen kunnen ook mondeling worden verleend. In dit register gaat het uitsluitend om algemene mandaten die schriftelijk worden verleend.

ad 2 Volmacht (V)

Volmacht is de bevoegdheid om namens de burgemeester privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten. Waar volmacht is verleend tot het besluiten en verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling wordt daarmee ook de bevoegdheid verleend tot bewaking van uitvoering van die rechtshandeling waartoe worden gerekend ingebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten die daarmee verband (kunnen) houden.

Opgemerkt wordt dat het voorafgaande besluit tot het aangaan van een overeenkomst of het starten van een privaatrechtelijk geding door het college genomen worden.

ad 3 Machtiging (Mg)

De bevoegdheid om namens het college dan wel de burgemeester feitelijke handelingen te verrichten en (interne) beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld het verstrekken van informatie.

Ad 4 Ondermandaat mogelijk? (=optie)

Ondermandaat mogelijk is de bevoegdheid om het verleende mandaat door te geven aan een ander. De mogelijkheid wordt gegeven in het bevoegdhedenregister. Als Ondermandaat mogelijk is volgens het bevoegdhedenregister dan moet dit schriftelijk worden verleend en het bestuursorgaan moet daarover worden geïnformeerd. In sommige gevallen is ook publicatie in het gemeenteblad noodzakelijk.

De regels die gelden voor mandaat zijn overeenkomstig van toepassing op verstrekte volmachten en machtigingen.

Artikel 3 Toelichting kolommen bevoegdhedenregister

 • 1)

  In de kolom ‘Omschrijving bevoegdheid’ is de bevoegdheid beschreven/toegelicht?

 • 2)

  Mandaterend bestuursorgaan In de kolom ’Bestuursorgaan’ is het bestuursorgaan genoemd dat het mandaat, de volmacht en de machtiging verleent. Dit kan het college of de burgemeester zijn.

 • 3)

  In de kolom ‘Aan wie’ is aangegeven aan welke functionaris het mandaat wordt verleend of aan welke functionaris de machtiging/volmacht wordt gegeven. Mandaten worden altijd verleend aan functionarissen en niet op naam.

In de kolom ‘Soort bevoegdheid’ is aangegeven om welke bevoegdheid het gaat. Het algemene bevoegdhedenregister kent vier bevoegdheden:

 • a)

  Mandaat (Mt) (publiekrecht)

 • b)

  Volmacht (V) (privaatrecht)

 • c)

  Machtiging (Mg)

Dit onderscheid is van belang voor mogelijke rechtsgevolgen die zo’n bevoegdheid met zich meebrengt. Zo staat tegen een besluit van een bestuursorgaan volgens de Algemene wet bestuursrecht bezwaar en beroep open. Als het om een mandaat (Mt) gaat, betekent dit dat er altijd een bezwaarclausule of beroepsclause onder het besluit moet staan.

In de kolom ’Ondermandaat mogelijk? ’staat aangegeven of de mogelijkheid van ondermandaat geboden wordt. Dit is een optie.

 • 4)

  In de kolom ‘Wettelijke grondslag’ is de wettelijke grondslag opgenomen.

Artikel 4 Vervangingsregeling

 • 1. Als mandaat aan een afdelingshoofd is verleend en deze afwezig is, wordt de gemandateerde bevoegdheid uitgeoefend door degene die door het college schriftelijk als plaatsvervangend afdelingshoofd is aangewezen.

 • 2. Als een plaatsvervangend afdelingshoofd ook afwezig is of er geen is aangewezen, wordt de gemandateerde bevoegdheid uitgeoefend door degene die in hiërarchische en functionele zin met de leiding aan het afdelingshoofd is belast.

 • 3. Als mandaat aan een bureauhoofd is verleend en deze afwezig is, wordt de gemandateerde bevoegdheid uitgeoefend door degene die door het afdelingshoofd schriftelijk als plaatsvervangend bureauhoofd is aangewezen.

 • 4. Als een plaatsvervangend bureauhoofd ook afwezig is of er geen is aangewezen, wordt de gemandateerde bevoegdheid uitgeoefend door degene die in hiërarchische en functionele zin met de leiding aan het bureauhoofd is belast.

 • 5. Indien het mandaat is verleend aan meerdere functionarissen of personen (bijvoorbeeld bij de figuur van horizontale vervanging) wordt pas bij afwezigheid van allen de gemandateerde bevoegdheid uitgeoefend door degene die in hiërarchische en functionele zin met de leiding aan hen is belast.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1. Dit besluit en register wordt aangehaald als "Mandaatbesluit, volmacht- en machtigingsbesluit 2016”.

 • 2. Het besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking van dit besluit in het Gemeenteblad.

 • 3. Met de inwerkingtreding van dit besluit vervalt het Mandaat-, volmacht-, machtigingsbesluit 2015/1.

Bijlage 1: Bevoegdhedenregister

Inhoudsopgave

Algemene bevoegdheden

§ 1 Wet openbaarheid bestuur

§ 2 Verkeer tussen burgers en bestuursorganen

§ 3 Algemene en bijzondere bepalingen besluiten

§ 4 Bezwaarschriftenprocedures

§ 5 Klachtbehandeling

§ 6 Subsidie

§ 7 Privaatrecht

§ 8 Ondertekening overeenkomsten

§ 9 Inkoop en aanbesteding

§ 10 Personele zaken

Specifiek mandaat aan afdeling

 • 1

  Directie

 • 2

  Advies en Control (AC)

 • 3

  Informatievoorziening (IV)

 • 4

  Publiekszaken (PB)

 • 5

  Vervallen

 • 6

  Stadsbeheer(SB)

 • 7

  Stadsontwikkeling (STO)

 • 8

  Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH)

 • 9

  Overige

Afkortingen

Mt Mandaat

V Volmacht

Mg Machtiging

Algemene bevoegdheden

§1 Wet openbaarheid bestuur

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs-orgaan

Aan wie

Soort bevoegd-heid

Onderman-daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

1.

Het beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur, voor zover de gevraagde gegevens berusten bij de afdeling;

B&W Burge-meester

Afdelings-hoofden en directie

Mt

Nee

Art. 5 en 6 van de Wet openbaar-heid van Bestuur

§2 Verkeer tussen burgers en bestuursorganen

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd-heid

Onderman-daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

2.

Het vragen van een machtiging aan een gemachtigde en het weigeren van een gemachtigde op grond van artikel 2:2 van de Awb voor zover deze betrekking hebben op het werkterrein van de afdeling;

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Ja

Art. 2.2 Awb

§3 Algemene en bijzondere bepalingen besluiten

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

3.

Alle bevoegdheden op grond van hoofdstuk 3 en 4 van de Awb die verbonden zijn aan het beslissen op aanvragen behalve subsidieaanvragen voor zover die behoren tot het werkterrein van de afdeling of project;

B&W

Burgemeester

Afdelings-hoofden, Directie en projectlei-der, project-manager

Mt

Ja

Hoofdstuk 3 en 4 Awb

4.

Het intrekken of wijzigen van een besluit dat in

mandaat is genomen voor zover deze betrekking

hebben op het werkterrein van de afdeling;

B&W

Burgemeester

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Nee

5.

Alle bevoegdheden m.bt. een dwangsom bij niet tijdig beslissen) voor zover deze betrekking hebben op het werkterrein van de afdeling;

B&W

Burgemeester

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Nee

Paragraaf 4.1.3.2 Awb

6.

Alle bevoegdheden op grond van titel 4.4. van de Awb inzake bestuurlijke geldschulden voor zover deze betrekking hebben op het werkterrein van de afdeling;

B&W

Burgemeester

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Nee

Titel 4.4 Awb

§4 Bezwaarschriftenprocedures

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

7.

Het namens het bestuursorgaan optreden in bezwaarschriftenprocedures binnen de gemeentelijke organisatie en het daarvoor machtigen van andere personen;

B&W

Burgemeester

Alle medewer-kers

Mg

Ja

Art. 3:60 BW, Awb, Gemeente-wet

§5 Klachtbehandeling

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

8.

Het besluiten inzake de behandeling van klachten op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet

bestuursrecht en de Interne klachtenregeling 2007 voor zover deze betrekking hebben op het werkterrein van de afdeling;

B&W

Burgemeester

Klachtenbehandelaar

Mt

Nee

Hoofdstuk 9 Awb

§6 Subsidie

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

9.

Het beslissen op aanvragen om subsidie op grond van de Algemene subsidieverordening die behoren tot het werkterrein van de afdeling.

B&W

Burgemeester

Afdelings-hoofden

Mt

Ja

Algemene Subsidiever-ordening 2011, bijbehoren-de deelveror-dening(en), beleidsre-gels en begrotings-posten alsmede de Wmo en andere subsidiere-gelingen

10.

