Verordening Dode gezelschapsdieren Gooise Meren 2016

Geldend van 02-04-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Gooise Meren 2016

De gemeenteraad Gooise Meren

Gelezen het voorstel van 9348,

Gelet op artikel 3.5 (Kadavers gezelschapsdieren) van de Wet Dieren;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Gooise Meren 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  Wet: Wet Dieren;

 • b.

  Houder: eigenaar of houder van een dood gezelschapsdier;

 • c.

  Gezelschapsdier: alle dieren die de mens in of rond het huis houdt en verzorgt om zichzelf te plezieren. Tot deze categorie behoren onder meer honden, katten, knaagdieren, kooi- en volièredieren, duiven en vissen. Konijnen, kippen, kalkoenen, kwartels, parelhoenders, eenden, ganzen en fazanten behoren eveneens tot deze categorie indien er geen commerciële opbrengst aan verbonden is, zoals de productie van vlees, wol, pels, eieren, pluimen of huiden. Onder de categorie gezelschapsdier worden geen hobby- en landbouwhuisdieren verstaan zoals runderen, paarden, schapen, (dwerg)geiten, hangbuikzwijnen, varkens en herten.

Artikel 2 Verzamelplaats

Het college van burgemeester en wethouders wijst één of meer verzamelplaatsen aan waar dode gezelschapsdieren in ontvangst worden genomen.

Artikel 3 Aangeven van dode gezelschapsdieren

De houder is verplicht uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het dode gezelschapsdier is aangetroffen dit dier te vervoeren naar een verzamelplaats zoals bedoeld in artikel 2 en het daar aan te geven en tegen de daaraan verbonden kosten af te staan.

Artikel 4 Bewaren van dode gezelschapsdieren

Tot het tijdstip van afgifte moet de houder het dode gezelschapsdier zodanig bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5 Uitzonderingen

Het bepaalde in deze verordening is niet van toepassing indien:

 • a.

  Het dode gezelschapsdier wordt begraven op een dierenbegraafplaats of op een terrein dat ter beschikking staat van de houder;

 • b.

  Het dode gezelschapsdier wordt gecremeerd bij een dierencrematorium;

 • c.

  De houder het dode gezelschapsdier laat inslapen door tussenkomst van een dierenarts, die ervoor zorgt dat dit dier ter verwerking wordt aangeboden.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Gooise Meren 2016..

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1. Deze verordening treedt in werking één dag na publicatie

 • 2. Met ingang van de inwerkingtreding van de dode gezelschapsdieren Gooise Meren 2016 wordt de verordening dode gezelschapsdieren van de gemeenten Naarden, Muiden en Bussum 2014 ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren, gehouden op datum

de griffier
de voorzitter

ALGEMENE TOELICHTING

De gemeente streeft naar een rechtmatige uitvoering van wet- en regelgeving. Uitgangspunt is dat klanten goed worden voorgelicht. Misbruik moet worden tegengegaan. Wie zich verwijtbaar niet aan de regels houdt, krijgt een maatregel of boete opgelegd en ten onrechte verstrekte bijstand wordt teruggevorderd.

Met deze verordening wordt invulling gegeven aan de opdracht om regels te stellen met betrekking tot het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik in het kader van gemeentelijke uitkeringen.