Mandaatbesluit plustaak WerkSaam inzake toeslag levensonderhoud jongeren

Geldend van 03-05-2016 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit plustaak WerkSaam inzake toeslag levensonderhoud jongeren

Zaaknummer: 1284331

Gelezen het voorstel van

 • -

  Mandaatbesluiten plustaken WerkSaam Westfriesland

d.d.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn besluit:

tot het vaststellen van het mandaatbesluit met titel:

Mandaatbesluit plustaak WerkSaam inzake toeslag levensonderhoud jongeren

Gelet op:

 • -

  Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  de Gemeentewet;

 • -

  artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland;

Overwegende dat:

 • -

  het college aan WerkSaam Westfriesland heeft opgedragen de uitvoering van de plustaak:

 • -

  het met toepassing van artikel 12 Participatiewet verlenen van een toeslag levensonderhoud voor personen van 18 tot en met 20 jaar;

 • -

  dit mandaatbesluit van toepassing is op de hierboven genoemde plustaak;

 • -

  het algemeen bestuur van WerkSaam Westfriesland heeft ingestemd met deze mandaatverlening;

Besluit:

-vast te stellen het volgende

Mandaatbesluit plustaak WerkSaam inzake toeslag levensonderhoud jongeren

Artikel 1 Begripsomschrijving

De in artikel 1 van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland opgenomen definities zijn van toepassing op dit mandaatbesluit. Daarnaast wordt in dit besluit verstaan onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

 • b.

  Plustaak: het met toepassing van artikel 12 Participatiewet verlenen van een toeslag levensonderhoud voor jongeren van 18 tot en met 20 jaar.

Artikel 2 Mandaat en ondermandaat

 • 1. Het college verleent aan het dagelijks bestuur het mandaat om namens hen alle besluiten te nemen die nodig zijn om een goede invulling te geven aan zijn taak en bevoegdheid met betrekking tot de plustaak.

 • 2. Het dagelijks bestuur kan de bevoegdheid, genoemd in het eerste lid, in ondermandaat opdragen aan personen die onder haar verantwoordelijkheid werkzaam zijn.

 • 3. Het tweede lid is niet van toepassing indien het een besluit betreft waarmee beleid wordt vastgesteld dan wel anderszins bevoegdheden betreft waarvoor ingevolge de Algemene wet bestuursrecht of in enig ander wettelijk voorschrift is bepaald dat ondermandaat niet kan worden verleend.

Artikel 3 Grenzen aan het mandaat

Het dagelijks bestuur is niet bevoegd om in mandaat te besluiten indien:

 • a.

  het besluit een groot financieel risico met zich brengt;

 • b.

  het dagelijks bestuur dan wel een lid hiervan heeft aangegeven dat hij het voorstel aan het college wenst voor te leggen;

 • c.

  het college heeft aangegeven zelf te willen besluiten;

 • d.

  aan het besluit mogelijkerwijs politieke consequenties zijn verbonden dan wel dat dit precedentwerking tot gevolg kan hebben.

Artikel 4 Reikwijdte van het mandaat

Het college verleent mandaat in de ruimste zin van het woord. Naast het nemen van besluiten in positieve of negatieve zin wordt hieronder dan ook mede verstaan:

 • a.

  vaststellen van beleid en het bekendmaken daarvan;

 • b.

  het voeren van correspondentie van uitvoerende en/of informatieve aard;

 • c.

  opschorten, verdagen en/of uitstellen;

 • d.

  voeren van overige correspondentie, die te maken heeft met de opgedragen plustaak;

 • e.

  herzien, intrekken en terugvorderen en het voeren van debiteurenbeheer;

 • f.

  verhalen van bijstand op de onderhoudsplichtige ouders;

 • g.

  beslissen op bezwaar;

 • h.

  voeren van verweer in bestuursrechtelijke procedures in beroep;

 • i.

  bekendmaken en toezenden van besluiten overeenkomstig wettelijke regels;

 • j.

  en alle andere besluiten die genomen moeten worden en alle andere handelingen die verricht moeten worden voor de uitvoering van de plustaak.

Artikel 5 Machtiging

Voor de toepassing van dit mandaatbesluit wordt met mandaat gelijkgesteld de verlening van machtiging om in naam van het college handelingen te verrichten die noch als een besluit noch als een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn aan te merken.

Artikel 6 Informatieplicht

 • 1. Het dagelijks bestuur stelt het college in kennis van in mandaat genomen besluiten waarvan hij moet aannemen dat kennisgeving van belang is.

 • 2. Het college kan zich door het dagelijks bestuur laten informeren over in mandaat genomen besluiten.

Artikel 7 Ondertekening

 • 1.

  De stukken in mandaat genomen worden als volgend ondertekend:

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland,

de voorzitter, de directeur,

[handtekening] [handtekening]

 • 2.

  Ingeval van uitoefening van ondermandaat worden uitgaande stukken overeenkomstig het hiervoor bepaalde ondertekend, met dien verstande dat de naam en de functienaam van de gemandateerde medewerker in de plaats van het dagelijks bestuur wordt geplaatst, zodat als volgt wordt ondertekend:

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

[naam van de medewerker], [functienaam]

(deze brief is in een geautomatiseerd proces vervaardigd en daarom niet ondertekend)

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit Mandaatbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit plustaak WerkSaam inzake toeslag levensonderhoud jongeren.

Te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

Gemeenteblad

Aldus vastgesteld, 19 april 2016

College van burgemeester en wethouders,

de secretaris,                               de burgemeester,