Het aanvragen van subsidies die behoren tot het

werkterrein van de afdeling of project bij andere (inter)nationale instanties namens de gemeente

B&W

Burgemeester

Directie, Afdelings-hoofden en Projectlei-der

Mt,

V

Nee

§7 Privaatrecht

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

11.

Het schriftelijk en mondeling weigeren van toegang tot het stadhuis aan personen die op enig manier voor overlast of hinder zorgen;

Burgemeester

Directie en Afdelings-hoofden

Mt,

V

Nee                

Art. 171 Gemeentewet

12.

Het doen van aangifte bij de politie vanwege overtreding van gemeentelijke voorschriften en vernieling van gemeentelijke eigendommen en het als getuige optreden in het kader van een strafrechtelijke procedure;

Burgemeester

Afdelings-hoofden en Directie

Mg,

Mt,

V

Ja

Burgerlijk Wetboek

§8 Ondertekening overeenkomsten en overig

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

13.

Het ondertekenen van (privaatrechtelijke) overeenkomsten als gevolg van de uitvoering van besluiten die op basis van de overige in dit register opgenomen mandaten/ volmachten/ machtigingen tot stand is gekomen;

Burgemeester

Afdelings-hoofden, Directie en Bureau-hoofden

Mg,

V

Nee

Art .171 lid 2 Gemeente-wet

13a

Algemene correspondentie danwel feitelijk handelen op het terein van de afdeling/ bureau/programma en project;

B&W,

Burgemeester

Afdelings-hoofden, Bureau-hoofden projectlei-der, Ambtelijk opdracht-gever, Program-mamanager en Project-manager

Mg,

V

Ja

-

§9 Inkoop en aanbesteding

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

14.

Het (intern) beslissen over het verlenen van opdrachten, besluiten tot gunnen en selectie tot het uitvoeren van werken, verrichten van diensten levering van materialen;

B&W

Overeen-komstig de inkoop-matrix

Mt

Ja, overeen-komstig de inkoopmatrix

Art. 160, lid 1 lid onder Gemeente-wet, Inkoop en Aanbeste-dingsbeleid gemeente Hoorn

15.

Het ondertekenen van contracten, opdrachten of gunningsbrieven;

Burgemeester

Overeen-komstig de inkoop-matrix

V,

Mg

Ja, overeen-komstig de inkoopmatrix

Art. 171, lid 2 Gemeente-wet, Inkoop en Aanbeste-dingsbeleid gemeente Hoorn

§10 Personele zaken Procedures m.b.t. aantrekken personeel en stagiaires

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs-orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

16.

Selectie en afwijzen van sollicitanten

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Ja

Sollicitatie-code

17.

Vrijgeven van vacatures

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt,

Mg

Nee

Vigerend vacature-beleid

18.

Stages en leerwerkbaan (werkervaringsplaats)

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mg

Ja

Hoofdstuk 1, CAR-UWO

Aanstelling en arbeidsovereenkomst

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs-orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

19.

Aanstelling in vaste of tijdelijke dienst en aanpassen arbeidsduur

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Ja

Hoofdstuk 2, CAR-UWO

20.

Onderzoek naar bekwaamheid en geschiktheid, eisen verklaring omtrent gedrag

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mg

Ja

Hoofdstuk 2, CAR-UWO

21.

Sluiten arbeidsovereenkomst

B&W, Burge-meester

Afdelings-hoofden en Directie

V

Ja

Hoofdstuk 2, CAR-UWO

Salaris en vergoedingsregelingen

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs-orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

23.

Toekennen van bezoldiging

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Ja

Hoofdstuk 3, CAR-UWO; Bezoldigings-regeling 2008

24.

Wijzigen salarisschaal en bevriezen van het salaris

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Ja

Hoofdstuk 3, CAR-UWO; Bezoldigings-regeling 2008

25.

Toekennnen toelage onregelmatige dienst, piketvergoeding en overwerkvergoeding

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Ja

Hoofdstuk 3, 20 CAR-UWO; Bezoldigings-regeling 2008

26.

Toekennen van een persoonlijke toelage, gratificatie of een bijzondere beloning

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Ja

Hoofdstuk 3 of 15, CAR-UWO; Bezoldigings-egeling 2008

27.

Toekennen van een (extra) periodieke verhoging of bevorderen naar een hogere schaal

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Ja

Hoofdstuk 3, CAR-UWO; Bezoldigings-regeling 2008

28.

Toekennen waarnemingstoelage

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Ja

Hoofdstuk 3, CAR-UWO; Bezoldigings-regeling 2008

29.

Vaststellen functiebeschrijving (exclusief de secretaris / algemeen directeur en de adjunct-secretaris / directeur bedrijfsvoering)

B&W

Algemeen directeur

Mt

Nee

Hoofdstuk 3, CAR-UWO; Bezoldigings-regeling 2008; Procedure-regeling organieke functiebe-schrijving en functiewaar-dering 2005-II

30.

Vaststellen functiewaardering en inpassing in een functie (exclusief de secretaris / algemeen directeur en de adjunct-secretaris / directeur bedrijfsvoering)

B&W

Algemeen directeur

Mt

Nee

Hoofdstuk 3, CAR-UWO; Bezoldigings-regeling 2008; Procedure-regeling organieke functiebe-schrijving en functiewaar-dering 2005-II

Uitwisselen van arbeidsvoorwaarden

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs-orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

31.

Beslissen op aanvragen cafetariamodel

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Ja

Hoofdstuk 4a, CAR-UWO

Vakantie, vakantietoelage en verlof

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs-orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

32.

Verlenen en overschrijven van vakantie en verlof

B&W

Afdelings-hoofden, Directie en Bureau-hoofden

Mt

Nee

Hoofdstuk 6, CAR-UWO; Verlofregeling 2013

33.

Beslissen op verzoek tijdelijk overschrijden arbeidsduur

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Ja

Hoofdstuk 4, 6 CAR-UWO

34.

Verlenen van buitengewoon verlof, calamiteitenverlof, kortverzuim verlof , zorgverlof, ouderschapsverlof, vakbondsverlof, zwangerschaps- , bevallings- en kraamverlof, adoptie- en pleegzorgverlof,

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Ja

Hoofdstuk 6, CAR-UWO

35.

Verlenen van verlof levensloopregeling

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Ja

Hoofdstuk 6, CAR-UWO

36.

Aanwijzen van brugdagen

B&W

Directie

Mg

Nee

Werktijden-regeling 2013

Aanspraken bij ongeschiktheid wegens ziekte of gebrek

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs-orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

37.

Afwijken van de korting op de bezoldiging bij ziekte

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Nee

Hoofdstuk 7, CAR-UWO

38.

Stopzetten en hervatten van de bezoldiging

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Nee

Hoofdstuk 7, CAR-UWO; Beleidsregel No Show

39.

Opleggen sanctie wegens nalatigheid

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Nee

Hoofdstuk 7, CAR-UWO; Beleidsregel No Show

40.

Vergoeden kosten geneeskundige behandeling

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Ja

Hoofdstuk 7, CAR-UWO

41.

Toestemmen hervatten betrekking

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Ja

Hoofdstuk 7, CAR-UWO

Ontslag, schorsing en herplaatsing

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs-orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

42.

Verlenen ontslag op eigen verzoek, FPU, ouderdomspensioen en keuzepensioen

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Ja

Hoofdstuk 8, CAR-UWO

43.

Verlenen ontslag wegens reorganisatie, arbeidsongeschiktheid, onbekwaamheid en ongeschiktheid, overige ontslaggronden en ontslag als disciplinaire straf

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Nee

Hoofdstuk 8 en 10d, CAR-UWO

44.

Opheffen betrekking in het kader van een reorganisatie

B&W

Directie

Mt

Nee

Hoofdstuk 8, CAR-UWO, Sociaal Statuut 2005

45.

Schorsen als ordemaatregel

B&W

Directie

Mt

Nee

Hoofdstuk 8, CAR-UWO

46.

Toekennen uitkering bij overlijden

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Ja

Hoofdstuk 8, CAR-UWO

47.

Besluiten herplaatsing als gevolg van een reorganisatie of arbeidsongeschiktheid

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Nee

Hoofdstuk 2 en 8, CAR-UWO; Sociaal Statuut 2005

Overige rechten en verplichtingen

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

48.

Geven toestemming aannemen van geschenken en gelden

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Ja

Hoofdstuk 15, CAR-UWO

49.

Opdragen ander werkzaamheden, andere betrekking

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Nee

Hoofdstuk 2 en 15, CAR-UWO

50.

Verbieden nevenwerkzaamheden of bepalen van voorwaarden

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Ja

Hoofdstuk 15, CAR-UWO

51.

Verhalen van schade op nalatige ambtenaar

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Nee

Hoofdstuk 15, CAR-UWO

52.

