Besluit Informatie- en Archiefbeheer gemeente Hoorn 2016

Geldend van 15-04-2016 t/m heden

Intitulé

Besluit Informatie- en Archiefbeheer gemeente Hoorn 2016

Zaaknummer: 1280834

 • -

  Gelezen het voorstel van de Afdeling Informatievoorziening, bureau Gegevensmanagement, Het Besluit Informatie- en Archiefbeheer gemeente Hoorn 2016 van d.d. 08-03-2016

 • -

  gelet op artikel 7 van de Archiefverordening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn besluit vast te stellen:

Besluit Informatie- en Archiefbeheer gemeente Hoorn 2016

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de archiefbescheiden c.q. informatieobjecten en gegevens van de gemeentelijke organen.

Besluit Informatie- en Archiefbeheer gemeente Hoorn 2016

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1

 • a.

  de wet; Archiefwet 1995 en haar wijzigingen;

 • b.

  archiefbesluit; besluit 1995 en haar wijzigingen tot nadere uitvoeringsregels van de Archiefwet;

 • c.

  archiefbewaarplaats; door het college van B&W aangewezen bewaarplaats, overeenkomstig art. 31 van de Archiefwet;

 • d.

  archiefruimte; ruimte bestemd voor de bewaring van over te dragen archiefbescheiden;

 • e.

  archiefregeling; regeling vastgesteld op15-12-2009 ter uitvoering van de wet voor met name duurzaamheid en inrichting van archiefruimtes en -bewaarplaatsen;

 • f.

  archiefverordening; de in artikel 40 van de wet bedoelde verordening, vastgesteld bij besluit van de raad d.d.15-09-2015;

 • g.

  archiefbescheiden; indien genoemd is dit een archief-rechterlijk begrip: verder wordt gesproken over het bredere begrip informatieobjecten en metagegevens;

 • h.

  archivaris; de benoemde gemeentearchivaris, overeenkomstig art. 32 van de Archiefwet

 • i.

  beheereenheid; de afdeling waaronder het beheer van de informatiehuishouding en archivering valt;

 • j.

  beheer van; het treffen van maatregelen en het aanbrengen van voorzieningen, die nodig zijn om archiefbescheiden c.q. informatieobjecten, ongeacht hun vorm en status, in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en duurzaam te bewaren en risico’s te beperken;

 • k.

  informatieobjecten; het betreft alle informatieobjecten ongeacht hun vorm of formaat, ontsloten door het vastleggen van (meta) gegevens, overeenkomstig het gestelde in de Archiefwet in artikel 1, onder c;

 • l.

  informatiesysteem; een samenhangend geheel van mensen, procedures, documentatie, apparatuur, programmatuur, waaronder tevens de functionele back-office applicaties, ingericht, waarbij metagegevens en archiefbescheiden c.q. informatieobjecten worden opgeslagen, vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen, bewaard, geordend, geraadpleegd in hun context en relatie onderling en beschikbaar gesteld;

 • m.

  Informatievoorziening; het geheel aan handelingen samenhangend met de inrichting en het beheer van informatiesystemen, hun onderlinge relaties en de daarin opgenomen meta- gegevens en informatieobjecten tot het opmaken en vervaardigen daarvan;

 • n.

  kwaliteitszorgsysteem; het gehele proces van inrichting en beheer van toetsbare eisen in de Informatievoorziening om die tot het wensbare kwalitatieve niveau te brengen, te behouden en in te bedden, overeenkomstig art. 16 van de Archiefregeling;

 • o.

  (meta)gegevens en datamodel; gegevens die opgeven a: wanneer, waar, door wie en hoe documenten zijn opgemaakt, verwerkt en beheerd, en b:hun technische en logische structuur, overeenkomstig art. 19 van de Archiefregeling;

 • p.

  SIO; Strategisch Informatie Overleg, t.b.v. de inrichting van de Informatiehuishouding

 • q.

