Regeling vervallen per 01-01-2023

Eilandsbesluit onderwaterpark Bonaire

Geldend van 01-04-2014 t/m 31-12-2022

Intitulé

Eilandsbesluit onderwaterpark Bonaire

Paragraaf l BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1

 • 1. In dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt verstaan onder:

  beheerder: Stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA Bonaire) gevestigd te Bonaire;

  bouwwerk: elke constructie van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats waarvoor zij is bedoeld, hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

  carapax lengte: lengte van het kop-romp segment van een kreeft; duikbedrijf: instelling waar bedrijfsmatig faciliteiten worden aangeboden ten behoeve van het gebruik van het onderwaterpark door duikers;

  duiker: hij die, voorzien van onder druk gebrachte lucht of andere ademhalingsgassen, zich te water begeeft dan wel kennelijk het voornemen daartoe heeft, zich te water bevindt, het water verlaat dan wel zich kennelijk kort tevoren in het water heeft bevonden;

  GPS-coördinaten: coördinaten volgens het Global Positioning System; havenmeester: de door het bestuurscollege als zodanig aangewezen persoon of diens plaatsvervanger;

  onderwaterpark: natuurpark ingesteld bij de Verordening Marien Milieu (A.B. 1991, no. 8) dan wel als onderwaterpark ingesteld krachtens artikel 4 van de eilandsverordening;

  strand: de onbebouwde en (grotendeels) onbegroeide strook, gelegen tussen de normaal-laagwaterlijn enerzijds en het begin van de min of meer ononderbroken natuurlijke begroeiing, dan wel de voet van de aanwezige zeewering, beschoeiing of wallen, dan wel het begin van de van oudsher aanwezig bebouwing anderzijds;

  traditioneel visgerij: vislijnen (liña), hengels en door de beheerder goedgekeurde en als zodanig gewaarmerkte werpnetten (tarai) en treknetten (reda);

  verblijfsaccommodatie: elke ruimte die, anders dan voor permanente bewoning, beschikbaar is voor overnachtingen; visreservaat: door het bestuurscollege aangewezen gebied in het onderwaterpark waar het verboden is, op welke manier dan ook, zeedieren te verzamelen.

 • 2. De begripsbepalingen in artikel 1 van de Eilandsverordening natuurbeheer Bonaire zijn van overeenkomstige toepassing.

Paragraaf II BEPALINGEN OVER DE TOEGANG TOT HET ONDERWATERPARK

Artikel 2

 • 1. Voor de toegang tot of het gebruik van het onderwaterpark wordt een vergoeding geheven als vermeld in Annex l van dit besluit.

 • 2. Geen vergoeding wordt geheven voor de toegang tot het onderwaterpark ten behoeve van internationaal en interinsulair scheepvaartverkeer.

 • 3. Geen vergoeding wordt geheven voor de toegang tot het onderwaterpark van;

  • a.

   personen jonger dan 12 jaar;

  • b.

   personen die blijkens bewijsstukken ingezetenen zijn van Bonaire; en

  • c.

   van personen die blijkens bewijsstukken niet langer dan 24 uur op Bonaire verblijven.

 • 4. Het bepaalde in het derde lid is niet van toepassing op de toegang van duikers.

Paragraaf III ALGEMENE BEHEERSMAATREGELEN

Artikel 3

 • 1. Binnen het onderwaterpark worden als reservaat aangewezen:

  • a.

   het als zodanig gemarkeerde gedeelte gelegen tussen Boka Slagbaai (GPS-coördinaten: 12°15’51.49”N - 68°24'52.11”W); en Playa Frans (GPS-coördinaten: 12°14’48.75”N - 68°24’53.01”W; en

  • b.

   het als zodanig gemarkeerde gedeelte gelegen tussen landhuis Karpata (GPS-coördinaten: 12°13'10.77"N - 68°21'9.85"W) en de strekdam voor de ingang van het Goto-meer (GPS-coördinaten: 12°13'12.89"N - 68°22'29.69"W).

 • 2. Het is verboden zich zonder vergunning van het bestuurscollege te bevinden in een reservaat als bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat de doorvaart door en de visserij met traditioneel visgerei in de reservaten onbelemmerd blijven.

 • 3. Het is verboden zich aangelijnd aan een vlieger of soortgelijk voorwerp voort te bewegen op of boven de wateren van het onderwaterpark binnen 75 meter van de kust, met uitzondering van de door de beheerder daartoe aangewezen plaatsen.

