Regeling vervallen per 19-10-2011

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009

Geldend van 18-12-2009 t/m 18-10-2011

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2009, nr. 44/2, reg.nr. INT-09-00804;

gelet op artikel 3b, 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009

Artikel 1

  • 1. Het college van burgemeester en wethouders regelt de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

  • 2. Het college van burgemeester en wethouders regelt de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de Wet gemeentelijke basisadministratie.

Artikel 2

  • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

  • 2. Het college van burgemeester en wethouders stelt hiervoor nadere regels.

Artikel 3

De Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2007, vastgesteld bij besluit van 8 maart 2007, nr. 80, wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 18 december 2009.

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Verordening GBA).

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 november 2009,

de griffier, de voorzitter,

J.H. Brokers F.T.J.M. Backhuijs