Fraudeverordening Participatiewet Gooise Meren 2016

Geldend van 02-04-2016 t/m heden

Intitulé

Fraudeverordening Participatiewet Gooise Meren 2016

De gemeenteraad Gooise Meren

Gelezen het voorstel van 9348,

gelet op artikel 8b van de Participatiewet, artikel 35 van de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en artikel 35 van de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz),

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Fraudeverordening Participatiewet Gooise Meren 2016

Artikel 1. Het Handhavingsplan

Het college van de gemeente Gooise Meren biedt jaarlijks een controleplan aan aan de gemeenteraad met daarin het te voeren beleid op gebied van handhaving, bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Participatiewet, Ioaw en Ioaz.

Artikel 2. Doelstellingen

In het controleplan worden de doelstellingen voor handhaving bepaald en meetbare doelen geformuleerd.

Artikel 3. Verantwoording

Het college van de gemeente Gooise Meren draagt jaarlijks zorg voor een verslag over de handhaving waarin het college verantwoording aflegt aan de gemeenteraad van de verrichte werkzaamheden in het kader van het controleplan volgens artikel 1.

Artikel 4. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de Fraudeverordening Gooise Meren 2016.

Artikel 5. Slotbepalingen

  • 1. Deze verordening treedt in werking één dag na publicatie

  • 2. Met ingang van de inwerkingtreding van de Fraudeverordening Participatiewet Gooise Meren 2016 wordt de Fraudeverordening Participatiewet gemeenten Naarden, Muiden en Bussum 2015 ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren, gehouden op datum

ALGEMENE TOELICHTING

De gemeente streeft naar een rechtmatige uitvoering van wet- en regelgeving. Uitgangspunt is dat klanten goed worden voorgelicht. Misbruik moet worden tegengegaan. Wie zich verwijtbaar niet aan de regels houdt, krijgt een maatregel of boete opgelegd en ten onrechte verstrekte bijstand wordt teruggevorderd.

Met deze verordening wordt invulling gegeven aan de opdracht om regels te stellen met betrekking tot het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik in het kader van gemeentelijke uitkeringen.