Bijzondere verordening incidentele subsidies archeologie 2016

Geldend van 13-04-2016 t/m 22-02-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2016

Intitulé

BIJZONDERE VERORDENING INCIDENTELE SUBSIDIES ARCHEOLOGIE 2016

De raad van de gemeente Heemstede;

Gelezen het voorstel van het college 16 februari 2016;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Bijzondere verordening incidentele subsidies archeologie 2016

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1. Deze verordening is van toepassing op lokale educatieve activiteiten gericht op archeologie die worden aangeboden in de vorm van een kortdurend project (pilot).

 • 2. Op aanvragen voor een incidentele subsidie voor een activiteit in het kader van deze verordening is het gestelde in de Algemene subsidieverordening Heemstede 2016 onverkort van toepassing.

Artikel 2 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond ten behoeve van de verstrekking van incidentele subsidies op grond van deze verordening bedraagt € 1.500 per jaar.

 • 2. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Artikel 3 Subsidieaanvraag

Naast de in artikel 9, tweede lid en artikel 8, derde lid van de Algemene subsidieverordening Heemstede gevraagde gegevens dient een instelling bij de subsidieaanvraag het volgende aan te geven:

 • -

  aantal Heemsteedse deelnemers,

 • -

  of er sprake is van een samenwerkingsverband met een andere instelling, en

 • -

  het te verwachten effect van de activiteit.

Artikel 4 Aanvullende eisen

 • 1. Naast de voorwaarden die op grond van de Algemene subsidieverordening Heemstede 2016 worden gesteld dient de activiteit in ieder geval:

  • -

   in het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd van start te gaan,

  • -

   een naar het oordeel van het college voldoende aantal Heemsteedse deelnemers te hebben,

  • -

   in Heemstede niet reeds door een andere instelling te worden aangeboden, en

  • -

   de activiteit dient een aanvullend karakter te hebben ten opzichte van het reguliere aanbod.

 • 2. Indien de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd door meer instellingen in de vorm van een samenwerkingsverband wordt georganiseerd, dient er naar burgemeester en wethouders toe één organisatie aanspreekbaar te zijn op organisatie, voortgang, evaluatie en rapportage van de activiteit.

Artikel 5 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 6 Intrekking oude verordening

De Verordening incidentele subsidies archeologie 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Bijzondere verordening incidentele subsidies archeologie 2016”.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 april 2016.

Ondertekening

Vastgesteld door de raad op 24 maart 2016.

Toelichting Bijzondere verordening incidentele subsidies archeologie 2016

Toelichting Bijzondere verordening incidentele subsidies archeologie 2016