Legesverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Intitulé

Legesverordening DCMR milieudienst Rijnmond 2014

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond,

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 16 oktober 2013,

Gelet op artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

Gelet op artikel 37 van de Gemeenschappelijke Regeling tot instandhouding en beheer van de DCMR Milieudienst Rijnmond,

BESLUIT:

Vast te stellen:De Legesverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014.

Artikel 1: Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het door of vanwege de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond verlenen van diensten, bedoeld in deze verordening en in de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2: Belastingplicht

De leges worden geheven van de aanvrager, dan wel van degene voor wie de dienst wordt aangevraagd.

Artikel 3: Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur is bevoegd een drempelbedrag vast te stellen, waaronder de leges niet in rekening gebracht zullen worden.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur is bevoegd de tarieven ex het eerste lid van dit artikel, aan te passen.

Artikel 4: Wijze van heffing

De leges worden geheven door een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, nota of andere schriftuur.

Artikel 5: Tijdstip van betaling

 • 1.

  De leges moeten worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door de indiening van een bezwaar- of beroepsschrift.

Artikel 6: Invordering

 • 1.

  Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 • 2.

  Bij nalatigheid in de betaling van het verschuldigde recht, geschiedt de invordering krachtens het bepaalde in artikel 232 van de Provinciewet.

Artikel 7: Teruggaaf/vermindering

 • 1.

  Indien aanspraak kan worden gemaakt op een gehele of gedeeltelijke vrijstelling of vermindering van leges, kan een aanvraag tot het verkrijgen ervan worden ingediend bij het dagelijks bestuur, binnen acht weken nadat de omstandigheid, welke die aanspraak deed ontstaan, zich heeft voorgedaan.

 • 2.

  De vermindering als bedoel in het eerste lid, kan door het dagelijks bestuur ambtshalve worden verleend.

Artikel 8: Uitstel van betaling

 • 1.

  Het dagelijks bestuur is bevoegd, onder door hem te stellen voorwaarden en op schriftelijk verzoek van de belastingschuldige, een betalingsregeling te treffen of uitstel van betaling voor een bepaalde periode te verlenen.

 • 2.

  Een uitstel kan tussentijds, onder opgaaf van redenen, door het dagelijks bestuur worden ingetrokken.

Artikel 9: Hardheidsclausule

Het dagelijks bestuur is bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij de toepassing van de veror-dening mochten voordoen.

Artikel 10: Vrijstellingen

 • 1.

  Leges worden niet geheven:

  • a.

   voor het verstrekken van documenten welke ingevolge enig wettelijk voorschrift kos-teloos moeten worden verstrekt;

  • b.

   bij het volledig digitaal verstrekken van de door verzoeker aangevraagde documenten, die voor het in deze vorm verstrekken geen bewerking behoeven;

  • c.

   voor het verstrekken van documenten aan de besturen en/of de medewerkers van de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling tot instandhouding en beheer van de DCMR Milieudienst Rijnmond;

  • d.

   voor het verstrekken van documenten aan andere dan in het eerste lid onder c genoemde besturen en/of medewerkers van provincies, gemeenten en andere publiekrechtelijke instellingen, voor zover het dagelijks bestuur niet anders heeft bepaald.

 • 2.

  De vrijstelling uit het eerste lid, onder b van dit artikel is niet van toepassing in de gevallen waarbij:

  • a.

   op grond van de uitzonderingsgronden ex de artikel 10 en 11 van de Wet openbaarheid van bestuur, onderdelen van documenten onleesbaar gemaakt dienen te worden en daarvoor afdrukken in papieren vorm dienen te worden gemaakt;

  • b.

   op verzoek van de aanvrager een uitsluitend in papieren vorm beschikbaar document wordt omgezet in een digitaal document.

Artikel 11: Mandatering

Het dagelijks bestuur kan de uitoefening van zijn in deze verordening genoemde bevoegdheden op grond van de wettelijke bepalingen betreffende de heffing en invordering mandateren aan de directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Artikel 12: Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en invordering van leges voor het verstrekken van afschrif-ten van stukken door de Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond”, vastgesteld bij besluit van het algemeen bestuur d.d. 8 december 1993, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 31 januari 1994, vervalt per 1 januari 2014, met dien verstande dat de belastingsplicht ontstaan in de periode waarvoor de verordening heeft gegolden, van kracht blijft.

 • 2.

  Deze verordening met de daarbij behorende tarieventabel treedt in werking op 1 januari 2014.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Legesverordening DCMR Milieudienst Rijn-mond 2014.

Ondertekening

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond d.d. 12 december 2013.
Voorzitter
Mr. R.A. Janssen
Secretaris
Mr. J.H. van Heuvel