Bijzondere verordening Investeringssubsidies Heemstede 2022

Geldend van 23-02-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Bijzondere verordening Investeringssubsidies Heemstede 2022

De raad van de gemeente Heemstede;

Gelezen ’het voorstel van het college van 16 februari 2016 en 21 december 2021;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Bijzondere verordening investeringssubsidies Heemstede 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  bouwkosten: de kosten van de aankoop, aanbouw, verbouw en nieuwbouw van in Heemstede gelegen gebouwen en terreinen, die worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van activiteiten;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede

 • c.

  inrichtingskosten: de noodzakelijke kosten van het inrichten ten behoeve van de uitvoering van activiteiten van in Heemstede gelegen gebouwen en terreinen;

 • d.

  duurzame goederen: technische hulpmiddelen, apparatuur, kampeermaterialen en boten, ten behoeve van de uitvoering van activiteiten;

 • e.

  investeringskosten: het totaal van bouw-, inrichtings- en aanschafkosten duurzame goederen;

Artikel 2 Algemene bepaling

Op aanvragen voor een subsidie in het kader van deze verordening is het gestelde in de Algemene Subsidieverordening Heemstede onverkort van toepassing.

Artikel 3 Te subsidiëren instellingen

Voor een subsidie op grond van deze verordening komen uitsluitend in aanmerking in Heemstede gevestigde instellingen die activiteiten aanbieden op het gebied van sport of scouting.

Artikel 4 Aanvullende eisen aanvraag

Aanvullend op artikel 11 van de Algemene Subsidieverordening Heemstede dient een instelling:

 • a.

  aan te tonen dat de te maken investeringskosten in hoofdzaak worden gedaan ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten én in overeenstemming zijn met de doelstelling van de instelling.

 • b.

  aan te tonen dat het bijeenbrengen van de benodigde financiële middelen gewaarborgd is.

Artikel 5 Grondslag en wijze van berekening van de subsidie

 • 1. Bij sportinstellingen komen alleen die investeringskosten voor subsidie in aanmerking die betrekking hebben op kleed- en was-accommodaties.

 • 2. De subsidie in de naar het oordeel van de gemeente noodzakelijke investeringskosten bedraagt:

  • -

   40% van de eerste € 24.000 aan subsidiabele investeringskosten;

  • -

   20% van het gedeelte van de subsidiabele investeringskosten dat het bedrag van € 24.000 te boven gaat, met dien verstande dat het totaal verstrekte subsidiebedrag niet hoger kan zijn dan € 54.000.

 • 3. In bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van het college, kan een andere subsidiegrondslag worden toegepast.

Artikel 6 Subsidieplafond duurzame goederen

 • 1. Jaarlijks is voor investeringssubsidies voor duurzame goederen een bedrag beschikbaar van € 5.000.

 • 2. Indien en voor zover de subsidieaanvragen het plafond genoemd in het eerste lid te boven gaan, vindt een evenredige verlaging plaats van de subsidieverstrekkingen.

Artikel 7 Intrekken oude verordening

De Verordening investeringssubsidies sport en scouting 2009 wordt ingetrokken.De grondslag en berekening van de subsidie is conform het gestelde in de Nota Subsidiebeleid 2016 t/m 2019 ongewijzigd gebleven ten opzichte van de vorige verordening.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 april 2016.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Bijzondere Verordening investeringssubsidies Heemstede 2022”.

Ondertekening

Vastgesteld bij raadsbesluit van 24 maart 2016