  BIG; Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten, met een Handreiking die antwoorden geeft over de maatregelen die genomen moeten worden om die data adequaat te beschermen.

Hoofdstuk 3 van de Archiefregeling inzake ‘goede en geordende staat’ is mede van toepassing op alle informatieobjecten en gegevens die op grond van de voor de gemeente geldende selectielijst voor vernietiging in aanmerking komen, tenzij waar dit in dit besluit anders is bepaald.

Hoofdstuk II - De archiefbewaarplaats

Artikel 2

 • 1. De in artikel 31 van de wet bedoelde archiefbewaarplaats is de bewaarplaats van het Westfries Archief aan de Blauwe Berg 5C te Hoorn.

 • 2. In deze archiefbewaarplaats kunnen zich, naast de overgebrachte archiefbescheiden ook objecten bevinden met een afwijkend openbaarheid-regime. De archivaris geeft dit aan op de depotlijst.

Artikel 3

De archivaris is belast met het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden en documentaire verzamelingen.

Artikel 4

De archivaris is bevoegd om in de archiefbewaarplaats archiefbescheiden en documentatie op te nemen afkomstig van particuliere organisaties of personen indien dit voor de kennis van de lokale of regionale geschiedenis van belang kan worden geacht.

Artikel 5

 • 1. De archivaris kan nadere regels stellen over het verrichten van onderzoek, de raadpleging, en het verstrekken van reproducties van de archiefbescheiden en documentaire verzamelingen en het beheer van de ruimten waarin deze ter beschikking worden gesteld.

 • 2. De kosten die voortkomen uit de acties zoals beschreven in het voorgaand lid, worden aan de verzoeker in rekening gebracht volgens een door de gemeenteraad van Hoorn bij verordening vastgesteld tarief. Alvorens de hier bedoelde werkzaamheden een aanvang nemen, wordt de verzoeker van dit tarief op de hoogte gesteld.

Artikel 6

De archivaris doet verslag over het door hem gevoerde beheer van de archiefbewaarplaats in de jaarstukken als bedoelt in artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief, Regionaal Historisch Centrum voor West-Friesland.

Hoofdstuk III Verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening

Bij de inrichting van de Informatiehuishouding dient het uitgangspunt duurzaam beschikbare overheidsinformatie te zijn: toegankelijk, volledig en in context te raadplegen, authentiek, integer en betrouwbaar. Hiervoor is structureel overleg en samenwerking tussen de partijen die een rol spelen bij de aspecten van de inrichting en ontwikkeling van de informatiehuishouding onontbeerlijk. Dit, zoals bedoeld in de toelichting van het Archiefbesluit en in de Handreiking SIO – Strategisch Informatie Overleg – uitgewerkt, voor het borgen van die duurzame overheidsinformatie.

Artikel 7

Als beheereenheid in de zin van dit besluit wordt aangewezen: de afdeling Informatievoorziening van de gemeente Hoorn. Dit is de beheereenheid bedoeld op basis van de organisatievorm zoals bekend bij het vaststellen van dit besluit.

Artikel 8

 • 1. Het hoofd van de beheereenheid belast met de informatievoorziening binnen de gemeente, draagt zorg voor door de gemeente daarbij uit te voeren taken en het duurzaam beheer van de informatieobjecten van de gemeente, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 • 2. Het hoofd van de beheereenheid draagt zorg voor een kwaliteitssysteem als bedoelt in artikel 16 van de Archiefregeling dat geborgen is in zowel beleid als de inrichting van de informatiesystemen voor zowel vernietigbare als permanent te bewaren informatieobjecten.

 • 3. Het hoofd van de beheereenheid draagt zorg voor een ordeningsstructuur als bedoelt in artikel 18 van de Archiefregeling voor zowel vernietigbare als permanent te bewaren informatieobjecten.

