Bijzondere verordening structurele subsidies sport Heemstede 2022

Geldend van 23-02-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Bijzondere verordening structurele subsidies sport Heemstede 2022

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1. Voor subsidie op grond van deze verordening komen in aanmerking:

  • a.

   instellingen die binnensport- of zwemsportactiviteiten uitvoeren en die aangesloten zijn bij de sportbonden van het NOC/NSF;

  • b.

   door het college aangewezen stichtingen die een accommodatie voor binnensport of veldsport in eigendom hebben.

 • 2. Op aanvragen voor een subsidie in het kader van deze verordening is het gestelde in de geldende Algemene subsidieverordening Heemstede onverkort van toepassing.

Artikel 2 Grondslag en wijze van berekening van de subsidie

 • 1. De subsidie aan een binnensport- of zwemsportinstelling bestaat uit een bijdrage gebaseerd op respectievelijk 20% en 30% van de kosten van de huur van het Sportcentrum Groenendaal dan wel van in de gemeente gelegen en primair bij het onderwijs in gebruik zijnde gymnastiekzalen.

 • 2. De subsidie aan een gehandicaptensportinstelling bestaat uit een bijdrage gebaseerd op 75% van de kosten van de huur van het Sportcentrum Groenendaal dan wel van de in de gemeente gelegen en primair bij het onderwijs in gebruik zijnde gymnastiekzalen;

 • 3. Indien een binnensport- of zwemsportinstelling activiteiten organiseert waaraan gelijktijdig gehandicapten en niet-gehandicapten kunnen deelnemen, dan wordt die instelling voor wat betreft de bijdrage genoemd in dit artikel aangemerkt als gehandicaptensportinstelling indien het aantal deelnemers aan de activiteit voor minimaal 50% uit gehandicapten bestaat.

 • 4. Door het college aangewezen stichtingen die een binnensportaccommodatie in eigendom hebben, kunnen voor maximaal 50% gesubsidieerd worden in de door het college als subsidiabel beoordeelde onderhoudslasten van de betreffende accommodatie. Het subsidiebedrag wordt gebaseerd op een vooraf door het college goedgekeurde onderhoudsbegroting die betrekking heeft op een periode van vijf jaar.

 • 5. Door het college aangewezen stichtingen die een accommodatie voor veldsport in eigendom hebben kunnen voor maximaal 80% gesubsidieerd worden in:

  • a.

   de door het college als subsidiabel beoordeelde onderhoudslasten van de betreffende

   accommodatie. Het subsidiebedrag wordt gebaseerd op een vooraf door het college goedgekeurde onderhoudsbegroting die betrekking heeft op een periode van vijf jaar.

  • b.

   rente en afschrijving van geldleningen, indien bestemd voor uitbreiding of renovatie van velden en toebehoren, indien en voor zover het college daarmee vooraf heeft ingestemd.

 • 6. De jaarlijks op grond van het vierde en vijfde lid sub a van dit artikel te verstrekken subsidie bestaat uit een gemiddelde bijdrage berekend over genoemde periode van vijf jaar.

Artikel 3 Intrekken oude verordening

De “Deelverordening sport” wordt ingetrokken.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 april 2016.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Bijzondere verordening structurele subsidies sport Heemstede 2022.

Ondertekening

Vastgesteld bij raadsbesluit van 24 maart 2016