Uitvoeringsregels Social Return On Investment

Geldend van 09-04-2016 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregels Social Return On Investment

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen;

Overwegende dat het wenselijk is regels te stellen over het beleid ten aanzien van het toepassen van het instrument SROI on investment;

Gelet op het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente De Ronde Venen, in werking getreden op 19 juli 2013;

B E S L U I T :

Vast te stellen de volgende Uitvoeringsregels Social Return On Investment gemeente De Ronde Venen 2016

Artikel 1. Wanneer wordt SROI ingezet

Bij alle gemeentelijke inkooptrajecten boven de € 200.000,- wordt een aparte bestekbepaling over SROI opgenomen. Bij inkooptrajecten onder de € 200.000,- wordt SROI opgenomen als een inspanningsverplichting. Met partijen waarmee de gemeente geen inkooprelatie heeft, maar waar wel sprake is van structurele afname van goederen en/of diensten, worden aparte afspraken gemaakt over de invulling van SROI.

Artikel 2. Doelgroep SROI

Tot de SROI doelgroep behoren:

 • ·

  Bijstandsgerechtigden (per 1 januari 2015 de doelgroep van de Participatiewet)

 • ·

  Personen met een WSW-indicatie

 • ·

  Uitkeringsgerechtigden die een uitkering ontvangen van het UWV in het kader van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (WAJONG), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) en de Werkloosheidswetuitkering (WW)

 • ·

  Leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs en studenten mbo/hbo/wo

 • ·

  Nugg’ers (niet uitkeringsgerechtigden)

Artikel 3. Doelstellingen SROI

De inzet van SROI richt zich op de volgende doelstellingen:

 • ·

  vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

 • ·

  duurzaam inkopen

 • ·

  tot stand brengen van duurzame samenwerking met de markt

 • ·

  vergroten van vakmanschap door het bieden van leer/werkplaatsen en/of stageplekken

 • ·

  besparen op uitkeringen en/of SW-bedrijven helpen om inkomsten te genereren

 • ·

  bevorderen van de sociale samenhang op lokaal niveau door een sociale bijdrage aan opdrachtnemers te vragen

Artikel 4. Maatwerk tegen verdringing

Om het ongewenst effect van verdringing door SROI te voorkomen kan maatwerk worden geboden. Dit betekent dat bij invulling van de 5% norm rekening wordt gehouden met onder andere de situatie op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld als opdrachtnemers moeite hebben om het eigen personeel aan werk te houden), de omvang van de inkoop, het type werkzaamheden bij de opdrachtnemer, de beschikbaarheid van geschikte kandidaten. Een maatwerkoplossing kan zijn dat de invulling van de SROI eis op een later moment of bij een andere opdracht wordt ingevuld of dat er met de opdrachtnemer gekeken wordt naar een alternatieve invulling bijvoorbeeld via een leerwerktraject e.d. Afspraken in dit kader worden altijd schriftelijk vastgelegd.

Artikel 5. SROI eis bij inkooptrajecten

De SROI-eis houdt in dat van potentiele opdrachtnemers geëist wordt 5% van de totale opdrachtsom te bestemmen voor arbeidsplaatsen of leerwerkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Indien arbeidsparticipatie niet mogelijk is, wordt de optie tot compensatieorders en/of co-creatie/sociale cohesie ingezet.

Artikel 6. Invulling SROI eis

De wijze van invulling van de SROI eis wordt bepaald met behulp van de bouwblokkenmethode (zie tabel 1: waarde van de bouwblokken). De opdrachtnemer wordt ontheven van de plicht om te moeten zoeken naar gemotiveerde, passende kandidaten ter invulling van de gestelde SROI verplichting. De gemeente neemt de werving en selectie voor haar rekening.

Tabel 1: Waarde van de bouwblokken

Werkzoekende/leerling

Bijzonderheden

Waarde op jaarbasis in € 

(fulltime 40 uur)

Geen uitkering

Zonder arbeidsbeperking

5.000,00

Geen uitkering

Met arbeidsbeperking

10.000,00

Leerling stage

VMBO/HAVO/VWO

Stage op jaarbasis of naar rato/weken

2.000,00

Leerling/student stage MBO

BOL

Stage op jaarbasis of naar rato/weken

5.000,00

Leerling/student stage MBO

BBL

Stage of in dienst name

10.000,00

Leerling/student

HBO/WO

Stage op jaarbasis of naar rato/weken

5.000,00

Leerling/student stage

PrO/VSO

In dienst name na uitstroom

20.000,00

WW

Uitkeringsduur niet van belang

15.000,00

WIA/WAO

Uitkeringsduur niet van belang

30.000,00

Wajong

Uitkeringsduur niet van belang

35.000,00

Participatiewet

Zonder arbeidsbeperking en < 2 jaar uitkering

30.000,00

Participatiewet

Zonder arbeidsbeperking en > 2 jaar uitkering

35.000,00

Participatiewet

Met arbeidsbeperking, vastgesteld door UWV

40.000,00

WSW

(doelgroepen banenafspraak)

WSW wachtlijst/Participatiewet

35.000,00

WSW

(doelgroepen bannenafspraak)

WSW Dienstverband

€ 40.000,00

Voor werkzoekenden van 55+ geldt een extra waarde van € 5.000,00 op jaarbasis

Bij dienstverlening of productie door een SW-bedrijf geldt de waarde van de betaalde rekeningen

Voor overige inzet van SROI (maatschappelijke activiteiten) geldt een waarde van € 1.500,00 per dagdeel van vier uur

Artikel 7. Meerwerk/opdrachtuitbreiding

Indien opdrachtnemer door de opdrachtgever een nadere opdracht wordt verstrekt dient opdrachtnemer contact op te nemen met de contactpersoon in de gemeente over de locatie, duur en omvang van de betreffende nadere opdracht. Het doel van de opdrachtnemer en de gemeente is om bij iedere nadere opdracht 5 % van de waarde van die nadere opdracht daadwerkelijk te besteden aan de inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Artikel 8. Toets of wordt voldaan aan eis

De toets of wordt voldaan aan de SROI-eis van zoals omschreven onder artikel 5 door de opdrachtnemer is besteed aan de inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt vindt plaats, gedurende en achteraf na oplevering van de laatste (nadere) opdracht door de contactpersoon van de gemeente De Ronde Venen. Deze toets wordt afgestemd met de beschikbare informatie van de inkoopadviseurs.

Artikel 9. Niet nakomen van verplichting

Indien de opdrachtnemer de verplichtingen uit hoofde van de voorliggende artikelen niet nakomt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid om een percentage van 7% van de opdrachtsom in te houden op de laatste termijn uitbetaling.

Artikel 10. Evaluatie

Een jaar na de ingang van de uitvoeringsregels SROI vindt er een evaluatie plaats. Middels de evaluatie wordt onderzocht welke impact het SROI-beleid heeft op de gemeentelijke beleidsdoelstellingen en op het duurzaam begeleiden van mensen naar werk en/of stage/opleiding. Tevens wordt onderzocht wat het perspectief van opdrachtnemers is op de toepassing van SROI en hoe de interne organisatie/uitvoering rondom het beleid is geregeld. Indien nodig en desgewenst wordt het SROI-beleid inclusief uitvoeringsregels aangepast.

Artikel 11. Citeertitel

Deze uitvoeringsregels worden aangehaald als: “Uitvoeringsregels Social Return On Investment gemeente De Ronde Venen 2016”.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze uitvoeringsregels treden in werking op de dag na die van bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 maart 2016,
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen
Lilian Schreurs Maarten Divendal
secretaris burgemeester

Notitie Social Return On Investment