Verordening PC-regeling Gooise Meren 2016

Geldend van 02-04-2016 t/m heden

Intitulé

PC-Regeling Gooise Meren 2016

De gemeenteraad Gooise Meren

Gelezen het voorstel van 9348,

Gelet op het voornemen om participatie van kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen te bevorderen en sociaal isolement en onderwijsachterstanden te voorkomen

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

PC-Regeling Gooise Meren 2016

Artikel 1 Begrippenlijst

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet (PW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In deze regeling wordt verstaan onder;

 • a.

  Minimum inkomen; Inkomsten zoals omschreven in artikel 32 PW exclusief de vrij te laten middelen zoals omschreven in artikel 31 PW.

 • b.

  Vrij te laten vermogen; het vermogen wat buiten beschouwing wordt gelaten zoals bedoeld in artikel 34 lid 2 PW.

 • c.

  Co-ouderschap; een ouder deelt feitelijk de zorg voor een kind dat met een bewijsbare regelmaat beurtelings bij zijn ouders verblijft.

 • d.

  Budget; toe te kennen maximale bedrag op grond van deze regeling, bedoeld voor de aanschaf van een pc en eventuele toebehoren.

 • e.

  Peildatum; 1 september van het schooljaar waarin het budget wordt aangevraagd.

Artikel 2 Doelstelling

Doel van de PC-regeling is aan huishoudens met een inkomen tot 115% van het geldend minimum inkomen met één of meer schoolgaande kinderen vanaf groep 6 van de basisschool tot en met de leeftijd van 17 jaar in staat te stellen één pc met eventuele randapparatuur aan te schaffen.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1. De PC-regeling 2016 is toegankelijk voor alleenstaande ouders en gezinnen in de zin van artikel 3 en 4 PW;

  • a.

   die staan geregistreerd als inwoner van Bussum in de gemeentelijke basisadministratie EN;

  • b.

   er behoort minimaal één schoolgaand kind tot het huishouden EN;

  • c.

   het schoolgaand kind zit minimaal in groep 6 van de basisschool EN;

  • d.

   het schoolgaand kind is jonger dan 18 jaar EN;

  • e.

   het gezinsinkomen is niet hoger dan 115% van het norm + toeslag geldend minimum inkomen EN;

  • f.

   die op de peildatum een vermogen hebben onder de grens van het vrij te laten vermogen.

 • 2. Voor de vaststelling van de gezinssamenstelling geldt de situatie op de peildatum.

 • 3. In geval van co-ouderschap wordt slechts eenmaal een budget toegekend, aangezien met de aanschaf van een laptop het probleem van het beurtelings bij beide ouders verblijven kan worden ondervangen. Indien de individuele situatie hiertoe aanleiding geeft kan een andere oplossing worden gezocht.

Artikel 4 Aanvragen

 • 1. Om voor een budget in aanmerking te komen moet bij de afdeling sociale zaken een aanvraag worden ingediend door middel van een daartoe vastgesteld formulier.

 • 2. Aanvrager is verplicht om inlichtingen te verstrekken, dan wel inzage te verlenen, in alle zaken die van belang zijn om het recht te kunnen vaststellen.

Artikel 5 De hoogte van het budget

 • 1. Het maximale budget bedraagt € 700,- per huishouden.

 • 2. Aanvrager komt maximaal eens per 5 jaar in aanmerking voor de toekenning van een budget op grond van deze regeling, mits men nog aan de voorwaarden voldoet.

Artikel 6 Declareren

 • 1. Declaraties kunnen worden ingediend vanaf het moment dat de toekenningsbeschikking is afgegeven, tot uiterlijk 5 jaar na de datum van de toekenningsbeschikking.

 • 2. Declaraties kunnen worden uitbetaald door middel van het hiervoor vastgestelde declaratieformulier tezamen met de bewijsstukken van de gemaakte kosten. Als aanschafbewijs van de pc dient een nota te worden overgelegd die op naam van de budgethouder is gesteld.

 • 3. Betaling op grond van een pro-forma nota is mogelijk. Uiterlijk 2 weken na deze betaling dient een aanschafbewijs zoals vermeld onder b. van dit artikel te worden overgelegd.

 • 4. Aanvrager is verplicht zich desgevraagd bij de uitkerende instantie te legitimeren voordat tot betaling wordt overgegaan.

 • 5. Wanneer een declaratie wordt ingediend door een ander dan de aanvrager is een schriftelijke machtiging vereist met een kopie van de legitimatie van de aanvrager en de legitimatie van de declarant.

 • 6. Uitbetaald wordt op het bij de afdeling Sociale Zaken bekende bankrekeningnummer of een door de aanvrager opgegeven bankrekeningnummer. In uitzonderingsgevallen bestaat de mogelijkheid tot contante betaling, op werkdagen tussen 8.30 en 10.30 uur.

 • 7. Bij ieder beroep op de regeling zal de gemeente toetsen of aanvrager nog voldoende budget beschikbaar heeft.

Artikel 7 Kosten

De volgende kosten zijn declarabel op het budget van deze regeling:

 • a.

  aanschaf één PC per huishouden;

 • b.

  aanschaf printer;

 • c.

  aanschaf printercartridges;

 • d.

  aanschaf hard- of software die in het kader van school- of huiswerkactiviteiten worden aangeschaft;

 • e.

  aanschaf andere noodzakelijke randapparatuur ;

 • f.

  eventuele service/reparatiekosten;

Artikel 8 Controle en terugvordering

 • 1. De gemeente is als uitkerende instantie bevoegd de verstrekte inlichtingen te controleren op volledigheid en juistheid door het laten overleggen van bewijsstukken en eventueel door het inwinnen van inlichtingen bij belastingdienst, UWV en/of andere uitkerende instanties.

 • 2. Bij gebleken opzettelijk vermelden van onjuiste gegevens kan de reeds verstrekte tegemoetkoming van aanvrager worden teruggevorderd conform het gemeentelijk debiteurenbeleid.

Artikel 9 Uitvoering

 • 1. Burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling.

 • 2. De uitvoering wordt door burgemeester en wethouders gemandateerd aan het hoofd sociale zaken.

 • 3. Tegen een besluit op grond van deze regeling kan bij burgemeester en wethouders bezwaar worden aangetekend.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening PC-Regeling Gooise Meren 2016.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking één dag na publicatie.

 • 2. Met ingang van de inwerkingtreding van de verordening PC-Regeling Gooise Meren 2016 wordt de verordening PC-Regeling gemeente Naarden, Muiden en Bussum 2009 ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren, gehouden op datum

de griffier
de voorzitter