Geurverordening Agrarisch cluster Randweg Nederhorst den Berg Gemeente Wijdemeren

Geldend van 29-04-2016 t/m heden

Intitulé

Geurverordening Agrarisch cluster Randweg Nederhorst den Berg 2016

De raad der gemeente Wijdemeren;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2016; gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veestalling;

B E S L U I T

vast te stellen de volgende verordening:

Geurverordening agrarisch cluster Randweg Nederhorst den Berg 2016

Artikel 1 Begripsomschrijving

De begrippen die in deze verordening worden gehanteerd zijn gelijk aan de overeenkomende begrippen in de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv), het Activiteitenbesluit (AB) en de bijbehorende uitvoeringsregeling (Regeling geurhinder en veehouderij).

Artikel 2 Wettelijke grondslag

Op grond van artikel 6 van de Wgv is deze verordening opgesteld. Tevens is er rekening gehouden met de voorwaarden uit artikel 8 en 9 van de Wgv.

Artikel 3 Aangepaste geurnorm en afstanden

Het gebied waarop dit artikel betrekking heeft is het bestemmingsplan ‘Overmeer-Zuid’ in Nederhorst den Berg in de gemeente Wijdemeren. In afwijking van de afstand (de afstandsnorm) van 50 meter (Wgv artikel 4 lid 1 onder b) is voor dit gebied een afwijkende afstandsnorm van 25 meter van toepassing.

Artikel 4 Onderbouwing

Voor de onderbouwing en motivering van deze verordening wordt verwezen naar het rapport ‘Onderzoek geur en geuronderbouwing’, Econsultancy, d.d. 10 maart 2016 met documentnummer:16013080.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeren

  • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2. De verordening kan worden geciteerd als “Geurverordening Agrarisch cluster Randweg Nederhorst den Berg Gemeente Wijdemeren’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 april 2016

De raad voornoemd,
de griffier,
G.J. Schutte-van der Schans
de voorzitter,
drs. M.E. Smit

Bijlage Onderzoek geur en geuronderbouwing Randweg ong. te Nederhorst den Berg, gemeente Wijdemeren

bijlage bij Geurverordening