Toekomstvisie Leven in de gemeente Bladel in 2030

Geldend van 01-01-2000 t/m heden

Intitulé

Toekomstvisie Leven in de gemeente Bladel in 2030

Toekomstvisie Leven in de gemeente Bladel

Vastgesteld door de gemeenteraad

17 december 2009

Voorwoord

“Onze toekomst vraagt om een blijvende dialoog”

Hoe onze toekomst er precies uitziet, dat weet niemand. Bij gebrek aan een kristallen bol blijft het ook voor ons gissen. We hebben de weg ernaartoe grotendeels zelf in de hand. Het gaat daarbij immers om de doelen die we onszelf stellen. Stilstaan bij onze ambities en wensen voor de toekomst is - hoe ver weg deze ook lijkt - ontzettend belangrijk. Dat geldt voor u als individu, maar ook voor de bedrijven en instellingen en natuurlijk ook voor onze gemeente. Beslissingen die wij nu nemen, hebben namelijk verstrekkende gevolgen voor onze en toekomstige generaties.

Een toekomstvisie helpt ons om onze ambities en doelen voor de lange termijn helder te maken. Het is een koers waaraan we ons vast kunnen houden. Het hebben van een toekomstvisie voorkomt dat we te snel in de verleiding komen omvan onze koers af te dwalen. Niet dat we nieuwe' ontwikkelingen willen negeren; integendeel! Het is juist de bedoeling dat we ertussendoor navigeren en dat meenemen wat toegevoegde waarde heeft voor de realisatie van onze toekomstvisie.

Deze toekomstvisie verwoordt de koers van de gemeente Bladel als geheel en van de afzonderlijke dorpskernen Bladel, Hoogeloon, Hapert, Casteren en Netersel.

Aan de totstandkoming van de visie hebben vele enthousiaste inwoners, ondernemers en instellingen meegewerkt. Wellicht heeft u ook deelgenomen aan de dorpsgesprekken in 2008 en 2009 of heeft u de enquête 'Leven in Bladel' ingevuld. Uw deelname stel ik zeer op prijs. Het is belangrijk dat u uw wensen en behoeften kenbaar maakt en bovenal herkent in onze toekomstvisie. Want uiteindelijk draait alles erom dat u nu en in de toekomst gelukkig en tevreden leeft in de gemeente Bladel. Het concept van de toekomstvisie is tijdens inspraakavonden in oktober 2009 aan de inwoners voorgelegd. Vervolgens heeft de gemeenteraad de visie op 17 december 2009 definitief vastgesteld. Met de presentatie van de toekomstvisie staan we pas aan het begin van een belangrijke ontwikkeling. De toekomstvisie 2030 voor de gemeente Bladel vormt de input voor een continue en dynamische dialoog over de nabije en latere toekomst van onze gemeente. Ik ben me er terdege van bewust dat twintig jaar een lange periode is. Van tijd tot tijd zullen we daarom een beroep op u doen om met ons te brainstormen over de invulling van onze toekomstvisie op korte termijn. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, laten wij u tijdig weten. U hoort nog van ons!

Mr. A.H.J.M. Swachten, Burgemeester

Inleiding

Op weg naar 2030

'Waarom een toekomstvisie voor het jaar 2030', vraagt u zich wellicht af.

Het maken van (beleids)keuzes voor een gemeente is niet eenvoudig. Een toekomstvisie biedt concrete handvatten in dit moeilijke proces. De gemeenteraad van Bladel heeft het college van burgemeester en wethouders de opdracht gegeven een toekomstvisie te ontwikkelen. Daarmee onderstreept de raad het belang van een duidelijke koers, waarin de doelen voor de lange termijn helder vastliggen. De raad heeft besloten om in de totstandkoming van de toekomstvisie een aantal processen te combineren tot een integrale toekomstvisie voor het jaar 2030. Zo moet bijvoorbeeld het Leefomgevingsplan geactualiseerd worden. Daarin staat beschreven hoe de gemeente de kwaliteit van de leefomgeving behoudt en verbetert. Met de uitwerking van de toekomstvisie worden ook een aantal beleidsnota's geactualiseerd of opgesteld waaronder de structuurvisie, economische visie, woonvisie, groenvisie en grondnota. Deze visies met een uiteenlopende (tijds)horizon vormen alle bouwstenen voor de visie van de gemeente Bladel in 2030.

