Regeling vervallen per 01-01-2020

Subsidieregeling Burgerkracht Sociaal Domein Arnhem

Geldend van 01-04-2016 t/m 31-12-2019

Intitulé

Subsidieregeling Burgerkracht Sociaal Domein Arnhem

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem;

Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4, eerste en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Arnhem 2015; BESLUIT vast te stellen:

Subsidieregeling Burgerkracht Sociaal Domein Arnhem

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Voor toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Organisatie: een rechtspersoon die zich ten doel stelt om activiteiten zonder overwegend winstoogmerk te verrichten;

 • b.

  Inwoner: persoon woonachtig in de gemeente Arnhem;

 • c.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem;

 • d.

  Zelfredzaamheid: het vermogen van mensen om zichzelf te redden met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg;

 • e.

  Toegevoegde waarde: een product, prestatie of dienst die qua inhoud, aanpak of werkwijze nieuw of vernieuwend is of anderszins substantieel bijdraagt aan de kwaliteit van het leefklimaat in de wijk; f. Gezamenlijke activiteiten: de activiteit wordt uitgevoerd door minimaal drie inwoners, deze kunnen hierbij in de uitvoering ondersteund worden door een organisatie die binding heeft met de wijk.

Artikel 2: Subsidiëring

1.Het college kan op aanvraag aan een inwoner subsidie verstrekken als bijdrage in de kosten van gezamenlijke activiteiten die zich richten op het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners; 2. Een activiteit die heeft plaatsgevonden voordat de subsidieaanvraag is beoordeeld, komt niet voor subsidiëring in aanmerking.

Artikel 3: Subsidieplafond

Het subsidieplafond van de regeling Burgerkracht Sociaal Domein Arnhem is vastgesteld op

€ 1.719.000 voor de periode van 2016 tot en met 2019 en daarbinnen op € 429.750,- per kalenderjaar.

Artikel 4: De aanvraag

 • 1.

  De aanvragen worden op het moment van volledigheid beoordeeld, hierbij is de dagstempel van de gemeente bepalend;

 • 2.

  De subsidieaanvrager maakt bij de indiening van de aanvraag bij voorkeur gebruik van een door of namens het college vast te stellen en te verstrekken formulier.

In afwijking van artikel 9 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Arnhem hoeven geen separate begroting en activiteitenplan te worden overlegd.

3.Binnen 4 weken na indiening van de aanvraag besluit het college. Binnen 2 weken na het besluit verzendt het college de beschikking.

Artikel 5: Eisen

Om voor subsidieverstrekking in aanmerking te komen moet tenminste aan de volgende eisen worden voldaan:

 • a.

  De activiteit moet plaatsvinden in een of meerdere Arnhemse wijken;

 • b.

  Er is behoefte aan de activiteit bij de doelgroep waar de activiteit voor bedoeld is;

 • c.

  De doelgroep levert een bijdrage aan de realisering van de activiteit in de vorm van tijd en/of geld;

 • d.

  De aanvraag is bedoeld voor activiteiten met toegevoegde waarde voor de wijk.

 • e.

  In de aanvraag wordt aangegeven hoe toegewerkt wordt naar borging van de activiteit zonder gemeentelijke subsidie.

Artikel 6: Maximum subsidie

Aanvragen om subsidie kunnen worden gehonoreerd tot een maximum van € 25.000.

Artikel 7: Betaling

Op basis van een verleende subsidie kan door het college een voorschot van 100% worden verstrekt.

Artikel 8: Weigeringsgronden

Subsidie kan, naast de in artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Arnhem genoemde gevallen, in ieder geval worden geweigerd in geval van strijdigheid met één van de overige bepalingen in deze regeling en indien gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de activiteiten blijkens de ingediende begroting een onvoldoende betrouwbare financiële basis hebben.

Artikel 9: De vaststelling

 • 1. Bij een toegekende subsidie van € 2.500,-- of meer dient de subsidieontvanger uiterlijk 12 weken na afloop van de activiteit een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in bij het college.

 • 2. De subsidieontvanger maakt voor de vaststelling bij voorkeur gebruik van een door het college vast te stellen en te verstrekken formulier. In afwijking van artikel 14 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Arnhem hoeven geen separaat financieel verslag en activiteitenverslag te worden overlegd;

 • 3. Binnen 12 weken na indiening van de aanvraag tot vaststelling besluit het college. Binnen 3 weken na het besluit verzendt het college de beschikking.

Artikel 10: Afwijkingsmogelijkheid

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een aanvrager afwijken van één of meerdere bepalingen van deze regeling.

Artikel 11: Evaluatie en monitoring

Deze regeling wordt periodiek geëvalueerd; eerstvolgend eind 2016.

Artikel 12: Inwerkingtreding en looptijd

Deze herziene regeling treedt op 1 april 2016 in werking en eindigt op 31 december 2019.

Artikel 13: Citeerregel

Deze regeling wordt aangehaald als: 'Subsidieregeling Burgerkracht Sociaal Domein Arnhem'.