Bijzondere verordening structurele subsidies amateuristische kunstbeoefening 2016

Geldend van 13-04-2016 t/m 22-03-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2016

Intitulé

BIJZONDERE VERORDENING STRUCTURELE SUBSIDIES AMATEURISTISCHE KUNSTBEOEFENING 2016

De raad van de gemeente Heemstede;

Gelezen het voorstel van het college 16 februari 2016;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Bijzondere verordening structurele subsidies amateuristische kunstbeoefening Heemstede 2016

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1. Onder amateuristische kunstbeoefening wordt in deze verordening verstaan: de activiteiten van een harmonie, fanfare, brassband, showkorps, drumfanfare, drumband of majoretten- korps, orkest, koor en een toneelvereniging.

 • 2. Op aanvragen voor een subsidie in het kader van deze verordening is het gestelde in de Algemene Subsidieverordening 2016 Heemstede onverkort van toepassing.

Artikel 2 Te subsidiëren instellingen

Voor subsidie op grond van deze verordening komen in aanmerking instellingen die:

 • a.

  zich bezighouden met activiteiten op het gebied van de amateuristische kunstbeoefening en

 • b.

  aangesloten zijn bij één van de samenwerkende landelijke federaties van harmonieën, fanfares, brassbands, showkorpsen en drumfanfares, drumbands en majorettenkorpsen; deze bepaling is niet van toepassing op orkesten, koren en toneelinstellingen.

Artikel 3 Grondslag en wijze van berekening van de subsidie

 • 1. De jaarlijkse subsidie bestaat uit:

  • a.

   een bijdrage van 50% van het gemaximeerde honorarium van een dirigent/instructeur; en

  • b.

   en bijdrage van 50% in de gemaximeerde huurkosten.Hierbij wordt jaarlijks niet meer dan een trendmatige verhoging toegestaan. Deze verhoging bedraagt maximaal het in de gemeentebegroting gebruikte indexcijfer.

 • 2. In aanvulling op het in het eerste lid sub a van dit artikel komen instellingen met tenminste 100 leden én 3 orkesten in aanmerking komen voor een bijdrage van 50% van de gemaximeerde honorariumkosten van twee dirigenten.

 • 3. Instellingen die niet voldoen aan het in het tweede lid van dit artikel gestelde vereiste, kunnen - aanvullend op het gestelde in het eerste lid van dit artikel onder a - in aanmerking komen voor subsidiering in 50% van de gemaximeerde kosten van een (extra) dirigent ten behoeve van een jeugdorkest. Dit onder voorwaarde dat een dergelijk jeugdorkest uit tenminste 15 in Heemstede woonachtige jongeren (leeftijd tot 18 jaar) bestaat.

 • 4. Bij de vaststelling van de hoogte van de in het eerste lid van dit artikel genoemde gemaximeerde kosten wordt uitgegaan van de kosten die bij de subsidieverlening 2016 als grondslag dienden. In het geval sprake is van een eerste aanvraag is de vaststelling van de hoogte van de in het eerste lid van dit artikel genoemde kosten ter beoordeling van het college.

 • 5. Indien een instelling niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 4 eerste lid en derde lid , maar wel volgens het college kwalitatief een zodanig niveau heeft en een zodanige landelijke bekendheid geniet dat subsidiëring in de rede ligt, bestaat de jaarlijkse subsidie uit een bijdrage van maximaal € 700 per openbare uitvoering voor maximaal 3 uitvoeringen.

 • 6. In bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van het college, kan een andere subsidiegrondslag worden toegepast.

Artikel 4 Intrekken oude verordening

De “Verordening amateuristische kunstbeoefening 2009” wordt ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 april 2016.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Bijzondere verordening structurele subsidies amateuristische kunstbeoefening Heemstede 2016”.

Ondertekening

Vastgesteld bij raadsbesluit van 24 maart 2016

Bijlage Toelichting Bijzondere verordening structurele subsidies amateuristische kunstbeoefening 2016

Toelichting Bijzondere verordening structurele subsidies amateuristische kunstbeoefening 2016