Beoordelen van een medewerker

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Ja

Hoofdstuk 15, CAR-UWO

53.

Voorschrijven van dienstkleding

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Ja

Hoofdstuk 15, CAR-UWO

54.

Ontzeggen toegang tot de dienst

B&W

Directie

Mt

Nee

Hoofdstuk 15, CAR-UWO

55.

Opleggen verhuisplicht

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Ja

Hoofdstuk 15, CAR-UWO; Regeling Woongebied 2005-II

56.

Toekennen reis- en verblijfkostenvergoeding

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Ja

Hoofdstuk 15, CAR-UWO; Vergoedings-regeling Dienstreizen en verblijfkos-ten 2006

57.

Vergoeden schade

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Ja

Hoofdstuk 15, CAR-UWO

58.

Opleggen verplichting volgen bijzondere vakopleiding, onderwijs

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Ja

Hoofdstuk 15, CAR-UWO

59.

Verlenen verlof volgen onderwijs

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Ja

Hoofdstuk 15, CAR-UWO; Regeling "Opleiden, ontwikkelen en studiefacili-teiten 2009"

Disciplinaire straffen

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

60.

Opleggen van disciplinaire straffen

B&W

Directie

Mt

Nee

Hoofdstuk 16, CAR-UWO

Opleiding en ontwikkeling

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

61.

Vastleggen afspraken persoonlijk ontwikkelingsplan

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Ja

Hoofdstuk 17, CAR-UWO; Regeling "Opleiden, ontwikke-len en studiefaci-liteiten 2009"

62.

Beoordelen en vergoeden opleidingskosten

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Ja

Hoofdstuk 17, CAR-UWO; Regeling opleiden, ontwikke-len en studiefaci-liteiten 2009

Verplaatsingskosten

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke gronslag

63.

Toekennen voorschot en tegemoetkoming verhuiskosten

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Ja

Hoofdstuk 18, CAR-UWO

64.

Toekennen tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer, verhuiskosten of pensionkosten

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Ja

Hoofdstuk 18, CAR-UWO

65.

Afwijken van de reiskostenregeling

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

Mt

Nee

Regeling reiskosten woon-werkver-keer 2011

Ondertekenen van (deel)overeenkomsten

Omschrijving bevoegdheid

Bestuur s orgaan

Aan wie

Soort bevoegdheid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke gronslag

66.

Sluiten raam overeenkomst in- of uitlenen tijdelijke arbeidskrachten, inhuur, uitzendorganisatie, of detachering

B&W

Burgemeester

Directie

Mt

Nee

Art. 160, lid 1 sub e Gemeente-wet

67.

Sluiten (deel)overeenkomst in- of uitlenen tijdelijke arbeidskrachten, inhuur, uitzendorganisatie, of detachering

B&W

Burgemeester

Afdelingshoof-den en Directie

Mt

Nee

Binnen de raamover-eenkomst; Art. 160, lid 1sub e Gemeente-wet

68.

Sluiten van (deel)overeenkomst met een uitzendorganisatie (tijdelijk) inhuren of detacheren van personeel

B&W

Burgemeester

Afdelingshoof-den en Directie

Mt

Nee

Buiten de raamover-eenkomst; Art. 160, lid 1 sub e Gemeente-wet

69.

Sluiten (raam)overeenkomst re-integratie, outplacement en persoonlijke ontwikkeling

Burgemeester

Afdelingshoof-den. En Directie

Mt

Nee

Kosten binnen de organisatie-begroting; Art. 160, lid 1 sub e Gemeente-wet

70.

Sluiten (deel)overeenkomst individuele medewerker re-integratie of outplacement

Burgemeester

Afdelingshoof-den. En Directie

Mt

Ja

Kosten binnen afdelings-begroting; Art. 160, lid 1sub e Gemeente-wet

71.

Sluiten overeenkomst natuurlijke personen interim-taken

B&W

Afdelingshoof-den en Directie

V

Nee

Art. 160, lid 1 sub e Gemeente-wet

72.

Sluiten bestuursovereenkomst in- of uitlening van personeel

B&W

Afdelingshoof-den en Directie

V

Nee

Art. 160, lid 1 sub e Gemeente-wet

73.

Sluiten detacheringsovereenkomst met privaatrechtelijke rechtspersoon

B&W

Afdelingshoof-den en Directie

V

Nee

Art. 160, lid 1 sub e Gemeentewet

74.

Het sluiten van een overeenkomst met een individueel personeelslid voor onderdelen uit het cafetariamodel

B&W,

Burgemeester

Afdelingshoof-den en Directie

Mt,

V

Ja

Art. 160, lid sub.e Gemeente-wet; Cafetariare-geling gemeente Hoorn 2011

75.

Het sluiten van een overeenkomst met een individueel personeelslid voor de bruikleen van mobiele telefoon en laptop

B&W

Afdelings-hoofden en Directie

V

Ja

Art. 160, lid sub. e Gemeente-wet

Overig

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Bijzonder - heden

76.

Wijzigen organisatiestructuur- hoofdstructuur ambtelijke organisatie

B&W

Directie

Mt

Nee

Sociaal Statuut 2005

77.

Instellen en samenstellen herplaatsingscommissie en -procedure

B&W

Directie

Mt

Nee

Sociaal Statuut 2005

78.

Het ontvangen van en informeren over een schriftelijk advies van de herplaatsingscommissie

B&W

Directie

Mg

Nee

Sociaal Statuut 2005

79.

Bevoegdheid tot het doen van uitgaven en het binnenhalen van inkomsten binnen de toegewezen budgetten.

B&W

Directie, afdelingshoof-den en bureauhoofden, Ambtelijk opdrachtgever/ programma-manager/

Projectmanager

Mt

Ja

Gemeentewet

80.

Besluiten verlengen individueel begeleidingstraject (verzuim en re-integratie, persoonlijke ontwikkeling of herplaatsing)

B&W

Afdelingshoof-den en Directie

V

Ja

Hoofdstuk 10d CAR-UWO

81.

Het benoemen van een interne vertrouwenspersoon

B&W

Directie

Mt

Nee

82.

Het sluiten van vrijwilligersovereenkomsten

B&W

Afdelingshoofden en Directie

Mt

Nee

Specifiek mandaat aan afdeling

1 Directie

§a Algemeen

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

1a.1

Het nemen van besluiten in het kader van de bestedingen van de initiatiefpot vanuit het Puur Hoorn Programma

B&W

Ambtelijk opdrachtge-ver

Mt

nee

-

2.Advies en Control (AC)

§a bureau Bestuurszaken, Onderzoek en Statistiek, Inkoop en aanbesteding en Juridische zaken (BOIJ)

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

2a.1

De vertegenwoordiging in rechte van de gemeente Hoorn bij de behandeling van aanhangig zijnde gerechtelijke procedures en het voeren van alle noodzakelijke correspondentie

B&W,

Burgemeester

Juridisch medewerker BOIJ

Mt,

Mg

Nee

Gemeentewet, Awb en art. 3:60 BW

2a.2

Het namens het bestuursorgaan optreden in bezwaarschriftenprocedures buiten de gemeentelijke organisatie

B&W,

Burgemeester

Juridisch medewerker BOIJ

Mg

Nee

Art. 3:60 BW, Awb en Gemeentewet

2a.3

Het beslissen over en het doorzenden van bezwaarschriften zoals bedoeld in artikel 6:15 Algemene wet bestuursrecht

B&W,

Burgemeester

Juridisch medewerker BOIJ

Mt

Nee

Art 6:15 Awb

2a.4

Het corresponderen ter voorbereiding op beslissing op bezwaarschriften voor zover dat niet via mandaat is voorbehouden aan de voorzitter van de desbetreffende commissie

B&W,

Burgemeester

Door het B&W aangewezen personen

Mt,

Mg

Nee

Verordening bezwaar-schriften sociaal domein 2015, Verordening Commissie Bezwaar-schriften 2014

2a.5

Het beslissen over het betalen en daarvoor betaalbaar stellen van prestatiegelden commissieleden inclusief de jaaropgaven aan de belastingdienst

B&W

Bureauhoofd BOIJ

Mg,

V

Nee

-

2a.6

Het voeren van correspondentie over aansprakelijkstellingen met de eigen verzekeringsmaatschappij die rechtstreeks uit de polisvoorwaarden voortvloeien

B&W

Bureauhoofd BOIJ

Mt,

Mg

Nee

Art.160 lid 1 onder e Gemeentewet.

