Handhavingsbeleid Publiek toegankelijke inrichtingen

Geldend van 18-05-2016 t/m heden

Intitulé

Handhavingsbeleid Publiek toegankelijke inrichtingen

Zaaknummer: 1296258

Gelezen het voorstel van Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Team Veiligheid

 • -

  Handhavingsbeleid alcoholverstrekkers

d.d. 19/04/2016

De burgemeester van de gemeente Hoorn besluit vast te stellen:

 • a.

  het handhavingsbeleid Publiek toegankelijke inrichtingen, vast te stellen, inclusief de gedoogstrategie voor de periode tussen aanvraag en afgifte van drank- en horecavergunning en exploitatievergunning;

 • b.

  de handhavingsmatrix, behorende bij het handhavingsbeleid vast te stellen;

 • c.

  het nieuwe beleid bekend te maken;

 • d.

  het handhavingsbeleid alcoholverstrekkers in te trekken; in werking getreden op 20 januari 2011 (nr. 1055169) en 27 februari 2014 (nr. 1028890).

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

Gemeenteblad editie nummer

Handhavingsbeleid Publiek toegankelijke inrichtingen 2016-2018

1. Inleiding

a. algemeen

In deze notitie staat het doen naleven van de Drank- en Horecawet (hierna DHW), Wet op de Kansspelen (hierna WOK) en Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010 (hierna APV), voorzover het betreft alcohol(horeca) gerelateerde artikelen, centraal. De aanpak beschreven in dit beleid sluit aan op de handhavingsvisie gemeente Hoorn en levert een bijdrage aan de doelen in de Kadernota In control of alcohol en drugs 2016-2020 / Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet. Dit beleid vervangt het huidige handhavingsbeleid horeca en alcoholverstrekkers.

De verantwoordelijkheid voor de naleving van de regels ligt primair bij de ondernemer/vereniging. Doorgaans worden regels (spontaan) nageleefd. Er is beleid opgesteld met interventies die kunhnen worden ingezet om het gewenste naleefgedrag te realiseren als dit niet spontaan gebeurt. Het beleid is in beginsel generiek van aard met het oogmerk om mensen of maatschappelijke actoren in eenzelfde situatie gelijk te behandelen.

b.Verschillen met het huidige beleid

In onderstaande overzicht is aangegeven wat in hoofdlijn de verschillen zijn tussen het huidige en dit nieuwe beleid.

Onderwerp

Huidige beleid

Nieuwe beleid

Gedragsbeïnvloeding (par. 7A - 7C)

door gebruik van sancties

ondersteunen – informeren – ingrijpen (sancties)

Inzet toezichtcapaciteit (par.6 - 7B)

inzet op alle alcoholverstrekkende horecabedrijven en detailhandel

inzet op hot spots en hot times krijgt meer prioriteit

Waarschuwingen (par. 7C)

op een overtreding volgde in alle gevallen een waarschuwing

op een overtreding van een norm van categorie I volgt geen waarschuwing maar direct een sanctie

Gedogen (par. 7D)

bedrijven gaan zonder vergunning open zonder standpunt van de burgemeester

bedrijven gaan zonder vergunning open met standpunt van de burgemeester

c.Verbinding met artikel 43a DHW en Kadernota In control of alcohol en drugs 2016-2020

In artikel 43a DHW is geregeld dat de gemeenteraad het Preventie- en Handhavingsplan Drank-en Horecawet vaststelt. Dit plan liep af op 31 december 2015 gelijk met de Kadernotitie Jeugd, Alcohol en Drugs 2012-2015. Op grond van artikel 43a DHW dienen de doelen en de te behalen resultaten van het alcoholbeleid door de raad te worden bepaald. Deze zijn opgenomen in de Kadernotitie in control of alcohol en drugs 2016-2020. In artikel 43a DHW is tevens aangeven:

 • a.

  welke acties worden ondernomen om alcoholgebruik, met name onder jongeren, te voorkomen;

 • b.

  de wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd en welke handhavingsacties in de door het het plan bestreken periode worden ondernomen.

Deze punten zijn ten aanzien van naleving opgenomen in dit beleid. Beschreven is hoe deze punten zijn vertaald naar de praktijk. Dit vindt plaats aan de hand van de volgende nalevingstrategieën:

 • a.

  preventiestrategie (paragraaf 7A);

 • b.

  toezichtstrategie (paragraaf 7B);

 • c.

  sanctiestrategie (paragraaf 7C);

 • d.

  gedoogstrategie (paragraaf 7D).

Voorafgaand staan we stil bij de nalevingsverwachting en bijbehorende beinvloeidingsinstrumenten (paragraaf 5) en risicoanalyse (paragraaf 6).

Dit beleid bevat een bijlage. Het is een overzichtstabel waarin per per overtreden norm uit de DHW, WOK en APV is aangegeven welke stappen en bestuurlijke sancties kunnen worden toegepast.

2. Doel handhavingsaanpak

De handhavingsaanpak heeft als doel verbeteren van de naleving van de DHW, WOK en enkele artikelen uit

de APV die betrekking hebben op horecabedrijven. Het verbeteren van de naleving levert vervolgens een bijdrage aan de afname van het schadelijk alcoholgebruik door jongeren en alcoholgerelateerde verstoringen van de openbare orde. Met andere woorden de begrippen gezondheid en openbare orde staan centraal. Overtreding hiervan beschouwen we als ernstige overtredingen.

4. Algemene uitgangspunten handhaving

Voor de handhaving op de DHW, WOK en APV gelden de volgende algemene uitgangspunten:

 • ·

  Dit beleid is bedoeld om overtredingen/risicovolle situaties op te heffen en herhaling te voorkomen.

 • ·

  Bij het beoordelen van een overtreding en het bepalen van de juiste sanctie wordt rekening gehouden met:

  • a.

   de mogelijke gevolgen van die overtreding;

  • b.

   de omstandigheden waaronder die overtreding is begaan;

  • c.

   de houding en het gedrag van de ondernemer;

  • d.

   de voorgeschiedenis;

  • e.

   het subsidiarteits- en proportionaliteitsbeginsel.

 • ·

  Als de toezichthouder een overtreding constateert, wordt het sanctiestappenplan (zie bijlage) toegepast. Afwijken van het stappenplan vindt gemotiveerd plaats.

 • ·

  Vervolg controle is afhankelijk van de mate van naleving van de regels. Uitgangspunt is: high trust en high penalty. Ondernemers en verenigingen die regels naleven krijgen vertrouwen en worden in ieder geval minimaal eens per drie jaar gecontroleerd. Zij die de regels niet naleven krijgen vaker bezoek, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Organisatoren van evenementen/festivals gericht op jongeren worden ieder jaar bezocht.Van de bevindingen wordt een rapportage opgesteld voor het Bureaus VBt/JA die belast zijn met vergunningverlening en handhaving;

 • ·

  De na te leven normen zijn onderverdeeld in categorieen. Ernstige overtredingen (overtredingen van categorie 1 ontvangen geen waarschuwing maar direct een bestuursrechtelijke sanctie. Overtredingen van categorie 2 en 3 beginnen met een waarschuwing. Verschil tussen categorie 2 en 3 zit in de hoogte van de boete, dwangsom en termijn van schorsen van de vergunning.

 • ·

  De toezichthouder controleert of het (horeca)bedrijf / vereniging / evenementenorganisator na constatering van een overtreding de norm vervolgens naleeft (hercontrole).

 • ·

  Uniform en eenduidige handhaving, dat tot uitdrukking komt door eenduidigheid in de systematiek. Voor vergelijkbare typen overtredingen gelden vergelijkbare sancties. Er is tevens een eenduidige verjaringstermijn.

5. Nalevingsverwachting

In de handhaving wordt steeds meer gebruik gemaakt van sociale normen om gedrag te beïnvloeden en naleving van regels te bevorderen. Gedragsbeïnvloeding gaan we de komende jaren nadrukkelijk betrekken bij het naleven van de regels. De houding van burgers en bedrijven is bepalend voor de in te zetten instrumenten. We hanteren de volgende indeling:

Een deel heeft te kampen met gebrek aan kennis en informatie en wordt af en toe geconfronteerd met beperkte prikkels om van de regels af te wijken. Veel informatie en nalevingsbijstand zijn bij deze groep op zijn plaats. Uitgangspunt voor de handhaving is de nalevingsbereidheid van deze groep. Communicatie, lichte vormen van inspectie en controle (“af en toe over de schouder meekijken”) moeten de overtuiging ondersteunen de regels spontaan na te leven.

Een ander deel heeft een “moet-kunnen” houding. Er is een intensiever toezicht nodig. Zonodig een sanctie in de vorm van een boete. Met een dwangsom, bestuursdwang of boete kan herhaling worden voorkomen of een overtreding ongedaan worden gemaakt.

De groep calculerende burgers en bedrijven vraagt om scherp toezicht en sanctionering. Hierbij kan ook worden gedacht aan stimuleringsmaatregelen die kosten en batenafweging beïnvloeden, zoals het (dreigen met) publiceren van de naam van de overtreder of juist het vergroten van de baten door keurmerken bij gewenst naleefgedrag.

De criminele top van de nalevingspiramide is moeilijk tot gewenst gedrag te bewegen en moet hard aangepakt worden met inbegrip van strafvervolging.

