Bijzondere verordening incidentele subsidies sportstimulering Heemstede 2022

Geldend van 23-02-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Bijzondere verordening incidentele subsidies sportstimulering Heemstede 2022

De raad van de gemeente Heemstede;

Gelezen het voorstel van het college van 16 februari 2016 en 21 december 2021;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Bijzondere verordening incidentele subsidies sportstimulering 2016

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1. Deze verordening is van toepassing op:

  • a.

   activiteiten die een aantoonbare bijdrage leveren aan de stimulering van sporten en bewegendoor jongeren tot 18 jaar, ouderen vanaf 65 jaar en gehandicapten en die worden aangeboden in de vorm van een kortdurend project (pilot);

  • b.

   regionale activiteiten gericht op de ontwikkeling van jeugdige talenten op het gebied vantopsport die worden aangeboden in de vorm van een kortdurend project (pilot).

 • 2. Op aanvragen voor een subsidie in het kader van deze verordening is het gestelde in de geldende Algemene subsidieverordening Heemstede onverkort van toepassing.

Artikel 2 Subsidieplafond

Het subsidieplafond ten behoeve van de verstrekking van incidentele subsidies op grond van deze verordening bedraagt per jaar € 15.000.

Artikel 3 Subsidieaanvraag

 • 1. In afwijking van artikel 9 eerste lid van de geldende Algemene subsidieverordening Heemstede dient een subsidieaanvraag op grond van deze verordening vóór 1 mei van het jaar waarin de activiteit plaatsvindt of aanvangt schriftelijk bij het college te worden ingediend.

 • 2. Indien en voor zover het subsidieplafond genoemd in artikel 2 na honorering van de voor subsidie in aanmerking komende aanvragen nog niet is bereikt, worden ook aanvragen in behandeling genomen die na de in het eerste lid van dit artikel genoemde indieningtermijn worden ingediend.

 • 3. Naast de in artikel 9, tweede lid, en artikel 8, derde lid, van de geldende Algemene subsidieverordening Heemstede gevraagde gegevens dient een instelling bij de subsidieaanvraag het volgende aan te geven:

  • a.

   het verwachte aantal Heemsteedse deelnemers;

  • b.

   of er sprake is van een samenwerkingsverband met een andere instelling;

  • c.

   het te verwachte effect van de activiteit.

Artikel 4 Aanvullende eisen

 • 1. Naast de eisen die op grond van de geldende Algemene subsidieverordening Heemstede worden gesteld dient de activiteit in ieder geval:

  • -

   in het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd van start te gaan,

  • -

   een aanvullend karakter te hebben ten opzichte van het reguliere aanbod.

 • 2. Indien de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd door meer instellingen in de vorm van een samenwerkingsverband wordt georganiseerd, dient er naar de gemeente toe één instelling

  aanspreekbaar te zijn op organisatie, voortgang, evaluatie en rapportage van de activiteit.

Artikel 5 Verdeling subsidiebudget

 • 1. Indien het beschikbare budget, genoemd in artikel 2, onvoldoende blijkt te zijn om alle voor subsidie in aanmerking komende activiteiten te kunnen honoreren, brengt het college een rangorde in de subsidieaanvragen aan.

 • 2. Bij de opstelling van de in het eerste lid van dit artikel genoemde rangorde wordt in de volgende volgorde prioriteit gegeven aan activiteiten:

  • a.

   in aansluiting op artikel 7, eerste lid 1 onder b van de geldende Algemene subsidieverordening Heemstede wordt aan de activiteiten ten behoeve waarvan in het vorige subsidiejaar in het kader van de start van een pilot door het college een subsidie is verstrekt, bij het opstellen van de in het eerste lid van dit artikel genoemde rangorde voorrang verleend boven andere activiteiten.

  • b.

   activiteiten die, naar het oordeel van het college de grootste maatschappelijke bijdrage leveren binnen het sociale domein.

  • c.

   activiteiten die worden aangeboden in de vorm van een samenwerking tussen instellingen.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 7 Intrekking oude verordening

De Verordening incidentele subsidies sportstimulering 2010 wordt ingetrokken.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Bijzondere verordening incidentele subsidies sportstimulering Heemstede 2022.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 april 2016

Ondertekening

Vastgesteld door de raad op 24 maart 2016.