Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur Gemeente Krimpen aan den IJssel 2016

Geldend van 26-04-2016 t/m heden

Intitulé

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur Gemeente Krimpen aan den IJssel 2016

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

 • b.

  (huis)aansluiting: het gedeelte van de kabel of leiding in of op openbare gronden dat een netwerk verbindt met een netwerkaansluitpunt ten behoeve van een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met d, van de Wet waardering onroerende zaken, of met een ander netwerk;

 • c.

  kabels en leidingen: één of meer kabels of leidingen, daaronder mede begrepen lege buizen, ondergrondse en bovengrondse ondersteuningswerken en beschermingswerken, bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie;

 • d.

  melding: melding als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, onder a, van de Telecommunicatiewet;

 • e.

  net(werk): één of meer kabels of leidingen, daaronder mede begrepen lege buizen, ondergrondse en bovengrondse ondersteuningswerken en beschermingswerken, bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie;

 • f.

  netbeheerder: de natuurlijke persoon handelende in de uitoefening van een beroep of een bedrijf dan wel de rechtspersoon onder wiens verantwoordelijkheid een leiding wordt aangelegd, beheerd of geëxploiteerd, waaronder tevens wordt begrepen degene die een vergunning voor het aanleggen van een leiding heeft aangevraagd;

 • g.

  openbaar elektronisch communicatienetwerk: telecommunicatienetwerk als bedoeld in artikel 1.1, onder h, van de Telecommunicatiewet;

 • h.

  openbare gronden: openbare wegen en wateren als bedoeld in artikel 1.1, onder aa, van de Telecommunicatiewet;

 • i.

  spoedeisende werkzaamheden: de uitvoering van reparatiewerkzaamheden die noodzakelijk zijn om ernstige belemmeringen of storingen te verhelpen, bijvoorbeeld een kabelbreuk.

 • j.

  vergunning: een vergunning zoals bedoeld in deze verordening of een instemmingsbesluit zoals bedoeld in artikel 5.4; eerste lid onder b van de Telecommunicatiewet;

 • k.

  werkzaamheden: alle stadia van werkzaamheden, die verband houden met de aanleg, het houden, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen en het daarbij behorende herstel van de openbare ruimte;

 • l.

  Wion: Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten, ook wel genoemd grondroerdersregeling;

 • m.

  werkzaamheden van niet ingrijpende aard:

  • 1.

   het aanbrengen of verwijderen van leidingen in reeds aangebrachte voorzieningen;

  • 2.

   reparaties aan het openbaar elektronisch communicatienetwerk met een lengte van minder dan 10 meter in het voetpad, in het gazon of de berm;

  • 3.

   reparaties aan het net(werk) met een lengte van minder dan 10 m in het voetpad, in het gazon of de berm;

  • 4.

   het maken van één huisaansluiting, echter alleen wanneer er geen wegkruisingen worden uitgevoerd;

  • 5.

   het aanbrengen/verwijderen van kabels/leidingen in reeds aangebrachte voorzieningen, waaronder mede verstaan wordt het realiseren van huisaansluitingen met gebruik van bestaand tracé tot een lengte van 25 m;

  • 6.

   proefsleuven;

  • 7.

   lasgaten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 1. Hoofdstuk 2 is van toepassing op werkzaamheden in of op openbare gronden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen, met uitzondering van werkzaamheden die onder de reikwijdte van Hoofdstuk 3 vallen.

 • 2. Hoofdstuk 3 is van toepassing op werkzaamheden in of op openbare gronden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels die ten dienste staan van een openbaar elektronisch communicatienetwerk als bedoeld in de Telecommunicatiewet.

Artikel 3 Nadere regels

Het college stelt ter uitvoering en uitwerking van deze verordening nadere regels vast voor:

 • a.

  het tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering van werkzaamheden: het aanleggen, onderhouden, verplaatsen en of opruimen van kabels en leidingen.