 • 4. Het hoofd van de beheereenheid draagt zorgt voor een metagegevensschema als bedoelt in artikel 19 van de Archiefregeling voor zowel vernietigbare als permanent te bewaren informatieobjecten.

Hoofdstuk IV Archiefvorming en –ordening

Productie en vernietiging van informatieobjecten

Artikel 9

Het hoofd van de beheereenheid draagt er zorg voor, dat de vervaardiging van informatieobjecten op een wijze en met zodanige materialen geschiedt dat hun houdbaarheid gedurende de bewaartermijn tenminste in overeenstemming is met de bij of krachtens de Archiefwet gestelde eisen.

Artikel 10

 • 1. Het hoofd van de beheereenheid draagt zorg voor het beheer van de informatieobjecten en gegevens. Bij het wijzigen, verwijderen of vernietigen van informatieobjecten en de gerelateerde gegevens, of onderdelen daarvan worden de bij of krachtens de wet of enig andere bij wet gegeven regels betreffende selectie en vernietiging toegepast.

 • 2. Een procedure voor vernietiging van gegevens dient te worden vastgesteld indien dit niet in de inrichting van de software kan worden geregeld.

Artikel 11

Van informatieobjecten, waar een exemplaar van wordt verzonden, wordt een gewaarmerkt of geauthentiseerd exemplaar bewaard.

Artikel 12

Het hoofd van de beheereenheid draagt – voor zover van toepassing – zorg voor de opstelling van procedures voor het verkeer en behandeling van ingekomen, uitgaande en interne informatieobjecten, rekening houdend met de in de Archiefwet gestelde eisen.

Identificering van informatieobjecten

Artikel 13

 • 1. Het hoofd van de beheereenheid draagt er zorg voor, dat van informatieobjecten, dan wel uit daarbij vastgelegde gegevens, blijkt wanneer de informatieobjecten zijn ontvangen of opgemaakt, wie de afzender of vervaardiger is, op welke taak zij betrekking heeft, wat de status en het ontwikkelingsstadium van de informatieobjecten zijn en wanneer en aan wie een exemplaar ervan is verzonden.

 • 2. Ten aanzien van informatieobjecten dienen kenmerken zodanig te worden vastgelegd, dat ze met behulp daarvan op eenvoudige wijze kunnen worden teruggevonden. Minimaal worden de verplichte gegevens opgenomen die zijn bepaald in het metagegevensschema als bedoelt in artikel 19 van de Archiefregeling.

Artikel 14

Het hoofd van de beheereenheid draagt zorg voor het opstellen van procedures, waarmee de registratie van informatieobjecten en hun afdoeningstermijnen worden bewaakt. 

Ordening en toegankelijkheid van informatieobjecten

Artikel 15

 • 1. Het hoofd van de beheereenheid draagt er zorg voor, dat de onder zijn beheer staande informatieobjecten in goede, geordende en toegankelijke staat worden gebracht en dat de ordening van de informatieobjecten geschiedt volgens een doelmatige en doeltreffende systematiek als bedoeld in artikel 18 van de Archiefregeling.

 • 2. Er een inventaris wordt aangelegd en bijgehouden, waarin de informatiebestanden worden beschreven en in verband kunnen worden gebracht met de verschillende werkprocessen en taken.

 • 3. Uit de in het vorige artikel genoemde inventaris blijkt te allen tijde, waar de informatiebestanden en hun onderdelen zich bevinden of wanneer ze zijn overgebracht, overgedragen, vernietigd of vervreemd.

 • 4. Het hoofd van de beheereenheid draagt er tijdig zorg voor, dat conversie, migratie of emulatie als bedoelt in artikel 25 van de Archiefregeling plaatsvindt.

 • 5. Het hoofd van de beheereenheid stelt de archivaris zo vroeg mogelijk in kennis over plannen betreffende conversie, migratie of emulatie van informatieobjecten en gegevens en over plannen betreffende ontwerp, vervanging, aanschaf of invoering van een informatiesysteem.