2a:7

Het afhandelen en ondertekenen van aansprakelijkstellingen tot

€ 2.500, die derden tegen de gemeente hebben ingediend, inclusief het daarover corresponderen met verzekeringsmaatschappijen

B&W,

Burgemeester

Bureauhoofd BOIJ

Mt,

Mg

Nee

Art.160 lid 1 onder e en 171, lid 2 Gemeentewet

2a:8

Het afhandelen en ondertekenen van aansprakelijkstellingen die de gemeente uit laat gaan inclusief het daarover corresponderen met verzekeringsmaatschappijen en het Waarborgfonds

B&W,

Burgemeester

Bureauhoofd BOIJ

Mt,

Mg

Nee

Art.160 lid 1 onder e 17 Gemeentewet

2a.9

Het verlenen van opdracht voor een uitvaart als niemand voorziet in de lijkschouwing en lijkbezorging, inclusief het corresponderen hierover met verschillende instanties.

Burgemeester

Bureauhoofd BOIJ

Mt,

Mg

Nee

Art. 21 en 22 Wet op de lijkbezorging

2a.10

het besluit tot het toekennen van Eenhoornzegels aan jubilerende verenigingen/stichtingen (25-, 50-, 75-, 100-jarig bestaan enzovoorts)

B&W

Bureauhoofd BOIJ

Mt

Ja

Richtlijn gemeentelijke onderscheidingen 2012

2a.11

Het besluit tot het toekennen van een millennium cheque van maximaal € 500.

B&W

Afdelings-hoofd AC

Mt

Nee

2.a.12

Bezwaarschrift (reguliere commissie) niet-ontvankelijk laten verklaren omdat het niet gericht is tegen een besluit of als het bezwaarschrift niet tijdig is ingediend.

B&W,

Burgemeester

Bureauhoofd

BOIJ

Mt, Mg

Nee

Verordening commissie bezwaarschriften 2014

2.a.13

Beslissing op bezwaarschrift gericht tegen gehandicaptenparkeerkaarten in het geval het advies van de commissie is het bestreden besluit ongewijzigd in stand laat.

B&W

Bureauhoofd BOIJ

Mt

Nee

Regeling gehandicaptenparkeerkaart

§b Planning en control (PC)

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

2b.1

Het verstrekken van wettelijk verplicht aan te leveren gegevens aan de provincie, CBS, ministerie en belastingdienst

B&W

Bureauhoofd PC

Mg,

V

Ja

Besluit begroting en verant-woording provincies en gemeen-ten

2b.2

Het beslissen tot het aangaan en/of wijzigen, opzeggen van een verzekeringsrelatie en de daarmee verband houdende polissen

B&W

Bureauhoofd PC

Mg

Ja

Art.160 lid 1 onder e Gemeentewet

2b.3

Het besluiten een laatste waarschuwing te versturen aan een debiteur voordat de zaak wordt overgedragen aan de deurwaarder.

B&W,

Heffings-ambtenaar

Bureauhoofd PC

Mg

Nee

Art.160 lid 1 onder e Gemeentewet

3.Informatievoorziening (INF)

§a Algemeen

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

3a.1

De besluitvorming aangaande de bestuurlijke informatie uitwisseling tussen het college en Logius

B&W

Afdelingshoofd INF

Mt

Nee

Art.160 lid 1 onder e Gemeentewet

§b Gegevensmanagement

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

3b.1

Alle bestuursbevoegdheden die zijn opgenomen in de paragrafen 1 en 2 van de WKPB (v/h Wet Puber) waarbij onder meer:

a.Het toetsen van de brondocumenten aan vereisten voor inschrijving

b.Het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

c.Het inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratie

d.Het plaatsen van aantekeningen op de brondocument

e.Het verwerken van kadastrale mutaties in de administratie

f.Het verstrekken van een bewijs van inschrijving

g.Het waarmerken van afschriften van brondocumenten, waarbij publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd

h.Het op verzoek verstrekken van afschriften of uittreksels uit het register en registratie

i.Het verstrekken van verklaringen, dat uit het register blijkt, dat op het betreffende aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke beperking van toepassing zijn.

j.Het herstellen van fouten en doorvoeren van correcties

k.Het (doen) verstrekken van berichten aan de Landelijke Voorziening

B&W

1e medewerker WOZ, coördinator gegevens beheer

Mt,

Mg

Ja

Wet kenbaar-heid publiek-rechtelijke beperkin-gen onroeren-de zaken (zie ook machti-

ging 10:4:10)

3b.2

Alle bestuursbevoegdheden die zijn opgenomen in de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) waarbij onder meer:

a.Het, op grond van het bepaalde in artikel 10, lid 2 van de Wet BAG, inschrijven van de in of op grond van artikel 10, lid 1 van de Wet BAG aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister.

b.Het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften zoals gesteld in de artikelen 14A en 15 van de Wet BAG.

c.Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet BAG, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 39 en 41 van de Wet BAG.

B&W

1e Medewer-ker WOZ , coördinator gegevens beheer, Landmeet-kundig werkvoor-bereider

Mt,

Mg

Nee

De Wet Basisre-gistraties adressen en gebouwen

§c Informatiemanagement en Control

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

3c.1

De bevoegdheid en besluiten om gebruik te maken van eHerkenning als elektronische handtekening

B&W,

Burgemeester

Beveligings-coördinator

Mt,

Mg

Ja, door opname in het register eHerkenning. Het register wordt jaarlijks verstrekt aan de Burgemeester

Wet elektronische handtekening

4. Publiekszaken (PB)

§a Klantencontactcentrum (KCC)

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman - aat mogelijk?

Wettelijke grondslag

4a.1

Beslissingen te nemen, stukken af te doen, uitgaande brieven te ondertekenen en overige handelingen te verrichten ten aanzien van aangelegenheden die verband houden met de aan de hem bij of krachtens de Rijkswet op het Nederlanderschap verleende bevoegdheden en opgedragen taken

Burgemeester

Bureau-hoofd Dienstver-lening Backoffice

Mt

Ja, t.a.v. Regeling verkrijging en verlies Nederlan-derschap

De Rijkswet op het Nederlan-derschap en de Regeling verkrijging en verlies Nederlan-derschap (Stcr. 2003, 54)

4a.2

Het (geautomatiseerd) beslissen over het afgeven van rijbewijzen

Burgemeester

Medewer-ker Bureau Dienstver-lening Frontoffice en medewer-ker Bureau Dienstver-lening Backoffice

Mt

nee

Art. 116 Wegen-verkeerswet

4a.3

Het verstrekken van paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten

Burgemeester

Medewer-ker Bureau Dienstver-lening Frontoffice en medewer-ker Bureau Dienstver-lening Backoffice

V

nee

Art. 40 Paspoortwet

4a.4

Het nemen van besluiten in het kader van de verkiezingen zoals over het uitreiken van een nieuwe stempas, verzoeken in het kader van artikel K1 van de Kieswet, verzoeken om bij volmacht te stemmen en toesturen van het volmacht bewijs aan de gemachtigde.

Burgemeester

Medewer-ker Bureau Dienstver-lening Frontoffice en medewer-ker Bureau Dienstver-lening Backoffice en medewer-ker Bureau Dienstver-lening BBK

Mt

nee

Art. J8.1 L8.1 en L13 Kieswet

4a.5

Het registreren van de kiesgerechtigdheid van personen genoemd in artikel Y3 onder b Kieswet en het schrappen van registraties van de kiesgerechtigdheid.

B&W

Medewer-ker Bureau Dienstver-lening Backoffice en medewer-ker Bureau Dienstver-lening BBK

Mt,

V

nee

Art. Y32, Y33 en Y33a Kieswet.

4a.6

Benoeming Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

B&W

Bureau-hoofd Dienstver-lening Backoffice

Mt,

Mg

Nee

Art. 1:16, lid 2 BW

4a.7

Aanwijzen huwelijkslocatie voor één dag

B&W

Bureau-hoofd Dienstver-lening Backoffice

Mt,

Mg

nee

Art. 1:63 BW, art. 1 Besluit burgerlijke stand, art. 108 jo. 147 Gemeentewet

4a.8

Besluiten op een verzoek om in aanmerking te komen voor een duurzaamheidslening, particulier en VVE

B&W

Bureau-hoofd Dienstver-lening Backoffice

Mt

Nee

Artikel 7 Verordening duurzaamheids-leningen particulier en duurzaamheids-leningen VVE gemeente Hoorn 2010

4a.9

Ondertekenen bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking

Burgemeester

Medewer-ker Bureau Dienstver-lening Frontoffice en medewer-ker Bureau Dienstver-lening Backoffice

Mg

nee

Voorwaarden Immigratie- en Naturalisatie-dienst (IND)

4a.10

Legalisatie handtekening

Burgemeester

Medewer-ker Bureau Dienstver-lening Frontoffice en medewer-ker Bureau Dienstver-lening Backoffice

Mg

nee

-

4a.11

Het beslissen op verzoeken om verstrekking van gegevens op grond van de Wet BRP

B&W

Medewer-ker Bureau Dienstver-lening Frontoffice en medewer-ker Bureau Dienstver-lening Backoffice

en medewer-ker Bureau Dienstver-lening BBK

Mt

Nee

Art. 3.5, 3.6 en 3.9 Wet BRP

4a.12

Het (ambtshalve) wijzigen, verbeteren en verwijderen van persoonsgegevens in de BRP

B&W

Medewer-ker Bureau Dienstver-lening Frontoffice en medewer-ker Bureau Dienstver-lening Backoffice

en medewer-ker Bureau Dienstver-lening BBK

Mt

nee

Art. 2.57, 2.58 en 2.60 Wet BRP

4.a13

Het toezenden van een persoonslijst aan ingezetene van de gemeente Hoorn en het verstrekken van persoonsgegevens uit de Wet BRP

B&W

Medewer-ker Bureau Dienstver-lening Frontoffice en medewer-ker Bureau Dienstver-lening Backoffice

en medewer-ker Bureau Dienstver-lening BBK

V

nee

Art. 2.54 en 2.55 Wet BRP

4a.14

Op verzoek een aantekening over beperking van de verstrekking van gegevens aan derden opnemen in de persoonslijst.