  (Beleidsregel: Handboek ondergrondse infrastructuren gemeente Krimpen aan den IJssel)

 • b.

  het toekennen van een financiële tegemoetkoming (bij wijze van nadeelcompensatie) in het geval dat een netbeheerder als gevolg van een besluit van het college, schade leidt af zal leiden die redelijkerwijs niet of niet geheel tot het normale bedrijfsrisico kan worden gerekend en de vergoeding niet op andere op een andere wijze is verzekerd.

  (Beleidsregel: Verlegregeling gemeente Krimpen aan den IJssel)

 • c.

  de wijze van berekenen van de kosten voor het herstel, beheer, onderhoud en degeneratiekosten van de openbare ruimte die het rechtstreekse gevolg zijn van de uitgevoerde werkzaamheden.

  (Beleidsregel: Regeling vergoeding degeneratiekosten gemeente Krimpen aan den IJssel)

Artikel 4 Coördinatie van werkzaamheden

 • 1. Het college is belast met de coördinatie van werkzaamheden in of op openbare gronden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen.

 • 2. Bij deze coördinatie worden mede betrokken andere werkzaamheden in of op openbare gronden.

Hoofdstuk 2 Werkzaamheden inzake kabels en leidingen, uitgezonderd kabels ten dienste van een openbaar elektronisch telecommunicatienetwerk

Artikel 5 Verbodsbepaling

 • 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning werkzaamheden uit te voeren in of op openbare grond inzake de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels en leidingen.

 • 2. Het verbod geldt niet voor spoedeisende werkzaamheden ten gevolge van een ernstige belemmering of storing indien de voorgenomen werkzaamheden zijn gemeld aan de burgemeester of aan een daartoe door hem gemachtigd ambtenaar.

 • 3. Ingeval de openbare orde of gevaar dan wel de vrees voor het ontstaan van gevaar zich verzet tegen de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden kan de burgemeester besluiten dat de werkzaamheden, bedoeld in het tweede lid op een ander dan het voorgenomen tijdstip plaatsvinden.

 • 4. Het besluit wordt onverwijld na het tijdstip van ontvangst van de melding genomen.

 • 5. Het college kan gebieden aanwijzen waar lid 2 niet van toepassing is.

 • 6. Indien het college daarom verzoekt dient degene die werkzaamheden overeenkomstig het tweede lid heeft uitgevoerd, binnen acht weken na beëindiging van de werkzaamheden, een uitvoeringsverslag aan het college te verstrekken.

 • 7. Het uitvoeringsverslag omvat in ieder geval:

  • a.

   een omschrijving van de kabels en leidingen die zijn aangelegd, in stand gehouden of opgeruimd;

  • b.

   een omschrijving van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd;

  • c.

   een aanduiding van de spoedeisende aard van de werkzaamheden.

Artikel 6 Beslistermijnen

 • 1. Het college beslist op een aanvraag voor een vergunning binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

 • 2. De termijn bedoeld in het eerste lid kan eenmaal met ten hoogste 8 weken worden verlengd, dit wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de aanvrager medegedeeld voor afloop van de beslistermijn genoemd in het eerste lid, met vermelding van de termijn waarbinnen de beschikking tegemoet kan worden gezien.

 • 3. Indien het werkzaamheden van niet ingrijpende aard betreft beslist het college, in afwijking van het eerste lid, binnen vijf werkdagen na de datum van ontvangst van de aanvraag.

 • 4. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1. De vergunning kan door het college worden geweigerd in het belang van:

  • a.

   de openbare orde;

  • b.

   de openbare veiligheid;

  • c.

   het voorkomen of beperken van overlast;

  • d.

   de bereikbaarheid van gronden en gebouwen;

  • e.

   de ondergrondse ordening.

