Subsidieregeling buurtsportcoaches gemeente Nieuwkoop

Geldend van 05-05-2016 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling buurtsportcoaches gemeente Nieuwkoop

Subsidieregeling buurtsportcoaches gemeente Nieuwkoop

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop,

gelet op het bepaalde in:

 • -

  de bestuurlijke afspraken Brede impuls combinatiefuncties;

 • -

  artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Nieuwkoop 2012.

overwegende dat:

de voorwaarden voor verstrekking van subsidies in het kader van de brede impuls combinatiefuncties nader dienen te zijn bepaald;

BESLUIT:

vast te stellen:

de Subsidieregeling buurtsportcoachesgemeente Nieuwkoop

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  aandachtsgroepen: jeugd tot en met 18 jaar, volwassenen vanaf 45 jaar, mensen met een beperking en mensen met een lage sociaal-economische status (SES);

 • 2.

  brede impuls combinatiefuncties: een stimuleringsprogramma van de Rijksoverheid voor de invulling van combinatiefuncties waarmee de verbinding tussen onderwijs, sport, zorg en welzijn en cultuur wordt gemaakt;

 • 3.

  buurtsportcoach: professional die een combinatiefunctie invult met als specifieke opdracht het coördineren, organiseren en/of begeleiden van sport- en beweegactiviteiten in de buurt en het verbinden van de sector sport met andere sectoren;

 • 4.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop;

 • 5.

  fulltime eenheid (fte): een werkweek van 36 uur;

 • 6.

  kalenderjaar: een volledig jaar, lopende van 1 januari tot en met 31 december;

 • 7.

  normbedrag: €50.000,-- per jaar per fte buurtsportcoach;

 • 8.

  raad: de gemeenteraad van de gemeente Nieuwkoop;

 • 9.

  sectoren: de sectoren sport, onderwijs, gezondheidszorg, ouderenzorg, welzijn, kinderopvang, jeugdzorg en bedrijfsleven;

 • 10.

  subsidieperiode: periode waarover subsidie is verleend.

Artikel 2 Doelen

 • 1. Uitbreiden van het sport- en beweegaanbod in de gemeente Nieuwkoop.

 • 2. Mensen enthousiasmeren te beginnen met bewegen of meer te bewegen, met name binnen de aandachtsgroepen.

 • 3. Verbindingen leggen tussen sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke partijen uit andere sectoren.

 • 4. Verbindingen leggen tussen de sector sport en andere sectoren.

 • 5. Voorkomen en tegengaan van bewegingsarmoede en daaruit volgende lichamelijke en mentale problemen met name bij de aandachtsgroepen.

 • 6. Integratie van en verbinding tussen verschillende groepen en mensen, met name met betrekking tot de aandachtsgroepen.

Artikel 3 Financiën en werkgeverschap

 • 1. Een buursportcoachsubsidie is alleen bedoeld voor de brutoloonkosten van de buurtsportcoach.

 • 2. Loonkosten die op een andere wijze worden gesubsidieerd of bekostigd door een overheidsinstelling komen niet voor een gemeentelijke subsidie in aanmerking.

 • 3. Voor de berekening van de brutoloonkosten wordt ten hoogste gebruik gemaakt van het normbedrag.

 • 4. Ten hoogste 40% van de brutoloonkosten kan middels de buurtsportcoachsubsidie worden gecompenseerd. De overige 60% van de kosten moet als co-financiering worden opgebracht door de aanvragende organisatie(s) zelf.

 • 5. Het college verstrekt jaarlijks maximaal het door het Rijk beschikbaar gestelde bedrag van € 101.520,- waarmee 5,1 fte buurtsportcoach voor 40% kan worden gefinancierd.

 • 6. De buurtsportcoach komt in dienst bij of wordt ingeleend door de hoofdaanvrager Het werkgeverschap van de buurtsportcoach kan niet bij de gemeente worden neergelegd.

 • 7. De hoofdaanvrager dient een buurtsportcoach aan te stellen, die wat opleiding en/of ervaring betreft is toegerust op het coördineren, organiseren en/of begeleiden van sport- en beweegactiviteiten.

