Verordening vaststellen drempelbedrag aanvragen planschadevergoedingen ex artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening

Geldend van 29-03-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening vaststellen drempelbedrag aanvragen planschadevergoedingen ex artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening

De raad van de gemeente Halderberge;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 februari 2016;

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet en het bepaalde in artikel 6.4, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening;

B E S L U I T :

 • 1.

  In te trekken de verordening van 3 oktober 2005 tot het verhogen van het drempelbedrag als bedoeld in artikel 49, derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

 • 2.

  Vast te stellen de “Verordening vaststellen drempelbedrag aanvragen planschadevergoedingen ex artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening”.

 • 3.

  Te bepalen dat ingevolge deze verordening het recht ad € 300,-- als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening, verschuldigd voor de behandeling van verzoeken om vergoeding van planschade, wordt verhoogd met maximaal twee derde, zodat dit recht wordt vastgesteld op € 500,--.

 • 4.

  Te bepalen dat de verordening in werking treedt op de dag van bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad
van de gemeente Halderberge d.d. 17 maart 2016
de griffier, de voorzitter,
A.Koenen G.A.A.J. Janssen