Mandatering ondertekening raadsbesluiten

Geldend van 02-04-2016 t/m heden

Intitulé

Mandatering ondertekening raadsbesluiten

De burgemeester van Heusden,

gelet op artikel 32a van de Gemeentewet en art 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht, overwegende dat de raad van Heusden in zijn vergadering van 16 februari 2016 heeft besloten de burgemeester toe te staan aan de griffier of aan een of meer andere bij de griffie werkzame ambtenaren de ondertekening van stukken die van de raad uitgaan op te dragen,

besluit

de griffier c.q. de plaatsvervangend griffier op te dragen om de stukken die van de raad uitgaan te ondertekenen.

Vlijmen, 16 maart 2016

de burgemeester van Heusden,

drs. J. Hamming