Uitvoeringsregel incidentele subsidie pilot sloop

Geldend van 21-05-2016 t/m 30-12-2016

Intitulé

Uitvoeringsregel incidentele subsidie pilot sloop

 

Een incidentele subsidie pilot sloop is een eenmalige bijdrage om sloop van opstallen in het buitengebiedte stimuleren. De subsidie is bedoeld om praktijkervaring op te doen met wat er bij komt kijken omopstallen te slopen (onder andere op juridisch, fiscaal, RO en financieel gebied).

Vanaf 2024 mogen daken geen asbest meer bevatten. Daarnaast zijn er binnen de regio Achterhoekambities op het gebied van duurzaamheid (energieopwekking en energieverbruik). De Rijksoverheid,provincie en regio Achterhoek stimuleren op verschillende manieren om de asbest te verwijderen en/ofte investeren in duurzame energieopwekking. De uitvoeringsregel incidentele subsidies pilot sloop iseen aanvulling op en tevens te combineren met reeds bestaande regelingen. Het doel van deze regelingis om te leren wat er bij sloop komt kijken om te verkennen hoe sloop gestimuleerd kan worden.

Artikel 1 Doel van de subsidie

Het doel van de subsidie is ervaring opdoen met het stimuleren van sloop van opstallen in het buiten-gebied.

Artikel 2 Aanvrager

Een incidentele subsidie sloop kan worden aangevraagd voor opstallen in het buitengebied door een:

a. Particuliere eigenaar van de opstallen

b. (mede) eigenaar van een stoppend (agrarisch) bedrijf

c. (mede) eigenaar van een voormalig (agrarisch) bedrijf

d. (mede) eigenaar van een (agrarisch) bedrijf.

Artikel 3 Vergoeding

  • 1.

    De bijdrage per vierkante meter gesloopte opstal in het buitengebied is € 10,-- met een maximumvan € 7.500,- per adres.

  • 2. De bijdrage voor een eventuele bestemmingswijziging indien gebruik wordt gemaakt van deze regelingis de werkelijke kosten voor leges met een maximum van € 5.000,- per adres.

Artikel 4 Subsidieplafond

Het subsidieplafond is vastgesteld op € 100.000, -. Wanneer het subsidieplafond door de aanvragenwordt overschreden dan worden aanvragen zonder verdere inhoudelijk argumentatie afgewezen. Recht op subsidie bestaat indien de aanvrager van de subsidie voldoet aan de onderstaande uitgangspuntenen toetsingskaders.

Artikel 5 Uitgangspunten

 

Inhoudelijk:

1. De opstal staat in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst.

2. De opstal is nog niet gesloopt.

3. De opstal is legaal gebouwd.

4. Het terugplaatsen van opstallen op hetzelfde bouwperceel is niet toegestaan.

5. Stapeling met andere regelingen is mogelijk.

6. De ontwikkeling wordt landschappelijk ingepast.

7. Er wordt geen nieuwe (agrarisch) bedrijf gevestigd.

8. De aanvrager neemt initiatief voor een bestemmingsplanwijziging naar Wonen indien de gemeentedat nodig acht en ontvangt daarvoor ook een bijdrage conform deze regeling.

9. De aanvrager verplicht zich om op eigen kosten de benodigde onderzoeken voor een bestemmings-planwijziging uit te laten voeren. Indien uit deze onderzoeken blijkt dat aanvullende maatregelen nodigzijn verplicht de aanvrager zicht om op eigen kosten deze maatregelen uit te laten voeren.

10. De aanvrager is bereid deel te nemen aan een evaluatie van deze regeling met het doel om te lerenvan de ervaringen van de aanvrager.

Procedureel:

1. Aanvragen worden schriftelijk ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.

2. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

3. Indien de aanvraag voldoet aan de uitgangs6punten en het toetsingskader dan kent de gemeente deaanvrager een subsidie doe. Tegelijk met de toekenning wordt een overeenkomst tussen de gemeenteen de aanvrager gesloten waarin in ieder geval afspraken worden vastgelegd over:

a) niet terug bouwen;

b) uitvoering werkzaamheden afgerond binnen 6 maanden na toekenning;

c) initiatief voor een bestemmingsplanwijziging naar Wonen (indien wenselijk vanuit de gemeente);

d) uitvoeren van noodzakelijke onderzoeken voor bestemmingsplanwijziging (en daarop volgendemaatregelen) zijn voor rekening van de aanvrager;

e) geen nieuw agrarisch bedrijf vestigen;

f) landschappelijke inpassing.

4. De aanvrager doet een sloopmelding bij de gemeente en vraagt indien nodig een omgevingsvergun-ning aan.

5. Aanvragen kunnen tot 31 december 2016 worden ingediend.

6. Uitkering van vergoeding vindt plaats na uitvoering van de afgesproken werkzaamheden, aantoningdoor de aanvrager dat aan alle afspraken uit de overeenkomst is voldaan en eventuele controle op delocatie door de gemeente.

Uitkering van de vergoeding vindt plaats na de vaststelling van de bestemmingsplanwijziging.

Artikel 6 Afwijking

Het college is bevoegd om af te wijken van de uitgangspunten en het toetsingskader van deze regelingindien zij acht dat de aanvraag aanduidbaar bijdraagt aan het doel van deze regeling.

Artikel 7 Inwerkingtreding

De uitvoeringsregel treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

Artikel 8 Looptijd  

Tot 31 december 2016 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Ondertekening

  
Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst in haar vergadering van 17 mei 2016
de secretaris, de burgemeester,
J. van Cranenburgh M. Besselink