 • 6. In afwijking van de Archiefregeling worden van op termijn vernietigbare digitale informatieobjecten en gegevens op zijn minst de volgende gegevens vastgelegd: een beschrijving van het bestand, van het overheidsorgaan dat het heeft opgemaakt en ontvangen, het betreffende werkproces, begin- en einddatum en indien van toepassing de relatie met voor blijvende bewaring in aanmerking komende bestanden.

Hoofdstuk V Beheer van informatieobjecten en gegevens

Bewaring van informatieobjecten

Artikel 16

Het hoofd van de beheereenheid draagt er zorg voor, dat de onder zijn beheer staande informatieobjecten in duurzame, goede, geordende en toegankelijke staat worden bewaard.

Artikel 17

Het hoofd van de beheereenheid draagt er zorg voor, dat ten aanzien van het beheer van de archiefruimten, besturingsprogrammatuur en toepassingsprogrammatuur wordt voldaan aan de bij of krachtens de Archiefwet gestelde eisen.

Artikel 18

 • 1. Plannen betreffende bouw, verbouwing, inrichting, verandering of ingebruikneming van archiefruimten worden in een zo vroeg mogelijk stadium aan de archivaris meegedeeld. Besluiten betreffende bouw, verbouwing, inrichting, verandering of ingebruikneming van archiefruimten behoeven, na positief advies van de archivaris, goedkeuring van burgemeester en wethouders.

 • 2. Het hoofd van de beheereenheid draagt zorg voor een adequate serverruimte met onder meer klimaatbeheersing, alarm- en brand-meldvoorzieningen, toegangscontrole, ordelijke bekabeling en noodstroomvoorzieningen.

Beveiliging, raadpleging, beschikbaar stellen en gebruik van informatieobjecten en gegevens

Artikel 19

Het hoofd van de beheereenheid draagt zorg voor de nodige informatiebeveiliging, welke mede omvat de nodige organisatorische, procedurele en technische voorzieningen voor het tegengaan van het lekken van data, wijziging, verwijdering, kopiëring of vernietiging van informatieobjecten die daarvoor gezien hun aard en status niet in aanmerking komen.

Artikel 20

Het hoofd van de beheereenheid laat bijhouden welke informatieobjecten uit de onder zijn beheer staande archieven worden uitgeleend dan wel geraadpleegd en laat controle uitoefenen op het tijdige terugbezorgen ervan. Uitlening van informatieobjecten is slechts toegestaan aan functionarissen van de beheereenheid, die ambtelijk zijn belast met behandeling van de betreffende aangelegenheid, en aan andere functionarissen na verkregen toestemming van het hoofd van de beheereenheid.

Artikel 21

Het is verboden informatieobjecten en gegevens te verwijderen, tenzij ingevolge bij of krachtens de Archiefwet gegeven regels.

Artikel 22

 • 1. Het hoofd van de beheereenheid draagt zorg voor de geheimhouding van daarvoor in aanmerking komende informatieobjecten en gegevens.

 • 2. Raadpleging en uitlening van informatieobjecten, die aan enige bijzondere vorm van geheimhouding zijn onderworpen, is behoudens toestemming van burgemeester en wethouders slechts toegestaan aan die functionarissen, die ambtelijk zijn belast met de behandeling van de betreffende aangelegenheid.

 • 3. Voor het beschikbaar stellen, uitwisseling en gebruik van informatie en gegevens voor en bij innovatie en nieuwe toepassingen, dient naar en krachtens wet, regelgeving en richtsnoeren bepaalde voorschriften te worden gehandeld. Alvorens gebruik en beschikbaar stellen van gegevens zal altijd een dataclassificatie worden toegekend aan de hand van de Handreiking Dataclassificatie, die geeft o.a. antwoord over de hoeveelheid maatregelen die genomen moeten worden om die data adequaat te beschermen.

