Regeling vervallen per 31-12-2022

Gedragscode raads(commissie)leden gemeente Brunssum

Geldend van 17-04-2007 t/m 30-12-2022

Intitulé

Gedragscode raads(commissie)leden gemeente Brunssum

De Raad der Gemeente Brunssum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 februari 2007, afdeling AJOZ, nr. 2007/ ;

gelet op het bepaalde in de artikelen 15, 41c en 69 van de Gemeentewet;

Besluit:

 • I.

  de gedragscode voor bestuurders, vastgesteld bij raadsbesluit van 10 mei 1994 (gemeenteblad 1994 nr. 87) en laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 17 februari 1998 (gemeenteblad 1998 nr. 6), in te trekken.

 • II.

  vast te stellen de volgende gedragscode:

Gedragscode raads(commissie)leden gemeente Brunssum.

Wat verstaan leden van de raad van de gemeente Brunssum onder integriteit voor raads(commissie)leden?

Het geheel van waarden, normen en regels die gelden voor het handelen van raadsleden van de gemeente Brunssum.

Openheid, betrouwbaarheid, onafhankelijkheid, dienstbaarheid, functionaliteit en zorgvuldigheid, zijn daarbij sleutelwoorden.

de ambtseed voor leden van de raad

Alvorens hun functie als lid van de raad van de gemeente te kunnen uitoefenen, leggen de leden van de raad op grond van artikel 14 van de Gemeentewet, in de vergadering van de raad, in handen van de voorzitter, de volgende eed (verklaring en belofte) af:

Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets uit dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig” (“ Dat verklaar en beloof ik!”).

I. Kernbegrippen gedragscode voor raads(commissie)leden

Kernbegrippen:

 • 1. Openheid: Het handelen van het raads(commissie)lid is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is en de controlerende organen volledig inzicht hebben in het handelen van het raads(commissie)lid en zijn beweegredenen daarbij. Het raads(commissie)lid is zich bij voortduring bewust van zijn openbare taak en zijn verantwoordelijkheid om de integriteit te handhaven en te bevorderen. Hij is open en legt verantwoording af over zijn doen en laten. Hij onthoudt zich van elk handelen en van elke gedraging die de integriteit of het openbaar belang kan schaden.

 • 2. Betrouwbaarheid: Op het raads(commissie)lid moet men kunnen rekenen. Hij houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij alleen aan voor het doel waarvoor het is gegeven.

 • 3. Onafhankelijkheid: Het handelen van het raads(commissie)lid wordt gekenmerkt door onafhankelijkheid. Dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden.

 • 4. Dienstbaarheid: Het handelen van het raads(commissie)lid is altijd en volledig gericht op het belang van de gemeente en op de organisaties en burgers die daar onderdeel van uit maken.

 • 5. Functionaliteit: Het handelen van een raads(commissie)lid heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult.

 • 6. Zorgvuldigheid: Het handelen van een raads(commissie)lid is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen.

 • De kernbegrippen zijn de toetssteen voor de hierna volgende gedragsregels die het raadslid bij het uitvoeren van zijn functie in acht neemt.

II. Gedragsregels voor leden van de raad en burgerraadsleden

1. Handelwijze

 • a.

  Leden van de raad en leden van de raadscommissies treden burgers en organisaties op gelijke wijze en met respect tegemoet.

 • b.

  Zij treden medewerkers werkzaam binnen de gemeente op gelijke wijze en met respect tegemoet.

2. Belangenverstrengeling

 • a. Met inachtneming van artikel 15, van de Gemeentewet, doet een raadslid opgave van al zijn financiële belangen - waaronder aandelen, opties en dergelijke - in ondernemingen en organisaties, waarvan hij weet of kan weten dat de gemeente daar zakelijke betrekkingen mee onderhoudt en die van invloed kunnen zijn op zijn functioneren als lid van de raad. Deze opgave wordt overgelegd aan de griffier van de raad en is openbaar, door derden te raadplegen en wordt jaarlijks geactualiseerd.