Artikel 4

Het is verboden zonder vergunning van het bestuurscollege direct of indirect in de wateren van het eilandgebied Bonaire afvalwater, biologische of chemische middelen, die schade kunnen toebrengen aan het milieu of de fysische samenstelling van het water wijzigen, te storten of te lozen, te lekken of te doen of laten geraken.

Artikel 5

 • 1. Het is verboden in de wateren van het onderwaterpark te ankeren.

 • 2. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a.

   boten met een totale lengte van ten hoogste vier meter, voor zover deze boten worden gebruikt voor de visserij en gebruik wordt gemaakt van een koraalsteen als anker;

  • b.

   het gedeelte van de baai van Kralendijk gelegen tussen de pier tegenover het pand gelegen aan de Kaya J. N.E. Craane nummer 12 (GPS-coördinaten: 12°09'0.72"N - 68°16'09.7"W) en de zuidelijke havensteiger (GPS-coördinaten: 12°8'47.42"N - 16'39.75"W);

  • c.

   vaartuigen die ter afwending van gevaar voor personen en het vaartuig onverwijld dienen te ankeren.

 • 3. Het ankeren in het gebied bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, is slechts toegestaan na verkregen schriftelijke toestemming van de havenmeester. De havenmeester stelt de beheerder onverwijld in kennis van elke door hem verleende toestemming.

 • 4. Vanuit vaartuigen bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, mogen slechts bemanningsleden zich te water begeven, indien dit noodzakelijk is ter afwending van het gevaar.

Artikel 6

Het is verboden zonder vergunning van het bestuurscollege aan de bodem of bodembegroeiing van het onderwaterpark vastzittende voorwerpen te verwijderen of te bergen.

Artikel 7

Het is verboden zonder vergunning van het bestuurscollege in het onderwaterpark vaartuigen of andere niet van nature in het park voorkomende voorwerpen af te zinken.

Artikel 8

 • 1. Het is duikers verboden in het onderwaterpark gebruik te maken van handschoenen.

 • 2. Het verbod is niet van toepassing bij het vangen, verzamelen en doden van schadelijke dieren en planten als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van het Eilandsbesluit natuurbeheer Bonaire.

 • 3. De beheerder van het park kan ontheffing van het verbod bedoeld in het eerste lid verlenen, indien uit een door een arts afgegeven verklaring blijkt dat hiertoe medische gronden zijn.

Paragraaf IV BEPALINGEN OVER VISSERIJ

Artikel 9

 • 1. Het is verboden in het onderwaterpark mechanische onderwaterjachtmiddelen of explosieven onder zich te hebben of met handsperen of pikhaken te jagen op zeedieren of deze daarmee te vangen.

 • 2. Het is verboden zeedieren die met mechanische onderwaterjachtmiddelen of met explosieven, handsperen dan wel pikhaken zijn gevangen onder zich te hebben, te koop aan te bieden, te vervreemden, af te leveren of te vervoeren.

 • 3. Het is verboden mechanische onderwaterjachtmiddelen te vervoeren over openbare grond of openbaar water.

 • 4. Het is verboden mechanische onderwaterjachtmiddelen in het geheel of in onderdelen ten verkoop aan te bieden, te verkopen of ter verkoop voorradig te hebben in een winkel of bijbehorende ruimte.

 • 5. Onder mechanische onderwaterjachtmiddelen worden verstaan geweren en pistolen die onder werking van de Vuurwapenverordening 1931 (P.B. 1931, no. 2) zoals gewijzigd, vallen, alsmede geweren of pistolen waarmee projectielen door middel van samengeperste lucht of gas of op enige andere wijze onder water kunnen worden afgeschoten.

 • 6. Met uitzondering van explosieven zijn de verboden in het eerste, tweede en derde lid niet van toepassing voor de beheerder en door de beheerder aangewezen personen bij het vangen, verzamelen en doden van schadelijke soorten als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van het Eilandsbesluit natuurbeheer Bonaire.

Artikel 10

 • 1. Het is verboden zonder vergunning van het bestuurscollege in het onderwaterpark fuiken (kanasters) te gebruiken voor het verzamelen van zeedieren.