 • 4. In het informatiebeveiligingsplan vastgesteld op 01-03-2016 zijn op strategisch en tactisch gebied kaders en normen omschreven. Nadere regels zullen, op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), worden beschreven en voorgelegd.

 • 5. Aan het verlenen van toestemming als bedoeld in het tweede en derde lid kunnen burgemeester en wethouders voorwaarden verbinden.

Vervanging van informatieobjecten

Artikel 23

Besluiten tot vervanging van informatieobjecten door reproducties als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Archiefbesluit, worden vastgesteld na positief advies van de archivaris.

Vervreemding en overdracht van informatieobjecten en gegevens

Artikel 24

Besluiten tot vervreemding van informatieobjecten als bedoeld in artikel 7 van het Archiefbesluit, worden vastgesteld na positief advies van de archivaris.

Artikel 25

Overdracht van informatieobjecten aan andere beheereenheden, waarbij het bepaalde in art. 28 van dit besluit niet van toepassing is, behoeft, na positief advies van de archivaris, de goedkeuring van burgemeester en wethouders.

Selectie en vernietiging van gegevens en informatieobjecten

Artikel 26

 • 1. Het hoofd van de beheereenheid zorgt voor het in een zo vroeg mogelijk stadium selecteren van informatieobjecten voor bewaring en vernietiging in overeenstemming met de daarvoor bij en krachtens de Archiefwet gegeven voorschriften.

 • 2. Ingeval van selectie voor vernietiging worden de informatieobjecten voorzien van kenmerken, die de grondslag voor vernietiging en de bewaartermijn aangeeft.

Artikel 27

Het hoofd van de beheereenheid stelt alvorens tot vernietiging van de informatieobjecten en de daarbij gegevens over te gaan voor zijn beheereenheid een lijst op van vernietigbare informatieobjecten met inachtneming van de geldende selectielijst. De lijst van vernietigbare informatieobjecten behoeft de goedkeuring van de archivaris, welke goedkeuring geldt als door ons verleende machtiging tot vernietiging.

Overbrenging van informatieobjecten

Artikel 28

 • 1. Bij overbrenging van informatieobjecten als bedoeld in artikel 12 van de Archiefwet wordt, in het geval het in een informatiesysteem opgenomen informatieobjecten betreft, het informatiesysteem, voor zover onmisbaar voor raadpleging, overgebracht.

 • 2. Bij bewerking van informatieobjecten voor overbrenging naar de archiefbewaarplaats worden de richtlijnen toegepast die zijn opgesteld door de archivaris.

Hoofdstuk VI Slotbepalingen

Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 29

Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Gelijktijdig vervalt de voorgaande beleidsregel: Besluit Informatiebeheer van Hoorn 1998.

Artikel 30

De officiële titel van de beleidsregel is Besluit Informatie- en Archiefbeheer gemeente Hoorn 2016.

De regeling kan ook als zodanig worden aangehaald.

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt en gepubliceerd: het Gemeenteblad en Overheid.nl

Aldus vastgesteld d.d. 18 maart 2016,

College van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris,                     de burgemeester.

MEMORIE VAN TOELICHTING

Dit Besluit Informatie- en Archiefbeheer is gebaseerd op artikel 7 van de Archiefverordening gemeente Hoorn 2015. Dit besluit beoogt de ambtelijke verantwoordelijkheid voor het beheer van archiefbescheiden c.q. informatieobjecten en de daaraan gerelateerde metagegevens - het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen en bewaren van informatieobjecten - te regelen. Het besluit is daarbij van toepassing op zowel digitale als op fysieke bescheiden c.q. informatieobjecten. Het besluit bevat bepalingen betreffende de verantwoordelijkheid voor het beheer, de archiefvorming en ordening en betreffende het beheer van informatieobjecten in brede zin van het woord.

