Regeling stadspas Nieuwegein

Geldend van 01-07-2016 t/m 15-03-2019

Intitulé

Regeling stadspas Nieuwegein

Het college van de gemeente Nieuwegein;

gelet op artikel 108 Gemeentewet en het Beleidsplan Armoedebeleid 2015 – 2018, door de gemeenteraad vastgesteld d.d. 18 december 2014;

overwegende, dat het van wezenlijk belang wordt geacht dat inwoners van Nieuwegein en hun minderjarige kinderen zich door maatschappelijke participatie kunnen ontplooien en ontwikkelen en daarin niet belemmerd worden door hun financiële positie, dat de gemeente Nieuwegein daaraan wenst bij te dragen door het voeren van beleid, gericht op bevordering van maatschappelijke participatie, waaronder wordt verstaan deelname aan activiteiten die het mogelijk maken mee te doen in de samenleving;

B E S L U I T

de volgende regeling vast te stellen:

Regeling stadspas Nieuwegein

Artikel 1. Definities en begrippen

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   stadspas: een door of namens het college aan een inwoner verstrekt document dat strekt ter bevordering van de deelname aan maatschappelijke, sportieve en culturele activiteiten;

  • b.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein;

  • c.

   BRP: Basisregistratie Personen;

  • d.

   inwoner: de persoon die op het moment van aanvraag ingeschreven staat in de basisregistratie personen van de gemeente Nieuwegein.

  • e.

   aanvrager: de alleenstaande, de alleenstaande ouder en het gezin als bedoeld in artikel 4 Participatiewet;

  • f.

   inkomen: het (gezamenlijke) inkomen van de aanvrager (en diens partner) uit of in verband met arbeid, sociale zekerheidsuitkeringen of studiefinanciering ingevolge WSF 2000;

  • g.

   wettelijk sociaal minimum: de voor belanghebbende van toepassing zijnde bijstandsnorm zoals bedoeld in artikel 20 tot en met 23 van de Participatiewet, inclusief toeslag, vakantiegeldreservering, exclusief eventuele heffingskortingen;

  • h.

   WSF 2000: Wet studiefinanciering 2000;

  • i.

   pashouder: een ieder die in het rechtmatige bezit is van een geldige stadspas Nieuwegein;

  • j.

   U-pas: pas van de gemeente Utrecht waar inwoners van de gemeente Nieuwegein tot 1 juli 2016 gebruik van kunnen maken;

  • k.

   vreemdeling: een ieder die de Nederlandse nationaliteit niet bezit als bedoeld in artikel 1 van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 2. Geldigheid

 • 1. De stadspas is geldig wanneer deze in ieder geval is voorzien van alle volgende kenmerken:

  • a.

   de naam van de pashouder;

  • b.

   de geboortedatum van de pashouder;

  • c.

   een uniek aan de pashouder toegekend stadspasnummer.

 • 2. De stadspas is geldig voor de duur van 1 jaar, tenzij anders vermeld op de stadspas, dan wel niet langer aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 lid 1 onder a, b en c, wordt voldaan.

Artikel 3. Voorwaarden voor verstrekking

 • 1. Om in aanmerking te komen voor de stadspas dient de aanvrager:

  • a.

   ingeschreven te zijn in de BRP;

  • b.

   de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt;

  • c.

   voor zover hij niet beschikt over de Nederlandse nationaliteit, te beschikken over een geldige verblijfstitel, met uitzondering van de vreemdeling die met instemming van de Nederlandse overheid verblijft in een instelling bedoeld voor de opvang van asielzoekers.

 • 2. De aanvrager of pashouder heeft recht op een stadspas als het inkomen ten hoogste 125% van het wettelijk sociaal minimum bedraagt.

 • 3. Het inkomen, bedoeld in het tweede lid wordt getoetst over het kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraagdatum.

Artikel 4. De aanvraag en toekenning van de stadspas

 • 1. Het indienen van een aanvraag vindt plaats met gebruik van een door het college vastgesteld aanvraagformulier of op een anderszins door het college voorgeschreven wijze en wordt ingediend door de aanvrager.

 • 2. De aanvrager verstrekt desgevraagd alle gegevens en bewijsstukken omtrent het inkomen en de gezinssituatie van de aanvrager die noodzakelijk zijn voor het vaststellen van het recht op een stadspas.

Artikel 5. De verstrekking van de stadspas

 • 1. De stadspas kan ambtshalve dan wel op aanvraag verstrekt worden.

 • 2. Het college beslist positief op de aanvraag door middel van het toezenden van de stadspas.

 • 3. Het college beslist negatief op de aanvraag door middel van een besluit.

 • 4. Indien de pashouder de stadspas is kwijtgeraakt, ontvangt de pashouder éénmalig kosteloos een duplicaat. Bij herhaling van verlies kan de pashouder een duplicaat ontvangen tegen kostprijs, welke door het college wordt vastgesteld.

 • 5. Indien de stadspas is gestolen overlegt de pashouder een kopie van het proces-verbaal van aangifte van de politie. De pashouder ontvangt daarop kosteloos een duplicaat stadspas.

 • 6. De stadspas blijft eigendom van de gemeente Nieuwegein en is niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 6. Inlichtingenverplichting

Zowel aanvrager als pashouder doet aan het college op verzoek of onverwijld (doch uiterlijk binnen drie werkdagen) uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat die van invloed kunnen zijn op het recht op de stadspas.