6. Risicoanalyse

De handhavingscapaciteit is beperkt. Om de juiste keuzes voor wat betreft inzet te maken i en risicoanalyse noodzakelijk.

a. Risico(probleem)analyse

Om het gedrag van de verschillende soorten horeca ondernemers (cafe’s, cafetaria’s, verenigingen, winkels, etc) te kunnen vaststellen is doelgroepenanalyses nodig. We beschikken al over verschillende indicatoren zoals eigen - en politie waarnemingen, mystery guest onderzoeken uit 2013 en 2015. Ook klachten betrekken we bij de analyse. Het komende jaar zal worden gebruikt om nog meer inzicht in hot spots en hot times te verkrijgen. Uiteindelijk willen we in 2018 toe naar een systeem waarin horecabedrijven een risicoprofiel hebben die aan de basis ligt van de inzet van de handhavingsinspanning.

b. Hotspots/hot times

Om te bepalen waar de handhavingscapaciteit wordt ingezet is het nodig inzicht te hebben in hotspots (bijvoorbeeld locaties waar veel jongeren on der 18 jaar komen, sprake is van openbare orde problemen/overlast, etc.) en hot times (aanwezig op de juiste tijdstippen). De begrippen gezondheid en openbare orde staan centraal We richten ons op verkooppunten/locaties (voor publiek toegankelijke plaatsen) waar:

 • 1.

  door aard, locatie en/of doelgroep het risico groot is dat jongeren onder de 18 jaar alcohol kunnen kopen/drinken en/of alcohol aanwezig is;

 • 2.

  door aard, locatie en/of doelgroep het risico groot is dat jongeren onder de 18 jaar alcohol verstrekt krijgen door jongeren van 18 jaar en ouder;

 • 3.

  door aard, locatie en/of doelgroep het risico groot is dat er openbare orde problemen voordoen.

c. Risicoprofielen

Om te bepalen waar hotspots zijn is het nodig ‘een foto’ van Hoorn te maken waar de kans op overtreding van de DHW, WOK en APV zich voor kan doen. De volgende gegevens zijn/worden in ieder geval gebruikt c.q. verzameld om inzicht te hebben in hot spots en hot times:

 • -

  inzicht in locaties waar jongeren onder de 18 jaar aanwezig zijn;

 • -

  locatiegegevens intoxicatieritten ambulancedienst;

 • -

  het aantal klachten over een locatie;

 • -

  gegevens uit mutaties van het Horeca Interventie Team van politie en uit het “Rondje overlast”;

 • -

  resultaten van uitgevoerde controles en het aantal opgelegde maatregelen;

 • -

  de uitkomst van mystery guest onderzoeken;

 • -

  wat heeft de verstrekker van alcohol zelf gedaan om de regels na te leven (gebruik ID scan, deurbeleid door controle op leeftijd door portier, opleiding medewerkers, voorlichting van klanten).

De informatie die we met deze werkwijze verzamelen zullen we analyseren, met als doel het risicoprofiel te bepalen. Dit profiel is vervolgens bepalend voor de inzet van toezicht. Het komende jaar gebruiken we om de informatiestromen zo goed mogelijk te borgen en te analyseren.

7. Nalevingsstrategie

Voor het bereiken van naleving van de wettelijke regels en voorschriften is een uitgebreid instrumentarium aanwezig. Omdat naleving op vele manieren kan worden bereikt beschrijven wij welke instrumenten ons hiervoor ter beschikking staan en op welke wijze wij deze kunnen inzetten. Van belang hierbij is dat het gekozen instrument goed past bij de doelgroep en bij de oorzaak van het niet naleven van de norm. Hiermee willen wij personen en bedrijven bewegen om te handelen volgens de voor hen geldende regels. Op het punt van gedragsbeinvloeding willen we de focus leggen op het beinvloeden van onbewust gedrag.

A. Preventiestrategie

De eerste stap is het voorkomen van overtredingen. Het primaire doel van de preventiestrategie is om de spontane naleving van wet- en regelgeving te vergroten. Gedragsbeïnvloeding staat hierbij centraal.

In de handhaving wordt steeds meer gebruik gemaakt van het zogenoemde nudging om onbewust gedrag te beïnvloeden en zo naleving van regels te bevorderen c.q. gedrag te vertonen dat vanuit het algemeen belang het meest wenselijk is.

Gedragsbeïnvloeding gaan we de komende jaren nadrukkelijk betrekken bij het naleven van de regels. Deze aanpak gaat in beginsel altijd vooraf aan het toepassen van sancties. Niettemin kan het gebruik van preventieve instrumenten ook worden toegepast bij het (bewust) overtreden van regels.

De aanpak door gedragsbeïnvloeding vindt plaats op experimentele basis. We brengen het probleemgedrag, achterliggende motieven en weerstanden in kaart. Op basis daarvan kiezen we een passende beinvloedingsstrategie. In ieder geval gaat het om de volgende activiteiten:

 • a.

  communicatie / voorlichting, alcoholverstrekkers bewust maken om de regels na te leven;

 • b.

  ondersteuning / vooroverleg, alcoholverstrekkers helpen met de naleving;

 • c.

  samenwerking met alcoholverstrekkers.

Activiteiten die hieronder kunnen vallen zijn:

Ondersteunen:

 • ·

  Versturen van ‘goed gedaan’ kaart/brief na een controle;

 • ·

  Dwingend gesprek;

 • ·

  Mystery guest onderzoek;

 • ·

  Uitdelen stickers NIX-18 (leeftijdsaanduiding)

 • ·

  Nieuwe vormen samenwerking zoeken bijv. door meer in te zetten op zelfregulering.

 • ·

  Surveilleren: we houden toezicht op legale activiteiten en sporen illegale activiteiten op.

Dit geldt voor de onderwerpen met prioriteit hoog. Om deze activiteiten waar te nemen zullen we dus in toenemende mate in het veld aanwezig moeten zijn, om zo een juiste uitvoering te bevorderen. Voor de andere onderwerpen handelen we reactief. Door zo (opvallend) aanwezig te zijn en mensen aan te spreken bevorderen wij de naleving en geven wij alcoholverstrekkers de informatie die nodig is.

 • -

  Voor zover mogelijk leveren jongeren (18+) die drank kopen voor 18- (wederverstrekking) de drank weer in bij het verkooppunt (toezichthouder is daarbij aanwezig).

Informeren:

 • ·

  het informeren van ondernemers/verenigingen over de na te leven norm dit kan in de vorm van een informatieavond maar ook in 1 op 1 gesprekken. De toezichthouders informeren over de maatregelen die een ondernemer/vereniging kan nemen om de norm na te leven, bijvoorbeeld door een training van personeel/vrijwilligers;

 • ·

  brief versturen naar ouders van jongeren die drank hebben gekocht en drank gebruiken in de openbare ruimte;

 • ·

  informeren leidinggevende / ondernemer

Als opsporingsambtenaren / toezichthouders een overtreding hebben geconstateerd, zal in beginsel de aanwezige leidinggevende en/of ondernemer direct worden geïnformeerd. Doel hiervan is de overtreding zo mogelijk op dat moment te beëindigen en om discussie achteraf over de overtreding tussen gemeentebestuur en leidinggevende / ondernemer te voorkomen. Voor de vaststelling van de overtreding levert het ter plaatse spreken van de leidinggevende / ondernemer direct duidelijkheid op. Verwachting is dat deze aanpak bijdraagt aan de bewustwording de regels beter na te leven.

Er kunnen zich ten tijde van de constatering omstandigheden voordoen dat direct aanspreken niet voor de hand ligt of niet mogelijk is. Bijvoorbeeld ingeval van controle op leeftijdsgrenzen. Controle in de stad hoeft dan niet meer omdat het vervolgens bij anderen bekend is. Het aanspreken van de overtreder vindt dan zo spoedig mogelijk plaats.

B.Toezichtstrategie

In het toezicht en handhavingsplan 2015-2016 Hoorn zijn de toezichtprioriteiten aangegeven. Onderstaande onderwerpen hebben betrekking op de uitvoering van dit handhavingsbeleid.

Thema

Doelstelling (effect)

Onderwerp/taak (wat?)

Prioriteit

Resultaatafspraken college (hoe?)

Jeugd en Alcohol

Geen alcohol onder de 18 jaar en beperking alcoholgebruik 18 jaar en ouder.

Bijdrage leveren aan sociaal en veilige woon- en leefomgeving Bijdrage leveren aan bewustwording verstrekkers en jongeren over risico's alcoholgebruik

Controle op (weder)verstrekking aan 18-

hoog

1.Basiscontrole bij iedere nieuwe ondernemer / vereniging. Bij overtredingen handhavingsbeleid toepassen 2. Bijdrage leveren aan controle hotspotlocaties i.v.m. verstrekking onder 18- 3. Vanuit partnerschap ondernemers en verenigingen activeren om naleving te verbeteren.

Doorschenken in horeca

hoog

1.Met horeca afspraken maken over voorkomen van doorschenken aan onder invloed verkeerde personen 2. Bij overtredingen handhavingsbeleid toepassen

Verboden drankgebruik op openbare plaats (indrinkplekken)

hoog

1.In de maanden april t/m oktober in het weekend bijdrage aan regelmatige controles op bekende indrinkplaatsen 2. Jongeren doorverwijzen naar HALT

Thema

Doelstelling (effect)

Onderwerp/taak (wat?)

Prioriteit

Resultaatafspraken college (hoe?)

Openbare ruimte  

Bijdrage leveren aan een sociaal veilige woon- en leefomgeving

Toezicht hangplekken

hoog

Hangplekken zijn in beeld en de jongeren zijn bekend bij Stadstoezicht. Jongeren onder 18 jaar in principe doorverwijzen naar HALT

Voorkomen van overlast en bijdrage leveren aan bewustwording risico's alcoholgebruik onder jongeren en ouders

Project Wakkere Ouders

normaal

Projectmatig in samenwerking met politie volgens de werkwijze Wakkere Ouders.

Veilige en vrije doorgang voor voetgangers

Uitstallingen en terrassen

normaal

Terrassen projectmatige aanpak 1x per jaar controle in het voorjaar, daarna onderhoud.

a.Waar wordt gecontroleerd

Toezicht vindt plaats op vergunninghouders, verstrekkers van alcohol en gebruikers van alcohol.

