Nadere regels ‘Sluitingstijden horeca’

Geldend van 15-05-2016 t/m heden

Intitulé

Nadere regels ‘Sluitingstijden horeca’

De burgemeester van Veldhoven,

gelet op artikel 2:15 (Sluitingstijden) en artikel 2:16 (Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting) van de Algemene plaatselijke verordening (verder genoemd: Apv) en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

b e s l u i t :

de nadere regels ‘Sluitingstijden horeca’ vast te stellen.

Inleiding en grondslagen

In de Algemene plaatselijke verordening zijn sluitingstijden vastgelegd voor openbare inrichtingen. Onder een ‘openbare inrichting’ wordt verstaan:

 • -

  een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis;

 • -

  elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt.

Een horecabedrijf valt dus onder dit begrip. In de Apv wordt geen onderscheid gemaakt tussen natte en droge horecabedrijven. Deze nadere regels zijn dan ook van toepassing op zowel natte als droge horecabedrijven.

1. Verlenging sluitingstijden

Artikel 2:15 Apv regelt de sluitingstijden (lid 1) en de verlenging hiervan (lid 2) voor een horecabedrijf.

Afwijking sluitingstijden ; tijdelijke sluiting

Op grond van artikel 2:16 Apv kan de burgemeester afwijkende sluitingstijden vaststellen of tijdelijke sluiting bevelen. Artikel 174 van de Gemeentewet vormt hiervoor de grondslag. Aanleiding voor tijdelijke afwijking of sluiting moet zijn gelegen in het belang van de openbare orde, veiligheid of gezondheid, of in bijzondere omstandigheden (zoals, al dan niet lokale, feestdagen). Het betreft een algemene bevoegdheid die zich niet alleen kan uitstrekken tot één, maar ook tot meer, of zelfs tot alle in de gemeente aanwezige horecabedrijven. Wel beperkt de bevoegdheid zich tot het tijdelijk vaststellen van afwijkende sluitingstijden of tot tijdelijke sluiting.

Verlenging sluitingstijden

Op grond van artikel 2:15 lid 2 Apv geldt het verbod van artikel 2:15 lid 1 Apv niet voor maximaal 4 dagen per jaar indien de exploitant minimaal 2 weken voordat hij hiervan gebruik wil maken, schriftelijk een melding heeft gedaan aan de burgemeester via het door de burgemeester vastgestelde meldingsformulier.

Voorschriften

Om de openbare orde en veiligheid niet in gevaar te brengen en overlast te voorkomen en te bestrijden, worden aan de verlenging van de sluitingstijden de volgende voorschriften verbonden:

 • 1.

  Definitie dagen:

  • a.

   Zaterdag: de nacht van vrijdag op zaterdag;

  • b.

   Zondag: de nacht van zaterdag op zondag;

  • c.

   Maandag: de nacht van zondag op maandag;

  • d.

   Dinsdag: de nacht van maandag op dinsdag;

  • e.

   Woensdag: de nacht van dinsdag op woensdag;

  • f.

   Donderdag: de nacht van woensdag op donderdag;

  • g.

   Vrijdag: de nacht van donderdag op vrijdag;

 • 2.

  Tijdens alle kermis- en carnavalsdagen en andere dagen waarvoor afwijkende sluitingstijden zijn vastgesteld (o.a. feestdagen en Oud & Nieuw) kan van deze verlenging geen gebruik worden gemaakt;

 • 3.

  De maximale verlenging van de sluitingstijden van het horecabedrijf bedraagt:

  • a.

   op maandag tot en met vrijdag: 2 uur;

  • b.

   op zaterdag en zondag: 1 uur;

 • 4.

  De sluitingstijden van het terras behorende bij het horecabedrijf worden niet verlengd;

 • 5.

  Alle door bevoegde ambtenaren van politie, brandweer en gemeente te geven aanwijzingen dienen strikt en onverwijld te worden opgevolgd.

2. Afwijkende sluitingstijden

Op grond van artikel 2:16 lid 1 Apv kan de burgemeester in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid of in geval van bijzondere omstandigheden voor een of meer horecabedrijven tijdelijk andere dan de krachtens artikel 2:15 lid 1 Apv geldende sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen.

Bijzondere omstandigheden

Kermis-, carnavals-, feestdagen en Oud & Nieuw worden als bijzondere omstandigheden beschouwd. Om deze reden worden voor deze dagen afwijkende sluitingstijden vastgesteld.

A. Kermis - en carnavals dagen

Op onderstaande kermis- en carnavalsdagen gelden, in afwijking van de in artikel 2:15 lid 1 Apv genoemde sluitingstijden, de volgende uiterlijke sluitingstijden voor het horecabedrijf:

 • §

  Maandag (nacht van zondag op maandag): 02.00 uur;

 • §

  Dinsdag (nacht van maandag op dinsdag): 02.00 uur.

Deze afwijkende sluitingstijden voor de kermisdagen gelden alleen voor horecabedrijven die gevestigd zijn in de nabijheid van de betreffende kermis.

Individuele ontheffing/verlenging van bovenstaande sluitingstijden is niet mogelijk tijdens kermis, om doorkruising van de uniforme sluitingstijden voor natte horeca, droge horeca, verkoopzaken op de kermis en degenen die etenswaren verkopen op een terras te voorkomen.

B. Feestdagen

 • 1.

  Als feestdag wordt in deze nadere regels beschouwd:

 • §

  1e paasdag;

 • §

  1e pinksterdag;

 • §

  Kerstavond;

 • §

  1e kerstdag;

 • §

  2e kerstdag;

 • §

  Koningsnacht en Koningsdag;

 • §

  Dag voor Hemelvaart;

 • §

  Nieuwjaarsdag;

 • 2.

  De uiterlijke sluitingstijd van het horecabedrijf op een feestdag is 03.00 uur;

 • 3.

  Op feestdagen mag na 02.00 uur niemand meer worden binnengelaten.

C. Oud & Nieuw

Tijdens de viering van Oud en Nieuw wordt de (afwijkende) uiterlijke sluitingstijd van het horecabedrijf vastgesteld op 06.00 uur.

Algemene voorschriften

Onderstaande nadere voorschriften worden opgelegd aan horecabedrijven gedurende de afwijkende sluitingstijden tijdens bovenstaande bijzondere omstandigheden in het belang van de openbare orde en veiligheid en om overlast te voorkomen:

 • 1.

  Op de uiterlijke sluitingstijd van het horecabedrijf mogen er geen bezoekers meer in het horecabedrijf aanwezig zijn;

 • 2.

  Voor het verkopen van etenswaren op een terras tijdens kermis, carnaval, een feestdag en Oud & Nieuw gelden dezelfde (voorgenoemde afwijkende) sluitingstijden als voor natte en droge horecabedrijven;

 • 3.

  Alle door bevoegde ambtenaren van politie, brandweer en gemeente te geven aanwijzingen dienen strikt en onverwijld te worden opgevolgd.

Dit besluit wordt aangehaald als nadere regels ‘Sluitingstijden horeca’ en treedt in werking op 15 mei 2016.

De nadere regels ‘Sluitingstijden horeca’ welke op 18 oktober 2013 bij besluit van de burgemeester zijn vastgesteld en op 1 november 2013 in werking zijn getreden, zijn per 15 mei 2016 ingetrokken.