B&W

Medewer-ker Bureau Dienstver-lening Frontoffice en medewer-ker Bureau Dienstver-lening Backoffice

en medewer-ker Bureau Dienstver-lening BBK

V

Nee

Art. 2.59 Wet BRP

4a.15

Het afnemen van een verklaring onder eed of belofte

B&W

Medewer-ker Bureau Dienstver-lening Frontoffice en medewer-ker Bureau Dienstver-lening Backoffice

V

Nee

Art. 2.8 Wet BRP

4a.16

Opvragen informatie bij het Centraal informatiepunt justitiële documentatie

B&W

Medewer-ker Bureau Dienstver-lening Frontoffice en medewer-ker Bureau Dienstver-lening Backoffice

Mg,

V

Nee

4a.17

Op verzoek van belanghebbende kan het bureau van de burgelijke stand worden geopend buiten de openingstijden als met de verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

B&W

Bureau-hoofd dienstver-lening frontoffice

V

Ja

Art. 5 Reglement burgelijke Stand

§b Overig

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

4b.1

Het nemen van besluiten, herzien en terug en invorderen op grond van bijzondere bijstand, de individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag uit de Participatiewet en Wet inburgering.

B&W

Consulenten

Mt

Nee

Zie omschrijving bevoegdheid

4b.2

Het nemen van besluiten op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

B&W

Consulenten

Mt

Nee

Wet gemeen-telijke schuldhulpver-lening

4b.3

Zie 8.e.9.

4b.4

Het beslissen over huur- en gebruiks-overeenkomsten van ruimtes van bij de gemeente in beheer zijnde sportaccommodaties en met betrekking tot de plaatsing van reclame-uitingen

B&W

Medewer-kers Services FZ

Mt,

Mg

Nee

Art. 160, lid 1 onder e Gemeentewet

4b.5

het binnen gestelde kaders onderhandelen met derden over of voorgaande aan privaatrechtelijke overeenkomsten die binnen het taakveld van het bureau FZ vallen

Burgemeester

Afdelings-hoofd Publiek Zaken

Mg,

V

Nee

Artikel 160, lid 1 onder e Gemeentewet

4.b.6

Bevoegdheden tot het nemen van beslissingen op bezwaarschriften evenals administratief beroep gegrond/ongegrond te verklaren inzake kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Heffings-ambtenaar

Bureau-hoofd niet zijnde heffings-ambtenaar

Mt, Mg

Nee

Artikel 160, lid 1 onder e en 170 lid 2 Gemeentewet

6. Stadsbeheer (SB)

§ a Algemeen

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

6.a.1

Het nemen van besluiten op grond van de Verordening op het beheer en gebruik van de algemene begraafplaatsen.

B&W

Afdelings-hoofd SB, bureau-hoofden SB

Mt

Ja

Verorde-ning op het beheer en gebruik van de algemene begraaf-plaatsen

6.a.2

Het geven van toestemming door middel van een instemmingsbesluit in de zin van artikel 5:2 vijfde lid van de Telecommunicatiewet.

B&W

Afdelings-hoofd SB, bureau-hoofden SB

V

Ja

Telecom-municatie-wet artikel 5:2.5

6.a.3

Het binnen gestelde kaders vertegenwoordigen van de gemeente in en buiten rechte waar het gaat om het vertegenwoordigen van de gemeente bij de feitelijke uitvoering van aan- en verkoop van voertuigen, alsmede het op naam stellen van kentekens en het doen van de noodzakelijke aangiften en acties in de meest ruime zin des woords, onder de navolgende beperkingen en voorwaarden:

·dat de daarvoor vastgestelde inkoopprocedures zijn gevolgd;

·dat de interne besluitvorming over de aankoop tevoren schriftelijk is vastgelegd;

·de aankoop past binnen het daarvoor ter beschikking gestelde budget.

Burgemeester

Afdelings-hoofd SB, bureau-hoofden SB

Mg,

V

Nee

Artikel 171, tweede lid van de Gemeente-wet

6.a.4

Het afhandelen van verzoeken om aansluitingen op het gemeentelijke rioolstelsel.

B&W

Afdelings-hoofd SB, bureau-hoofden SB

Mt

Ja

Gemeente-wet artikel 160, eerste lid onder e.

6.a.5

Het nemen van besluiten ten aanzien van gehandicaptenparkeerplaatsen.

B&W

Afdelings-hoofd SB, bureau-hoofden SB

Mt

Nee

Art.18 van de Wegenver-keerswet 1994 en het BABW

6.a.6

Overeenkomst te sluiten voor o.a. plaatsing kabels, leidingen en (wand-) armaturen aan gevels van andermans eigendommen.

B&W,

Burgemeester

Bureau-hoofden SB

Mt, V

Nee

Artikel 160 lid 1 sub e, 171, tweede lid van de Gemeente-wet

6.a.7

Besluiten Deo jaarlijkse LIOR vast te stellen.

B&W,

Burgemeester

Bureau-hoofden SB

Mt,Mg

Nee

Artikel 160 lid 1 sub e, 171, tweede lid van de Gemeente-wet

6.a.8

Het besluiten en ondertekenen tot het aangaan van huurovereenkomsten (met de optie tot het plaatsen van een elektrische laadpaal) voor het parkeren van vervoermiddelen.

B&W,

Burgemeester

Bureau-hoofden SB

Mt,V

Nee

Artikel 160 lid 1 sub e, 171, tweede lid van de Gemeente-wet

Het besluiten tot het direct velen van bomen bij grote gevaarzetting of bij spoedeisend belang.

Burgemeester

Bureau-hoofden SB

Mt,Mg

Nee

Artikel 160 lid 1 sub e, 171, tweede lid van de Gemeente-wet

§b Beleid- en Bedrijfsbureau (BB)

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

6.b.1

Het verrichten van buitengerechtelijke rechtshandelingen in het kader van huren, kopen, ruilen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken een en ander voor zover vallend binnen het taakveld van het Bureau BB

Burgemeester

Medewer-kers BB

Mg,

V

Nee

Art.171, lid 2 Gemeente-wet

6b.2

Het beslissen van tijdelijke huurovereenkomsten tot het medegebruik van schoollokalen

B&W

Bureau-hoofd BB

Mt,

Mg

Nee

Art. 160, lid 1 onder e Gemeente-wet

6b.3

Het binnen de gestelde kaders beslissen over alle privaatrechtelijke rechtshandelingen waaronder overeenkomsten voor zover gelegen binnen het taakveld van het bureau BB, met uitzondering van aankopen

B&W

Bureau-hoofd BB

Mg

Nee

Art.160, lid 1 onder e Gemeente-wet

7. Stadsontwikkeling (STO)

§a Jeugd Zorg en Samenleving (JOS)

Omschrijving bevoegdheid

B estuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

7.a.1

Zie 8.e.7.

7.a.2

Zie 8.e.8.

7.a.3

De toepassing van de hardheidsclausule als bedoeld in de met het Horizon en B&W gesloten productovereenkomst voor toelating tot het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

B&W

Bureauhoofd JOS

Mt,

Mg

Nee

Toela-tingsreg-lement VAVO en de Wet educatie en beroeps-onderwijs

7.a.4

Het beslissen tot het aangaan van een begeleidingsovereenkomst met de Onderwijsbegeleidingsdienst

B&W

Afdelings-hoofd STO

Mt

Ja

Art. 160, eerste lid onder e Gemeente-wet.

7.a.5

Het beslissen tot het vergoeden van bouwkundige werkzaamheden aan basisscholen anders dan op grond van het Programma onderwijshuisvesting tot een max. van € 5.000,-- per situatie

B&W

Afdelings-hoofd STO

Mt

Nee

Wet op het primair onderwijs en de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hoorn 1999

7.a.6

Het beslissen tot het aangaan van huurovereenkomsten van gemeentelijke sportvelden en gemeentelijke sportmaterialen

B&W

Bureauhoofd JOS

Mt

Ja

Art. 160, lid 1 onder e Gemeente-wet.

