Beleidsregel compensatie alleenstaande ouderkop 2016

Geldend van 05-05-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Intitulé

BELEIDSREGEL COMPENSATIE ALLEENSTAANDE OUDERKOP ASTEN2016

Het college van Burgemeester en wethouders van Asten

Besluit:

Vast te stellen de Beleidsregel compensatie alleenstaande ouderkop Asten 2016

Beschrijving onderwerp.

Met de afschaffing van de alleenstaande ouder norm gaat een deel van de alleenstaande ouders er in inkomen vrij fors op achteruit. De vraag is of in al die gevallen de bijstands-norm nog voldoende is om te voorzien in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Met deze beleidsregel wordt tot uitdrukking gebracht dat het college voor-nemens is om in bepaalde gevallen artikel 18 lid 1 Participatiewet (PW) ruimhartig toe te passen en een hogere norm toe te kennen

Juridisch kader: artikel 18 lid 1 en 35 Participatiewet

Beleidscriteria:

Op grond van de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van een belanghebbende wordt beoordeeld of men voldoende inkomen heeft om te voorzien in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Indien men onvoldoende inkomen heeft, wordt de norm verhoogd met maximaal de Alleenstaande ouderkop (verder Alo-kop) die belanghebbende had kunnen ontvangen als hij geen toeslagpartner had gehad.

Omstandigheden waarmee rekening wordt gehouden

1.Mogelijkheid om de kosten van het bestaan te kunnen delen met anderen.

Heeft men de mogelijkheid om de kosten te delen, dan wordt er van uit gegaan dat men voldoende middelen heeft om in het bestaan te voorzien.

 • 2.

  Mogelijkheden die men heeft en ook daadwerkelijk heeft benut om het Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (verder Awir) partnerschap te beëindigen. Hierbij kunnen drie categorieën onderscheiden worden:

  • a.

   De gescheiden wonende ouders met een partner in inrichting ( b.v. zorginstelling)

  • b.

   De gehuwden met een niet-rechthebbende partner in verband met het ontbreken van verblijfsrecht (b.v. detentie);

  • c.

   De gescheiden wonende partners die nog geen echtscheiding hebben aangevraagd of partners die met onbekende bestemming zijn vertrokken;

 • 3.

  De duur van de periode dat men gescheiden leeft en het Awir partnerschap niet beëindigd kan worden.

 • 4.

  De overige middelen die men heeft om de periode te overbruggen.

Inkomen boven de toepasselijke bijstandsnorm, en het vermogen, voor zover dit meer bedraagt dan de toepasselijke vermogensgrens, worden daarbij in ieder geval volledig in aanmerking genomen.

5.Compensatie Alo-kop enkel voor personen van 21 jaar of ouder.

Ouders blijven tot het 21e jaar onderhoudsplichtig voor hun kinderen. Aanvragen van personen jonger dan 21 jaar om bijzondere bijstand ten behoeve van hun kosten van levensonderhoud dienen op basis van artikel 12 Participatiewet beoordeeld te worden.

Artikel Inwerking treding

Dit besluit in werking te laten treden op dag na bekendmaking en daaraan terug-werkende kracht te verlenen tot 1 januari 2016. In situaties waarbij sprake is van negatieve gevolgen voor de belanghebbende heeft het besluit geen terugwerkende kracht.

Besloten in de vergadering van 19 april 2016

secretaris

Mr. W.M.A. Verberkt

burgemeester

mr. H.G. Vos