Nadere regels standplaatsen Castricum

Geldend van 04-05-2016 t/m heden

Intitulé

Nadere regels standplaatsen Castricum

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels vast te stellen met betrekking tot het verlenen van standplaatsvergunningen voor de ambulante handel en andersoortige standplaatsen, buiten de markten zoals bedoeld in artikel 160, onder h, van de Gemeentewet;

overwegende dat standplaatsen het straatbeeld verlevendigen, voorzien in een consumentenbehoefte en werkgelegenheid bieden. Niet iedere locatie is echter geschikt als standplaats. Het innemen van een standplaats kan immers voor overlast zorgen of een onveilig verkeerssituatie creëren. Daarnaast kan het innemen van een standplaats het straatbeeld ontsieren of het lokale voorzieningenniveau (onevenredig) aantasten. Bovendien mag het innemen van een standplaats niet in strijd te zijn met artikel 1:8 of 5:18, derde en vierde lid, van de Algemene plaatselijk verordening 2015 (Apv). Gelet hierop is gekozen tot het aanwijzen van een aantal locaties waar standplaatsen ingenomen mogen worden. De locaties zijn veelal van oudsher ontstaan, maar bij het aanwijzen is gekeken naar de betrokken belangen. De gekozen locaties doen geen onevenredige afbreuk aan deze belangen;

gelet op artikel 5:18, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening 2015;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende nadere regels:

Nadere regels standplaatsen Castricum

Artikel .1 Begripsbepaling

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  ambulante handel:

  elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van producten aan de consument, door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in het handelsregister of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.

 • b.

  standplaats voor algemeen belang:

  een standplaats voor een periode korter dan één kalenderjaar die wordt ingenomen voor een activiteit in het algemeen belang waarmee geen commercieel belang wordt beoogd;

 • c.

  standplaatshouder:

  eenieder aan wie door of namens het college een vergunning is verleend om een standplaats in te nemen;

 • d.

  tijdelijke standplaats:

  een standplaats die voor een periode korter dan één kalenderjaar wordt ingenomen ten behoeve van ambulante handel of dienstverlening met een commercieel oogmerk, danwel voor promotieactiviteiten voor een ideëel doel;

 • e.

  vaste standplaats:

  een standplaats die voor een periode van meerdere jaren achtereen, met een minimum van één kalenderjaar, wordt ingenomen ten behoeve van ambulante handel.

Artikel 2. Standplaatslocaties

De locaties, zoals opgenomen in bijlage A van deze nadere regels, mogen binnen de gemeente Castricum worden ingenomen als vaste en tijdelijke standplaatsen en standplaatsen voor algemeen belang.

Artikel 3. Aanvragen vergunning

 • 1. Voor de indiening van een aanvraag voor een vergunning voor het innemen van een standplaats wordt schriftelijk ingediend bij het college met gebruikmaking van het in bijlage B van deze nadere regels opgenomen aanvraagformulier.

 • 2. Een vaste standplaatshouder moet minimaal één maand voordat de vergunning afloopt bij het college schriftelijk een aanvraag indienen met gebruikmaking van het in bijlage B van deze nadere regels opgenomen aanvraagformulier, om de vaste standplaats te behouden.

Artikel 4. Aanvullende weigeringsgronden voor ambulante handel (niet voor andere kramen)

 • 1. De vergunning kan, naast de weigeringsgronden genoemd in de artikelen 1:8 en 5:18 van de Apv, eveneens geweigerd worden indien:

  • a.

   de aanvrager geen handelingsbekwaam natuurlijk persoon is;

  • b.

   de aanvrager niet ingeschreven staat als ambulant handelaar in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (aantonen door overlegging van een uittreksel niet ouder dan drie maanden);

  • c.

   de aanvrager niet verzekerd is tegen vorderingen tot schadevergoeding krachtens wettelijke aansprakelijkheid wegens aan derden of aan gemeentelijke eigendommen toegebrachte schade voor de gehele periode waarvoor de vergunning wordt aangevraagd;

  • d.

   de aanvrager van het bedrijven van ambulante handel niet zijn hoofdberoep maakt;

  • e.

   de aanvrager niet in het bezit is van een geldig identiteitsbewijs.

Artikel 5. Procedure toewijzing

 • 1. Als meerdere aanvragen van bevoegde aanvragers betrekking hebben op dezelfde locatie en dezelfde periode, dag of dagdeel, vindt toewijzing plaats in volgorde van indiening bij het college.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 6. Vergunning

 • 1. De vergunning vermeldt ten minste:

  • a.

   naam, voornamen, adres en woonplaats van aanvrager;

  • b.

   de aanduiding van de locatie van de standplaats;

  • c.

   de artikelen of groep van artikelen of diensten die op de standplaats mogen worden verkocht, ofwel het doel van de promotie-activiteit dan wel, bij een standplaats voor algemeen belang, het doel waarvoor de standplaats is aangevraagd;

  • d.

   de dagen en uren waarop de standplaats mag worden ingenomen. Voor standplaatsen voor ambulante handel moeten deze vallen binnen de openstellingsuren die genoemd worden in de Winkeltijdenwet;

  • e.

   de periode waarvoor de vergunning geldt. Voor vaste standplaatsen voor de ambulante handel wordt de vergunning, tenzij aanvrager om een kortere termijn verzoekt, in principe voor een periode van drie opeenvolgende jaren verleend.

 • 2. De vergunning moet, samen met een geldig legitimatiebewijs, te allen tijde op de standplaats aanwezig zijn tijdens het gebruik maken daarvan en op verzoek kunnen worden getoond.