 • 2. Het is verboden in het onderwaterpark werpnetten (tarai), treknetten (reda) en fuiken (kanasters) te gebruiken voor het verzamelen van zeedieren, tenzij deze zijn goedgekeurd en als zodanig zijn gewaarmerkt door de beheerder.

 • 3. Het is verboden met treknetten zeedieren te verzamelen in de wateren onder de pieren van Kralendijk en binnen een straal van 20 meter vanaf de buitenranden van deze pieren.

 • 4. Het is verboden in het onderwaterpark bij de visserij met lijnen (lifia) gebruik te maken van een snorkel of duikbril met uitzondering van het gebied tussen Punt Vierkant (GPS-coördinaten: 12°6'42.96"N - 68°17'47.10”W) en de ingang van de jachthaven van Plaza Resort (GPS-coördinaten: 12°8'6.11"N - 68°16'46.43"W) en het gebied tussen Playa Chachacha (GPS-coördinaten: 12°08'46.16"N - 68°16'35.46"W) en de ingang van de jachthaven van Harbour Village Beach Resort (GPS-coördinaten: 12°9'44.68"N - 68°17'9.11"W).

Artikel 11

 • 1. Het is verboden kreeften (Panulirus spp, kref) die een carapax lengte van minder dan 12 cm hebben alsmede eidragende kreeften te vangen, te doden, onder zich te hebben, ten verkoop of ter aflevering voorradig te houden, te koop aan te bieden, te verhandelen, ten geschenke te geven of te vervoeren.

 • 2. Het is verboden buiten de periode van 1 november tot en met 30 april en buiten het gebied langs de noordoostkusten oostkust tussen Malmok (GPS-coördinaten: 12°18'44.24"N -68°23'16.01"W)en de Willemstoren (GPS-coördinaten: 12°1'39.99"N - 68°14'13.56"W) in het onderwaterpark kreeften te vangen, te doden of onder zich te hebben.

Artikel 12

 • 1. Het is verboden zonder vergunning van het bestuurscollege karkó (Btrombus gigas, roze vleugelhoom) te verzamelen.

 • 2. Het bestuurscollege verleent een vergunning als bedoeld in het eerste lid slechts na de Commissie natuurbeheer Bonaire te hebben gehoord en onder de door de Commissie gestelde voorwaarden.

Artikel 13

 • 1. Binnen het onderwaterpark zijn de volgende visreservaten aangewezen;

  • a.

   het als zodanig gemarkeerde gedeelte van het onderwaterpark, gelegen tussen Punt'i Waya (Poort van Hato) (GPS-coördinaten: 12° 10'53.81"N - 68°17'38.50"W en 12°10'52.20"N - 68°17'41.98"W) tot de ingang van de jachthaven van Harbour Village Beach Resort (GPS-coördinaten: 12°09'46.92"N - 68°17'46.92"W en 12°09'47.22" - N 68°17'17.29"W);

  • b.

   het als zodanig gemarkeerde gedeelte van het onderwaterpark, gelegen tussen de pier bij "Playa Chachacha" (GPS-coördinaten: 12°08'46.16"N - 68°16'35.46"W en 12°08'44.92"N - 68°16'41.2"W) tot de ingang van de jachthaven van Plaza Resort (GPS-coördinaten: 12°08'07.62"N - 68°16'42.53"W en 12°08'13.70"N-68°16'47.15"W).

 • 2. Het is verboden om in de gebieden als bedoeld in het eerste lid, op welke manier dan ook, zeedieren te verzamelen met uitzondering van zeedieren als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van het Eilandsbesluit natuurbeheer Bonaire.

Paragraaf V BEPALINGEN OVER BEDRIJVEN

Artikel 14

 • 1. Het is verboden zonder vergunning van het bestuurscollege in het onderwaterpark bedrijfsmatig of tegen betaling:

  • a.

   een duikbedrijf uit te oefenen;

  • b.

   onderricht of instructie te geven;

  • c.

   personen te vervoeren of te begeleiden; en

  • d.

   vaartuigen of watersportmateriaal ter beschikking te stellen.

 • 2. Het is verboden zonder vergunning van het bestuurscollege een compressor voor het vullen van drukvaten ten behoeve van de duiksport in bezit te hebben.

 • 3. Het verbod in het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing op het geven van zwemonderricht.

 • 4. Het verbod in het tweede lid is niet van toepassing voor opvarenden van bezoekende vaartuigen, voor zover het vullen van drukvaten voor eigen gebruik geschiedt en geen commercieel doel dient.