Verstrekkers:

 • ·

  cafés, cafetaria’s, discotheken en bioscopen;

 • ·

  sportkantines en buurthuizen;

 • ·

  slijterijen en supermarkten;

 • ·

  evenementen en festivals.

 • ·

  Ook het opsporen van illegale objecten, zoals hokken en keten, valt onder dit onderdeel.

Gebruikers:

 • ·

  jongeren onder de 18 jaar.

 • ·

  personen in staat van dronkenschap

b. Drie categorieën binnen toezichtstrategie

Er is een driedeling aangebracht in de overtredingen waarbij de toezichtinspanning (mar ook de zwaarte van de bestuurlijke maatregel) is afgestemd op het type overtreding. De nadruk van toezicht ligt bij de categorie 1 onderwerpen. Dit zijn met name onderwerpen die een negatief effect kunnen hebben op de gezondheid en de openbare orde / woon- en leefomgeving. Bij elke categorie behoort een eigen stappenplan. Toezicht op WOK is niet als prioriteit opgenomen in het toezicht- en handhavingsbeleid 2015-2016. Voor zover het toezicht betrekking heeft op volksgezondheid (bijvoorbeeld gokverslaving) geldt categorie1.

De categorie indeling sluit aan op de prioriteitsstelling in het toezicht- en handhavingsbeleid 2015-2016. Prioriteit hoog is gelijk aan categorie I, prioriteit middel komt overeen met categorie II.

Categorie I: betreft de meest ernstige overtredingen (o.a. overtredingen die een negatief effect betrekking hebben op openbare orde en woon- enleefomgeving, volksgezond-heid, ontbreken vergunning en leeftijdsgrens). Het zijn overtredingen waartegen snel optreden is vereist.

Categorie II: overtredingen die ernstig zijn maar zonder direct gevaar ( betreft o.a. afwezigheid leidinggevenden, schenktijden en bijeenkomsten in paracommerciële bedrijven).

Categorie III: overige overtredingen (betreft o.a. administratieve overtredingen).

Activiteiten die onder deze strategie kunnen vallen zijn:

- Basis toezicht/controle: Het gaat hierbij over de aanwezigheid en actualiteit van de vergunning of ontheffing, het voldoen aan de voorschriften bij de vergunning/ontheffing en andere bepalingen uit de DHW/APV/WOK. Deze controles vinden vaak overdag plaats en er is direct contact met de drankverstrekker, waardoor ook voorlichtings- en bewustwordingsinstrumenten zijn in te zetten. Er

zijn mogelijkheden om de controle te integreren met andere toezichttaken.

- Leeftijdscontroles: Leeftijdsgrenzeninspecties bij drankverstrekkers richten zich op het controleren van verstrekking van alcoholhoudende drank aan een persoon onder de 18 jaar. Het toezicht bestaat uit observaties op de plaatsen waar en tijdstippen waarop (’s avonds en in de weekenden) jongeren alcoholhoudende dranken kopen en gebruiken: supermarkten, evenementen, jongerencafe’s, verenigingen, etc.

Tijdens de leeftijdsgrenzeninspectie kan ook de controle op het doorschenken aandronken personen (artikel 20, lid 6) worden meegenomen.

C. Handhavings(sanctie)strategie

a. Handhavinginstrumentarium

Om naleving van regels af te dwingen beschikt de burgemeester/college over diverse bestuursrechtelijke handhavinginstrumenten. Met de inzet van een dergelijk instrumentarium willen wij geconstateerde overtreding opheffen en een nieuwe overtreding voorkomen. In het kort gaat het om:

 • ·

  officiele waarschuwing;

 • ·

  opleggen bestuurlijke strafbeschikking;

 • ·

  In beslag nemen van drank van jongeren (18-)die drank hebben gekocht. en verstrekken aan 18- (wederverstrekking) leveren drank weer in bij verkooppunt (toezichthouder is daarbij aanwezig).

 • ·

  opleggen bestuurlijke boete;

De hoogte van de bestuurlijke boete is vastgelegd in de bijlage van het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet;

 • ·

  het opleggen van een last onder dwangsom; het gaat om een bedrag per overtreding;

 • ·

  schorsen van de vergunning;

Dit is een instrument dat van toepassing is op niet-imperatieve intrekkingsgronden. De schorsingstermijn is maximaal 12 weken;

 • ·

  intrekken/schorsen van de vergunning (artikel 174 Gemeentewet);

 • ·

  het opleggen van een (spoedeisende) last onder bestuursdwang, inclusief tijdelijk alcohol

 • ·

  verkoopverbod (Three strikes out); dit is een instrument dat van toepassing is op niet DHW vergunningplichtige bedrijven die alcohol verkopen, zoals supermarkten, en snackbars. Bedrijven die 3x in twaalf maanden artikel 20, lid 1 DHW overtreden kunnen het recht ontzegd worden om alcohol te verkopen voor minimaal 1 tot maximaal 12 weken;

 • ·

  sluiten van een horecabedrijf/onderneming.

Ingeval van overtreding van de regels vindt er in beginsel altijd een vervolgactie plaats door één of meerdere van de bestuurlijke instrumenten in te zetten. Meerdere instrumenten zijn aan de orde bij overtredingen van verschillende wet- en regelgeving. Deze kunnen naast elkaar worden ingezet. Ook het strafrechtelijke instrumentarium kan gebruikt worden. In de volgende paragraaf zijn de bestuursrechtelijke en (bestuurlijke) strafrechtelijke stappen verduidelijkt.

b.Overtredingen wet- en regelgeving

Voor het toepassen van de instrumenten geldt de volgende algemene lijn:

 • A.

  In de handhavingsmatrix zijn de overtredingen verdeeld in 3 categorieën. De zwaarte van de bestuurlijke sanctie is afgestemd op het type overtreding. In verband met rechtsgelijkheid en proportionaliteit worden vergelijkbare type overtredingen volgens vergelijkbare patroon gehandhaafd. Bijvoorbeeld het ontbreken van een vergunning is een overtreding van categorie I.

 • In bijzondere of afwijkende omstandigheden kunnen er echter afwijkende maatregelen worden getroffen (zie paragraaf C.e ‘afwijken van de handhavingsstappen’).

 • B.

  Na constatering van een overtreding van categorie I of als spoedeisend optreden noodzakelijk is, wordt geen waarschuwing verstuurd. Er wordt direct een bestuurlijke sanctie opgelegd.

 • Na constatering van een overtreding van categorie II en III stuurt het gemeentebestuur eerst een schriftelijke waarschuwing met een hersteltermijn en het voornemen van de bestuursrechtelijke sanctie. De lengte van de waarschuwingstermijn is afhankelijk van het soort overtreding en de termijn waarbinnen de overtreding redelijkerwijs ongedaan kan worden gemaakt. De termijn is genoemd in de matrix. Is de overtreding binnen de termijn niet beëindigd dan gaat het gemeentebestuur over tot het opleggen van een bestuursrechtelijke sanctie (besluit). Verschil tussen overtreding van categorie II en III zit in de hoogte van de bestuurlijke boete of dwangsom en duur van schorsing.

 • Voor een overtreding die uiteindelijk leidt tot sluiting van het bedrijf, is het aan de overtreder zelf om de zaak te sluiten en gesloten te houden. Indien hiertoe, binnen de gestelde termijn niet is overgegaan, kan het bevoegd gezag overgaan tot feitelijke sluiting op kosten van de overtreder.

c. Herhaalde overtreding / voortduren van overtreden

Van een herhaalde overtreding is sprake als tijdens een (her)controle is vastgesteld dat sprake is van een zelfde overtreding, waarvoor in een periode voorafgaand reeds een bestuurlijke sanctie (inclusief schriftelijke waarschuwing) is / werd opgelegd.

Een overtreding blijft voor een periode van 12 maanden staan. De termijn gaat lopen vanaf de datum van de vorige geconstateerde overtreding. Op het moment dat er binnen de genoemde periode wederom eenzelfde overtreding plaatsvindt, zal het handhavingtraject uit de matrix worden toegepast. Na 12 maanden beginnen de stappen opnieuw.

Deze termijn geldt niet ingeval de vergunning / ontheffing voor een kortdurende activiteit is afgegeven. Een voorbeeld hiervan is de ontheffing ex artikel 35 DHW. Dit betreft de ontheffing van het verbod alcoholhoudende drank te verstrekken in de openbare ruimte. Dan geldt een periode van 24 maanden.

Als de genoemde periode is verstreken zonder overtreding, dan vervalt de termijn. Als dan een nieuwe overtreding wordt geconstateerd, dan geldt wederom de eerste stap uit de matrix.

d.“Erfelijke belasting”

Handhaving is gericht op de ondernemer/paracommerciële rechtspersoon, instelling en locatie. Als een nieuwe ondernemer/rechtspersoon een horecabedrijf overneemt vervallen in beginsel alle vorige overtredingen. Met andere woorden de ondernemer/rechtspersoon begint met een schone lei. Dit geldt niet als de ondernemer/rechtspersoon de ondernemingsvorm wijzigt.

Zaaksgebonden werking

Als de sanctie op het object rust is de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken van toepassing (zogenaamde 'erfelijke belasting'). In bepaalde situaties is het doel van de sluiting voornamelijk om de ‘loop naar een pand’ eruit te halen. Zonder erfelijke belasting zou dit doel niet bereikt kunnen worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer een gemeentelijke publiekrechtelijke beperking van toepassing is op het object, dit eveneens geldt voor een nieuwe ondernemer/rechtspersoon. Een sluiting kan niet worden voorkomen of opgeheven door bijvoorbeeld het bedrijf te verkopen of in de Kamer van Koophandel over te schrijven.

e.Afwijking van de handhavingsstappen

Als de feiten en omstandigheden daartoe aanleiding geven, is afwijken van het beleid mogelijk.

Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan bij toepassing van een (bestuursrechtelijke) maatregel gemotiveerd besloten worden af te wijken van de stappen uit de handhavingsmatrix door bijvoorbeeld een stap over te slaan. Men kan dan denken aan cumulatie van overtredingen binnen eenzelfde categorie. De overtreder dient er rekening mee te houden dat een handhavingsstap wordt overgeslagen of een stap uit een zwaardere categorie wordt toegepast.

Er kunnen verzachtende en verzwarende omstandigheden zijn om een bestuursrechtelijke maatregel niet op te leggen of juist een steviger sanctie op te leggen. Ingeval van een overtreding zal bekeken worden wat de overtreder heeft ondernomen om bijvoorbeeld een mogelijke ordeverstoring of alcoholverkoop aan een minderjarige tegen te gaan of in hoeverre de ondernemer bereid is om mee te werken in de toekomst overtredingen te voorkomen. Op basis daarvan kan maatwerk geleverd worden in de sanctietoepassing.

De overtreder krijgen zo de kans de bedrijfsvoering aan te passen met als doel een bijdrage te leveren aan de doelstelling van de wetgever.

f.Overgangsregeling

Overtredingen die zijn begaan onder het huidige handhavingsbeleid horeca en alcoholverstrekkers blijven in stand. Als na inwerkingtreding van dit handhavingsbeleid een overtreding wordt begaan dan wordt die stap toegepast die aansluit bij het aantal reeds gemaakte overtredingen. Daarnaast wordt voor overtredingen die voor inwerkingtreding van dit beleid zijn begaan maar waarvan het besluit dateert van na inwerkingtreding van dit beleid, de stap uit het oude handhavingsbeleid toegepast.

D.Gedoogstrategie

De burgemeester gedoogt in beginsel niet. Dit is de hoofdregel. Over hoe om te gaan met gedogen is landelijke beleid opgesteld. In dit beleid wordt een restrictief beleid voorgestaan. Zo is volgens de Nota ‘Grenzen aan gedogen’ een grote terughoudendheid geboden bij gedogen en is gedogen slechts in uitzonderingssituaties aanvaardbaar. Enkel in de volgende situaties kan volgens de nota sprake zijn van aanvaardbaar gedogen:

 • ·

  het handhaven zou leiden tot aperte onbillijkheden, zoals overmachts- en overgangsituaties;

 • ·

  het achterliggende belang is evident beter gediend met gedogen;

 • ·

  een zwaarder wegend belang rechtvaardigt gedogen.

Gedogen is weliswaar een bevoegdheid van de burgemeester, maar zeker geen verplichting. Per geval moet aan de bovenstaande criteria getoetst worden.

Naast de hierboven genoemde inhoudelijke criteria zijn er ook nog procedurele criteria waaraan moet worden

voldaan in het geval er gedoogd wordt:

 • ·

  gedogen dient schriftelijk en uitdrukkelijk te gebeuren;

 • ·

  gedogen moet zoveel mogelijk worden beperkt in omvang en/of in tijd;

 • ·

  er moet sprake zijn van een zorgvuldige kenbare belangenafweging (inspraak, publicatie, vermelding van rechtsmiddelen);

 • ·

  gedogen dient aan controle te zijn onderworpen.

Aan de hand van deze criteria is onderzocht op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de volgende situatie. Op grond van de Drank- en Horecawet is een vergunning nodig voor het verstrekken van alcholhoudende drank. De APV stelt voor diverse horecabedrijven een exploitatievergunning verplicht. De termijn voor afhandeling van de aanvraag is 8 weken en kan eenmalig met 8 weken worden verlengd. We proberen de afhandelperiode overigens zo kort mogelijk te houden. Ondernemers kunnen/willen veelal zolang niet wachten. Dit betekent namelijk dat er geen geld wordt verdiend en personeel geen werk heeft. Ter overbrugging van de periode tussen het indienen van de aanvraag en afgifte van de vergunning vinden we het passend dat het horecabedrijf open mag ingeval van concreet zicht op legalisatie. Dit zal overigens van geval tot geval worden beoordeeld en worden getoetst aan bovengenoemde criteria. Het horecabedrijf dat open mag ontvangt een gedoogbeschikking van het bevoegd gezag (zie bijlage) met de boodschap dat in afwachting van de drank- en horeca- en exploitatievergunning niet handhavend zal worden opgetreden. De aanvrager wordt er tevens op gewezen dat hij dient te voldoen aan andere regels uit de APV, Wet Milieubeheer en over brandveilig gebruik. Indien de gedoogsituatie niet wordt nageleefd, zal de gedoogbeschikking worden ingetrokken.

Voorwaarden voor gedogen

De burgemeester gedoogt dat in afwachting van de beslissing op eeen ingeidende aanvrag om vergunning de ondernemer alvast begint of doorgaat met de exploitatie van het horecabedrijf. De gedoogbeschikking pas worden afgegeven, indien de aanvraag om vergunning voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  Er mag geen strijd bestaan met de eisen uit de milieu- en ruimtelijke ordeningsregelgeving.

 • b.

  De (nieuwe) eigenaar mag geen strafblad hebben.

 • c.

  Er moet een aanvraag zijn ingediend volgens het wettelijk model inclusief de BIBOB- formulieren.

 • d.

  De aanvraag inclusief de BIBOB-formulieren moeten volledig zijn ingevuld en worden getekend door de aanvrager.

 • e.

  Alle leidinggevenden van het horecabedrijf moeten voldoen aan de ingevolge artikel 8, vierde lid van de Drank- en horecawet gestelde eisen inzake de sociale hygiëne.

 • f.

  Er mogen op voorhand geen twijfels bestaan over de vraag of de leidinggevenden kunnen voldoen aan de bij de wet gestelde moraliteitseisen (strafbladgegevens en dergelijke).

 • g.

  De leidinggevenden moeten tenminste 21 jaar zijn.

 • h.

  Er mogen geen twijfels bestaan, dat de inrichting voldoet aan de inrichtingseisen van de Drank- en Horecawet.

 • i.

  Er bestaan geen twijfels of de horeca-inrichting voldoet aan eisen die de veiligheid van de bezoekers garanderen.

 • j.

  Er bestaan bij de gemeente geen twijfels of de aanvrager anderszins aan de gestelde eisen voor een vergunning voldoet (anders dan volgens de Wet Bibob).

 • k.

  Er moet aannemelijk worden gemaakt dat de aanvrager is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en de vorige exploitant is uitgeschreven;

 • l.

  Er mogen op voorhand geen twijfels bestaan t.a.v. de vraag of de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf of openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloedt;

 • m.

  Er mogen op voorhand geen twijfels bestaan t.a.v. de vraag of de exploitant kan voldoen aan de bij de wet gestelde moraliteitseisen (strafbladgegevens e.d.).

Zijn alle voorgaande beoordelingscriteria positief, dan wordt een schriftelijke gedoogverklaring afgegeven, met als geldigheidsduur maximaal drie maanden. In deze periode beslist het het bevoegd gezag definitief over de aanvraag. Het risico blijft aanwezig dat nader onderzoek van de vergunningaanvraag kan tot weigering van de vergunning en tot sluiting van het horecabedrijf. In dat geval stopt op dat moment het gedogen. Gedogen mag immers nooit worden opgevat als een voorlopige vergunning. De ondernemer die dus volledige zekerheid wil hebben, moet de uitslag van de behandeling van de aanvraag afwachten.

Bijlage 2b

Handhavingsmatrix publiek toegankelijke inrichtingen

Leeswijzer:

Dit document omvat de sanctie aanpak voor overtredingen van Drank- en Horecawet, Wet op de Kansspelen en horecagerelateerde artikelen uit de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010.

De model matrix is besproken met politie en OM. Politie heeft een signalerende functie.

Politie (APV): inzet is gericht op signaaltoezicht. Politie stuurt mutaties door naar bureau Stadstoezicht/JA.

OM: Uitgangspunt is dat handhaving primair zal geschieden door oplegging van bestuurlijke boetes.

Afdoening via de WED zal met name worden toegepast wanneer dit meerwaarde heeft. Het OM zal vervolgen conform de richtlijnen na opmaak van proces-verbaal door een BOA of de politie.

A. Overtredingen Drank- en Horecawet

DRANK- EN HORECAWET

Overtreding artikel

Cate - gorie

Constatering

Sanctie

Opmerkingen

Artikel 3

Het uitoefenen van het horecabedrijf of slijtersbedrijf zonder (rechtsgeldige) vergunning.

(geen aanvraag ingediend, geen vergunning, vergunning geweigerd, geschorst of ingetrokken)

I

1e const.

Bestuurlijke boete

Begunstigingstermijn: bij schorsing is de termijn 1 uur

Sanctionering blijft achterwege bij een ontvankelijke aanvraag, er geen andere wettelijke belemmeringen zijn en als zicht is op afgifte van de vergunning.

2e const.

Bestuurlijke boete + vooraankondiging last onder bestuursdwang; termijn 1 week

3e const.

Last onder bestuursdwang; Begunstigingstermijn: 1 week

Artikel 4, lid 1 jo. artikel 2:34b, lid 1 en 2 en artikel 2:34c APV

Schenktijden en bijeenkomsten paracommerciële rechtspersonen

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Bestuurlijke boete

4e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van vier weken

5e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van acht weken

Artikel 4, lid 4

Overtreding ontheffing bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Bestuurlijke boete

Artikel 4, lid 5

De ontheffing o.g.v. lid 4, of een afschrift daarvan, is in de inrichting aanwezig.

III

1e const.

