Nadere regels Klimaataanpak eigen woningen 2016

Geldend van 21-04-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 15-03-2016

Intitulé

Nadere regels Klimaataanpak eigen woningen 2016

Burgemeester en wethouders van Brummen hebben besloten om:

 • 1.

  de "Nadere regels Klimaataanpak eigen woningen 2016" en de bijbehorende aanvraag- en uitkeringsformulieren behorend bij het BW besluit BW16.0032 vast te stellen.

Artikel 1. Definities

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen;

 • b.

  Rd-waarde: warmteweerstand van aan te brengen isolatiemateriaal uitgedrukt in m²K/W;

 • c.

  Eigenaar-bewoner: de bewoner(s) van de woning die tevens de eigenaar is/zijn.

Artikel 2. Algemene subsidieverordening

Op deze nadere regels is de Algemene Subsidieverordening gemeente Brummen (ASV) van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van artikel 8, lid 1 aanhef onder b en c van de ASV.

Artikel 3. Bevoegdheid college

Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies als bedoeld in deze nadere regels.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan een eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Brummen.

Artikel 5. Subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van isolatie maatregelen aan de eigen woning.

Artikel 6. Weigeringsgronden

 • 1. Subsidie wordt geweigerd voor maatregelen die gericht zijn op het voldoen aan wettelijke verplichtingen of gangbare minimum kwaliteitseisen.

 • 2. Subsidie wordt tevens geweigerd indien Gedeputeerde Staten van Gelderland geen subsidie aan de gemeente Brummen beschikbaar stelt voor uitvoering van deze regeling. 

Artikel 7. Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  aan de woning wordt minimaal één van de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • 1.

   aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m² K/W;

  • 2.

   aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m² K/W, waarbij isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie;

  • 3.

   gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning door aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw, of door het aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rd-waarde) 2,5 m² K/W is;

  • 4.

   het vervangen van bestaand glas voor HR++ glas;

 • b.

  de woning heeft een woonbestemming en wordt bewoond door de eigenaar

Artikel 8. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de periode van 15 maart 2016 tot en met 31 december 2016 bedraagt € 40.000,- conform het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland 31 maart 2016 zaaknummer 2016-004418 en het BW besluit BW16.0032.

Artikel 9. Hoogte van de subsidie

 • a. De hoogte van de subsidie bedraagt, op grond van één of meerdere aanvragen, een derde van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500, - per woning;

 • b. Indien de subsidie is aangevraagd door tenminste zes eigenaar-bewoners kan, op grond van één of meerdere aanvragen, daarnaast een zogenaamde burenbonus worden verstrekt van maximaal € 250,- per woning, mits de totale som van de subsidie ten hoogste een derde van de subsidiabele kosten per woning met een maximum van € 750,- per woning, niet overschrijdt.

 • c. kosten gemaakt voor 15 maart 2016 of na 31 december 2016 komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 10. Behandeling subisidieaanvragen

 • 1. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 1 december 2016 worden ingediend.

 • 2. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 3. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is.

 • 4. Op 31 december 2016 dient de uitvoering van isolatie maatregelen aan de eigen woning te zijn afgerond en afgehandeld (definitief vastgesteld door de gemeente).

Artikel 11. Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de maatregel of maatregelen worden uitgevoerd binnen zestien weken na het besluit tot subsidieverstrekking;

 • b.

  een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren;

 • c.

  op verzoek wordt medewerking verleend aan publicitaire acties.

 • d.

  wanneer de maatregelen door de bewoner zelf worden uitgevoerd, zijn loonkosten niet subsidiabel.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze nadere regels buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking en werken terug tot en met 15 maart 2016

Artikel 14. Geldigheidsduur nadere regels

 • a. Deze nadere regels gelden tot en met 31 december 2016

 • b. Deze nadere regels blijven gelden voor afhandeling van ingediende aanvragen die voldoen aan het bepaalde in artikel 10.

Artikel 15. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels Klimaataanpak eigen woningen 2016.

Ondertekening

Aldus besloten in de B&W-vergadering van 12 april 2016,
de gemeentesecretaris, M. Klos
de burgemeester, A.J. van Hedel

Bijlage Subsidie aanvraagformulier voor isolatiemaatregelen woningen 2016

aanvraagformulier subsidie isolatiemaatregelen woningen 2016

Bijlage Uitkeringsformulier voor isolatiemaatregelen woningen 2016

uitkeringsformulier isolatiemaatregelen woningen 2016