7.a.7

Het beslissen tot het aangaan van overeenkomsten in het kader van de uitvoering van het Oudkomersbeleid

B&W

Bureauhoofd JOS

Mt

Nee

Art. 160, lid 1 onder e Gemeente-wet.

7.a.8

Het nemen van (eenzijdige) besluiten, wijzigen, herzien, terug- en invorderen op grond van Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.

B&W

Manager gebiedsteam en teamleiders gebiedsteam

Mt

Ja

Zie omschrij-ving bevoegdheid

§ b Leerlingzaken en Vervoer (LEV)

Omschrijving bevoegdheid

B estuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

7.b.1

Het nemen van besluiten op grond van de Verordening Leerlingenvervoer

B&W

Bureauhoofd LEV

Mt

Nee

Verordening leerlingen-vervoer 2012 (en volgende)

7.b.2

Het toepassen van bevoegdheden als bedoeld in artikel 3a, 3b en 15 van de Leerplichtwet.

B&W

Leerplicht-ambtenaar

Mt,

Mg

Nee

Leerplichtwet

§c Ruimtelijke ordening (RO)

Omschrijving bevoegdheid

B estuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

7.c.1

Het verlenen van vrijstelling voor het overschrijden van bepalingen in de “Bouwregels voor het bebouwd oppervlak van het hoofdgebouw met maximaal 10%”

B&W

Bureauhoofd

RO

Mt

Nee

Privaat-rechtelijke “bouw-regels gemeente-lijke kavels fase 2 Waterland B&O besluit van 23-9-2008 08.43746

7.c.2

Het elektronisch beschikbaar stellen van ruimtelijke visies, plannen, besluiten en verordeningen door het plaatsen van een elektronisch waarmerk.

B&W

Beleidsmedewerker A

V

Nee

Art.1.2.1. lid 1 Besluit Ruimte-lijke Ordening

7.c.3

Het melden van de vindplaats van ruimtelijke visies, plannen, besluiten en verordeningen aan de landelijke voorziening (RO-Online) door middel van het waarmerken van het manifest.

B&W

Beleidsmedewerker A

V

Nee

Artikel 1.2.2. lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening

7.c.4

Het verrichten van buitenrechtelijke rechtshandelingen in het kader van huren, kopen, ruilen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken een en ander voor zover vallend binnen het taakveld van Bureau RO(met uitzondering van Inkoop)

Burgemeester

medewerkers bureau RO cluster grondzaken-juridisch

Mg

Ja, bureau afdelingshoofd RO

Art.171, lid 2 Gemeen-tewet

7.c.5

Het (feitelijk) handelen wanneer direct optreden noodzakelijk is en ondertekenen van stukken die daaruit voortvloeien, toegespitst op grond en ontwikkelingslocaties die binnen het taakveld van Bureau RO vallen

Burgemeester

Bureauhoofd RO

Mg

V

Ja

Art.160, lid 1 onder e en 171, lid 2 Gemeen-tewet

7.c.6

Het beslissen over privaatrechtelijke rechtshandelingen voor zover toegespitst op grond en ontwikkelingslocaties die binnen het taakveld van Bureau RO, met (uitzondering van inkoop)

B&W

Bureauhoofd RO

Mt

Nee

Art.160, lid 1 lid onder e Gemeen-tewet

7.c.7

Het ondertekenen van correspondentie waar het gaat om het onderhandelen over of voorafgaande aan privaatrechtelijke overeenkomsten toegespitst op grond en ontwikkelingslocaties die binnen het taakveld van Bureau RO vallen.

B&W

Bureauhoofd RO, medewerkers RO, cluster grondzaken-juridisch

Mg,

V

Nee

Art.160, lid 1 onder e. Gemeen-tewet

7.c.8

Het voeren van correspondentie, waarmerken voor afschrift, verklaren dat een document eensluidend is met het ter inschrijving in de kadastrale registers aangeboden stuk, gericht op het vervallen doen verklaren en intrekken van aanwijzingen van gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd

B&W

Bureauhoofd RO

Mt,

Mg,

V

Ja

Wet voorkeurs-recht Gemeen-ten

7.c.9

Het beslissen tot het al dan niet aangaan van huur- en koopovereenkomsten tot het gebruik van stukjes grond aan particulieren, onder de aan voorwaarden dat:

het alleen betrekking heeft op het onderwerp openbaar groen en het daarop betrekking hebbend uitgiftebeleid;

-in de stukken kenbaar wordt gemaakt dat de opgedragen bevoegdheid uit onze naam en onder onze verantwoordelijkheid wordt uitgeoefend.

B&W en

Burgemeester

Bureauhoofd RO

Mt

Nee

Art.160, lid 1 onder e Gemeen-tewet

§ d Wonen, Economie en Leisure (WEL)

Omschrijving bevoegdheid

B estuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

7.d.1

Het beslissen tot het verstrekken van een VROM starterslening

B&W

Bureauhoofd

WEL

Mt

Ja

Verordening Stimule-ringsfonds Starters-regeling 2013 (en volgende)

7.d.2

Het beslissen tot al dan niet verlenen van ontheffing tot de verplichting zelfbewoning en verbod doorverkoop (anti-speculatiebeding) t.a.v. nieuwbouwkoopwoningen

B&W

Afdelings-hoofd STO

Mt

Ja

Zie omschrij-ving bevoegdheid

7.d.3

Het beslissen tot het verstrekken van een vergunning voor tijdelijke verhuur van te koop staande woningen op grond van de Leegstandwet en de Beleidsregels Leegstand wet.

B&W

Bureauhoofd

WEL

Mt

Ja

Leeg-standwet en Beleids-regels Leegstandwet

7.d.4

Het beslissen inzake aanspraken op eerder afgegeven gemeentegaranties en de daarmee verband houdende correspondentie

B&W

Afdelings-hoofd STO

Mt

Ja

Art.160, lid 1 onder e Gemeen-tewet.

7.d.5

Het doorhalen van hoofdelijke aansprakelijkheid inzake verleende gemeentegaranties

B&W

Afdelings-hoofd STO

Mt,

Mg

Ja

Art.160, lid 1 onder e Gemeen-tewet.

7.d.6

Het afdoen van opvolgende leningen bij eigen woningbezit

B&W

Afdelings-hoofd STO

Mt

Ja

Regeling deelneming Rijk in gemeen-tegaranties eigen woningbezit

7.d.7

Het besluiten tot het toekennen van een sportpenning.

B&W

Bureauhoofd WEL

Mt

Ja

Richtlijn gemeen-telijke onderscheid-ingen 2012

8.Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH)

§ a Het beslissen op aanvraag voor vergunningen en ontheffingen dan wel op eigen initiatief op grond van de APV

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

8.a.1

Meldingen inzake plaatsen van voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 2:10 APV

8.a.2

Evenementenvergunning

Burgemeester

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art.:25 APV

8.a.3

Exploitatievergunning

Burgemeester

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art.2:28 APV

8.a.4

Ontheffing sluitingstijd

Burgemeester

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 2:29 APV

8.a.5

Speelgelegenheid

Burgemeester

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 2:39 APV

8.a.6

Besluiten om een aanlijnverbod op te leggen

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 2:59 APV

8.a.7

Geluidhinder

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art.4:6

APV

8.a.8

Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 4:13 APV

8.a.9

Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 4:18 APV

8.a.10

het beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het maken van handelsreclame

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 2.2 lid 1 sub h Wabo enl 4.15 APV

8.a.11

Parkeren voertuigen autobedrijven of caravans of reclamevoertuigen of grote voertuigen

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 5:2, 5.6, 5.7, 5.8

APV

8.a.12

Te koop aanbieden van voertuigen

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 5:3 APV

8.a.13

Aantasting groenvoorzieningen

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 5:11 APV

8.a.14

Inzamelen geld of goederen

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 5:13 APV

8.a.15

Het besluiten inzake standplaatsen

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 5:18 APV

8.a.16

Gebruik van openbaar water

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 5:24

APV

8.a.17

Ligplaats woonschepen

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 5:25

APV

8.a.18

Beperking verkeer in natuurgebieden

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 5:33 APV

8.a.19.

Verbranden afvalstoffen of anderszins vuur stoken

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Artikel 5:34 APV

8.a.20

Asverstrooiingen

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 5:36 APV

8.a.21

Opleggen last onder dwangsom gruthokkers (opkopers APV).