De visie:

 • ·

  geeft antwoord op de vraag 'waar staat de gemeente Bladel in 2030';

 • ·

  geeft inzicht in de ontwikkeling die de gemeente moet doormaken om evenwichtig en doordacht besturen mogelijk te maken;

 • ·

  is integraal, kerngericht en uitvoerbaar;

 • ·

  borduurt voort op het Leefomgevingsplan;

 • ·

  is 'duurzaam';

 • ·

  springt in op trends en ontwikkelingen;

 • ·

  is een toetsingskader voor nieuw op te stellen beleid;

 • ·

  is een gedragen en herkenbare visie voor bewoners, ondernemers en instellingen, ambtenaren en bestuurders van de gemeente Bladel.

Proces

De toekomstvisie is 'bottom-up' tot stand gekomen: eerst zijn deelvisies vanuit de verschillende geledingen in de gemeentelijke organisatie en de samenleving verzameld, geactualiseerd en waar nodig opnieuw opgesteld. De inwoners van alle kernen zijn nadrukkelijk betrokken tijdens dorpsgesprekken in 2008 en 2009. In het najaar van 2008 hebben inwoners deelgenomen aan de enquête 'Leven in Bladel'. Een groot aantal ondernemers heeft deelgenomen aan een telefonische enquête en een aantal 'droomsessies' over recreatie en toerisme, detailhandel en industrie. Een studie naar de trends en ontwikkelingen heeft inzicht gegeven in de belangrijkste invloeden in de directe omgeving. Dit alles vormt samen de basis voor de totaalvisie. De toekomstvisie is een (h)erkenbaar en bruikbaar document voor bewoners, ondernemers, ambtenaren en bestuurders.

Deze visie is na voorlopige vaststelling en inspraak gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2009. Beleidsnota's worden, indien nodig, op basis van de toekomstvisie geactualiseerd. De structuurvisie is in het kader van de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening in 2008 al geactualiseerd maar wordt aan de hand van de vastgestelde toekomstvisie mogelijk aangepast.

De duurzaamheidsdriehoek als instrument voor de visie

Voor het opstellen van de toekomstvisie is de zogenoemde 'duurzaamheidsdriehoek' gebruikt.

In de duurzaamheidsdriehoek krijgen alle beleidsthema's een plaats:

 • ·

  de mens en de maatschappij in de gemeente Bladel;

 • ·

  het milieu en de leefomgeving in de gemeente Bladel;

 • ·

  de economie in de gemeente Bladel.

Als de drie thema's binnen de bandbreedte van de buitenste driehoek blijven en in balans zijn, dan is er sprake van een duurzame gemeente. Daarnaast kunt u zien of er op bepaalde punten accent ligt.

Dit handige hulpmiddel is toegepast om drie redenen:

 • ·

  Duurzaam ontwikkelen is één van de belangrijkste speerpunten van de gemeente. De duurzaamheidsdriehoek maakt inzichtelijk of onze visie daadwerkelijk duurzaam is;

 • ·

  Alle relevante aspecten worden beschreven en met elkaar in verband gebracht. Dit helpt bij het schrijven van een integrale visie;

 • ·

  In 2008 is een eerste stap gezet richting de regionale toekomstvisie 'Integraal duurzaam ontwikkelingsplan de Kempen'. Ook hier is de duurzaamheidsdriehoek toegepast. Het is helder, handig én herkenbaar om dezelfde methode ook voor de gemeente te gebruiken.