Het houdt nadrukkelijk rekening met het beheer van digitale informatiebronnen. In verband met de noodzaak de bepalingen van dit besluit te kunnen bespreken met personen, die niet werkzaam zijn in de documentaire informatievoorziening – bijvoorbeeld automatiseerders en systeembeheerders – is de terminologie van het besluit daarop aangepast.

Organisaties, die nog specifieker zowel fysieke als digitale informatiebronnen willen aanduiden, kunnen in de begripsbepalingen naast het begrip archiefbescheiden het begrip registraties of informatieobjecten opnemen. Beide begrippen dienen vervolgens gerelateerd te worden aan het archiefrechtelijk begrip archiefbescheiden.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 eerste lid

Onder g en m, archiefbescheiden en informatievoorziening: definitie van deze begrippen is vooral opgenomen om ten aanzien van specifieke aspecten van digitale informatieobjecten en metagegevens regels te kunnen stellen.

Artikel 1 tweede lid

De uitvoering van vele overheidstaken ligt vast in uiteindelijk vernietigbare informatieobjecten. Deze dienen ter verantwoording van het beleid en de democratische controle daarop, het belang van de rechtszekerheid van de gemeente, de andere overheidsorganen en de burger gedurende de bewaartermijn in geordende, toegankelijke en duurzame staat te worden gehouden. Dit geldt zowel voor de klassieke fysieke archiefbescheiden als voor de digitale. Het is daarom van het grootste belang dat ook uiteindelijk voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden, informatieobjecten en gegevens gedurende hun termijn van bewaring onder dezelfde regels vallen als de voor blijvende bewaring in aanmerking komende.

Andere medewerkers dan die van de documentaire informatievoorziening zijn niet op de hoogte van de wettelijke regels over het beheer van archiefbescheiden c.q. informatieobjecten en gegevens.

Voorts is niet altijd vooraf duidelijk welk gedeelte voor blijvende bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komt. Ook om deze reden dienen deze bescheiden onder de werking van dit besluit te vallen.

Indien de voor vernietiging in aanmerking komende informatieobjecten en gegevens niet aan alle eisen van de digitale duurzaamheid zoals omschreven in de Archiefregeling behoeven te beantwoorden, zijn daarvoor op de ter zake doende plaatsen in dit besluit uitzonderingen gemaakt.

Artikel 4

De Archiefwet draagt de archivaris het beheer van de archiefbewaarplaats op, maar schept geen regeling ten aanzien van documentaire verzamelingen. Dit artikel draagt het beheer vanuit het cultureel en historisch oogpunt gevormde documentaire verzamelingen eveneens op aan de archivaris.

Artikel 5

De Archiefwet verschaft een ieder het recht van of uit archiefbescheiden, die in een archiefbewaarplaats berusten, afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen te maken of op zijn kosten te doen maken. Lid 1 bedoelt de juridische basis te zijn voor een bezoekersreglement voor het gebruik van de studiezaal. De in lid 2 bedoelde verordening regelt complementair, dat de archivaris in dit verband de nodige dienstverlening kan verrichten.

Artikel 7

Tenminste die onderdelen, die belast zijn met uitvoering van taken en zelfstandig informatieobjecten registreren, ordenen en beheren worden hier als beheereenheid aangemerkt. Een structureel overleg tussen de disciplines die belast zijn met de diverse aspecten van de Informatievoorziening wordt genoemd in het algemene deel van dit hoofdstuk.

Artikel 10

De bepaling in dit artikel heeft een algemene strekking, maar is specifiek van belang voor digitale informatiesystemen, waarin selectie en vernietiging in de systemen is ingebouwd, zonder met de wettelijke voorschriften betreffende selectie en vernietiging rekening te houden. Of juist systemen waarin het beheer niet kan worden uitgevoerd en waar dat bij procedure geregeld dient te zijn.

Artikel 12

De opstelling van de procedures wordt aan het hoofd van de beheereenheid overgelaten, omdat deze het best in staat is de relaties met de verschillende werkprocessen te leggen. Wijziging in die werkprocessen of in de technische ondersteuning daarvan door middel van informatiesystemen kan op deze wijze leiden tot snelle en eenvoudige aanpassing van de procedures.

