Regeling vervallen per 01-02-2024

Reglement van orde voor de commissies ex artikel 5 van het Reglement van orde algemene vergadering Waterschap Scheldestromen

Geldend van 03-03-2011 t/m 31-01-2024

Intitulé

Reglement van orde voor de commissies ex artikel 5 van het Reglement van orde algemene vergadering Waterschap Scheldestromen

De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen;

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 19 januari 2011, nr. 1008832;

besluit:

het reglement van orde voor de commissies van het waterschap Scheldestromen vast te stellen.

Aanduiding commissies

Artikel 1

Het waterschap kent de commissies Bestuurlijke en Economische Zaken, Waterbeheer en Waterkeringen en Wegen, in dit reglement verder te noemen functionele commissies.

Taak functionele commissies

Artikel 2

 • 1. De functionele commissies adviseren de algemene vergadering over de onderwerpen die de commissie regarderen.

 • 2. De adviezen van de commissies worden alvorens deze in de algemene vergadering worden behandeld, langs het dagelijks bestuur geleid zodat het dagelijks bestuur zijn opvatting richting algemene vergadering kan kenbaar maken.

Samenstelling functionele commissies en vervanging leden

Artikel 3

 • 1. Een functionele commissie bestaat uit zoveel leden als er fracties zijn, zoals bedoeld in artikel 8 van het Reglement van orde algemene vergadering waterschap Scheldestromen 2011.

 • 2. De leden van een functionele commissie worden door de fracties aangewezen.

 • 3. Iedere fractie wijst één lid, niet zijnde een gezworene, aan.

 • 4. In afwijking van lid 2 kunnen voor een fractie, waarvan de leden gekozen zijn op basis van een kandidatenlijst, door de betreffende fractie, onverkort het bepaalde in lid 3, twee personen als lid van een commissie worden benoemd die geen lid zijn van de algemene vergadering, mits die personen geplaatst waren op de kandidatenlijst van de betreffende fractie voor de laatst plaatsgevonden hebbende verkiezingen. Deze personen worden aangeduid als fractievolger. Voor de categorieën bedrijven, ongebouwd en natuur kunnen de benoemende instanties ook ieder twee fractievolgers aanwijzen. De fractievolgers leggen in handen van de dijkgraaf de eed (verklaring en belofte) af. De fractievolgers maken openbaar welke andere functies zij vervullen.

 • 5. Op de in lid vier bedoelde leden is artikel 31 Waterschapswet van overeenkomstige toepassing.

 • 6. De functionele commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter heeft uitsluitend een rol als technisch voorzitter en heeft geen stemrecht.

 • 7. De fractie waaruit de voorzitter voortkomt kan namens de fractie een ander commissielid aanwijzen.

 • 8. De leden van het dagelijks bestuur tot wiens portefeuille de in de commissie te behandelen zaken behoren, nemen aan de beraadslagingen van de functionele commissie deel en hebben een raadgevende stem.De dijkgraaf, de secretaris-directeur en de secretaris van de commissie kunnen ook aan de beraadslagingen deelnemen.

 • 9. Bij verhindering van een commissielid kan in diens plaats namens diens fractie een lid van de algemene vergadering, niet zijnde een gezworene, dan wel een conform lid 4 benoemd commissielid aan de betreffende vergadering deelnemen.

Artikel 4

De secretaris-directeur regelt de aanstelling van ambtelijke secretarissen. De secretaris draagt zorg voor het opmaken van de oproeping voor de vergadering en alles wat daartoe behoort en voor een beknopt zakelijk verslag van de vergadering. Het verslag wordt toegezonden aan het dagelijks bestuur en de leden van de algemene vergadering.

Werkwijze van de commissie

Artikel 5

 • 1. De commissies vergaderen zo mogelijk twee weken voorafgaand aan een vergadering van de algemene vergadering en voorts zo dikwijls als de voorzitter van de commissie of het dagelijks bestuur het nodig oordeelt, dan wel ten minste drie van het aantal zitting hebbende leden het schriftelijk met opgaaf van redenen verzoeken.

 • 2. De vergaderingen van de commissies worden gehouden in het waterschapskantoor. De voorzitter kan in bijzondere gevallen een vergadering bijeenroepen op een andere vergaderplaats.

Artikel 6

 • 1. De oproeping voor een vergadering geschiedt door of namens de voorzitter met opgave van de te behandelen onderwerpen en, spoedeisende gevallen uitgezonderd, tenminste zeven dagen tevoren.

