Nadere regels reclame gemeente Maasgouw

Geldend van 28-05-2016 t/m 28-12-2017

Intitulé

Nadere regels reclame gemeente Maasgouw

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1:1 Definities

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • 1.

  affichebord op verplaatsbare voetsteun: raamwerk in de openbare ruimte waarbinnen of waaraan periodiek reclame wordt aangebracht;

 • 2.

  APV: Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Maasgouw;

 • 3.

  Bor: Besluit omgevingsrecht;

 • 4.

  bouwwerk: een bouwwerk als bedoeld in de Woningwet;

 • 5.

  driehoeks bord: drie reclameborden die als een driehoek aan elkaar zijn bevestigd, door middel van een constructie;

 • 6.

  evenement: een evenement zoals bedoeld in artikel 2:16 APV;

 • 7.

  handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk wordt beoogd een commercieel belang te dienen;

 • 8.

  ideële reclame: iedere openbare aanprijzing waarmee een maatschappelijk of politiek belang wordt gediend;

 • 9.

  omgevingsvergunningvrij bouwwerk: bouwwerk waarvoor op grond van de Wabo geen omgevingsvergunning is vereist;

 • 10.

  reclame: verzamelterm voor de uiting van handels- en ideële reclame;

 • 11.

  sandwichbord: twee reclameborden die als een stel aan elkaar bevestigd worden, door middel van een constructie;

 • 12.

  solitaire reclame: reclame die geen functionele relatie heeft met het perceel waarop deze wordt gemaakt;

 • 13.

  (span)doek: een uitgespannen doek met een reclame–uiting al dan niet bevestigd in of aan een constructie;

 • 14.

  tijdelijk bouwwerk: een bouwwerk dat niet langer dan 21 dagen op een bepaalde plaats staat;

 • 15.

  Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 1:2 Afbakening
 • 1. De in dit document opgenomen nadere regels zijn van toepassing op reclame zoals bedoeld in artikel 4:14 APV;

 • 2. De nadere regels hebben alleen betrekking op de reclame-uiting;

 • 3. De nadere regels hebben alleen betrekking op reclame die zichtbaar is vanaf de openbare weg;

 • 4. De nadere regels hebben geen betrekking op de borden voor recreatie en toeristische bewegwijzering, officiële bewegwijzering, openbaar vervoerborden, verkeerstekens, verkeersaanduidingen, verkeers(veiligheids)campagnes en gemeentenaamborden;

 • 5. De nadere regels hebben geen betrekking op uitingen ten behoeve van gemeentelijke, waterschaps-, provinciale, landelijke of Europese verkiezingen;

 • 6. De nadere regels zijn niet van toepassing op alternatieve plaatsnaamborden in het kader van carnaval;

 • 7. De nadere regels hebben geen betrekking op tijdelijke reclame uitingen op de locatie voor één- of meerdaagse evenementen.

Artikel 1:3 Algemeen verbod

Als verboden reclame wordt in ieder geval aangemerkt:

 • 1.

  reclame in strijd met de Grondwet, een wet in formele zin, uitvoeringsregeling of andere algemeen verbindende voorschriften waaronder die deel uitmakend van een bestemmingsplan, beheersverordening of verordening van de provincie of het waterschap;

 • 2.

  reclame waarvan duidelijk is dat deze het bedoelde effect niet kan hebben;

 • 3.

  aanstootgevende en shockerende reclame;

 • 4.

  reclame waardoor de veiligheid van het verkeer in gevaar wordt gebracht en/of ernstige hinder voor de omgeving wordt veroorzaakt;

 • 5.

  reclame die overlast met zich brengt voor gebruikers van een in de nabijheid gelegen onroerende zaak;

 • 6.

  reclame-uitingen die niet in een goede staat van onderhoud verkeren;

 • 7.

  handelsreclame–uiting die is aangebracht op een voertuig dat enkel dient als middel om handelsreclame te maken en waarmee niet daadwerkelijk wordt gereden en in die hoedanigheid niet bijdraagt aan de bedrijfsvoering;

 • 8.

  Het aanbrengen van een reclame-uiting en/of de aanwezigheid daarvan schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

 • 9.

  reclame die is bevestigd of anderszins aangebracht op of aan bomen, haltepalen, kunstwerken, parkeermeters, speeltoestellen, schakelkasten, transformatorhuisjes, bruggen, viaducten, verkeersborden, verwijsborden, verkeerslichten of op andere wijze nadelige invloed heeft op het gebruik of de staat van deze of andere voorzieningen van openbaar nut;

 • 10.

  reclame die fluorescerende kleuren bevat, knipperend is, roterende en mechanische bewegingen maakt, aangebracht is in de vorm van lichtreflexborden en, voor zover relevant, niet is aangebracht op of aan borden of constructies vervaardigd van deugdelijk, waaronder weerbestendig materiaal;