Artikel 15

 • 1. Ten minste tweemaal per jaar geeft de beheerder van het onderwaterpark instructies aan medewerkers van duikbedrijven belast met duikonderricht, of het begeleiden en vervoeren van duikers in het onderwaterpark inzake het verzorgen van een introductiebijeenkomst of oriënterende duik als bedoeld in het derde lid. Aan de instructie kunnen kosten zijn verbonden.

 • 2. Medewerkers van duikbedrijven dienen binnen 6 maanden na aanvang van hun werkzaamheden te beschikken over een bewijs dat zij met goed gevolg de instructie hebben gevolgd.

 • 3. Bezoekende duikers dienen voorafgaand aan hun eerste duik in het onderwaterpark een introductiebijeenkomst bij te wonen en een oriënterende duik te maken vanaf de plaats waar het duikbedrijf waarvan zij perslucht of andere ademhalingsgassen betrekken is gevestigd, of op een door de beheerder aangewezen plaats.

Artikel 16

 • 1. Compressoren voor het vullen van drukvaten ten behoeve van de duiksport dienen zodanig te zijn uitgerust en te worden onderhouden dat de kwaliteit van de samengeperste lucht of andere gasmengsels te allen tijde voldoet aan de volgende normen; Samengeperste lucht met 20 tot 22 procent zuurstof (O2) mag geen grotere verontreiniging bevatten dan:

  • -

   koolstofdioxide (CO2): 500 ppm;

  • -

   koolstofmonoxide (CO): 15 ppm;

  • -

   olie en deeltjes: 5 mg/m3;

  • -

   geur: geen.

 • 2. Duikbedrijven zijn verplicht de luchtkwaliteit eens per kwartaal te laten onderzoeken door een instelling die terzake kundig mag worden geacht en de schriftelijke rapporten van deze onderzoeken aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen instantie op diens eerste verzoek ter inzage te geven. De rapporten dienen ten minste 2 jaar binnen het bedrijf te worden bewaard.

 • 3. Drukvaten met een buitendiameter van meer dan 5 centimeter en een lengte van meer dan 60 centimeter welke in gebruik zijn dooreen duiker of duikbedrijf mogen alleen met perslucht of andere gassen worden gevuld indien de drukvaten zijn voorzien van een geldig keurmerk door of namens het Stoomwezen te Curaçao afgegeven, of afgegeven door een door het Stoomwezen erkende instantie of bedrijf.

Artikel 17

Aan boord van vaartuigen voor het transport van duikers dienen zich, naast de reddingsmiddelen en veiligheidsmiddelen zoals voorgeschreven door de havenmeester bij registratie van het vaartuig, zuurstofbeademings-apparatuuren een EHBO verbanddoos te bevinden.

Artikel 18

Indien de in artikel 14, eerste lid, bedoelde vergunninghouder duikapparatuur verhuurt of ter beschikking stelt aan bezoekers van het onderwaterpark, dient deze in goed werkende conditie te zijn en minimaal eenmaal per jaar een onderhoudsbeurt te ondergaan.

Artikel 19

 • 1. Aan bedrijven of personen die een zaak drijven als bedoeld in artikel 2 van de Vestigingsregeling voor bedrijven (A.B. 1991, no. 29) en diensten, voorzieningen of faciliteiten aanbieden waarbij gebruik wordt gemaakt van het onderwaterpark, wordt een vergoeding geheven als vermeld in Annex l van dit besluit.

 • 2. De vergoeding bedoeld in het eerste lid wordt niet geheven voor het geven van zwemonderricht.

 • 3. Bedrijven en personen bedoeld in het eerste lid zijn verplicht hun klanten te informeren over de wettelijke regels, beheersmaatregelen en aanwijzingen die gelden in het onderwaterpark dan wel informatiemateriaal afkomstig van de beheerder beschikbaar te stellen.

Paragraaf VI BEPALINGEN OVER MEERBOEIEN

Artikel 20

 • 1. Het is verboden zonder vergunning van het bestuurscollege in het onderwaterpark een meerboei aan te leggen.

 • 2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor de beheerder en de namens de beheerder handelende personen.

