Bijzondere verordening structurele en incidentele subsidies amateurkunstbeoefening Heemstede 2022

Geldend van 17-06-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 14-09-2021

Intitulé

Bijzondere verordening structurele en incidentele subsidies amateurkunstbeoefening Heemstede 2022

De raad van de gemeente Heemstede;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 februari 2016, 21 december 2021 en 11 april 2023;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Bijzondere verordening structurele subsidies amateuristische kunstbeoefening Heemstede 2016

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1. Onder amateurkunstbeoefening wordt in deze verordening verstaan: de activiteiten van een harmonie, fanfare, brassband, showkorps, drumfanfare, drumband of majoretten- korps, orkest, koor en een toneelvereniging.

 • 2. Op aanvragen voor een subsidie in het kader van deze verordening is het gestelde in de geldende Algemene subsidieverordening Heemstede onverkort van toepassing.

Artikel 2 Te subsidiëren instellingen

Voor subsidie op grond van deze verordening komen in aanmerking instellingen die:

 • a.

  zich bezighouden met activiteiten op het gebied van de amateurkunstbeoefening en

 • b.

  aangesloten zijn bij één van de samenwerkende landelijke federaties van harmonieën, fanfares, brassbands, showkorpsen en drumfanfares, drumbands en majorettenkorpsen; deze bepaling is niet van toepassing op orkesten, koren en toneelinstellingen.

Artikel 3 Subsidievormen

 • 1. De structurele subsidie heeft als grondslag het bepaalde in artikel 4.

 • 2. De incidentele subsidie betreft een waarderingssubsidie waarvoor, in aanvulling op artikel 2, activiteiten van amateurkunstbeoefening in aanmerking komen op het gebied van muziek, podiumkunsten, beeldende kunst en cultuurhistorie.

Artikel 4 Grondslag en wijze van berekening van de structurele subsidie

 • 1. De jaarlijkse subsidie bestaat uit:

  • a.

   een bijdrage van 50% van het gemaximeerde honorarium van een dirigent/instructeur; en

  • b.

   en bijdrage van 50% in de gemaximeerde huurkosten.Hierbij wordt jaarlijks niet meer dan een trendmatige verhoging toegestaan. Deze verhoging bedraagt maximaal het in de gemeentebegroting gebruikte indexcijfer.

 • 2. In aanvulling op het in het eerste lid sub a van dit artikel komen instellingen met tenminste 100 leden én 3 orkesten in aanmerking komen voor een bijdrage van 50% van de gemaximeerde honorariumkosten van twee dirigenten.

 • 3. Instellingen die niet voldoen aan het in het tweede lid van dit artikel gestelde vereiste, kunnen - aanvullend op het gestelde in het eerste lid van dit artikel onder a - in aanmerking komen voor subsidiering in 50% van de gemaximeerde kosten van een (extra) dirigent ten behoeve van een jeugdorkest. Dit onder voorwaarde dat een dergelijk jeugdorkest uit tenminste 15 in Heemstede woonachtige jongeren (leeftijd tot 18 jaar) bestaat.

 • 4. Bij de vaststelling van de hoogte van de in het eerste lid van dit artikel genoemde gemaximeerde kosten wordt uitgegaan van de kosten die bij de subsidieverlening 2016 als grondslag dienden. In het geval sprake is van een eerste aanvraag is de vaststelling van de hoogte van de in het eerste lid van dit artikel genoemde kosten ter beoordeling van het college.

 • 5. Indien een instelling niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 4 eerste lid en derde lid , maar wel volgens het college kwalitatief een zodanig niveau heeft en een zodanige landelijke bekendheid geniet dat subsidiëring in de rede ligt, bestaat de jaarlijkse subsidie uit een bijdrage van maximaal € 700 per openbare uitvoering voor maximaal 3 uitvoeringen.

 • 6. In bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van het college, kan een andere subsidiegrondslag worden toegepast.

Artikel 5 Intrekken oude verordening

De “Verordening amateuristische kunstbeoefening 2009” wordt ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 april 2016.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Bijzondere verordening structurele en incidentele subsidies amateurkunstbeoefening Heemstede 2022.

Ondertekening

Vastgesteld bij raadsbesluit van 24 maart 2016