 • 11.

  handelsreclame aangebracht op door het college aangewezen aanplakborden zoals omschreven in artikel 2:35, vierde lid APV;

 • 12.

  reclame waardoor geen sprake is van een vrije doorloopbreedte van minimaal 1,2 meter bij een trottoir;

 • 13.

  reclame waarbij geen vrije hoogte is van minimaal 2,3 meter boven een trottoir/wegberm;

 • 14.

  reclame boven de rijbaan en aansluitende 0,5 m van trottoir/wegberm;

 • 15.

  reclame voor een openbare verkoop of een aanbieding ter verkoop, verhuur, of verpachting van een onroerende zaak in de gemeente, tenzij:

  • -

   er maximaal 1 bord wordt geplaatst;

  • -

   de maximale oppervlakte 0,5 m2bedraagt en de langste zijde korter dan 1 meter is;

  • -

   de reclame onverlicht is;

 • 16.

  reclame voor een seizoensgebonden product, tenzij:

  • -

   er maximaal 1 bord wordt geplaatst;

  • -

   de maximale oppervlakte 0,5 m2bedraagt en de langste zijde korter is dan 1 meter;

  • -

   de reclame onverlicht is;

  • -

   de reclame wordt gemaakt in dezelfde straat waaraan het verkooppunt is gelegen, op een maximale afstand van 300 meter van het verkooppunt.

Hoofdstuk 2 TOETSINGSCRITERIA

Artikel 2:1 Reclame niet bevestigd aan een bouwwerk

Onder reclame niet bevestigd aan een bouwwerk wordt in ieder geval verstaan reclame aan of op:

 • -

  driehoeksborden;

 • -

  sandwichborden;

 • -

  solitaire reclame op spandoeken;

 • -

  solitaire reclame op borden en

 • -

  afficheborden op een verplaatsbare voetsteun.

Artikel 2:1:1 Reclame op driehoeksborden en sandwichborden

foto

foto

Het maken van reclame op driehoeks- en sandwichborden is uitsluitend geoorloofd als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  alleen voor evenementen;

 • b.

  alleen voor een periode van drie weken waarbinnen het evenement plaatsvindt;

 • c.

  alleen op, aan of tegen door de gemeenteraad aangewezen lichtmasten (zie bijlage 1);

 • d.

  dat het totaal aantal driehoeks- en sandwichborden per evenement maximaal 50% van de aangewezen lichtmasten per kern is;

 • e.

  de maximale afmeting is A0-formaat (1 m2) en

 • f.

  maximaal één bord per lichtmast.

Artikel 2:1:2 Solitaire reclame op spandoeken en borden

foto Het maken van solitaire reclame op spandoeken (enkel op frame) en borden is uitsluitend geoorloofd als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  alleen voor evenementen;

 • b.

  alleen voor een periode van drie weken waarbinnen het evenement plaatsvindt;

 • c.

  alleen op de door de gemeenteraad aangewezen en hiertoe ingerichte locaties (zie bijlage 1) en

 • d.

  de maximale oppervlakte bedraagt drie m2.

Artikel 2:1:3 Reclame op afficheborden op een verplaatsbare voetsteun

foto Het maken van reclame op afficheborden op een verplaatsbare voetsteun is uitsluitend geoorloofd als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  alleen in centrumgebieden en/of detailhandel- en bedrijfspanden;

 • b.

  alleen tijdens op grond van de Winkeltijdenwet en de Winkeltijdenverordening Maasgouw geldende openingstijden;

 • c.

  maximaal 1 bord per adres;

 • d.

  in een strook maximaal 3 meter vanuit de voor- of zijgevel en

 • e.

  de maximale afmeting is A0-formaat (1 m2).

Artikel 2:2 Reclame op of aan een bouwwerk

Onder reclame op of aan een bouwwerk valt in ieder geval: reclame op een omgevingsvergunningvrij bouwwerk, en reclame op een omgevingsvergunningplichtig bouwwerk waarvoor reeds een omgevingsvergunning is verleend.

foto

 • 1.

  Het maken van reclame op een omgevingsvergunningvrij of omgevingsvergunningplichtig projectbord of projectspandoek aan een frame is uitsluitend geoorloofd als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   alleen gedurende de periode zes maanden direct voorafgaand aan de realisatie van het project en vanaf de realisatie tot de oplevering;

  • b.

   alleen na de realisatie voor verhuur of verkoop van het project voor een periode van maximaal drie jaar;

  • c.

   geplaatst op het terrein waarop de activiteit of werkzaamheid wordt uitgevoerd / betrekking heeft;

  • d.

   de maximale oppervlakte van de reclame-uiting bedraagt 12 m2;

  • e.

   niet gelegen in het beschermde stadsgezicht Thorn en beschermde dorpsgezichten van Stevensweert en Wessem en op/bij monumenten;

 • 2.