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

APV

§ b Het beslissen op aanvragen voor vergunningen, het wijzigen en ontheffingen etc. dan wel op eigen initiatief met betrekking tot

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

8.b.1

Drank- en Horecawet waaronder ook het beslissen tot het laten uitgaan van waarschuwingen

Burgemeester

Bureauhoofden VVH en juridische medewerker JA

Mt

Nee

Art. 3, 4, 30, 30a en 35 Drank en Horeca-wet

8.b.2

Het nemen van besluiten tot het verlenen van ontheffingen op grond van de Winkeltijdenwet

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Winkel-tijdenwet

8.b.3

besluiten op grond van de Zondagswet

Burgemeester

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 3 lid 3 en 4 lid 3 Zondags-wet

8.b.4

Speelautomaten

Burgemeester

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 30b t/m 30f Wet op de Kansspelen

8.b.5

Loterijen

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 3 Wet op de Kansspelen

8.b.6

Het verbieden van bijeenkomsten tot het houden van kleine kansspelen (het kienspel, vogelpiekspel, rad van avontuur)

B&W

Bureauhoofen VVH

Mt

Nee

Art. 7c Wet op de Kansspelen

8.b.7

Het afgeven van verklaringen van geen bezwaar tegen het tot ontbranding brengen van vuurwerk

Burgemeester

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Vuurwerkbesluit (onthef-fingsbevoegd-heid is aan GS toegekend)

8.b.8

Besluiten etc. op grond van de Havenverordening.

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Haven-verordening

8.b.9

Het aanstellen van verkeersregelaars

Burgemeester

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

RVV, Besluit Admini-stratieve Bepalingen Wegverkeer, Regeling Verkeers-regelaars

8.b.10

Het beslissen op aanvragen inzake huisnummerwijzigingen

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 160 Gemeentewet

8.b.11

Besluiten op verzoek tot vervanging door met naam genoemde persoon en aanwijzen marktmeester

B&W

Afdelings-hoofd VVH

Mt

Nee

Art.13, lid 2 Marktreg-lement

8.b.12

In het kader van het hennepconvenant uitvoering geven van het toepassen en uitvoeren van spoedeisende bestuursdwang, inhoudende het ontmantelen van hennepkwekerijen bij gevaarzetting.

B&W

Toezicht-houder VBT

Mt

Nee

Art. 125 Gemeentewet,

Art. 5:31 Awb

8.b.13

Het nemen en ondertekenen van besluiten in het kader van de uitvoering van het hennepconvenant, met uitzondering van het afgeven van een machtiging tot binnentreden.

B&W,

Burgemeester

Bureau-hoofden VVH

Mt

Nee

Art. 125 Gemeentewet, afd. 5.3.1 Awb

8.b.14

Het nemen en ondertekenen van besluiten tot machtigingen tot binnentreden in het kader van de uitvoering van het hennepconvenant.

B&W,

Burgemeester

Burgemeester

Mt

Nee

Art. 5:27, lid 2 Awb, Art. 2 Algemene wet op het binnen-treden, Woningwet

8.b.15

Het opleggen van een last onder bestuursdwang in spoedeisende gevallen

B&W,

Burgemeester

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 125 Gemeentewet,

Art. 5:31 Awb

8.b.16

Het uit laten gaan van aanschrijvingen en besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom en een last onder bestuursdwang ter handhaving.

B&W,

Burgemeester

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 125 Gemeentewet,

Afd. 5.3.1 en 5.3.2 Awb,

Wabo, Woning-wet, Bouw-besluit, Bouw-verordening, Wro, Erfgoed-verordening, APV

8.b.17

Besluiten dat het besluit tot oplegging last onder dwangsom en bestuursdwang ook geldt voor de rechtsopvolger.

B&W,

Burgemeester

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 5.18 Wabo

8.b.18

Waarschuwingsbrief in het kader van het Damoclesbeleid bij het aantreffen van hennep in een woning (eerste constatering).

Burgemeester

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 13b Opiumwet, Coffeeshopbe-leid 2014

8.b.19

Bevoegdheid tot het feitelijk toepassen van sluiting van een pand o.g.v. de Opiumwet.

Burgemeester

Bureauhoof-den VVH

V

Nee

Art. 13b Opium-wet

8.b.20

het besluiten tot opleggen van een kort aanlijn-en muilkorfgebod.

Burgemeester

Bureauhoof-den VVH

Mt,Mg

Nee

Art. 171 lid 2 Gemeentewet

§ c Het beslissen op aanvragen voor vergunningen en ontheffingen etc. dan wel op eigen initiatief met betrekking tot de Wabo, Bouwbesluit, Woningwet en Brandveiligheid.

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

8.c.1

Het nemen van de op grond van de Woningwet en de bouwverordening voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen benodigde besluiten, zoals verklaringen en constateringen etc. en de beslissing over de welstand.

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Bouwbe-sluit, Bouwver-ordening en artikel 12 Woning-wet, artikel 2.10 Wabo

8.c.2

Het beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning (met toepassing van afwijkingsprocedure ogv kruimelgevallenregeling) voor de activiteit bouw

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 2.1 lid 1 sub a Wabo

8.c.3

Het beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het gebruiken / in gebruik nemen van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid (met toepassing van afwijkingsprocedure ogv kruimelgevallenregeling)

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 2.1 lid 1 sub d Wabo,

§ 2.1, art 2.2 Bor

8.c.4

Het beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het slopen verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 2.1 lid 1 sub f Wabo Art. 2.2 lid 1 sub b Wabo jo.

§ 2, art. 12 monu-mentenwet 1988;

Art.9 Erfgoed-verorde-ning 2013.

8.c.5

Het besluiten op grond van de brandveiligheidsverordening

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 2 van de Brandbe-veiligings-verorde-ning 2010, jo artikel 8 Brandbe-veiligings-verorde-ning 2010

8.c.6

het beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning om een houtopstand te vellen of te doen vellen

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art.2.2 lid 1 onder 9 Wabo en art. 4.11 APV

8.c.7

Het afgeven van een verklaring van geen bezwaar in verband met de openbare orde en veiligheid bij het opstijgen of doen opstijgen van een niet als luchtvaartterrein aangewezen terrein met een vrije ballon

Burgemeester

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art.10 Besluit inrichting en gebruik van niet aangewe-zen lucht-vaartter-reinen (ogv Lucht-vaartwet)

8.c.8

Intrekken van een eerder opgelegde last onder dwangsom of last onder bestuursdwang.

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Wabo, Woning-wet, Bouwbe-sluit, Bouwver-ordening, Wro, Erfgoed-verorde-ning, APV, Awb, Gemeen-tewet

8.c.9

Het beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning van het bestemmingsplan, inpassingsplan of beheersverordening in de bij plan of verordening aangewezen gevallen (binnenlandse ontheffing)

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 2.1 lid 1 sub c en artikel 2.12 lid 1 sub a onder 1o

8.c.10

Het beslissen op een aanvraag van het bestemmingsplan, inpassingsplan of beheersverordening, in de bij aangegeven gevallen van beperkte planologische betekenis (kruimelgevallen)

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 2.1 lid 1 sub c en artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 o

8.c.11

Beslissen op verzoek van de overtreder om de looptijd van de begunstigingstermijn van de reeds opgestelde last onder dwangsom dan wel last onder bestuursdwang, op te schorten.

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 5:24, 5;32a, 5:34 Awb

8.c.12

Het beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor oprichten, veranderen of veranderen van de werking of in werking hebben van een inrichting of een mijnbouwwerk

En voor zover de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk of van de werking daarvan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, onder 2° of 3° , en met betrekking tot die inrichting of dat mijnbouwwerk al een of meer omgevingsvergunningen zijn verleend, kan het bevoegd gezag bepalen dat een omgevingsvergunning wordt aangevraagd met betrekking tot die verandering en het in werking hebben van de betrokken inrichting of het betrokken mijnbouwwerk na die verandering.

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 2.1 lid 1 sub e en 2.6 Wabo

8.c.13

Het verlengen en opschorten van de beslistermijn van een aanvraag om een vergunning

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Reguliere procedure

Art.l 3.9, lid 2 Wabo,

Uitgebrei-de procedure

Art 3.12, lid 7 Wabo, jo art. 3:18, lid 2 Awb

art 4:15, lid 2, onder a Awb

8.c14

Het stellen van een termijn om een aanvraag aan te vullen alsmede beslissen om een aanvraag buiten behandeling te laten

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 4:5 en 4:6 Awb

8.c.15

Het wijzigen van voorschriften van de omgevingsvergunning

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 2:31 Wabo

8.c.16

Het geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 2.33 Wabo

8.c.17

Het verbinden van (afwijkende) voorschriften aan een omgevingsvergunning voor een inrichting als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub e Wabo

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 8:42a Wet Milieubeheer

8.c.18

Het stilleggen van bouw- en sloopwerkzaamheden

B&W,

Burgemeester

Inspecteur VBT

Mt,

Mg,

V

Nee

Art. 125 Gemeen-tewet, art. 5:21 Awb

8.c.19

Beslissen op verzoeken of vorderingen tot handhaving.