 • b. Het raadslid is zich er van bewust dat bepaalde beslissingen risico’s met zich mee brengen. Daarom vermijdt hij/zij (elke schijn van) belangenverstrengeling of vriendjespolitiek, en laat hij/zij zich niet beïnvloeden door wie dan ook.

 • c. Hij/zij onthoudt zich van elke handeling of uitspraak jegens de ambtenaar die door de ambtenaar als oneigenlijke beïnvloeding zou kunnen worden opgevat en diens onafhankelijke meningsvorming of stemgedrag in de raad in de weg staat.

3. Geschenken en giften

 • a. Het raads(commissie)lid meldt aan het presidium altijd een relatiegeschenk, dat uit hoofde van het lidmaatschap van de raad(scommissie) wordt ontvangen, van welke omvang dan ook (met uitzondering van sub f), hetgeen in de verslaglegging van de vergadering van het presidium wordt opgenomen.

 • b. Het raads(commissie)lid neemt geen geld aan noch neemt een relatiegeschenk in ontvangst op het privé-adres (met uitzondering van sub f.), omdat dat de indruk kan wekken dat anderen er niet van mogen weten. Kan een geschenk niet worden geretourneerd dan wordt de bestemming besproken in het presidium.

 • c. Een relatiegeschenk tot en met een waarde van 50 euro mag worden behouden tenzij duidelijk is dat het geschenk is bedoeld om een stemming of gedrag in de raad(scommissie) te beïnvloeden.

 • d. Een relatiegeschenk dat de waarde van 50 euro te boven gaat, mag niet worden geaccepteerd en wordt dus geretourneerd. Als het raadslid twijfelt of een geschenk wel of niet kan worden aangenomen, wordt dat met de griffier besproken.

 • e. Indien het geschenk of gift de waarde van 50 euro te boven gaat maar de herkomst is onduidelijk, wordt het geschenk of gift eigendom van de gemeente en wordt er door het presidium een passende bestemming voor gevonden.

 • f. Het aannemen van geschenken met een louter symbolische betekenis is toegestaan (bos bloemen, fles wijn e.d.) wanneer dit uitsluitend een blijk van waardering is voor het gepresteerde (houden lezing, verrichten opening, receptie i.v.m. jubileum e.d.) of wanneer dit een ceremonieel karakter heeft (in ontvangst nemen van eerste druk van een boek).

4. Excursies, werkbezoeken, (studie)reizen en evenementen

 • a. Uitnodigingen voor excursies, werkbezoeken, (studie-)reizen, congressen of evenementen, worden door het raads(commissie)lid niet aanvaard als in ruil een tegenprestatie van hem of haar wordt verlangd of als het raadslid vermoedt dat een tegenprestatie wordt verwacht.

 • b. Het raads(commissie)lid kan ingaan op een uitnodiging indien deelname functioneel is en in het belang van de gemeente Brunssum. Een aanwijzing hiervoor kan zijn als er volledige openheid bestaat over de activiteit en meerdere instanties deelnemen.

 • c. Het raads(commissie)lid meldt deelname aan excursies, werkbezoeken en evenementen, die verband houden met het lidmaatschap van de raad(scommissie), aan het presidium, en brengt desgevraagd daarover verslag uit aan het presidium dan wel de raad.

 • d. Het raads(commissie)lid maakt vooraf melding aan het presidium indien hij/zij voornemens is in te gaan op uitnodigingen voor reizen en verblijven op kosten van een derde, zulks ter toetsing aan ongewenste belangenverstrengeling.

 • e. In de verslaglegging van de vergadering van het presidium wordt de melding opgenomen.

 • f. In geval van verlenging van de (buitenlandse) reis voor privé-doeleinden, komen de extra reis- en verblijfkosten voor eigen rekening.

5. Lunches, diners en recepties

 • a. Het raads(commissie)lid neemt alleen deel aan lunches, diners en recepties op uitnodiging van relaties van de gemeente, als dat functioneel is.

 • b. Werklunches en diners op kosten van een relatie zijn toegestaan mits van de kant van de gemeente ook de gelegenheid bestaat de relatie een lunch of diner aan te bieden (wederkerigheid).