Schriftelijke waarschuwing; termijn 1 uur

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Bestuurlijke boete

Artikel 9, lid 3

Het niet aanwezig hebben van een registratie van bar-vrijwilligers.

Paracommerciële rechtspersonen

III

1e const.

Schriftelijke waarschuwing, termijn 1 week

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Bestuurlijke boete

4e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van één week

5e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van maximaal vier weken

Artikel 9, lid 4

Het niet aanwezig hebben van reglement of afschrift daarvan in de inrichting.

Paracommer ciële rechtspersonen

III

1e const.

Schriftelijke waarschuwing, termijn 1 week

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Bestuurlijke boete

4e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van één week

5e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van vier weken

Artikel 12, lid 1

Het verstrekken van alcohol-houdende drank voor gebruik ter plaatse in een andere lokaliteit dan in de vergunning vermeld.

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing, termijn 1 week

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Bestuurlijke boete

4e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van vier weken

5e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van acht weken

Artikel 12, lid 2

Het verstrekken van sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse anders dan in een slijtlokaliteit die in de vergunning is vermeld.

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing; termijn 1 week

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Bestuurlijke boete

4e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van vier weken

5e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van acht weken

Artikel 13, lid 1

Het verstrekken van alcohol-houdende drank in een horecalokaliteit of op een terras voor gebruik elders dan ter plaatse.

I

1e const.

Bestuurlijke boete

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van acht weken

4e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van twaalf weken

Artikel 13, lid 2

Het verstrekken van alcohol-houdende drank in een slijtlokaliteit voor gebruik ter plaatse.

Dit geldt niet voor het proeven.

I

1e const.

Bestuurlijke boete

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van acht weken

4e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van twaalf weken

Artikel 14, lid 1

Het gelijktijdig in gebruik hebben van een slijtlokaal voor verrichten van andere bedrijfsactiviteiten dan die welke tot het slijtersbedrijf behoren of toe te laten dat daarin zodanige activiteiten worden uitgeoefend.

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing; termijn 1 week

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Bestuurlijke boete

4e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van vier weken

5e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van acht weken

Artikel 14, lid 2

Het in gebruik hebben van een horeca-lokaliteit of een terras voor het uitoefenen van de kleinhandel of zelfbedienings-groothandel of het uitoefenen van activiteiten, genoemd in artikel 14 lid 3, tenzij het betreft de verkoop van etenswaren die voor consumptie gereed zijn.

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing; termijn 1week

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Bestuurlijke boete

4e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van vier weken

5e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van acht weken

Artikel 15, lid 1

Verboden bedrijfsactiviteiten (kleinhandel) uit te oefenen in een lokaliteit behorende tot de inrichting waar het horecabedrijf wordt uitgeoefend, tenzij het publiek slechts toegang heeft tot die lokaliteit zonder een lokaliteit te betreden waar alcoholhouden-de drank aanwezig is.

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing, termijn nader te bepalen

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Bestuurlijke boete

4e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van vier weken

5e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van acht weken

Artikel 15, lid 2

Verboden rechtstreekse verbinding tussen de slijterij en een andere neringruimte.

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing; termijn nader te bepalen

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Bestuurlijke boete

4e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van vier weken

5e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van acht weken

Artikel 16

Het aanwezig hebben van automaten voor bedrijfsmatige verstrekking alcoholhoudende drank.

Het gaat hier om bedrijven waar de gemeente een vergunnings relatie mee heeft.

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing; termijn 2 dagen

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Bestuurlijke boete

4e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van vier weken

5e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van acht weken

Artikel 16

Het aanwezig hebben van automaten voor bedrijfsmatige verstrekking alcoholhoudende drank.

Het gaat hier om bedrijven waar de gemeente geen vergunningsrelatie mee heeft.

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing; termijn 2 dagen

Geldt niet voor hotelkamers

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Bestuurlijke boete + vooraankondiging last onder dwangsom; termijn 2 dagen

4e const.

Last onder dwangsom (ineens € 3000)

5e const.

Last onder dwangsom (ineens € 4000)

Artikel 17

Verstrekken van alcoholhoudende drank (voor elders dan ter plaatse) anders dan in een gesloten verpakking.

Het gaat hier om bedrijven waar de gemeente een vergunningsrelatie mee heeft.

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Bestuurlijke boete

4e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van vier weken

5e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van acht weken

Artikel 17

Verstrekken van alcoholhoudende drank (voor elders dan ter plaatse) anders dan in een gesloten verpakking.

Het gaat hier om bedrijven waar de gemeente geen vergunningsre latie mee heeft.

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Bestuurlijke boete + vooraankondiging last onder dwangsom; termijn 1 week

4e const.

Last onder dwangsom; begunstigingstermijn 1 week (ineens € 3000)

5e const.

Last onder dwangsom; begunstigingstermijn 1 week (ineens € 4000)

Artikel 18, lid 1

Verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse aan particulieren, anders dan in een slijtersbedrijf en de genoemde uitzonderingen in artikel 18, lid 2.

I

1e const.

Bestuurlijke boete

2e const.

Bestuurlijke boete + vooraankondiging last onder dwangsom; termijn 1 week

3e const.

Last onder dwangsom; begunstigingstermijn 1 week (ineens € 4000)

4e const.

Last onder dwangsom; begunstigingstermijn 1 week (ineens € 5000)

Artikel 18, lid 3

Onderscheid tussen alcoholhoudende en niet alcoholhoudende drank

(m.u.v.) alcoholvrije alternatieven voor bier en wijn. Dit geldt voor de bedrijven genoemd in artikel 18, lid 2

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Bestuurlijke boete + vooraankondiging last onder dwangsom; termijn 1 week

4e const.

Last onder dwangsom; begunstigingstermijn 1 week (ineens € 3000)

5e const.

Last onder dwangsom; begunstigingstermijn 1 week (ineens € 4000)

Artikel 19 lid 1 en 2

Verbod op illegale bestelservice voor zwakalcohol-houdende en sterke drank

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Bestuurlijke boete+ vooraankondiging last onder dwangsom; termijn 1 week

4e const.

Last onder dwangsom; begunstigingstermijn 1 week (ineens € 3000)

5e const.

Last onder dwangsom; begunstigingstermijn 1 week (ineens € 4000)

Artikel 20, lid 1 jo. lid 3

Bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhouden-de drank aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, dan wel de drank kennelijk bestemd is voor een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

Het gaat hier om bedrijven waar de gemeente een vergunningsre latie mee heeft.

I

1e const.

Bestuurlijke boete

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van acht weken

4e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van twaalf weken

Artikel 20, lid 1 jo. lid 3

Bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhouden-de drank aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, dan wel de drank kennelijk bestemd is voor een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

Het gaat hier om bedrijven waar de gemeente geen vergunningsre latie mee heeft (winkelbedrij ven)

I

1e const.

Bestuurlijke boete

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Tijdelijk stilleggen alcoholverkoop voor een periode van acht weken

4e const.

Tijdelijk stilleggen alcoholverkoop voor een periode van twaalf weken

Artikel 20, lid 2 jo. lid 3

Het in een slijtlokaal toelaten van een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, anders dan onder toezicht van een persoon van 21 jaar of ouder.

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Bestuurlijke boete

4e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van acht weken

5e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van twaalf weken

Artikel 20, lid 4

Geen aanduiding leeftijdsgren-zen of aanduiding niet goed leesbaar.

Het gaat hier om bedrijven waar de gemeente een vergunningsre latie mee heeft (winkelbedrij ven)

III

1e const.

Schriftelijke waarschuwing; termijn 1 dag

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Bestuurlijke boete

4e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van één week.

5e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van vier weken.

Artikel 20, lid 4

Geen aanduiding leeftijdsgren-zen of aanduiding niet goed leesbaar.

Het gaat hier om bedrijven waar de gemeente geen vergunningsre latie mee heeft (winkelbedrij ven)

III

1e const.

Schriftelijke waarschuwing; termijn 1 dag

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Bestuurlijke boete + vooraankondiging last onder dwangsom; termijn 1 week

4e const.

Last onder dwangsom; begunstigingstermijn 1 week (ineens € 2000)

5e const.

Last onder dwangsom; begunstigingstermijn 1 week (ineens € 3000)

Artikel 20, lid 5

Het in een slijtlokaal of horecalokaliteit of op een terras toelaten van de aanwezigheid van een persoon die in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van andere psychotrope stoffen verconst.t.

I

1e const.

voornemen last onder dwangsom

Economisch delict

2e const.

Last onder dwangsom (ineens € 1500)

3e const.

Last onder dwangsom (ineens € 3000)

4e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van acht weken.

5e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van twaalf weken.

Artikel 20, lid 6

Het in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van andere

psychotrope stoffen dienst doen in een slijtlokaliteit of horecalokaliteit

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing

Economisch delict

2e const.

Intrekken drank- en horecavergunning in verband met slecht levensgedrag.

Artikel 21

Het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank, indien redelijkerwijs moet worden vermoed, dat dit tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid zal leiden.

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing

2e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van vier weken.

3e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van acht weken.

Artikel 22, lid 1 en 2

Verkoopverbod tankstations, winkels in wegrestau-rants.

I

1e const.

Spoedeisende bestuursdwang

Sanctie geldt ook ij geval van nieuwe overtredingen

Artikel 24, lid 1

Een horecalokaliteit of slijtlokaal voor het publiek geopend houden indien in de inrichting geen leidinggevende aanwezig is die vermeld staat op de vergunning.

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Bestuurlijke boete

4e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode vier weken.

5e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van acht weken.

Artikel 24, lid 2

Het geopend houden van een horecalokaliteit door een paracommerciële rechtspersoon, gedurende de tijd dat er alcoholhoudende drank wordt verstrekt en in die inrichting geen leidinggevende of barvrijwilliger aanwezig is.

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Bestuurlijke boete.