 • 2. De oproeping wordt toezonden aan het dagelijks bestuur, aan de leden van de algemene vergadering en aan de pers

 • 3. De oproep wordt gepubliceerd op de bij het waterschap gebruikelijke wijze.

Artikel 7

 • 1. Het dagelijks bestuur vraagt t.a.v. ieder op de agenda voor de algemene vergadering voorkomend agendapunt, aan één van de functionele commissies om advies uit te brengen.

 • 2. Een onderwerp dat volgens het dagelijks bestuur tot het taakgebied van meer dan één commissie behoort, kan aan het oordeel van meer dan één functionele commissie worden onderworpen, danwel in een gecombineerde vergadering worden behandeld.

 • 3. Commissieleden kunnen in de rondvraag vragen stellen over agendapunten die niet aan de functionele commissie waarin zij zitting hebben, zijn toegedeeld.

 • 4. De stukken die ter kennisname aan de algemene vergadering zijn gebracht via het agendapunt “mededelingen”worden niet ter advisering doch ter bespreking aan de betreffende functionele commissie voorgelegd.

Artikel 8

De adviezen van de commissie worden in het verslag opgenomen en behelzen in voorkomende gevallen zowel het gevoelen van de meerderheid als dat van de minderheid.

Artikel 9

 • 1. De commissies kunnen geen advies uitbrengen indien niet tenminste de helft van haar leden tegenwoordig is.

 • 2. In die situatie kunnen de aanwezige leden hun gevoelen omtrent de op de agenda staande zaken kenbaar maken.

Openbaarheid commissievergaderingen

Artikel 10

De vergaderingen van de commissie worden in het openbaar gehouden.

Artikel 11

Een vergadering kan voor het publiek worden gesloten, wanneer één der aanwezige leden dit verlangt of de voorzitter het nodig acht. De commissie besluit vervolgens in meerderheid dat (verder) in besloten zitting zal worden vergaderd wanneer haar blijkt dat bij (verdere) openbare beraadslaging private of openbare belangen door de openbaarheid wezenlijk zouden kunnen worden geschaad.

Artikel 12

Indien de aard van de te behandelen aangelegenheden dit naar het oordeel van de voorzitter danwel de meerderheid van de aanwezige leden dit vordert, kan een besloten vergadering worden gehouden.

Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag gemaakt.

Artikel 13

 • 1. De commissie kan omtrent het besprokene in een besloten vergadering of een besloten gedeelte van een vergadering en omtrent de inhoud van de stukken welke aan de commissie zijn verstrekt, geheimhouding opleggen.

 • 2. De geheimhouding geldt mede voor de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris, de plv. secretaris en de adviseurs.

 • 3. De verplichting tot geheimhouding duurt totdat de commissie haar opheft.

Overige bepalingen

Artikel 14

Het dagelijks bestuur kan voor het verkrijgen van informatie deskundigen en/of instellingen uitnodigen om ter vergadering van een commissie te verschijnen.

Artikel 15

 • 1. Terstond na de opening van de vergadering stelt de voorzitter de toehoorders op hun verzoek in de gelegenheid het woord te voeren over een of meer aan de orde zijnde agendapunten.

 • 2. Voor de toehoorder die in de gelegenheid wordt gesteld het woord te voeren, geldt een spreektijd van ten hoogste 5 minuten per agendapunt. De maximale spreektijd voor woordvoerders als bedoeld in het eerste lid gezamenlijk, is dertig minuten.

 • 3. Op voorstel van de voorzitter kan de commissie van het bepaalde in het tweede lid afwijken.

Artikel 16

De voorzitter draagt zorg voor de handhaving van de orde in de vergadering en tijdens de woordvoering als bedoeld in artikel 15. Hij is bevoegd, indien die orde op enigerlei wijze door één of meer toehoorder(s) wordt verstoord, de verstoorder(s) of (alle) toehoorder(s) te laten vertrekken of te doen verwijderen.

Artikel 17

Voor zover onderwerpen de vergadering van de commissie betreffende niet geregeld zijn in deze verordening wordt, voor zover mogelijk, het Reglement van orde voor de algemene vergadering waterschap Scheldestromen 2011 overeenkomstig toegepast.

Artikel 18

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking met ingang van de datum van vaststelling.

 • 2.

  Dit reglement kan worden aangehaald onder de titel “Reglement van orde voor de commissies waterschap Scheldestromen 2011”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de algemene vergadering van 3 maart 2011.

De algemene vergadering voornoemd,

mr.drs. J.A. de Visser

interim secretaris-algemeen directeur

mr.drs. A.J.G. Poppelaars

interim dijkgraaf