Regeling vervallen per 03-04-2019

Verordening VROM-Starterslening gemeente Oldenzaal 2010

Geldend van 16-03-2010 t/m 02-04-2019

Intitulé

Verordening VROM-Starterslening gemeente Oldenzaal 2010

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 januari 2010, nr. 9/9, reg.nr. INT-10-00122;

gelet op artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening VROM-Starterslening gemeente Oldenzaal 2010.

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • b.

  Gemeenterekening VROM-Starterslening: de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, VROM-Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • c.

  VROM-Starterslening: een lening verstrekt door SVn aan een starter waarbij de hoofdsom van de lening voor minimaal 50% afkomstig is uit de Gemeenterekening VROM-Starterslening, terwijl het resterende deel van de Starterslening verstekt wordt door SVn;

 • d.

  aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de VROM-Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

 • e.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie;

 • f.

  koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit, BEW+): een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening;

 • g.

  huishouden: de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding zal dan wel zullen gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2

 • 1. De gemeente Oldenzaal heeft een gemeenterekening VROM-Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 2, sub a bedoelde aanvragers VROM-Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 2 sub b bedoelde woningen.

 • 2. De Gemeenterekening VROM-Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3

Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oldenzaal en de SVn van toepassing.

Artikel 4

 • 1. Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM-Starterslening toe te kennen.

 • 2. Het college stelt de hoogte van de VROM-Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de VROM-Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervings- en verbeterkosten.

 • 3. De VROM-Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW + is toegekend.

 • 4. De VROM-Starterslening moet worden verstrekt met Nationale Hypotheekgarantie (NHG).

 • 5. De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG.

 • 6. Het college kan aan de toekenning van VROM-Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 5

 • 1. Het college geeft per jaar een prognose van de te verwachten aantallen aanvragen VROM-Starterslening en maakt het benodigde budget over op de Gemeenterekening VROM-Starterslening.

 • 2. VROM-Startersleningen worden enkel toegekend voor zover het vast te stellen budget hiervoor toereikend is.

 • 3. Aanvragen die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6

 • 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   van de in de gemeente Oldenzaal huidige en toekomstige woonachtige verblijfsgerechtigde personen;

  • b.

   voor het verwerven van koopwoningen in Oldenzaal, waarbij de maximale verwervings- en verbeterkosten worden begrensd op € 210.000,00.

 • 2. De aanvrager moet de woning waarvoor een VROM-Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

 • 3. Het college is bevoegd het onder eerste lid, onder b genoemde bedrag aan te passen na evaluatie met marktpartijen en binnen de grenzen van de NHG.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7

 • 1. Huishoudens die op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van de VROM-Starterslening vallen, kunnen bij de gemeente een op naam gesteld aanvraagformulier verkrijgen.

 • 2. De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats conform de in de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM-Starterslening vastgelegde procedures die uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien.

 • 3. Het college deelt de beslissing door middel van een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de VROM-Starterslening

Artikel 8

 • 1. Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM-Starterslening in als:

  • a.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   de VROM-Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • c.

   als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 2. Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 3. Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 6 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover de toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Intrekking

De verordening VROM-Starterslening vastgesteld bij raadsbesluit van 6 december 2007, nummer 147 wordt ingetrokken per 16 maart 2010.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 16 maart 2010.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening VROM-Starterslening gemeente Oldenzaal 2010".

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 maart 2010,
de griffier, de voorzitter,
J.H. Brokers F.T.J.M. Backhuijs