Artikel 7. Voorwaarden innemen standplaats voor de ambulante handel

Aan de vergunning voor het innemen van een standplaats voor de ambulante handel worden in ieder geval de volgende voorwaarden verbonden:

 • 1.

  De standplaatshouder moet de vaste of tijdelijke standplaats persoonlijk innemen.

 • 2.

  De standplaatshouder mag zich laten bijstaan door personen van 16 jaar of ouder.

 • 3.

  Als vanwege ziekte de vaste standplaats gedurende één maand niet ingenomen kan worden zoals in het eerste lid bepaald, moet de standplaatshouder daarvan onverwijld melding doen aan het college. Het college kan de vergunninghouder toestemming verlenen zich tijdelijk op de standplaats te laten vervangen. Het college kan bij langere duur periodiek een geneeskundige verklaring terzake eisen. Het college toetst de vervanger aan de voorwaarden, zoals die zijn gesteld in artikel 4.

 • 4.

  Als de standplaatshouder gedurende een periode van twee achtereenvolgende maanden geen gebruik heeft gemaakt van de vergunning kan de vergunning ingetrokken worden.

 • 5.

  Er mogen alleen goederen op de standplaats voor de verkoop aanwezig zijn waarvan de verkoop volgens de vergunning is toegestaan.

 • 6.

  De standplaats mag uitsluitend worden ingenomen gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.

 • 7.

  De standplaatshouder plaatst bij de standplaats één of meer afvalbakken als de verkoopactiviteiten afval kunnen voortbrengen.

 • 8.

  De standplaats moet binnen één uur na beëindiging van de verkoop worden afgebroken en achtergebleven afval moet worden opgeruimd. De verplichting tot afbreken geldt gedurende de looptijd van de vergunning niet voor tijdelijke standplaatsen waar kerstbomen of oliebollen worden verkocht of die voor promotionele doeleinden worden gebruikt.

Artikel 8. Voorwaarden innemen standplaats voor promotieacties of voor algemeen belang

Aan de vergunning voor het innemen van een standplaats voor promotieacties of voor algemeen belang worden in ieder geval de volgende voorwaarden verbonden:

 • 1.

  De standplaats mag uitsluitend worden ingenomen gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.

 • 2.

  De standplaats mag alleen ingenomen worden voor de activiteit die in de vergunning opgenomen is.

 • 3.

  De standplaatshouder plaatst bij de inrichting een of meer afvalbakken als de activiteit afval kan voortbrengen.

 • 4.

  Achtergebleven afval moet binnen een uur na beëindiging van de activiteit op de betreffende dag te zijn opgeruimd. De standplaats moet onmiddellijk na afloop van de vergunde periode worden afgebroken.

Artikel 9. Tijdelijke voorzieningen evenementen of werkzaamheden

Gedurende een evenement als bedoeld in artikel 2:24 van de Apv of ingeval van werkzaamheden ter plaatse kan het college, in afwijking van artikel 2, andere locaties aanwijzen waar gedurende die periode de standplaatshouder tijdelijk een standplaats kan innemen.

Artikel 10. Overgangsrecht

Personen die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze nadere regels houder zijn van een standplaatsvergunning behouden de rechten die zij op basis van deze standplaatsvergunning hebben verkregen.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking met de ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 12. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als ‘Nadere regels standplaatsen Castricum’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in zijn vergadering van 26 april 2016.

Burgemeester en wethouders van Castricum,
de loco-secretaris,
G.A. Suanet QC
de burgemeester,
Drs. A. Mans

Bijlage A: Standplaatslocaties

Soort standplaats

Kern

Locatie

Verkoop van

Aantal

Opmerking

Vaste

Castricum

Balatonfüredplein

Geen beperking

2

Vaste

Castricum

Parkeerterrein Kooiplein

Geen beperking

3

Vaste

Bakkum

Van der Mijleweg ter hoogte van nummer 16

Geen beperking

2

Vaste

Akersloot

Raadhuisplein

Geen beperking

1

Vaste

Akersloot

Frans Halslaan tegenover Akerhof

Geen beperking

2

Vaste

Limmen

Vuurbaak, ten oosten van nummer 1

Geen beperking

1

Ook bestemd voor verkoopinrichtingen die gebruik maken van frituur- of bakinrichting.

Vaste

Limmen

Vuurbaak, ten zuiden van de nummer 1

Geen beperking

1

Niet bestemd voor verkoopinrichtingen die gebruik maken van frituur- of bakinrichting.

Tijdelijke

Castricum

Parkeerterrein oostzijde winkelcentrum Geesterduin

Oliebollen

1

Alleen in november en december

Tijdelijke

Castricum

Hoek parkeerterrein noordzijde winkelcentrum Geesterduin

Kerstbomen

1

Alleen in december

Tijdelijke

Castricum

Balatonfüredplein

Seizoensproducten en promotie-acties

1

Tijdelijke

Akersloot

Parkeerterrein Churchillplein ten zuiden van Akerhof

Oliebollen

1

Alleen in november en december.

Algemeen belang

Castricum

Parkeerterrein ten oosten van Nieuw Geesterhage

Volksgezondheid

1

Algemeen belang

Castricum

Parkeerterrein de Brink

Volksgezondheid

1

Algemeen belang

Akersloot

Parkeerterrein bij sporthal de Lelie

Volksgezondheid

1

Algemeen belang

Limmen

Parkeerterrein bij sporthal de Enterij

Volksgezondheid

1

Bijlage B: Aanvraagformulier

afbeelding binnen de regeling afbeelding binnen de regeling afbeelding binnen de regeling