Kwaliteitscriteria 2.1 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo, Zuid-Holland 2016

Geldend van 14-04-2016 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van 3 november 2015 tot vaststelling van de beleidsregel Kwaliteitscriteria 2.1 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo, Zuid-Holland 2016 (Prov. Blad 2016, nr. 1706)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 5.4, eerste lid, en artikel 5.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Zuid-Holland 2016;

Besluiten:

Artikel I

De kwaliteitscriteria 2.1 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo vast te stellen.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op een door Gedeputeerde Staten nader te bepalen tijdstip.

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Kwaliteitscriteria 2.1 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo, Zuid-Holland 2016.

Ondertekening

Den Haag, 3 november 2015

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

drs. J. Smit voorzitter,
drs. J.H. de Baas secretaris,

Bijlage 1 Kwaliteitscriteria 2.1 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo

http://www.zuid-holland.nl/publish/pages/12881/kwaliteitscriteria2-1.pdf