Artikel 8 Wijzigen of intrekken vergunning

 • 1. Het college kan de vergunning wijzigen of intrekken, indien:

  • a.

   de netbeheerder niet binnen een jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning met de werkzaamheden als omschreven in de vergunning is begonnen;

  • b.

   de in de vergunning benoemde werkzaamheden langer dan een aaneengesloten periode van zes maanden stil liggen;

  • c.

   de vergunning is verleend op basis van onjuiste of onvolledige gegevens;

  • d.

   de vergunning in strijd met enig wettelijk voorschrift is afgegeven;

  • e.

   de netbeheerder het bepaalde bij of krachtens deze verordening of het Handboek ondergrondse infrastructuren gemeente Krimpen aan den IJssel niet naleeft;

  • f.

   dit noodzakelijk is vanwege de uitvoering van werken.

 • 2. Het college gaat niet over tot het intrekken of wijzigen van de vergunning dan nadat het

  college de houder van de vergunning heeft gehoord.

Artikel 9 Intrekken vergunning op verzoek van netbeheerder

Het college trekt de vergunning in indien de netbeheerder schriftelijk bij het college heeft verklaard van de vergunning geen gebruik meer te willen maken. In dat geval dienen de kabels en of leidingen door de netbeheerder verwijderd te worden.

Artikel 10 Voorschriften

 • 1. In het Handboek ondergrondse infrastructuren gemeente Krimpen aan den IJssel staan de voorschriften gebundeld.

 • 2. Aanvullend of in afwijking van het handboek kunnen tevens voorschriften aan de vergunning worden verbonden.

 • 3. De voorschriften kunnen slechts betrekking hebben op:

  • a.

   de plaats van de werkzaamheden;

  • b.

   het tijdstip van de werkzaamheden, met dien verstande dat het toegestane tijdstip van aanvang, behoudens zwaarwichtige redenen van publiek belang, niet later mag liggen dan 12 maanden na de datum van verlening van de vergunning;

  • c.

   de wijze van uitvoering van de werkzaamheden bij aanleg, instandhouding en opruiming;

  • d.

   het bevorderen van medegebruik van voorzieningen;

  • e.

   het afstemmen van de voorgenomen werkzaamheden met beheerders van overige in de grond aanwezige werken.

Artikel 11 Gegevensverstrekking

 • 1. Bij de aanvraag voor een vergunning wordt door de netbeheerder een uitvoeringsplan gevoegd.

 • 2. Het uitvoeringsplan omvat in ieder geval:

  • a.

   een omschrijving van de kabels en leidingen die worden aangelegd, in stand gehouden of opgeruimd, alsmede een omschrijving van de voorzieningen die worden medegebruikt of voor medegebruik worden aangelegd;

  • b.

   de locatie van de werkzaamheden;

  • c.

   een omschrijving van de werkzaamheden die worden uitgevoerd;

  • d.

   een projectcode;

  • e.

   de contactgegevens van degene onder wiens verantwoordelijkheid de werkzaamheden worden verricht, inclusief de contactgegevens van degene die gedurende de uitvoering van de werkzaamheden de gehele periode bereikbaar is;

  • f.

   de contactgegevens van de netbeheerder van de kabels en/of leidingen;

  • g.

   de adressen ten behoeve van de leges en de kosten voor eventuele herstelwerkzaamheden;

  • h.

   een opgave van het voorgenomen tijdvak waarbinnen de werkzaamheden zullen plaatsvinden en, indien van toepassing, een opgave van de fasering binnen dit tijdvak;

  • i.

   een aanduiding van de wijze waarop omwonenden en andere belanghebbenden vooraf in kennis worden gesteld van de werkzaamheden;

  • j.

   een omschrijving van de maatregelen die om reden van openbare orde, veiligheid, het voorkomen of beperken van overlast, de bereikbaarheid van gronden of gebouwen, of ondergrondse ordening zijn voorgenomen.

 • 3. Het uitvoeringsplan wordt voorzien van één of meer tekeningen, op maximale schaal 1:500, waarop in ieder geval de aan te leggen, in stand te houden of te verwijderen kabels en leidingen en de daartoe te verrichten werkzaamheden staan aangeduid.