 • 8. De subsidieregeling geldt zolang het college gebruik maakt van de rijksregeling ‘brede impuls combinatiefuncties’.

Artikel 4 Voorwaarden

 • 1. Om voor een buurtsportcoachsubsidie in aanmerking te komen, dienen aanvragers aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • a.

   De instellingen waarvoor de buurtsportcoach zijn werkzaamheden verricht, dienen gevestigd of actief te zijn in de gemeente Nieuwkoop;

  • b.

   De instellingen waarvoor de buurtsportcoach zijn werkzaamheden verricht, dienen een rechtspersoonlijkheid te bezitten;

 • 2. Om voor een buurtsportcoachsubsidie in aanmerking te komen, dient de inzet van de buurtsportcoach aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • a.

   De inzet van de buurtsportcoach draagt voldoende bij aan de doelen zoals gesteld in artikel 2;

  • b.

   De inzet van de buurtsportcoach is vooral gericht op een of meer van de aandachtsgroepen;

  • c.

   De inzet van de buurtsportcoach is gericht op sport- en beweegactiviteiten binnen één of meer sector(en). De inzet van de buurtsportcoach vindt niet enkel binnen de sector sport plaats;

  • d.

   Voor aanvragers anders dan scholen geldt dat tenminste 40% van de activiteiten die de buurtsportcoach organiseert, begeleidt of coördineert openbaar toegankelijk zijn. Voor deze activiteiten gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

   • i.

    Activiteiten zijn vrij of tegen een beperkte eigen bijdrage (niet zijnde een commerciële prijs) toegankelijk.

   • ii.

    Activiteiten worden via tenminste twee media gepromoot.

Artikel 5 Aanvraag, aanvraagtermijn, toekenning, hoogte en duur subsidie en betaalbaarstelling

 • 1. Een aanvraag dient te geschieden door middel van het daarvoor beschikbare aanvraagformulier.

 • 2. Aanvragen voor een buursportcoachsubsidie kunnen tweemaal per jaar, te weten tot 1 december voorafgaand aan een volledig kalenderjaar en 1 juni, worden ingediend bij het college.

 • 3. Aanvragen die na 1 december worden ingediend voor een volledig kalenderjaar zullen alleen door het college worden beoordeeld indien nog budget voor de buursportcoach subsidies beschikbaar is.

 • 4. Een buursportcoachsubsidie wordt toegekend voor een maximale duur van één kalenderjaar.

 • 5. Bij een nieuwe aanvraag zal het college de aanvraag voor de inzet van een buurtsportcoach eerst aanmerken als ‘pilot’ voor een half jaar. Na een half jaar wordt geëvalueerd en kan de pilot bij positieve beoordeling omgezet worden naar een subsidie voor een volledig kalenderjaar.

 • 6. Aan de hand van het totaal aantal binnengekomen aanvragen, de hoogte van de cofinanciering en het beschikbare budget voor buursportcoach subsidies bepaalt het college het toe te wijzen subsidiebedrag.

 • 7. In geval van verlening van een buurtsportcoachsubsidie vindt bevoorschotting plaats overeenkomstig de bepalingen in de ASV. Achteraf vindt altijd een definitieve afrekening plaats.

Artikel 6 Selectiecriteria

Indien de aangevraagde subsidies tezamen hoger zijn dan het door het Rijk beschikbaar gestelde bedrag, gelden de volgende aanvullende selectiecriteria die parallel worden beoordeeld:

 • 1.

  Subsidieaanvragen van aanvragers aan wie in de periode voorafgaand aan en aansluitend op de komende subsidieperiode een buursportcoachsubsidie is toegekend en van wie de evaluatie positief is, hebben voorrang.

 • 2.

  Subsidieaanvragen gericht op activiteiten die bijdragen aan de realisatie van meerdere gemeentelijke (beleids)doelstellingen in het sociaal domein hebben voorrang.

 • 3.