 • 3. Een vergunning als bedoeld in eerste lid wordt slechts verleend indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

   • a.

    indien het een vergunning voor niet-commerciële doeleinden betreft, dient de aanvrager ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister van Bonaire;

   • b.

    indien het een vergunning voor commerciële doeleinden betreft, dient de aanvragen te beschikken over een vestigingsvergunning en ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel;

   • c.

    het vaartuig waarvoor de meerboei gebruikt zal worden dient eigendom te zijn van de aanvrager en geregistreerd te zijn bij de havenmeester, alsmede te zijn voorzien van een NB nummer.

 • 4. Vergunningen als bedoeld in het eerste lid worden slechts verleend voor meerboeien gelegen aan de westkust van Bonaire in het gebied tussen Barkadera (GPS-coördinaten: 12°12'1.58"N - 68°18'32.47"W) en Punt Vierkant (GPS-coördinaten:12°6'42.96”N - 68°17'47.10"W).

Artikel 21

Bij de aanleg van meerboeien zijn slechts boeien toegestaan welke zijn goedgekeurd en aangelegd door of onder toezicht van de beheerder.

Artikel 22

 • 1. Voor het gebruik van een meerboei wordt een vergoeding geheven bedoeld in Annex l van dit besluit.

 • 2. Voor het gebruik van een meerboei welke eigendom is van de beheerder en die door of namens de beheerder wordt beheerd, in het gebied tussen Karel's pier (GPS-coördinaten: 12°9'6.26"N - 68°16'41.40"W) en de jachthaven van Harbour Village Resort (GPS-coördinaten: 12°9'44.68"N - 68°17'9.11"W), wordt van de gebruiker een vergoeding geheven als vermeld in Annex l van dit besluit.

Artikel 23

Het bepaalde in artikel 22, eerste lid, is niet van toepassing ten aanzien van het gebruik van de in het onderwaterpark gelegen meerboeien welke in eigendom en beheer zijn van de beheerder en bestemd zijn voor openbaar gebruik ten behoeve van schepen van ten hoogste 13 meter lengte en voor een periode van ten hoogste 2 uur.

Artikel 24

Het is verboden meerboeien te gebruiken ten behoeve van schepen die langer zijn dan 18 meter.

Artikel 25

 • 1. Het is verboden meer dan 1 vaartuig langer dan 4 meter of meer dan 3 vaartuigen met een lengte van 4 meter of minder gelijktijdig aan een meerboei zoals bedoeld in artikel 23 af te meren.

 • 2. Het is verboden in het gebied tussen de GPS-coördinaten: 12°7'49.22"N - 68°17'5.60"W en de GPS-coördinaten: 12°8'1.85"N - 68°16'53.70"W, vaartuigen met een mast- of opbouwhoogte van meer dan 4 meter aan te meren aan de meerboeien gelegen bij de duikplaatsen Windsock en North Belnem.

Artikel 26

 • 1. Het is verboden de drijflijn welke aan een meerboei is bevestigd rechtstreeks aan een vaartuig vast te maken,

 • 2. Bij het vastmaken aan een meerboei dient ten minste 6 meter eigen lijn te worden uitgevierd vanaf het eerste vaartuig. De beheerder kan meerboeien aanwijzen, waaraan met een kortere eigen lijn kan worden afgemeerd.

Artikel 27

Personen die als beroep de visserij uitoefenen zijn, wanneer zij een verzoek indienen voor de aanleg van een meerboei, geen leges en kosten voor de aanleg van de boei verschuldigd, mits het een vaartuig betreft dat niet langer is dan 7 meter en een motorvermogen bezit van niet meer dan 25 pk.

Paragraaf VII BEPALINGEN OVER PIEREN EN DERGELIJKE

Artikel 28

Het is verboden zonder vergunning van het bestuurscollege in, op of boven het onderwaterpark pieren, trappen, ladders, overhangende constructies, platforms, drijvende steigers of andere bouwwerken aan te leggen.

Artikel 29

Het verbod in artikel 28 geldt tevens voorde uitbreiding, de renovatie en het groot onderhoud van de in dat artikel genoemde constructies.

Artikel 30

Een vergunning als bedoeld in artikel 28 wordt slechts verleend voor de aanleg van een pier die door middel van geheide pijlers met de ondergrond verbonden dan wel verankerd is.