 • 4. In afwijking van het eerste lid worden bij de aanvraag voor een vergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden van niet ingrijpende aard de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   naam, adres van de netbeheerder, alsmede de naam en het adres van de (onder)aannemers(s), alsmede de naam en het telefoonnummer van de uitvoerder;

  • b.

   de lengte van de sleuf die wordt opengebroken;

  • c.

   het oppervlak van het lasgat dat wordt opengebroken;

  • d.

   Een situatieschets met daarop de locatie vermeldt.

 • 5. Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van de gegevens die bij de aanvraag moeten worden verstrekt alsook over de wijze waarop deze worden verstrekt.

Artikel 12 Medegebruik

Het college bevordert het medegebruik van voorzieningen. Hierbij dienen in ieder geval de technische mogelijkheden in acht te worden genomen.

Artikel 13 Nadeelcompensatie

Indien blijkt dat een netbeheerder als gevolg van een besluit van het college, inhoudende een intrekking of wijziging van een vergunning op grond van artikel 8, lid 1 onderdeel f, schade lijdt of zal lijden die redelijkerwijs niet of niet geheel tot het normale maatschappelijke risico kan worden gerekend en waarvan een vergoeding niet of niet voldoende is verzekerd, kent het college op verzoek aan hem een vergoeding toe.

Hoofdstuk 3 Werkzaamheden inzake kabels ten dienste van een openbaar elektronisch telecommunicatienetwerk

Artikel 14 Verbodsbepaling

 • 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een melding werkzaamheden uit te voeren in of op openbare grond inzake de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels.

 • 2. Het verbod geldt niet voor spoedeisende werkzaamheden ten gevolge van een ernstige belemmering of storing indien de voorgenomen werkzaamheden zijn gemeld aan de burgemeester of aan een daartoe door hem gemachtigd ambtenaar conform artikel 5.6 eerste lid van de Telecommunicatiewet.

 • 3. Ingeval de openbare orde of gevaar dan wel de vrees voor het ontstaan van gevaar zich verzet tegen de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden kan de burgemeester besluiten dat de werkzaamheden, bedoeld in het tweede lid op een ander dan het voorgenomen tijdstip plaatsvinden.

 • 4. Het besluit wordt onverwijld na het tijdstip van ontvangst van de melding genomen.

 • 5. Het college kan gebieden aanwijzen waar lid 2 niet van toepassing is.

 • 6. Indien het college daarom verzoekt dient degene die werkzaamheden overeenkomstig het tweede lid heeft uitgevoerd, binnen acht weken na beëindiging van de werkzaamheden, een uitvoeringsverslag aan het college te verstrekken.

 • 7. Het uitvoeringsverslag omvat in ieder geval:

  • a.

   een omschrijving van de kabels en leidingen die zijn aangelegd, in stand gehouden of opgeruimd;

  • b.

   een omschrijving van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd;

  • c.

   een aanduiding van de spoedeisende aard van de werkzaamheden.

Artikel 15 Beslistermijnen

 • 1. Het voornemen, bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, onder a, van de Telecommunicatiewet, wordt tenminste acht weken voor de voorgenomen aanvang van de werkzaamheden bij het college gemeld.

 • 2. Het college beslist over de instemming, bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, onder b, van de Telecommunicatiewet, binnen acht weken na de datum van ontvangst van de melding.

 • 3. Indien het werkzaamheden van niet ingrijpende aard betreft wordt, in afwijking van het eerste lid, het voornemen tenminste vijf werkdagen voor de voorgenomen aanvang van de werkzaamheden bij het college gemeld.

 • 4. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 16 Gegevensverstrekking

 • 1. Bij de melding van het voornemen, bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, onder a, van de Telecommunicatiewet, wordt een uitvoeringsplan gevoegd.

