1e wijziging CAR-UWO gemeente Oisterwijk 2016

Geldend van 07-04-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Intitulé

1e wijziging CAR-UWO gemeente Oisterwijk 2016

1e wijziging in de arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Oisterwijk2016 als gevolg

van circulaire ECWGO/U201600078

Artikel I

Wijzigingen CAR-UWO

De wijzigingen gaan, met terugwerkende kracht, in per 1 januari 2016

A Artikel 18:1:5, eerste lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

De tegemoetkoming in verhuiskosten kan slechts bestaan uit:

 • a.

  Een bedrag voor de kosten van transport van de bagage en van de inboedel van de betrokkene en zijn gezinsleden naar de nieuwe woning, waaronder de begrepen kosten van het in- en uitpakken van breekbare zaken;

 • b.

  Een bedrag voor dubbel woonkosten, gelijk aan de noodzakelijk te maken kosten, met een maximum van € 310,51 per maand met dien verstande dat de tegemoetkoming ten hoogste voor vier maanden wordt verleend;

 • c.

  Een bedrag voor alle andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten, met een maximum van € 6.209,70.

B Artikel 18:1:7, lid 2, lid 3 en lid 4 worden gewijzigd en komen te luiden:

 • 1.

  De vergoeding die plaatsvindt op basis van het eerste lid is, voor dat deel dat gebruik wordt gemaakt van de trein, gemaximeerd op het bedrag van € 3.984 per jaar.

 • 2.

  De betrokkene die met de trein reist en van de woning of het pension met het ander (aansluitend) openbaar vervoer naar het eerst mogelijke station kan reizen maar van dit openbaar vervoer geen gebruik maakt en in de plaats daarvan met eigen vervoer naar dat station reist, ontvangt een tegemoetkoming van € 103,78 op jaarbasis.

 • 3.

  De tegemoetkoming in reiskosten bedoeld in artikel 18:1:6, eerste en vierde lid, is, indien het college de plaats van tewerkstelling van een betrokkene heeft aangewezen als een plaats van tewerkstelling die niet door openbaar vervoer is te bereiken, of indien de betrokkene behoort tot een aangewezen groep voor wie de plaats van tewerkstelling vanwege de opgedragen werktijden niet per openbaar vervoer is te bereiken, € 0,17 per kilometer met een maximum van 20 kilometer enkele reis.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking van dit besluit. Dit besluit werkt terug tot 1 januari 2016.

Oisterwijk, 22 maart 2016,

Het college van Oisterwijk,

De secretaris, de burgemeester,

Ineke Depmann Hans Janssen