Artikel 31

Vergunningen als bedoeld in artikel 28 worden slechts verleend voor pieren gelegen aan de westkust van Bonaire in het gebied tussen Punt'i Waya of Poort van Hato (GPS-coördinaten: 12°10'53.13"N - 68°17'38,51"W) en Punt Vierkant (GPS-coördinaten: 12°6'42.96"N - 68°17'47.10"W).

Artikel 32

De aanleg van pieren of steigers is niet toegestaan, tenzij de aanleg noodzakelijk is voor:

 • a.

  de uitoefening van een als zodanig geregistreerd duikbedrijf, scheepsbouw- en reparatiebedrijf of havenbedrijf;

 • b.

  het uitvoeren van beheerstaken door de beheerder;

 • c.

  een openbare voorziening in beheer van het openbaar lichaam, of

 • d.

  het gebruik voor recreatieve en toeristische doeleinden en de uitoefening van een bar en restaurantbedrijf op en in het water tegenover de percelen 4-D-626 en 4-D-627.

Artikel 33

Voor het gebruik van de in artikel 28 genoemde constructies wordt van de vergunninghouder of diens rechtsopvolger een gebruiksvergoeding geheven als vermeld in Annex l van dit besluit.

Paragraaf VIII BEPALINGEN OVER STRANDEN

Artikel 34

Het is verboden zonder vergunning van het bestuurscollege in of grenzend aan het onderwaterpark een strand aan te leggen of aan te vullen of te doen ontstaan.

Artikel 35

 • 1. Een vergunning als bedoeld in artikel 34 wordt uitsluitend verleend nadat de eilandelijke commissie is gehoord en indien:

  • a.

   de aanleg, het aanvullen of doen ontstaan van het strand geschiedt in de kader van de bouw van verblijfsaccommodatie met meer dan 100 kamers op een locatie aan zee;

  • b.

   het strand te allen tijde vrij toegankelijk is;

  • c.

   er geen strand in de onmiddellijke omgeving is;

  • d.

   het strand aan minimaal drie zijden, niet zijnde de landzijde, wordt beschermd door een keermuur boven de hoogwaterlijn;

  • e.

   het zand voor de aanleg of het aanvullen van het strand van dezelfde kwaliteit is als het ter plaatse aanwezige zeezand.

 • 2. Bij het aanleggen of aanvullen van stranden dienen de richtlijnen in Annex II van dit besluit in acht te worden genomen.

Artikel 36

Voor het gebruik van een aangelegd of aangevuld strand wordt van de vergunninghouder een gebruiksvergoeding geheven als vermeld in Annex l van dit besluit.

Paragraaf IX BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HET LAC

Artikel 37

 • 1. Het is verboden met motorboten in de wateren van het Lac te varen met een grotere snelheid dan twee zeemijlen per uur buiten het met boeien aangegeven kanaal Cai-Sorobon en met grotere snelheid dan vier zeemijlen per uur binnen dit kanaal.

 • 2. Het verbod in het eerste lid geldt niet ten aanzien van vaartuigen die worden gebruikt ten behoeve van de rechtshandhaving of reddingsoperaties.

Artikel 38

Het is verboden in de wateren van het Lac te varen met jet ski's.

Artikel 39

Het is verboden zich aangelijnd aan een vlieger of soortgelijk voorwerp voort te bewegen op of boven de wateren van het Lac.

Paragraaf X SLOTBEPALINGEN

Artikel 40

De eilandsbesluiten, houdende algemene maatregelen, van 28 juni 1991, no. 8 (A.B. 1991, no. 10), van 13 december 1991, no. 1 (A.B. 1991, no. 21), van 22 december 1993 no. 1 (A.B 1993, no 18), van 20 maart 1996, no. 9 (A.B. 1996, no. 3), van 18 augustus 1999, no. 5 (A.B. 1999, no. 11), van 18 augustus 1999, no. 6 (A.B. 1999, no. 12), van 5 september 2003, no. 13 (A.B. 2003, no. 10), van 27 januari 2005, no. 3 (A.B. 2005, no. 2), van 21 december 2007, no. 3 (A.B. 2007, no. 17) en van 25 juni 2010 no. 16 (A.B. 2010, no. 9) worden ingetrokken.

Artikel 41

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt aangehaald als “Eilandsbesluit onderwaterpark Bonaire”.

Artikel 42

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking op 1 september 2010, met uitzondering van de artikelen, 10, eerste en tweede lid, 14, eerste lid, onderdeel d, 19, 33 en 36 die in werking treden op 1 januari 2011.