  Subsidieaanvragen waarbij meer partijen op het gebied van sport- en beweegaanbod, zoals sportclubs, scholen, buitenschoolse opvang en zorg- en welzijnsorganisaties, zijn betrokken, hebben voorrang.

 • 4.

  Subsidieaanvragen gericht op uitvoerende activiteiten hebben voorrang.

Artikel 7 Verantwoording, evaluatie en vaststelling

 • 1. Het verzoek tot beoordeling en vaststelling van de buursportcoachsubsidie gaat gepaard met een rapportage en een evaluatiegesprek.

 • 2. De subsidieontvanger met de status ‘pilot’ voert ten minste 6 weken voor het einde van de pilotperiode een evaluatiegesprek met de gemeente ter beoordeling en vaststelling van de subsidie.

 • 3. Andere subsidieontvangers voeren ten hoogste 13 weken na afloop van de subsidieperiode een evaluatiegesprek met de gemeente ter beoordeling en vaststelling van de subsidie.

 • 4. De rapportage dient te geschieden door middel van het daarvoor beschikbare rapportageformulier.

 • 5. Op het rapportageformulier dienen de volgende gegevens overlegd te worden:

  • a.

   gerealiseerde voortgezette en nieuwe activiteiten;

  • b.

   gerealiseerde niet-openbare en openbare activiteiten;

  • c.

   ingezette promotiemiddelen voor openbare activiteiten;

  • d.

   deelnemersaantallen bij de activiteiten;

  • e.

   aantal reeds bekende en nieuwe unieke deelnemers;

  • f.

   verantwoording van de totaal ingezette uren, met een verdeling van de gefinancierde uren (40%)vanuit de buurtsportcoachregeling en de cofinancieringsuren(60%).;

  • g.

   gemeten resultaten of effecten van de activiteiten, indien van toepassing;

  • h.

   samenwerkingspartners en de meerwaarde van samenwerking, indien van toepassing;

  • i.

   in de verleningsbeschikking opgenomen gegevens.

 • 6. Voor de evaluatie worden de volgende beoordelingscriteria gebruikt:

  • a.

   inzet van een buurtsportcoach leidt aantoonbaar tot meer sport- en beweegactiviteiten in het (geografisch) gebied waar de buurtsportcoach actief is;

  • b.

   inzet van een buurtsportcoach leidt aantoonbaar tot meer deelnemers aan sport- en beweegactiviteiten;

  • c.

   openbare activiteiten zijn aantoonbaar gepromoot via ten minste twee media;

  • d.

   effecten van de sport- en beweegactiviteiten op gezondheid en dagelijks functioneren zijn positief;

  • e.

   effecten van sport- en beweegactiviteiten op maatschappelijke participatie zijn positief;

  • f.

   er is ten minste samengewerkt met de partners zoals gesteld op het aanvraagformulier.

 • 7. Vaststelling van de subsidies met status ‘pilot’ vindt plaats binnen 8 weken na afloop van de pilotperiode.

 • 8. Vaststelling van andere subsidies vindt plaats binnen 8 weken na het evaluatiegesprek.

Artikel 8 Stopzetting en ontbinding subsidie

 • 1. Indien de aanvrager negatief is beoordeeld tijdens de evaluatie kan de subsidie worden stopgezet.

 • 2. Indien de aanvrager niet of niet volledig (meer) voldoet aan de subsidievoorwaarden kan de subsidie worden stopgezet.

 • 3. Indien de aanvrager niet of niet volledig (meer) voldoet aan de gemaakte afspraken kan de subsidie worden stopgezet.

Artikel 9 Hardheidsclausule

In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet of onduidelijk is, treft het college de nodige voorzieningen en/of neemt zij de nodige beslissingen.

Artikel 10 Citeertitel

Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als ´Subsidieregeling buurtsportcoaches´.

Artikel 11 Inwerkingtreding

De subsidieregeling buurtsportcoaches treedt in werking op de dag na die waarop zij wordt bekendgemaakt.

Nieuwkoop, 19 april 2016

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters

secretaris

F.Buijserd

burgemeester