Bijzondere verordening incidentele subsidies gemeentelijke monumenten Heemstede 2022

Geldend van 23-02-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Bijzondere verordening incidentele subsidies gemeentelijke monumenten Heemstede 2022

De raad van de gemeente Heemstede;

Gelezen ’het voorstel van het college van 16 februari 2016 en 21 december 2021;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Bijzondere verordening incidentele subsidies gemeentelijke monumenten 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  eigenaar: degene die in de kadastrale registers als eigenaar is ingeschreven. Hieronder wordt mede verstaan: degene die het recht van erfpacht heeft, de houder van het recht van opstal, de eigenaar van een appartementsrecht;

 • b.

  monument: onroerend monument, dat overeenkomstig de bepalingen van de Erfgoedverordening Heemstede als beschermd gemeentelijk monument is aangewezen

 • c.

  subsidiabele kosten: de kosten die, naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn om de onderdelen van een monument die monumentale waarde bezitten, op sobere en doelmatige wijze als zodanig in stand te houden of te herstellen en die het normale onderhoud te boven gaan.

 • d.

  wet: Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1. Het college kan een subsidie verstrekken voor het behoud en herstel van het monument, indien de subsidiabele kosten minimaal € 1.000 bedragen.

 • 2. Indien een monument in overheidseigendom is, wordt geen subsidie verstrekt.

 • 3. Op aanvragen voor een subsidie in het kader van deze verordening is het gestelde in de geldende Algemene subsidieverordening Heemstede, met uitzondering van het gestelde in de artikelen 15 en16, onverkort van toepassing.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond ten behoeve van de verstrekking van incidentele subsidies op grond van deze verordening bedraagt € 15.000 per jaar.

 • 2. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Artikel 4 Subsidieaanvraag

 • 1. In afwijking van artikel 5 van de geldende Algemene subsidieverordening Heemstede kan een aanvraag op grond van deze subsidieverordening ook worden ingediend door een natuurlijk persoon.

 • 2. Een aanvraag voor een subsidie op grond van deze verordening wordt schriftelijk door de eigenaar ingediend bij het college.

 • 3. Een subsidieaanvraag voor het herstel en behoud van het monument dient vergezeld te gaan van de volgende gegevens:

  • a.

   een inspectierapport van de Stichting Monumentenwacht Noord-Holland of een anderszins door een deskundige opgestelde technische omschrijving van de te verrichten werkzaamheden of een bestek;

  • b.

   indien van toepassing, een tekening (schaal 1:100), aangevende zowel de bestaande als de te realiseren toestand van het monument;

  • c.

   een gespecificeerde begroting van de kosten, inclusief BTW;

  • d.

   een aanduiding van de periode waarin de werkzaamheden plaats zullen vinden.

 • 4. Het college kan bepalen dat naast de in het tweede lid van dit artikel genoemde bescheiden andere gegevens moeten worden aangeleverd.

 • 5. Een aanvraag wordt geacht te zijn ingediend op het moment dat de aanvrager heeft voldaan aan het gestelde in het derde en het vierde lid van dit artikel.

Artikel 5 Subsidiehoogte

 • 1. De subsidie genoemd bedraagt 50% van de door het college goedgekeurde subsidiabele kosten.

 • 2. Indien de eigenaar zelf werkzaamheden verricht in het kader van het herstel of behoud van het monument, zijn diens loonkosten niet subsidiabel, tenzij hij de werkzaamheden verricht in het kader van een door hem gedreven onderneming.

 • 3. De totaal op grond van lid 1 en lid 2 van dit artikel verstrekte subsidie bedraagt per monument maximaal € 5.000 per jaar.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Naast de in artikel 4:35 van de wet genoemde weigeringsgronden wordt een verzoek om subsidie afgewezen indien:

 • a.

  naar het oordeel van het college met het verrichten van de werkzaamheden het belang van de monumentenzorg niet of in onvoldoende mate wordt gediend;

 • b.

  naar het oordeel van het college de kosten van de werkzaamheden niet in redelijke verhouding staan tot het te bereiken resultaat;

 • c.

  met de werkzaamheden is begonnen voordat de aanvrager een subsidiebeschikking heeft ontvangen;

 • d.

  en voor zover de kosten van de werkzaamheden reeds op grond van een andere regeling of een verzekering worden gedekt;

 • e.

  voor dezelfde werkzaamheden de afgelopen 5 jaar door het college reeds een subsidie is verstrekt.

Artikel 7 Subsidievoorwaarden

De subsidie voor het herstel en behoud van een monument wordt in ieder geval verleend onder de voorwaarde dat de voor het verrichten van de werkzaamheden benodigde vergunningen worden verleend.

Artikel 8 Subsidieverplichtingen

 • 1. De subsidie voor het herstel en behoud van een monument wordt in ieder geval verleend onder de verplichting dat:

  • a.

   binnen 6 maanden na het besluit tot subsidieverlening met de werkzaamheden wordt begonnen;

  • b.

   de werkzaamheden binnen 1 jaar na het besluit tot subsidieverlening zijn voltooid;

  • c.

   zonder toestemming van het college niet wordt afgeweken van de technische omschrijving of het bestek, genoemd in artikel 4 lid 3 sub a;

  • d.

   aan door het college aangewezen personen toegang wordt verleend tot de werkzaamheden en het resultaat ervan en inzage wordt verstrekt in alle op het werk betrekking hebbende stukken.

 • 2. Het college kan, indien zij hiertoe een gemotiveerd schriftelijk verzoek ontvangt, verlenging van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en sub b genoemde termijnen toestaan.

Artikel 9 Aanvraag tot subsidievaststelling

 • 1.

  Terstond na de voltooiing van de werkzaamheden, meldt de subsidieaanvrager schriftelijk aan het college dat de werkzaamheden gereed zijn.

 • 2.

  De gereed melding gaat vergezeld van een gespecificeerd overzicht van de gemaakte kosten, (afschriften van) rekeningen en betalingsbewijzen.

Artikel 10 Bijzondere bepalingen

 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen en in het belang van de monumentenzorg afwijken van de bepalingen van deze verordening.

 • 2.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 3.

  De bepalingen in deze verordening gelden zowel voor de eigenaar aan wie subsidie wordt verstrekt, als voor iedere opvolgende eigenaar van het betreffende gemeentelijke monument.

Artikel 11 Intrekking oude verordening

De Verordening incidentele subsidies gemeentelijke monumenten wordt ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Bijzondere verordening incidentele subsidies gemeentelijke monumenten Heemstede 2022.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 april 2016

Ondertekening

Vastgesteld door de raad op 24 maart 2016.