Bijlagen

Annex l als bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, 19, eerste lid, 22, eerste en tweede lid, 33 en 36 van het Eilandsbesluit onderwaterpark Bonaire, en Annex III als bedoeld in artikel 3 van het Eilandsbesluit natuurbeheer Bonaire:

Gebruiksvergoedingen:

Eilandsbesluit natuurbeheer Bonaire en Eilandsbesluit onderwaterpark Bonaire

Behoudens het gebruik van het onderwaterpark ten behoeve van openbare dienst gelden de volgende vergoedingen:

 • a.

  voor het gebruik of de toegang van een natuurpark wordt een vergoeding geheven van $ 10,00 (Naf. 17,50) per jaar;

 • b.

  toegang voor duikers: $ 25,00 (Naf 43,75) per persoon per jaar of $ 10,00 (Naf. 17,50) per persoon per dag;

 • c.

  gebruik voor het drijven van een zaak als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van het Eilandsbesluit onderwaterpark Bonaire: $ 840,00 (Naf 1.500,00) per vestiging per jaar;

 • d.

  gebruik van een meerboei, trap, riprap, zeewering, (privé dan wel commerciële) pier, steiger of overhangende constructie en overige bouwwerken $ 280,00 (Naf 500,00) per jaar;

 • e.

  gebruik van een meerboei als bedoeld in artikel 22, tweede lid, van het Eilandsbesluit onderwaterpark Bonaire: $ 10,00 (Naf 17.50) per boei per nacht;

 • f.

  gebruik van een ladder $ 140,00 (Naf 250,00) per jaar;

 • g.

  gebruik van een industriële pier of steiger $ 560,00 (Naf 1.000,00) per jaar;

 • h.

  gebruik van een aangelegd of aangevuld strand $ 140,00 (Naf 250,00) per strekkende meter per jaar met een maximum van $ 16.760,00 (Naf 30.000,00) per jaar;

 • i.

  gebruik van een volgens artikel 35 van het Eilandsbesluit onderwaterpark Bonaire aangelegd of aangevuld strand $ 280,00 (Naf 500,00) per jaar.

Annex II als bedoeld in artikel 35, tweede lid, van het Eilandsbesluit onderwaterpark Bonaire

Richtlijnen aanleggen of aanvullen van stranden

Bij het aanleggen of aanvullen van stranden dienen de volgende richtlijnen in acht te worden genomen:

A. Strand

 • 1.

  het verloop van het bodemprofiel ter plekke dient minimaal de verhouding 1:20 te hebben;

 • 2.

  het strand dient aan minimaal drie zijden, niet zijnde de landzijde, te worden afgesloten met een keermuur boven de hoogwaterlijn volgens de onder B vermelde minimum specificaties;

 • 3.

  bij de aanleg en bij het eventueel aanvullen dient geïmporteerd zeezand van dezelfde kwaliteit als het ter plaatse aanwezige zand of koraalsteentjes te worden gebruikt.

B. Keermuur

 • 1.

  de keermuur wordt geconstrueerd vóórdat zand wordt aangebracht op het beoogde strand;

 • 2.

  de keermuur wordt boven normaal midden peil geconstrueerd;

 • 3.

  de keermuur wordt vervaardigd van gewapend beton;

 • 4.

  de kruin van de keermuur dient minimaal een hoogte te hebben van normaal midden peil + 0,7 meter;

 • 5.

  de keermuur dient bestand te zijn tegen golfaanvallen van 1,5 meter;

 • 6.

  de keermuur dient minimaal 0,2 meter gefundeerd te zijn in de kliplaag;

 • 7.

  de keermuur dient aan de zeezijde een talud te hebben bestaande uit brokken kalksteen van minstens 50 kilogram zwaar; 8. constructie volgens in deze Annex opgenomen tekening.

C. Overige voorwaarden

 • 1.

  de bovenzijde van de zandlaag bevindt zich minimaal 0,2 meter onder de kruin van de keermuur;

 • 2.

  de dikte van de zandlaag is maximaal 0,2 meter;

 • 3.

  de opvulling onder de zandlaag bestaat uit koraalstenen of koraalvingers tot een hoogte van maximaal normaal midden peil + 0,3 meter.

Afbeelding keermuur

[Klik hier om het document te downloaden]