Regeling vervallen per 11-12-2022

Telecommunicatieverordening Gooise Meren 2016

Geldend van 02-04-2016 t/m 10-12-2022

Intitulé

Telecommunicatieverordening Gooise Meren 2016

De gemeenteraad Gooise Meren

Gelezen het voorstel van 9348,

Gelet op artikel 5.4, vierde lid van de telecommunicatiewet en artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

Telecommunicatieverordening Gooise Meren 2016.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Telecommunicatiewet;

 • b.

  openbaar elektronisch telecommunicatienetwerk: communicatienetwerk als bedoeld artikel 1.1, onder h, van de wet;

 • c.

  kabels: kabels als bedoeld in artikel 1.1, onder z, van de wet;

 • d.

  voorzieningen: ondergrondse ondersteuningswerken en beschermingswerken als bedoeld in artikel 5.15 van de wet , en kabels;

 • e.

  openbare gronden: openbare wegen en wateren als bedoeld in artikel 1.1, onder aa, van de wet;

 • f.

  aanbieder: degene die een openbaar elektronisch communicatienetwerk aanbiedt als bedoeld in artikel 1.1, onder i van de wet en degene bedoeld in artikel 5.1 van de wet;

 • g.

  werkzaamheden: werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk in of op openbare gronden;

 • h.

  gedoogplichtige: degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van de wet;

 • i.

  college: college van burgemeester en wethouders van gemeente Gooise Meren;

 • j.

  melding: melding als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, onder a, van de wet;

 • k.

  instemmingsbesluit: besluit van het college als bedoeld in artikel 5.4 eerste lid, onder b, van de wet;

 • l.

  huisaansluiting: het gedeelte van een kabel van minder dan 10 m in openbare gronden dat een openbaar elektronisch communicatienetwerk verbindt met een netwerkaansluitpunt als bedoeld onder artikel 1.1, onder k, van de wet;

 • m.

  werkzaamheden van niet ingrijpende aard: het aanbrengen of verwijderen van kabels in reeds aangebrachte voorzieningen;

  • 1.

   reparaties aan het openbare elektronische communicatienetwerk met een lengte van minder dan 10 m en niet vallend onder artikel 3 eerste lid;

  • 2.

   het maken van een enkele huisaansluiting, waarbij geen onder- of bovengrondse kasten worden geplaatst;

 • n.

  beleidsregels: door het college vastgestelde of nader vast te stellen regels betreffende ontwerp, aanleg, exploitatie, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en leidingen.

Artikel 2. Wijze van melding van voorgenomen werkzaamheden

 • 1. Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, meldt dit voornemen ten minste acht weken voor de aanvang aan het college met een door het college vastgesteld formulier.

 • 2. Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, kan hierover vooroverleg voeren met het college teneinde de melding, bedoeld in het eerste lid van dit artikel voor te bereiden. Het vooroverleg verdient in het bijzonder aanbeveling, indien de geplande werkzaamheden van de aanbieder buurtoverstijgend zijn of een grote invloed op de hoofdinfrastructuur inclusief buurtontsluitingswegen en busbanen hebben, zodat tijdens het vooroverleg de geplande werkzaamheden gefaseerd kunnen worden.

 • 3. Indien de werkzaamheden mede betrekking hebben op gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente, wordt het college uiterlijk vier weken na ontvangst van de melding in het eerste lid schriftelijk in kennis gesteld van de resultaten van het overleg tussen de aanbieder en de andere gedoogplichtige.

 • 4. Voor het verrichten van werkzaamheden van niet ingrijpende aard kan de aanbieder volstaan met een melding aan het college minimaal twee dagen voorafgaande aan de werkzaamheden.

Artikel 3. Ernstige belemmeringen en storingen

 • 1. Ingeval van spoedeisende werkzaamheden ten gevolge van ernstige belemmering of storing van de communicatie in de zin van artikel 5.6, tweede lid, van de wet doet de aanbieder daarvan mededeling voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. De aanbieder maakt achteraf zo spoedig mogelijk melding van de werkzaamheden aan de burgemeester of een daartoe gemachtigde ambtenaar.

 • 2. Een ernstige belemmering of storing van de communicatie waarvan slechts één individuele huisaansluiting hinder ondervindt, is als zodanig onvoldoende reden om aan het criterium van spoedeisendheid te voldoen. Dit lid is in beginsel niet van toepassing op aansluitingen van bedrijven, hulpverleningsdiensten en organisaties die met de uitvoering van wettelijke taken zijn belast.

 • 3. Het verhelpen van de ernstige belemmering of storing van de communicatie beperkt zich in eerste instantie er toe deze tijdelijk tot een minimaal aanvaardbaar niveau op te heffen. Het verder verhogen tot de oorspronkelijke kwaliteit wordt daarna, al naar gelang de te verwachten resterende werkzaamheden, door de aanbieder volgens de procedure beschreven in artikel 2, eerste lid, of artikel 2, vierde lid, van deze verordening afgerond.

Artikel 4. Gegevensverstrekking

 • 1. Bij de melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze verordening verstrekt de aanbieder in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   naam, (e-mail)adres en telefoon- en faxnummer van degene die de kabel of het netwerk in eigendom heeft, beheert of exploiteert.