Artikel 13

In tegenstelling tot traditionele registratiebepalingen schrijft dit artikel niet voor hoe registratie van archiefbescheiden dient plaats te vinden. Voorgeschreven wordt alleen het resultaat. Voortschrijdende technische ontwikkelingen leiden daarom niet automatisch tot de noodzaak dit artikel te wijzigen.

De regeling vereist niet dat ook de functionarissen betrokken bij de behandeling van een zaak of werkproces worden geregistreerd. Om de behandelingen en werkprocessen te reconstrueren en aan andere wettelijke bepalingen te voldoen is dat echter wel noodzakelijk.

Artikel 14

De opstelling van de procedures wordt aan het hoofd van de beheereenheid overgelaten, omdat deze het best in staat is de relaties met de verschillende werkprocessen te leggen. Wijziging in die werkprocessen of in de technische ondersteuning daarvan door middel van informatiesystemen kan op deze wijze leiden tot snelle en eenvoudige aanpassing van de procedures.

Artikel 15

In tegenstelling tot traditionele ordeningsvoorschriften schrijft dit artikel geen specifieke ordeningssystematiek voor. Verandering van opvatting ten aanzien van ordeningsmethoden en de voortschrijdende technische ontwikkelingen maken dit weinig zinvol. Op grond van artikel 3 van de Archiefregeling is de vastlegging van de gebruikte ordeningssystemen vereist. De toetsing van ordeningssystemen als doelmatig en doeltreffend dient te geschieden door de toezichthouder(s).

Artikel 17

Tot deze bij of krachtens de Archiefwet gestelde eisen behoort de Archiefregeling.

Artikel 21

Archiefrechtelijke regels maken verwijdering mogelijk, bijvoorbeeld ingeval vervanging, vernietiging, vervreemding of uitlening plaatsvindt. De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt in welke gevallen persoonsgegevens uit registraties verwijderd dienen te worden. Vervolgens dienen de archiefrechtelijke regels betreffende selectie en vernietiging te worden toegepast.

Artikel 22

Dit artikel beoogt te voorkomen, dat archiefbescheiden, ten aanzien waarvan uitzonderingsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur worden gehanteerd, in strijd daarmee openbaar gemaakt worden of door ondeskundig beheer verloren gaan.

Verder is vanwege de privacy en strengere veiligheidskaders, normen waaraan de overheid aan dient te voldoen een paragraaf opgenomen over de te nemen maatregelen.

Artikel 23 en 24

Bij vervanging en vervreemding dient ingevolge het bepaalde in het Archiefbesluit 1995 rekening te worden gehouden met culturele en historische aspecten. De archivaris heeft ook bij deze processen een belangrijke rol.

Artikel 26

De bepaling, dat de selectie in een zo vroeg mogelijk stadium dient plaats te hebben, is van algemene strekking. De bepaling is echter specifiek van belang ten aanzien van digitale informatiesystemen. Wanneer in de conceptiefase daarvan geen rekening wordt gehouden met de selectie eisen, kan dit tot onherstelbaar verlies van informatie leiden.

Artikel 27

Deze lijst is enerzijds noodzakelijk als onderdeel van de in artikel 8 van het Archiefbesluit 1995 bedoelde verklaring, en dient anderzijds om de toezichthouder een toetsingsinstrument te verschaffen voor het correct toepassen van de selectielijst.

Artikel 28

Voor het op lange termijn toegankelijk houden van vooral digitale informatie, zijn naast de gegevens ook de programmatuur, documentatie en apparatuur noodzakelijk. Wanneer dit nodig is, dienen ook deze te worden overgebracht. Van toepassing is ook de Archiefregeling.

De overige, niet genoemde artikelen behoeven geen nadere toelichting.