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 5.20, 5.21, 5.22, 5.23 Wabo

8.c.20

Het (op verzoek) nemen van een beschikking om tot inning van verbeurde dwangsom over te gaan en het nemen van een beschikking om de hoogte van kosten van het toepassen van bestuursdwang vast te stellen

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 5:25, 5:37 Awb

8.c.21

Het (op verzoek) nemen van een beschikking om over te gaan tot toepassing van de opgelegde last onder bestuursdwang.

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Art. 5:31a Awb

§ d Stadstoezicht

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

8.d.1

Afmeting standplaatsen, opstellen markt, toewijzen vaste stadplaats, verwijdering standstandplaats, wijzigen van de tijden en dagen voor zaterdagsmarkt, inschrijven op inschrijvingslijst, verstrekken van bewijs van inschrijving, toewijzen dagplaats weekmarkten, jaarmarkten en standwerkersplaats, ontheffing verplichting te blijven tot sluitingstijd

B&W

Marktmeester

Mt,

Mg,

V

Nee

Marktver-ordening en Marktreg-lement

8.d.2

Besluiten omtrent vergunningen voor dagplaatsen op jaar- en weekmarkten

B&W

Bureauhoofd STZ, projectleider STZ, senior integraal toezichthou-der STZ

Mt

Nee

Markt-verorde-ning

8.d.3

Het besluiten, intrekken, schorsen en beperken van vaste standplaatsvergunningen of het verlenen van ontheffingen of pachtovereenkomsten.

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

8.d.4

Het besluiten (beslissen op de aanvraag en het ondertekenen van de opschrift gestelde beschikking) op aanvragen op grond van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels 1994 (RVV) en parkeervergunningen op grond van art. 2,,4 en 6 van de Parkeerverordening, alsmede het intrekken daarvan

B&W

Bureauhoof-den VVH,Admi-nistratief medewerk(st)er JA

Mt

Nee

Zie omschrij-ving bevoegd-heden

8.d.5

Het opleggen van een last onder dwangsom ad € 500,= in het kader van de artikelen van de APV 2:10; 2:12; 2:15; 2:25; 2.28; 2:42; 2:60; 4:5; 4:13; 5:2; 5:3; 5:4; 5:5; 5:6; 5:7; 5:8; 5:9; 5:22; 5:18; 5:24.

B&W

Bureauhoof-den VVH , projectleider JA, juridisch medewerker JA

Mt

Nee

Zie omschrij-ving bevoegd-heden

8.d.6

Het opleggen van een last onder bestuursdwang in het kader van de artikelen APV: 2:10; 2:15; 2:28; 2:29; 2:42; 2:60; 4:5; 4:13; 5:2; 5:3; 5:4; 5:5; 5:6; 5:7; 5:8; 5:9; 5:24.

B&W

Bureauhoofd STZ, projectleider JA, juridisch medewerker JA

Mt

Nee

Zie omschrij-ving bevoegd-heden

8.d.7

Ontheffingen verlenen/ ontheffingen afwijzen op grond van het bepaalde in artikel 87 van het RVV 1990

B&W

Administratief medewerk(st)er JA en het bureauhoofd STZ

Nee

VV1990

8.d.8

Besluiten om (kleine) bootjes te verwijderen op grond van de Wrakkenwet

B&W

Burgemeester

Bureauhoofden VVH

Mt,

Mg,

V

Ja

Wrakken-wet en Beleidsre-gel Kleine bootjes 2011

8.d.9

Het doen van acties inzake ingebruikgeving of –neming van grond bij uitzetting, incl. zaakwaarneming

B&W

Bureauhoofden VVH , projectleider JA, juridisch medewerker JA en Integraal toezichthou-der STZ

Mg,

Mt

Nee

Art. 160,

lid 1 onder e Gemeen-tewet

§ e overig

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

8.e.1

Het verrichten van buitengerechtelijke rechtshandelingen in het kader van huren, kopen, ruilen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken

Burgemeester

(Senior) beleidsme-dewerker BJO

Mg

Nee

Art. 171, lid 2 Gemeen-tewet

8.e.2

Het beslissen tot het aangaan van een pachtovereenkomst voor een kermisstandplaats

B&W

(Senior) beleidsme-dewerker BJO

Mt

Nee

Àrt. 160, lid 1 onder e Gemeen-tewet

8.e.3

Het beslissen tot het aangaan van overeenkomsten inzake reclames aan lantaarnpalen, billboards, driehoekreclames en abri’s

B&W

(Senior) beleidsme-dewerker BJO

Mt

Nee

Art. 1 160, lid 1 onder e Gemeen-tewet

8.e.4

Het toepassen van de hoorplicht bij de uitvoering van het horecabeleid in breedste zin

Burgemeester

(Senior) beleidsmede-werker BJO

Mg

Nee

Art.4:7 en 4:8 Awb

8.e.5

Het nemen van besluiten –op grond van artikel 6.2 lid 1 Besluit omgevingsrecht- zonder dat de Commissie voor Monumenten en Welstand om advies is gevraagd.

B&W

Bureauhoofd JA/VBT en Erfgoed

Mg

Ja

Artikel 6.2 lid 1 Besluit omgevings-recht en Beleid ambtelijke wel-standstoets Hoorn 2013

8.e.6.

Het adviseren ten aanzien van de hierna te noemen plannen voor gemeentelijke monumenten waarvan de mening van de commissie voor Monumenten en Welstand als bekend mag worden verondersteld:

-Isolerende beglazing

-Dakramen

-Zonnecollectoren

-Metsel en voegwerk

-Vervanging dakbedekking

-Aanbrengen inspectievoorzieningen

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mg

Nee

Artikel 12 Erfgoed-verorde-ning 2013 gemeente Hoorn

8.e.7.

Het besluiten ten aanzien van de uitvoering rond de melding en registratie van kinderopvangcentra en gastouderbureaus

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Wet kinderop-vang

8.e.8.

Het besluiten bij de uitvoering van de Wet Kinderopvang, voor zover het betreft toezicht en handhaving

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Wet Kinderop-vang en relevante beleids-regels

8.e.9.

Het beslissen op aanvragen tot het verstrekken van gehandicaptenparkeerkaarten

B&W

Bureauhoof-den VVH

Mt

Nee

Regeling gehandi-captenpar-keerkaart

9.Overige

§ a Westfries museum

Omschrijving bevoegdheid

Bestuurs orgaan

Aan wie

Soort bevoegd heid

Onderman daat mogelijk?

Wettelijke grondslag

9.a.1

Het aannemen van schenkingen en giften en aangaan en aangaan van sponsorovereenkomsten

B&W

Burgemeester

Museum-directeur

Mg,

V

Nee

Managementsta-tuut

Bijlage 2

Wijze van ondertekening

Mandaat

Als het gaat om de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan een besluit te nemen, wordt de daarbij behorende brief als volgt ondertekend:

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders/ de burgemeester van Hoorn,

[naam],

[functie]

Volmacht

Als het gaat om het ondertekenen van een overeenkomst krachtens volmacht, geldt het volgende:

Bovenaan de overeenkomst komt een tekst waaruit blijkt dat degene die de overeenkomst tekent daarvoor een volmacht van de burgemeester heeft. De tekst “die handelt op grond van mandaat” geeft aan dat degene ook bevoegd was namens het college te besluiten tot het aangaan van de overeenkomst.

De publiekrechtelijke rechtspersoon de GEMEENTE HOORN

, gevestigd te …… Hoorn , ter uitvoering van het besluit van het college d.d. , onder kenmerk……. vertegenwoordigd door [naam, functie], die handelt op grond van mandaat en is gemachtigd

door de burgemeester, ………., hierna: “gemeente Hoorn”;

De overeenkomst wordt dan als volgt ondertekend:

Plaats: _____________________

Datum:_____________________

_____________________

De gemeente Hoorn

Door: [naam]

Functie: [functie]

Machtiging

Als het gaat om het ondertekenen van overige brieven zonder rechtsgevolg (bijvoorbeeld een informatieve brief)

is de ondertekening als volgt:

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Hoorn,

[naam],

[functie]

Ondermandaat mogelijk?

Ingeval van Ondermandaat dient bij het besluit in ieder geval de oorspronkelijke mandaatgever genoemd te worden. Niet noodzakelijk is dat bij Ondermandaat iedere tussenschakel wordt genoemd. Een krachtens Ondermandaat genomen besluit wordt door de ondergemandateerde als volgt ondertekend: Met vriendelijke groet,

De burgemeester (of ander bestuursorgaan) van Hoorn, namens deze,

functie Ondermandaatnemer handtekening naam Ondermandaatnemer

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 10 mei 2016,

College van burgemeester en wethouders,

de secretaris,                            de burgemeester,

de burgemeester,