Brandbeveiligingsverordening Gooise Meren 2016

Geldend van 02-04-2016 t/m heden

Intitulé

Brandbeveiligingsverordening Gooise Meren 2016

De gemeenteraad Gooise Meren

Gelezen het voorstel van 9348,

gelet op artikel 3 van de Wet veiligheidsregio’s en de aanpassing daarop (Stb.2010, 145 en 146), en het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676);

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Brandbeveiligingsverordening gooise Meren 2016 .

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  een inrichting: een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats voor zover die geen bouwwerk is;

 • b.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren,

 • c.

  college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gooise Meren ;

Artikel 2. Verbodsbepaling

 • 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een door het college verleende gebruiksvergunning een inrichting in gebruik te hebben of te houden, voor zover daarin:

  • a.

   meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn of,

  • b.

   aan meer dan 5 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft of,

  • c.

   aan meer dan 5 personen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 5 lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft.

 • 2. Het college kan aan de gebruiksvergunning voorwaarden verbinden met inachtneming van het gestelde in de paragrafen 3 en 4.

 • 3. Het college kan aan de gebruiksvergunning nieuwe voorwaarden verbinden en gestelde voorwaarden wijzigen of intrekken, indien het belang waarvoor de gebruiksvergunning is verleend dit vereist op grond van een verandering van inzichten of verandering van de omstandigheden gelegen buiten de inrichting, opgetreden na het verlenen van de gebruiksvergunning.

 • 4. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

Artikel 3. Weigeringgronden

Het college weigert een gebruiksvergunning, indien de in de aanvraag vermelde wijze van gebruik van de inrichting niet brandveilig is en door het stellen van voorschriften ook niet kan worden bereikt.

Artikel 4. Gebruikseisen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de artikelen 1.16, 1.17, en 6.5 en in de afdelingen 6.5, 6.6, 7.1 en 7.2 van het Bouwbesluit 2012 (Stb.2011, 416 en 676) zijn van overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inrichtingen.

Artikel 5. Brandveiligheidsvoorzieningen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de afdelingen 6.7 en 6.8 van het Bouwbesluit 2012 (Stb.2011, 416 en 676) zijn, met uitzondering van de artikelen 6.28, 6.29 en 6.39, van overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inrichtingen.

Artikel 6. Melden van brand en broei

Ieder die brand of broei ontdekt of deze vermoedt, is verplicht dit onmiddellijk aan de brandweer te melden.

Artikel 7. Bossen, heidevelden, venen

De eigenaar van een aaneengesloten of vrijwel aaneengesloten opstand die voor meer dan de helft bestaat uit naaldhout, een heideveld, een veen of een ander erf of terrein, voor zover niet bedoeld in artikel 8, tweede lid, onder b van de Woningwet, en dat met brandbare gewassen is begroeid, is verplicht de voorschriften op te volgen, die het college geeft tot het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van brand.

Artikel 8. Bestuurlijke boete

Gooise Meren heeft niet gekozen voor de invoering van de bestuurlijke boete. Bij overtreding van de regels uit de brandbeveiligingsverordening wordt strafrechtelijk opgetreden o.g.v. artikel 64, eerste lid van de Wet veiligheidsregio’s)

Artikel 9. Overgangsrecht

 • 1. Vergunningen die zijn verleend onder werking van de Brandbeveiligingsverordening van de vroegere gemeenten Muiden, Naarden en Bussum en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze verordening, worden aangemerkt als vergunning krachtens deze verordening.

 • 2. Indien er op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de Brandbeveiligingsverordening van de vroegere gemeenten Muiden, Naarden of Bussum is ingediend en waarop nog niet is beslist, dan wordt daarop deze verordening toegepast.

 • 3. Op bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag om vergunning krachtens de Brandbeveiligingsverordening van één van de fusiegemeenten wordt beslist met toepassing van deze verordening.

Artikel 10. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Brandbeveiligingsverordening Gooise Meren 2016.

Artikel 11. Slotbepaling

 • 1. Deze verordening treedt in werking één dag na publicatie

 • 2. Met ingang van de inwerkingtreding van de Brandbeveiligingsverordening Gooise Meren 2016 wordt de Brandbeveiligingsverordening gemeenten Naarden, Muiden en Bussum 2015 ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren, gehouden op datum

de griffier
de voorzitter