Artikel 7. Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan worden afgeweken van de bepalingen in deze regeling, als toepassing daarvan wegens bijzondere omstandigheden onredelijke gevolgen heeft gezien de doelstelling van de regeling.

Artikel 8. Overgangsbepalingen

Inwoners van de gemeente Nieuwegein die op 30 juni 2016 beschikken over een geldige U-pas, hebben vanaf 1 juli 2016 eenmalig automatisch recht op de stadspas Nieuwegein.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2016.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als :de Regeling stadspas Nieuwegein.

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Nieuwegein d.d. 15 december 2015.

De secretaris, De voorzitter,

Toelichting Regeling stadspas Nieuwegein

Algemeen

De gemeente Nieuwegein heeft zich tot doel gesteld om maatschappelijke participatie van inwoners met een laag inkomen te bevorderen. De gemeente doet dit vanaf 1 juli 2016 onder andere via de stadspas Nieuwegein. Deze regeling geeft invulling aan de wens van de gemeenteraad om een stadspas Nieuwegein beschikbaar te stellen voor mensen met een inkomen tot 125% van het wettelijk sociaal minimum.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Definities en begrippen

Dit artikel bepaalt wat in deze regeling wordt verstaan onder de daarin gebruikte begrippen. Voor de definities van begrippen die niet terugkomen in deze regeling, worden de definities zoals omschreven in de van toepassing zijnde wetten gehanteerd.

Artikel 2. Geldigheid

Dit artikel bevat de geldigheidskenmerken en de geldigheidsduur van de stadspas Nieuwegein. De stadspas Nieuwegein is niet langer geldig als de pashouder niet meer ingeschreven staat in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Nieuwegein en/of niet langer een geldige verblijfstitel heeft.

De stadspas is geldig vanaf 1 juli 2016. Om te voorkomen dat een half jaar later opnieuw stadspassen verstrekt moeten worden, is deze stadspas geldig tot en met 31 december 2017. Vanaf 2018 is de geldigheidsduur van de stadspas één jaar, mits wordt voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in deze regeling.

Artikel 3. Voorwaarden voor verstrekking

Dit artikel bepaalt aan welke voorwaarden voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor de stadspas Nieuwegein.

Iedereen van 18 jaar of ouder kan een stadspas Nieuwegein aanvragen, mits hij ingeschreven staat in het BRP en over de Nederlandse nationaliteit beschikt dan wel over een geldige verblijfstitel. Daarbij wordt een uitzondering gemaakt voor asielzoekers die in een opvangcentrum verblijven. Deze personen hebben weliswaar (nog) geen verblijfstitel, maar verblijven wel met instemming van de overheid voor langere duur in Nederland. Zij beschikken echter niet over voldoende inkomen om te kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten en komen derhalve in aanmerking voor de stadspas.

Het inkomen van de aanvrager en van zijn eventuele partner mag gezamenlijk niet hoger zijn dan 125% van het wettelijk sociaal minimum. Het inkomen kan inkomen uit arbeid zijn maar bijvoorbeeld ook inkomen uit een uitkering of studiefinanciering. Er wordt niet naar het inkomen van eventuele minderjarige kinderen gekeken. Als de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet, ontvangen hij, zijn eventuele partner en zijn eventuele minderjarige kinderen allen een persoonlijke stadspas Nieuwegein.

In het tweede lid staat over welke periode het inkomen getoetst wordt. Stel dat iemand de stadspas Nieuwegein op 4 september 2016 aanvraagt, dan dient hij aan te tonen dat hij (samen met een eventuele partner) over het voorgaande kalenderjaar (= 2015) beschikte over een (gezamenlijk) inkomen dat niet hoger lag dan 125% van het wettelijk sociaal minimum. Hij kan dit aantonen door in ieder geval een jaaropgave over dat jaar of een inkomstenverklaring van de belastingdienst (zogeheten IB60-verklaring) over dat jaar te overleggen.

Artikel 4. De aanvraag en toekenning van de stadspas

Om vast te stellen of een aanvrager recht heeft op de stadspas, wordt aangesloten bij de werkwijze voor het vaststellen van het recht op bijzondere bijstand (draagkrachtberekening). Indien nodig kan de aanvrager gevraagd worden gegevens over het inkomen en de gezinssituatie aan te leveren die nodig zijn voor een dergelijke draagkrachtberekening.

Artikel 5. De verstrekking van de stadspas

Aan bestaande gebruikers van de U-pas dan wel stadspas wordt jaarlijks, bij ongewijzigde omstandigheden, de stadspas ambtshalve verstrekt. Inwoners die niet bekend zijn bij de gemeente kunnen op ieder moment een aanvraag voor de stadspas indienen.

De kostprijs zoals omschreven in dit artikel wordt jaarlijks bekend gemaakt op de website van de gemeente Nieuwegein.

Artikel 6. Inlichtingenverplichting

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 7. Hardheidsclausule

Dit artikel bepaalt dat er bij hoge uitzondering kan worden afgeweken van de regeling. Of en in welke situaties dit het geval is, hangt in het individuele geval van de bijzondere omstandigheden af.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel.

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 9. Overgangsbepalingen

Inwoners van de gemeente Nieuwegein die op 1 juli 2016 beschikken over een geldige U-pas, hebben vanaf 1 juli 2016 éénmalig automatisch recht op de stadspas Nieuwegein.