6. Nevenfuncties- en nevenwerkzaamheden

 • a. Het raads(commissie)lid vervult geen nevenfunctie die strijdig is of kan zijn met het belang van de gemeente of die belangenverstrengeling kan opleveren met het lidmaatschap van de raad(scommissie).

 • b. Alle bezoldigde en onbezoldigde nevenfuncties worden door het raads(commissie)lid bij aanvaarding van de benoeming gemeld aan de griffier van de raad, alsook alle nadien ontstane voornemens tot aanvaarding van nevenfuncties. De lijst met nevenfuncties wordt openbaar gemaakt.

 • c. Vergoedingen voor functies die qualitate qua worden vervuld, vloeien toe aan de gemeentekas. Onkosten die in dat verband worden gemaakt kunnen op de voorgeschreven wijze worden gedeclareerd bij de gemeente.

7. Omgaan met informatie

 • a. Het raads(commissie)lid gaat zorgvuldig om met alle informatie waarover hij/zij uit hoofde van het lidmaatschap van de raad(scommissie) of anderszins beschikt. Het raads(commissie)lid maakt niet ten eigen bate noch ten bate van derden, oneigenlijk gebruik van door het lidmaatschap van de raad(scommissie) verkregen informatie.

 • b. Het raads(commissie)lid “lekt” geen vertrouwelijke informatie vanuit de gemeente naar derden. Hij/zij gaat vertrouwelijk om met privacy-gevoelige informatie van burgers, zakelijke relaties en ambtenaren.

8. Omgaan met gemeentelijke voorzieningen

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden worden aan de leden van de raad middelen en voorzieningen van gemeentewege ter beschikking gesteld. Het is toegestaan om de gemeentelijke voorzieningen voor privé-doeleinden te gebruiken.

9. Ongewenste omgangsvormen

 • a. Het raads(commissie)lid is zich er van bewust dat zijn of haar omgangsvormen correct zijn en dat ambtenaren noch derden onheus door hem of haar worden bejegend.

 • b. Het raads(commissie)lid onthoudt zich van handelingen, uitlatingen of gedragingen in de werksfeer die tot doel hebben de werkprestaties van een ambtenaar te ondermijnen of die leiden tot een vijandige, (seksueel) intimiderende of onaangename werkomgeving.

 • c. Het raads(commissie)lid stelt de persoonlijke integriteit van leden van het college, de raad en ambtenaren niet onbewezen ter discussie.

 • d. Het raads(commissie)lid draagt er zorg voor dat de toonzetting van de beweringen niet geschiedt in persoonlijk grievende bewoordingen. De privacy van raad(commissie)leden, collegeleden en ambtenaren wordt in het debat gerespecteerd.

10. Uitgaven en declaraties

 • a. Het raads(commissie)lid declareert geen uitgaven en kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.

 • b. Declaraties worden op de binnen de gemeente gebruikelijke wijze ingediend en door het raads(commissie)lid verantwoord.

 • c. Bij twijfel over de functionaliteit van de gemaakte kosten, wordt de declaratie voorgelegd aan de griffier.

11. Handhaving

 • a. Het raads(commissie)lid is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor een goede naleving van deze gedragscode.

 • b. Als een vermoeden ontstaat dat hij zich niet aan de gedragscode houdt, kan het presidium dan wel de voorzitter van de raad al dan niet op verzoek van een ambtenaar of een derde, opdracht geven tot het instellen van een onderzoek. Dit wordt aan het raads(commissie)lid bekend gemaakt.

12. Vangnetbepaling

In gevallen waarin deze gedragscode niet voorziet, beslist de raad.

13. Inwerkingtreding

Deze gedragscode treedt in werking zodra zij is vastgesteld door de raad van Brunssum.

14. Slotbepaling

 • a. Het raads(commissie)lid ontvangt een kopie van de gedragscode bij diens benoeming tot lid van de raad(scommissie).

 • b. Deze gedragscode ligt voor elke inwoner van Brunssum ter inzage.

 • c. Dit besluit kan worden aangehaald als: gedragscode raads(commissie)leden gemeente Brunssum 2007.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
De Raad voornoemd,
,voorzitter.
,griffier.