4e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van vier weken.

5e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van acht weken.

Artikel 24, lid 3

Personen jonger dan 16 jaar dienst laten doen in een slijterij- of horecalokaliteit gedurende de tijd dat daarin drank wordt verstrekt.

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Bestuurlijke boete

4e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van vier weken.

5e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van achtweken.

Artikel 25, lid 1

Verbod op de illegale aanwezigheid van alcoholhoudende drank.

I

1e const.

Bestuurlijke boete

2e const.

Bestuurlijke boete + vooraankondiging last onder bestuursdwang

3e const.

Last onder bestuursdwang

Artikel 25, lid 2

Verbod op het illegaal nuttigen van alcoholhoudende drank in een voor het publiek geopende ruimte.

Het gaat hier om bedrijven waar de gemeente geen vergunningsre latie mee heeft (winkelbedrij ven)

I

1e const.

Bestuurlijke boete

2e const.

Bestuurlijke boete + vooraankondiging last onder bestuursdwang; termijn 1 dag

3e const.

Last onder bestuursdwang; termijn 1 dag

Artikel 25, lid 2

Verbod op het illegaal nuttigen van alcoholhoudende drank in een voor het publiek geopende ruimte.

Het gaat hier om bedrijven waar de gemeente een vergunningsre latie mee heeft

I

1e const.

Bestuurlijke boete

2e const.

Bestuurlijke boete + vooraankondiging schorsen van de vergunning; termijn 1 dag

3e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van acht weken.

4e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van twaalf weken.

Artikel 25, lid 3

Aanwezigheid van alcoholhoudende drank in vervoermiddel voor het rondtrekkend uitoefenen van de kleinhandel.

I

1e const.

Voornemen last onder dwangsom

2e const.

Last onder dwangsom; termijn 2 dagen (ineens € 1500)

3e const.

Last onder dwangsom; termijn 2 dagen (ineens € 3000)

Artikel 25a jo. artikel 2:34b, lid 3 APV

Verbod verstrekken sterke drank door

Paracommerciële rechtspersonen

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Bestuurlijke boete

4e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van vier weken.

5e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van acht weken.

Artikel 25a jo. artikel 2:34b, lid 5 APV

Overtreding ontheffing verbod schenken sterke drank.

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Bestuurlijke boete + aankondiging intrekken ontheffing

4e const.

Intrekken ontheffing

Artikel 25c jo. artikel 2:34d APV

Bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank in of vanuit detailhandel anders dan slijterijen tussen 16.00 en 20.00 uur op lappendag.

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Bestuurlijke boete

4e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van vier weken.

5e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van acht weken.

Artikel 29, lid 3

Vergunning of aanhangsel niet in bedrijf aanwezig hebben.

III

1e const.

Schriftelijke waarschuwing; termijn 1 week

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Bestuurlijke boete

4e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van één week

5e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van vier weken

Artikel 30

Vergunning-houder heeft geen melding gedaan van wijziging in de inrichting.

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing

Imperatieve intrekkingsgrond

2e const.

Intrekken vergunning

Artikel 30a, lid 1

Geen melding nieuwe leidinggevende of doorhaling gedaan.

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing

Imperatieve intrekkingsgrond

2e const.

Intrekken vergunning

Artikel 31, lid 1 aanhef en onder c

Gevaar voor openbare orde, veiligheid of zedelijkheid

I

Intrekken vergunning

Imperatieve intrekkingsgrond

Artikel 31, lid 3

Resultaat Wet Bibob en minimaal 3x weigering bijschrijving persoon op aanhangsel

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing

Facultatieve intrekkingsgrond

2e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van vier weken

3e const.

Schorsen drank- en horecavergunning voor een periode van acht weken

4e const.

Intrekken vergunning

Artikel 35, lid 1

Geen ontheffing aangevraagd, zonder ontheffing schenken van zwak-alcoholhoudende drank

I

1e const.

Bestuurlijke boet; termijn van 1 uur

2e const.

Last onder bestuursdwang (In beslagname van drank)

3e const.

Intrekken evenementenvergunning

Artikel 35, lid 2

Niet naleven van beperkingen of voorschriften van een ontheffing.

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing; termijn 1 uur

Weigeren ontheffing ingeval van een volgende aanvraag

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Bestuurlijke boete

4e const.

Ontheffing intrekken

Artikel 35, lid 4

De ontheffing, of een afschrift daarvan, is ter plaatse aanwezig.

III

1e const.

Schriftelijke waarschuwing; termijn 1 uur

2e const.

Bestuurlijke boete

3e const.

Bestuurlijke boete

Artikel 38

Overtreding van het verbod om onjuiste of onvolledige gegevens te verstrekken -ter zake van een aanvraag om vergunning of ontheffing.

I

1e const.

Bestuurlijke boete

2e const.

Bestuurlijke boete + vooraankondiging last onder dwangsom; termijn 2 dagen

3e const.

Last onder dwangsom € 4000

Artikel 44

Niet meewerken aan artikel 5:20, lid 1 Awb

I

1e const.

Last onder bestuursdwang/dwangsom

Zeer korte termijn ivm. voortgang werkzaamheden

Artikel 45

Verbod voor degene die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, op voor het publiek toegankelijke plaatsen alcoholhoudende drank aanwezig te hebben of voor consumptie gereed te hebben.

I

Proces verbaal en in beslagname drank

Overtreders (tot 17 jaar) worden doorverwezen naar Halt voor een alternatieve straf.

B. Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010

APV EXPLOITATIE HORECABEDRIJVEN

Overtreding artikel

Prioriteit

Constatering

Sanctie

Opmerkingen

EXPLOITATIE

Artikel 2:28

Nieuwe inrichting of overname door nieuwe eigenaar of verandering rechtsvorm geen exploitatievergunning aangevraagd (in werking zonder vergunning)

I

1e const.

Gesprek met ondernemer en vooraankondiging last onder dwangsom, termijn 1 week

Bestuurlijke maatregel blijft achterwege bij een ontvankelijke aanvraag, er geen andere wettelijke belemmeringen zijn en als op korte termijn zicht is op afgifte van de vergunning.

2e const.

Last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens € 1500)

3e const.

Last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens € 3000)

4e const.

Sluiten inrichting (last onder bestuursdwang)

Artikel 2:28

Bestaande inrichting. Verlopen exploitatievergunning (in werking zonder vergunning)

I

1e const.

Vooraankondiging last onder dwangsom, termijn 1 week

2e const.

Last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens € 1500)

3e const.

Last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens € 3000) + vooraankondiging last onder bestuursdwang

4e const.

Sluiten inrichting (last onder bestuursdwang)

Artikel 2:28

Bestaande inrichting. Gewijzigde exploitatie (verandering van classificatie)

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing, termijn 1 week

2e const.

Vooraankondiging last onder dwangsom, termijn 1 week

3e const.

Last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens € 1000)

4e const.

Last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens € 2000) + vooraankondiging last onder bestuursdwang

Artikel 2:28

Inrichting in werking na geweigerde of ingetrokken vergunning

I

1e const.

Last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens € 1500)

2e const.

Last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens € 3000) + vooraankondiging last onder bestuursdwang

3e const.

Sluiten inrichting (last onder bestuursdwang)

Artikel 2:28 (en Gemeentewet)

Het niet melden van ongewenste en/of dreigende situaties door de exploitant. Hieronder valt in ieder geval:

-aanwezigheid van of de handel in drugs;

-aanwezigheid van vuurwapens/wapen-handel;

-vernielingen of vandalisme;

-geweldpleging.

1e const.

Gesprek met ondernemer en schriftelijke waarschuwing

De sluiting is om de rust in de inrichting en de omgeving te herstellen. Dit is een herstelmaatregel.

2e const.

Sluiten inrichting voor de duur van 2 weken (last onder bestuursdwang)

3e const.

Sluiten inrichting voor de duur van 1 maand (last onder bestuursdwang)

4e const.

Intrekken vergunning

Artikel 2:28 en 2:33 (en Gemeentewet)

Ernstig geweld in, vanuit of in de directe omgeving van het horeca-bedrijf. Als ernstige geweldsinci-denten worden in ieder geval beschouwd:

a.incidenten waarbij één of meer vuur-, steek-, of slagwapens is/zijn gebruikt (of met gebruik ervan is bedreigd);

b.incidenten waarbij één of meer dodelijke slachtoffers is/zijn gevallen dan wel zeer ernstig gewond zijn geraakt;

c.grootschalige vechtpartijen waarbij grote groepen bezoekers, dan wel personeel, van het horecabedrijf bij betrokken zijn;

d.ernstige zedendelic-ten (zoals verkrachting);

e.onvrijwillige toediening van bedwelmende middelen zoals GHB door ondernemer en/of personeel (lijst II Opiumwet).

I

1e const.

Sluiten horeca inrichting voor 8 weken

De sluiting is om de rust in de inrichting en de omgeving te herstellen. Dit is een herstelmaatregel. Het intrekken van de vergunning is tevens een herstelmaatregel

2e const.

Sluiten horeca inrichting voor 12 weken

3e const.

Intrekken vergunning

Artikel 2:28 en 2:33 (en Gemeentewet)

Geweld in, vanuit of in de directe omgeving van het horecabedrijf, voor zover er geen sprake is van ernstige geweldsincidenten.

II

1e const.

Gesprek met ondernemer en schriftelijke waarschuwing

De sluiting is om de rust in de inrichting en de omgeving te herstellen. Dit is een herstelmaatregel.

2e const.

Sluiten horeca inrichting voor 4 weken

3e const.

Sluiten horeca inrichting voor 8 weken

4e const.

Intrekken vergunning

Artikel 2:28 en 2:32 (en Gemeentewet)

Strafbare feiten in of vanuit een horecabedrijf. Niet zijnde drugs- of wapenhandel (bijvoorbeeld: heling)

1e const.