 • 2. Het uitvoeringsplan omvat in ieder geval:

  • a.

   een omschrijving van de kabels en leidingen die worden aangelegd, in stand gehouden of opgeruimd, alsmede een omschrijving van de voorzieningen die worden medegebruikt of voor medegebruik worden aangelegd;

  • b.

   de locatie van de werkzaamheden;

  • c.

   een omschrijving van de werkzaamheden die worden uitgevoerd;

  • d.

   een projectcode;

  • e.

   de contactgegevens van degene onder wiens verantwoordelijkheid de werkzaamheden worden verricht, inclusief een contactgegeven dat gedurende de uitvoering van de werkzaamheden de gehele dag bereikbaar zal zijn;

  • f.

   de contactgegevens van de netbeheerder van de openbare telecommunicatiekabels;

  • g.

   de adressen ten behoeve van de leges en de eventuele kosten voor herstelwerkzaamheden;

  • h.

   een opgave van het voorgenomen tijdvak waarbinnen de werkzaamheden zullen plaatsvinden en, indien van toepassing, een opgave van de fasering binnen dit tijdvak;

  • i.

   een aanduiding van de wijze waarop omwonenden en andere belanghebbenden vooraf in kennis worden gesteld van de werkzaamheden;

  • j.

   een omschrijving van de maatregelen die om reden van openbare orde, veiligheid, het voorkomen of beperken van overlast, de bereikbaarheid van gronden of gebouwen, of ondergrondse ordening zijn voorgenomen.

 • 1. Het uitvoeringsplan wordt voorzien van één of meerdere tekeningen, op maximale schaal van 1:500 , waarop in ieder geval de aan te leggen, in stand te houden of te verwijderen kabels en de daartoe te verrichten werkzaamheden staan aangeduid.

 • 2. In afwijking van het eerste lid worden bij de melding voor het uitvoeren van werkzaamheden van niet ingrijpende aard de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   naam, adres van de netbeheerder, alsmede de naam en het adres van de (onder)aannemer(s), alsmede de naam en het telefoonnummer van de uitvoerder;

  • b.

   de lengte van de sleuf die wordt opengebroken;

  • c.

   het oppervlak van het lasgat dat wordt opengebroken;

  • d.

   een situatieschets met daarop de locatie vermeld.

 • 3. Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van de gegevens die bij de melding moeten worden verstrekt alsook over de wijze waarop deze worden verstrekt.

Artikel 17 Medegebruik

Het college bevordert het medegebruik van voorzieningen. Hierbij dienen in ieder geval de technische mogelijkheden in acht te worden genomen.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 18 Intrekken oude regeling

De Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming telecommunicatiekabels d.d. 21 september 1999 wordt ingetrokken.

Artikel 19 Overgangsrecht

 • 1. Voor kabels en leidingen die op de datum van inwerkingtreding van deze verordening aanwezig en in gebruik zijn geldt de (schriftelijke) toestemming dan wel vergunning op grond waarvan zij gelegd zijn als een vergunning krachtens deze verordening, tenzij er separate bijzondere voorwaarden/voorschriften verbonden zijn aan de reeds verleende schriftelijke toestemming danwel vergunning. Dit betekent in beginsel dat er vanuit wordt gegaan dat alle aanwezige kabels en leidingen met toestemming van de gemeente liggen.

 • 2. Indien het college van oordeel is dat een (schriftelijke) toestemming dan wel reeds verleende vergunning als bedoeld in het eerste lid niet voldoet aan de voorschriften bij of krachtens deze verordening kan het college de netbeheerder een termijn stellen waarbinnen de vergunninghouder het college nadere informatie over de leiding dient te verschaffen of een aanvraag voor een vergunning moet indienen, bij gebreke waarvan de schriftelijke toestemming bij een door het college te bepalen tijdstip komt te vervallen.

Artikel 20 Strafbepaling

Overtreding van artikel 5 eerste lid en artikel 14 eerste lid, kan worden gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 21 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van het college aangewezen personen.

Artikel 22 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 4 april 2016 en geldt voor het grondgebied van de gemeente, in de gehele gemeente.

Artikel 23 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur Gemeente Krimpen aan den IJssel 2016 of AVOI Gemeente Krimpen aan den IJssel 2016.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel, gehouden op donderdag 31 maart 2016.
De griffier, De voorzitter,