  Voor andere omgevingsvergunningvrije bouwwerken geldt:

  tussen de reclame en de activiteiten in een pand of een locatie moet een directe functionele relatie bestaan.

 • 3.

  Voor reclame op of aan omgevingsvergunningplichtige bouwwerken gelden de criteria zoals opgenomen in de Welstandsnota gemeente Maasgouw.

Artikel 2:3 Handhaving

Het bedrag als bedoeld in artikel 4:14 a, vierde lid, APV bedraagt € 188,--.

Artikel 2:4 Overgangsrecht

Reclame die aanwezig is op de dag van de inwerkingtreding van deze nadere regels en op dat moment in strijd is met deze regels en die geen onderwerp zijn van een handhavingsprocedure, mag worden voortgezet mits de afwijking van deze regels naar de aard niet wordt vergroot.

Artikel 2:5 Overig

De bij dit document behorende bijlagen 1 en 2 maken onlosmakelijk deel uit van de nadere regels.

Artikel 2:6 Titel

Dit document wordt aangehaald als “Nadere regels reclame gemeente Maasgouw”.

Artikel 2:7 Inwerkingtreding

De vastgestelde nadere regels gemeente Maasgouw treden in werking de dag nadat deze op de voorgeschreven wijze bekend zijn gemaakt. De reclameregels treden in werking op 28 mei 2015.

Bijlage 1:

 • Aangewezen lichtmasten voor driehoeks- en sandwichborden zoals bedoeld in artikel 2:1:1

 • Aangewezen en hiertoe ingerichte locaties voor solitaire reclame op spandoeken en borden zoals bedoeld in artikel 2:1:2

Bijlage 2:

Toelichting “Nadere regels reclame gemeente Maasgouw”

 • -

  Artikel 1:2, lid 6:

  in de carnavalsperiode worden binnen de gemeente Maasgouw regelmatig alternatieve plaatsnaamborden carnaval geplaatst. Bij het plaatsen van dergelijke borden zijn de nadere regels reclame niet van toepassing. In overige gevallen, bijvoorbeeld indien op het alternatieve plaatsnaambord carnaval tevens reclame wordt gemaakt voor (carnavals)activiteiten zijn de nadere regels reclame wel van toepassing;

 • -

  Artikel 1:3, lid 2:

  Hiermee wordt voorkomen dat reclame langer blijft staan dan zij nut heeft voor de reclamemaker;

 • -

  Artikel 1:3, lid 6:

  Hierdoor wordt voorkomen dat bijvoorbeeld aannemersbusjes met opschrift verboden zijn;

 • -

  Artikel 1:3, lid 7:

  Dit betreft het verbod wat voorheen in artikel 2:6, eerste lid van de APV was opgenomen. Doordat het verbod rechtstreeks in de nadere regels is opgenomen komt dit voor het onderdeel reclame in de APV te vervallen;

 • -

  Artikel 1:3, lid 9:

  Dit betreft de invulling van het welstandscriterium;

 • -

  Artikel 1:3, lid 10:

  Dit betreft het verbod wat voorheen in artikel 2:35, vijfde lid, APV was opgenomen. Doordat het verbod rechtstreeks in de nadere regels is opgenomen komt het vijfde lid van artikel 2:35 APV te vervallen;

 • -

  Artikel 2:1:1

  voor zover de reclame op driehoeksborden en sandwichborden niet bedoeld zijn om daar langer dan drie weken aaneengesloten te blijven functioneren wordt geduid op een niet permanent karakter. Hetgeen voortvloeit uit de toelichting van de Woningwet;

 • -

  Artikel 2:1:2

  voor zover solitaire reclame op spandoeken en borden niet bedoeld zijn om daar langer dan drie weken aaneengesloten te blijven functioneren wordt geduid op een niet permanent karakter. Hetgeen voortvloeit uit de toelichting van de Woningwet;

 • -

  Artikel 2:3:

  Het hier omschreven bedrag bedraagt het bedrag van de kosten van de uitvoering last onder bestuursdwang.

Tijdelijke reclame kern Beegden

Tijdelijke reclame kern Beegden

Tijdelijke reclame kern Heel

Tijdelijke reclame kern Heel

Tijdelijke reclame kern Linne

Tijdelijke reclame kern Linne

Tijdelijke reclame kern Ohe en Laak

Tijdelijke reclame kern Ohe en Laak

Tijdelijke reclame kern Panheel

Tijdelijke reclame kern Panheel

Tijdelijke reclame kern Stevensweert

Tijdelijke reclame kern Stevensweert

Tijdelijke reclame kern Wessem

Tijdelijke reclame kern Wessem

Tijdelijke reclame kernen Maasbracht en Brachterbeek

Tijdelijke reclame kernen Maasbracht en Brachterbeek

Tijdelijke reclame kern Thorn

Tijdelijke reclame kern Thorn