Gesprek met ondernemer en schriftelijke waarschuwing

De sluiting is om de rust in de inrichting en de omgeving te herstellen. Dit is een herstelmaatregel.

2e const.

Sluiten horeca inrichting voor 2 weken

3e const.

Sluiten horeca inrichting voor 4 weken

4e const.

Sluiten horeca inrichting voor 8 weken

Artikel 2:28 en 2:33 (en Gemeentewet)

Aantreffen (vuur)wapen(s) in horecabedrijf van en/of wapenhandel door ondernemer en/of personeel.

I

1e const.

Sluiten horeca inrichting voor 4 weken

De sluiting is om de rust in de inrichting en de omgeving te herstellen. Dit is een herstelmaatregel.

Geldt niet voor personen die vanuit functie bevoegd zijn een wapen te dragen zoals politiemedewerkers.

2e const.

Sluiten horeca inrichting voor 8 weken

Artikel 2:28 (en Gemeentewet)

Drugshandel/-gebruik of aanwezige handelshoeveelheid drugs in horeca inrichting

Handhaven overeenkomstig Beleid Drugsverkooppunten Hoorn/Damoclesbeleid

Artikel 2:28 en 2:33 (en Gemeentewet)

Overlast voor de woon- en leefomgeving (m.u.v. geluidsoverlast) waarbij in ieder geval wordt meegewogen:

-de overlast is te herleiden naar de horeca -inrichting en;

-er zijn duidelijke effecten waarneem-baar op de woon- en leefomge-ving en;

-er is sprake van objectiveerbare overlast.

II

1e const.

Gesprek met ondernemer en schriftelijke waarschuwing

2e const.

Terugbrengen sluitingstijden met 4 uur eerder dan de regulier geldende sluitingstijden voor de duur van 2 weken

3e const.

Terugbrengen sluitingstijden met 4 uur eerder dan de regulier geldende sluitingstijden voor de duur van 4 weken

4e const.

Sluiten horeca inrichting voor 8 weken

5e const.

Intrekken vergunning

Artikel 2:28

Glazen en/of flessen, al dan niet met alcoholhouden-de drank, dan wel lege glazen worden uit de inrichting of van het terras meegenomen

II

1e const.

Gesprek met ondernemer en schriftelijke waarschuwing

2e const.

Vooraankondiging last onder dwangsom

3e const.

Last onder dwangsom (ineens € 1000)

4e const.

Last onder dwangsom (ineens € 2000)

Artikel 2:28

Exploitanten verstrekken drank buiten de inrichting

Er wordt een tappunt op het terras geplaatst

I

1e const.

Vooraankondiging last onder dwangsom, termijn 1 uur

2e const.

Last onder dwangsom (ineens € 1500)

3e const.

Last onder dwangsom (ineens € 3000)

4e const.

Sluiting horeca inrichting voor de duur van 4 weken

2e const.

Last onder dwangsom (ineens € 1500)

3e const.

Last onder dwangsom (ineens € 3000)

4e const.

Schorsen exploitatievergunning voor een periode van 4 weken

Artikel 2:28

Indien voorgeschre-ven geen gecertificeerde horecaportier aan de toegangsdeuren

II

1e const.

Gesprek met ondernemer en schriftelijke waarschuwing

2e const.

Schorsen exploitatievergunning voor een periode van 2 weken

3e const.

Schorsen exploitatievergunning voor een periode van 4 weken

4e const.

Intrekken exploitatievergunning

Artikel 2:31

Aanwezig in gesloten horeca bedrijf

I

1e const.

Verlengen duur van sluiting met een periode van 4 weken

Ivm noodzakelijke spoed reparatie werkzaamheden niet handhavend optreden.

2e const.

Verlengen duur van sluiting met een periode van 8 weken

3e const.

Intrekken vergunning

Artikel 2:28

Overige voorschriften m.b.t. de exploitatie:

-exploitanten schermen de ramen af of blinderen deze;

-glasresten en ander afval niet binnen redelijke tijd na sluiting opruimen;

-geen exploita-tievergun-ning aanwezig in de inrichting.

III

1e const.

Gesprek met ondernemer en schriftelijke waarschuwing, termijn 1 week

2e const.

Vooraankondiging last onder dwangsom, termijn 1 week

3e const.

Last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens € 750)

4e const.

Last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens € 1500)

SLUITINGSTIJDEN

Artikel 2:29 jo. 2:28

Bezoekers in horeca inrichting toe te laten buiten de sluitingstijden, indien sluitingstijden zijn gesteld op 22:00 uur in de vergunning (daghoreca).

II

1e const.

Gesprek met ondernemer en schriftelijke waarschuwing

2e const.

Terugbrengen sluitingstijden naar 18.00 uur voor een periode van 2 weken

3e const.

Schorsen exploitatievergunning voor een periode van 4 weken

4e const.

Schorsen exploitatievergunning voor een periode van 8 weken

Artikel 2:29 jo. 2:28

Bezoekers in de horeca inrichting toe te laten buiten de sluitings-tijden om indien sluitingstijden op 01:00 uur zijn gesteld in de vergunning (restaurants)

II

1e const.

Gesprek met ondernemer en schriftelijke waarschuwing

2e const.

Terugbrengen sluitingstijden naar 22.00 uur voor een periode van 2 weken

3e const.

Schorsen exploitatievergunning voor een periode van 4 weken

4e const.

Schorsen exploitatievergunning voor een periode van 8 weken

Artikel 2:28 en 2:29

Bezoekers in de horeca inrichting toe te laten buiten de sluitingstijden om indien sluitingstijden op 04:00 uur zijn gesteld in de vergunning of bezoekers na 02:00 in de inrichting toelaten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag of op 02:00 uur op de overige dagen of de van toepassing zijnde toelatings- en sluitingstijden op feestdagen (café en bar).

II

1e const.

Gesprek met ondernemer en schriftelijke waarschuwing

2e const.

Terugbrengen sluitingstijden naar 0.00 uur voor een periode van 2 weken voor vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag en voor de overige dagen naar 22:00 uur.

3e const.

Schorsen exploitatievergunning voor een periode van 4 weken

4e const.

Schorsen exploitatievergunning voor een periode van 8 weken

Artikel 2:28 en 2:29

Bezoekers in de horeca inrichting toe te laten buiten de sluitingstijden om indien de sluitingstijden 00:00 uur zijn volgens de APV (verenigingen, uitzonderingen artikel 2:28 lid 5).

II

1e const.

Gesprek met ondernemer en schriftelijke waarschuwing

2e const.

Terugbrengen sluitingstijden naar 20.00 uur voor een periode van 2 weken

3e const.

Schorsen exploitatievergunning voor een periode van 4 weken

4e const.

Schorsen exploitatievergunning voor een periode van 8 weken

Artikel 2:29, lid 4

Overtreden sluitingstijd in geval van maatschappe-lijke feesten

II

1e const.

Gesprek met ondernemer en schriftelijke waarschuwing

2e const.

Terugbrengen sluitingstijden naar 0.00 uur voor een periode van 2 weken voor vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag en voor de overige dagen naar 22:00 uur.

3e const.

Schorsen exploitatievergunning voor een periode van 4 weken

4e const.

Schorsen exploitatievergunning voor een periode van 8 weken

TERRASSEN

Artikel 2:28

Terras geplaatst op marktterrein buiten de 0,60 meter geplaatst of aan de stoepzijde

II

1e const.

Bij hinder en/of gevaar (maar geen spoed): last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 dag (ineens €1000)

Overig: schriftelijke waarschuwing termijn 1 week

2e const.

Bij hinder en/of gevaar (maar geen spoed): last onder bestuursdwang, begunstigingstermijn 1 dag

Overig: vooraankondiging last onder dwangsom, termijn 1 week

3e const.

Overig: last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens € 2000)

4e const.

Overig: last onder bestuursdwang, begunstigingstermijn 1 week

Artikel 2:28

Terras geplaatst op kermisterrein tijdens de kermis in de binnenstad

II

1e const.

Bij hinder en/of gevaar (maar geen spoed): last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 dag (ineens €1000)

Overig: schriftelijke waarschuwing termijn 1 week

Bedragen aanpassen bij hinder/gevaar = prio I

2e const.

Bij hinder en/of gevaar (maar geen spoed): last onder bestuursdwang, begunstigingstermijn 1 dag

Overig: vooraankondiging last onder dwangsom, termijn 1 week

3e const.

Overig: last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens € 2000)

4e const.

Overig: last onder bestuursdwang, begunstigingstermijn 1 week

Artikel 2:28

Afmetingen van terras kloppen niet conform vergunning

II

1e const.

Bij hinder en/of gevaar (maar geen spoed): last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 dag (ineens €1000)

Overig: schriftelijke waarschuwing termijn 1 week

2e const.

Bij hinder en/of gevaar (maar geen spoed): last onder bestuursdwang, begunstigingstermijn 1 dag

Overig: vooraankondiging last onder dwangsom, termijn 1 week

3e const.

Overig: last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens € 2000)

4e const.

Overig: last onder bestuursdwang, begunstigingstermijn 1 week

Artikel 2:28

Gebruik van niet toegestane materialen voor het meubilair en plaatsen van niet toegestaan meubilair

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing, termijn 1 week

2e const.

Vooraankondiging last onder dwangsom, termijn 1 week

3e const.

Last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens € 1000)

4e const.

Last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens € 2000)

Artikel 2:28

Parasols plaatsen welke in strijd zijn met de vergunning (qua materiaal, locatie of constructie) dan wel de parasolvoet niet verwijderen

II

1e const.