  • b.

   een opgave van het aantal kabels en buizen of kabelgoten dat direct met kabels wordt gevuld of ingeblazen en een opgave van het aantal buizen of kabelgoten dat leeg wordt aangebracht;

  • c.

   een opgave van belanghebbenden en instanties die vooraf in kennis worden gesteld van de voorgenomen datum van aanvang, beëindiging en de aard van de werkzaamheden;

  • d.

   een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:

   • ·

    een opgave van het gewenste tracé met daarbij duidelijke tekeningen en daarop aangegeven wat de te verbinden locaties zijn;

   • ·

    een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst, alsmede van de gewenste tijdelijke en definitieve situering daarvan;

   • ·

    een omschrijving van de opbrekingen van de verharding;

   • ·

    de doorsnede van de kabel en indien van toepassing de kabelgoot;

   • ·

    de opgave van ondergrondse (handholes en dergelijke) of bovengrondse kasten, alsmede de situering en afmetingen daarvan;

   • ·

    naam, (e-mail)adres, telefoon- en faxnummer van de contactpersoon, aannemers of onderaannemers die belast zijn met de werkzaamheden en van een door hen aangewezen contactpersoon die ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden vierentwintig uur per dag bereikbaar is in verband met mogelijke calamiteiten;

   • ·

    de maatregelen die de bereikbaarheid van de in de openbare grond aanwezige kabels en leidingen waarborgen;

   • ·

    de bereikbaarheid van percelen en opstallen in de nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden;

   • ·

    alle overige van belang zijnde feiten en omstandigheden gelet op de in artikel 5.4 leden 2 en 3 van de wet genoemde belangen;

 • 2. Het college kan nadere regels stellen aan de gegevens die bij de melding worden verstrekt alsook over de wijze waarop deze gegevens worden verstrekt. De gegevens kunnen in overleg ook digitaal worden aangeleverd.

 • 3. De leden 1 en 2 van dit artikel vinden overeenkomstige toepassing op een melding als bedoeld in artikel 2, vierde lid, en een melding als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van deze verordening.

Artikel 5. Beslistermijn en aanhouding

 • 1. Een beslissing op een melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze verordening wordt genomen uiterlijk acht weken na ontvangst van de melding. Indien een beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven, deelt het college dit aan de aanvrager mede en noemt het daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel houdt het college de beslissing aan, indien er in verband met werkzaamheden ten behoeve van het openbare elektronische communicatienetwerk een vergunning als bedoeld in de Woningwet, de Wet Milieubeheer of een kapvergunning is vereist.

Artikel 6. Voorschriften en beperkingen bij instemming

 • 1. Het instemmingsbesluit heeft een maximale werkingsduur van 6 maanden. De werkzaamheden moeten zijn voltooid binnen 3 maanden na aanvang van de werkzaamheden en binnen de werkingsduur van het instemmingsbesluit, tenzij in het instemmingsbesluit anders is bepaald.

 • 2. Het college kan nadere regels stellen omtrent het tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels, het bevorderen van medegebruik van voorzieningen en het afstemmen van de voorgenomen werkzaamheden met beheerders van overige in de grond aanwezige werken, alsook over de afmetingen van kasten, handholes en andere toebehoren, behorende bij een openbaar elektronisch communicatienetwerk.

 • 3. Indien binnen 5 jaar na groot onderhoud of herinrichting van de openbare gronden de aanbieder werkzaamheden moet uitvoeren, kan het college bijzondere voorwaarden stellen aan het herstel. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aanbieder.

 • 4. Aan het herstel van bijzondere verharding kan het college nadere voorwaarden stellen.

 • 5. De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en medegebruik van voorzieningen geschiedt conform de door het college vastgestelde of nader vast te stellen beleidsregels.

Artikel 7. (Mede)gebruik van voorzieningen en vooroverleg

 • 1. Een aanbieder is verplicht om bij de aanleg van kabels in openbare gronden zoveel mogelijk (mede)gebruik te maken van bestaande, hetzij door andere aanbieders dan wel door of in opdracht van het college aangelegde voorzieningen.

 • 2. Het vooroverleg als bedoeld in artikel 2, tweede lid, dan wel een door het college geëntameerd overleg naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is er mede op gericht te bepalen of en zo ja langs welke delen van het tracé gebruik kan worden gemaakt van bestaande voorzieningen als bedoeld in het eerste lid.

 • 3. Indien de aanbieder een redelijk aanbod wordt gedaan om gebruik te maken van de vooraangelegde voorzieningen, zoals mantelbuizen, kabelgoten, of kabel- en leidingentunnels, is de aanbieder verplicht om voor de aanleg of uitbreiding van zijn netwerk van deze voorzieningen gebruik te maken.

 • 4. Indien de openbare gronden geen ruimte bieden voor de aanleg van nieuwe kabels, dient de aanbieder een alternatief tracé te kiezen, of aan andere aanbieders een billijk verzoek tot medegebruik van kabels te doen, op grond van artikel 5.12, van de wet.

Artikel 8. Melding wijziging voorzieningen kabels en leidingen

De aanbieder stelt het college onverwijld schriftelijk in kennis van het feit dat de eigendom, de exploitatie of het beheer van de voorzieningen of kabels verandert of dat de voorzieningen of kabels niet langer ten dienste staat van een openbaar elektronisch telecommunicatienetwerk in of op openbare gronden.

Artikel 9. Overgangsrecht

 • 1. De Telecommunicatieverordeningen gemeente Bussum, Muiden en Naarden blijven van kracht op meldingen waarop reeds krachtens diezelfde verordening is beslist, maar waarvan de uitvoering op het moment van inwerkingtreding van deze verordening nog niet is gerealiseerd.

 • 2. Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een melding is gedaan op grond van één van in lid 1 genoemde Telecommunicatieverordeningen, maar waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Telecommunicatieverordening Gooise Meren 2016.

Artikel 11. Slotbepaling

 • 1. Deze verordening treedt in werking één dag na publicatie

 • 2. Met ingang van de inwerkingtreding van de Telecommunicatieverordening Gooise Meren 2016 wordt de Telecommunicatieverordening gemeenten Naarden, Muiden en Bussum 2015 ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren, gehouden op datum

de griffier
de voorzitter