Bij hinder en/of gevaar (maar geen spoed): last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 dag (ineens €1000)

Overig: schriftelijke waarschuwing termijn 1 week

2e const.

Bij hinder en/of gevaar (maar geen spoed): last onder bestuursdwang, begunstigingstermijn 1 dag

Overig: vooraankondiging last onder dwangsom, termijn 1 week

3e const.

Overig: last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens € 2000)

4e const.

Overig: last onder bestuursdwang, begunstigingstermijn 1 week

Artikel 2:28

Terrasschermen plaatsen in strijd met de vergunning

II

1e const.

Bij hinder en/of gevaar (maar geen spoed): last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 dag (ineens € 1000)

Overig: schriftelijke waarschuwing termijn 1 week

2e const.

Bij hinder en/of gevaar (maar geen spoed): last onder bestuursdwang, begunstigingstermijn 1 dag

Overig: vooraankondiging last onder dwangsom, termijn 1 week

3e const.

Overig: last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens € 2000)

4e const.

Overig: last onder bestuursdwang, begunstigingstermijn 1 week

Artikel 2:28

Menuborden in strijd met vergunning plaatsen (mits geen reclame)

II

1e const.

Bij hinder en/of gevaar (maar geen spoed): last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 dag (ineens € 1000)

Overig: schriftelijke waarschuwing termijn 1 week

2e const.

Bij hinder en/of gevaar (maar geen spoed): last onder bestuursdwang, begunstigingstermijn 1 dag

Overig: vooraankondiging last onder dwangsom, termijn 1 week

3e const.

Overig: last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens € 2000)

4e const.

Overig: last onder bestuursdwang, begunstigingstermijn 1 week

Artikel 2:28

Plaatsen van losse elementen op het terras in strijd met de vergunning

II

1e const.

Bij hinder en/of gevaar (maar geen spoed): last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 dag (ineens € 1000)

Overig: schriftelijke waarschuwing termijn 1 week

2e const.

Bij hinder en/of gevaar (maar geen spoed): last onder bestuursdwang, begunstigingstermijn 1 dag

Overig: vooraankondiging last onder dwangsom, termijn 1 week

3e const.

Overig: last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens

€ 2000)

4e const.

Overig: last onder bestuursdwang, begunstigingstermijn 1 week

Artikel 2:28

Verlichting (onvoldoende verlichting)

II

1e const.

Bij hinder en/of gevaar (maar geen spoed): last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 dag (ineens €1000)

Overig: schriftelijke waarschuwing termijn 1 week

2e const.

Bij hinder en/of gevaar (maar geen spoed): last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 dag (ineens (€2000)

Overig: vooraankondiging last onder dwangsom, termijn 1 week

3e const.

Overig: last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens

€ 1000)

4e const.

Overig: last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 dag (ineens

€ 2000)

Artikel 2:28

Verlichting (slingerverlichting)

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing termijn 1 week

2e const.

Vooraankondiging last onder dwangsom, termijn 1 week

3e const.

Last onder dwangsom (ineens € 1000), begunstigingstermijn 1 week

4e const.

Last onder bestuursdwang, begunstigingstermijn 1 week

Artikel 2:28

Sluiting terras voor 22:00: meubilair is niet binnen opgeslagen

II

1e const.

Bij hinder en/of gevaar (maar geen spoed): last onder dwangsom (ineens €1000)

Overig: schriftelijke waarschuwing termijn 1 week

Begunstigingstermijn bij de eerste twee stappen niet van toepassing in verband met herhaalde overtredingen.

2e const.

Bij hinder en/of gevaar (maar geen spoed): last onder bestuursdwang

Overig: vooraankondiging last onder dwangsom, termijn 1 week

3e const.

Overig: last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens

€ 2000)

4e const.

Overig: last onder bestuursdwang, begunstigingstermijn 1 week

Artikel 2:28

Sluiting terras na 22:00 terras is niet nabij de gevel opgeslagen en/of niet voor 10:00 de volgende ochtend geheel uitgezet

II

1e const.

Bij hinder en/of gevaar (maar geen spoed): last onder dwangsom (ineens €1000)

Overig: schriftelijke waarschuwing termijn 1 week

Begunstigingstermijn bij de eerste twee stappen niet van toepassing in verband met herhaalde overtredingen.

2e const.

Bij hinder en/of gevaar (maar geen spoed): last onder bestuursdwang

Overig: vooraankondiging last onder dwangsom, termijn 1 week

3e const.

Overig: last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens

€ 2000)

4e const.

Overig: last onder bestuursdwang, begunstigingstermijn 1 week

Artikel 2:28

Plaatsen van zonneschermen en markiezen in strijd met de voorschriften

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing, termijn 1 week

2e const.

Vooraankondiging last onder dwangsom, termijn 1 week

3e const.

Last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens € 1000)

4e const.

Last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens € 2000)

Artikel 2:28

Het aanbrengen van een terrasover-kapping

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing, termijn 1 week

2e const.

Vooraankondiging last onder dwangsom, termijn 1 week

3e const.

Last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens € 1000)

4e const.

Last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens € 2000)

Artikel 2:28

Geen vrije doorgang voor nood- en hulpdiensten van 3,5 meter

I

1e const.

Vooraankondiging last onder dwangsom, termijn 1 dag

2e const.

Last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 dag (ineens € 1500)

3e const.

Last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 dag (ineens € 3000)

Artikel 2:28

Toegang tot horeca inrichting is niet vrij toegankelijk

II

1e const.

Gesprek met ondernemer en schriftelijke waarschuwing, termijn 1 week

2e const.

Vooraankondiging last onder dwangsom, termijn 1 week

3e const.

Last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens € 1000)

4e const.

Last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens € 2000)

Artikel 2:28

Tussen het terras en de rijbaan is geen minimale vrije zone van 0,30 meter langs de rijbaan

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing, termijn 1 dag

2e const.

Vooraankondiging last onder dwangsom, termijn 1 dag

3e const.

Last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 dag (ineens € 1000)

4e const.

Last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 dag (ineens € 2000)

OVERIG

Artikel 2:48

Verboden drankgebruik

(in aangewezen gebied)

I

1e const.

Proces verbaal en inbeslagname drank.

Bij verbalisering door politie vervolging conform richtlijn voor strafvordering

C. Wet op de Kansspelen

WET OP DE KANSSPELEN

Overtreding artikel

Prioriteit

Constatering

Sanctie

Opmerkingen

Artikel 30b, lid 1

Verbod zonder vergunning één of meer kansspelautoma-ten aanwezig te hebben

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing

2e const.

Bestuurlijke boete (€ 1000)

3e const.

Bestuurlijke boete (€ 2000)

4e const.

Last onder bestuursdwang, begunstigingstermijn 1 week

Artikel 30c, lid 2 jo. artikel 2:40, lid 2 van de APV

Aanwezigheid van meer dan twee kansspelautoma-ten.

II

1e const.

Vooraankondiging last onder dwangsom, termijn 1 week.

2e const.

Last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens € 1000)

3e const.

Last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens € 2000)

4e const.

Last onder bestuursdwang, begunstigingstermijn 1 week

Artikel 30c, lid 1 aanhef en onder a. jo. artikel 2:40, lid 3 van de APV

Aanwezigheid kansspelautoma-ten in een laagdrempelige inrichting.

II

1e const.

Vooraankondiging last onder dwangsom, termijn 1 week.

2e const.

Last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens € 1000)

3e const.

Last onder dwangsom, begunstigingstermijn 1 week (ineens € 2000)

4e const.

Last onder bestuursdwang, begunstigingstermijn 1 week

Artikel 30d, lid 1

Handelen in strijd met de nadere voorschriften en beperkingen zoals gesteld in de aanwezigheids-vergunning

II

1e const.

Schriftelijke waarschuwing

2e const.

Bestuurlijke boete (€ 1000)

3e const.

Bestuurlijke boete (€ 2000)

4e const.

Intrekken vergunning

Artikel 30d, lid 4 aanhef en onder a.

Eisen ten aanzien van het zedelijk gedrag

I

1e const.

Intrekken vergunning

Imperatieve intrekkingsgrond

Artikel 30f, lid 1 aanhef en onder a.

Verstrekken van onjuiste en onvolledige gegevens op basis waarvan een andere beslissing genomen zou zijn

I

1e const.

Intrekken vergunning

Imperatieve intrekkingsgrond

Artikel 30f, lid 1 aanhef en onder b.

Niet meer in het bezit van een rechtsgeldige exploitatiever-gunning en drank- en horecavergunning

I

1e const.

Intrekken vergunning

Imperatieve intrekkingsgrond

Artikel 30f, lid 2 aanhef en onder b.

Indien de vrees gewettigd is, dat het van kracht blijven van de vergunning ernstig gevaar zou opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid

I

1e const.

Intrekken vergunning

Artikel 30g, lid 1

Het is de vergunninghou-der verboden personen beneden de leeftijd van 18 jaar een kansspelauto-maat te laten bespelen.

II

1e const.

Schrifte-lijke waarschu-wing

2e const.

Bestuur-lijke boete (€ 1000)

3e const.

Bestuur-lijke boete (€ 2000)

4e const.

Intrekken vergunning

Artikel 30g, lid 2

Het is personen beneden de leeftijd van 18 jaar verboden een kansspelauto-maat te bespelen.

I

Bestuur-lijke boete (€ 100)

Artikel 2:39, lid 2 van de APV

Verbod zonder vergunning van de burgemeester een speelgelegenheid te (doen) exploiteren.

II

1e const.

Vooraan-kondiging last onder dwangsom, termijn 1 dag.

2e const.

Last onder dwangsom, begunsti-gingster-mijn 1 dag (ineens € 1000)

3e const.

Last onder dwangsom, begunsti-gingster-mijn 1 dag (ineens € 2000)