Het is niet de bedoeling om de methodiek te gebruiken als theoretisch rekenmodel, maar het is puur een handvat om de visie kwalitatief te kunnen structureren.

Voor elk beleidsthema - elke punt van de driehoek - is in de volgende hoofdstukken aangegeven wat de visie is voor 2030. Deze wordt voorafgegaan door de bevolkingsprognose voor datzelfde jaar.

Leeswijzer

De visie bestaat uit drie delen. Deel 1 bevat een beschrijving van de gemeente Bladel anno 2009, een bevolkingsprognose voor 2030 en de gemeentebrede toekomstvisie voor 2030. In deel 2 komen de visies van de verschillende dorpskernen voor 2030 aan bod. In deel 3 staan de conclusies beschreven en gaan we in op het vervolgtraject. De visie is mede tot stand gekomen op basis van verschillende bronnen. In de bronvermelding van deze visie staan deze documenten benoemd.

Samenvatting

Toekomstvisie 2030; Leven in de gemeente Bladel

Anno 2009 zijn burgers, ondernemers en instellingen in de gemeente Bladel tevreden over het wonen, werken en verblijven in de gemeente Bladel. Het is een uitdaging om deze tevredenheid in de toekomst te behouden en te versterken. De toekomstvisie 'Leven in de gemeente Bladel' beschrijft hoe de gemeente er in het jaar 2030 uitziet. Met behulp van de zogenoemde duurzaamheidsdriehoek, waarin 'milieu en leefomgeving', 'mens en maatschappij' en 'economie' beschreven worden, is een integrale visie voor de gemeente als geheel geformuleerd en voor elke kern in het bijzonder,

In 2030 is de gemeente Bladel het economische hart van de Kempen. De gemeente zet actief in op het stimuleren van de lokale en regionale economie met als grootste spelers de industrie en de detailhandel in de kernen Bladel en Hapert. Daarnaast spelen recreatie, toerisme en de agrarische sector een relevante rol. Het behoud en de versterking van de gemeentelijke economie is een belangrijke stimulans voor deze keuze. Dat leidt tot het behoud en zelfs groei van de bevolking in de kernen. Zo ontstaat er voldoende draagvlak voor een goed voorzieningenniveau en de leefbaarheid. Dankzij duidelijke keuzes ten aanzien van ruimtegebruik binnen de kernen en de ontwikkeling van het buitengebied blijft de kwaliteit van natuur en landschap, agrarisch gebruik en recreatie op peil en wordt deze waar nodig verder versterkt.

Ambities

De gemeente Bladel heeft haar ambities voor 2030 vertaald in een elftal speerpunten:

 • ·

  een geliefde woonplaats voor iedereen;

 • ·

  jongeren voelen zich er thuis;

 • ·

  alle inwoners doen mee;

 • ·

  veilig in ieder opzicht;

 • ·

  gemeentelijke organisatie: daadkracht, maatwerk en samenwerking;

 • ·

  gemeentelijke organisatie: een servicegerichte instelling;

 • ·

  vanzelfsprekend duurzaam;

 • ·

  groen (natuur), blauw (water), rood (bebouwing) en grijs (infrastructuur) in balans;

 • ·

  elk dorp en het buitengebied een eigen karakter;

 • ·

  economie: durven kiezen en daarop inzetten;

 • ·

  optimaal vestigingklimaat voor ondernemers.

Visie per kern

Netersel

 • ·

  klein maar fijn;

 • ·

  rustig en ruim wonen;

 • ·

  hechte gemeenschap, behoud van eigen karakter en uitstraling;

 • ·

  basisschool en multifunctionele accommodatie vormen het hart van de kern;

 • ·

  samenwerken, creatief en innovatief zijn om voorzieningen op peil te houden;

 • ·

  geen intramurale zorg;

 • ·

  voor winkels naar een andere kern;

 • ·

  alleen nog ruimte voor kwalitatief kleinschalige bedrijvigheid, eventueel gecombineerd met wonen;

 • ·

  extensieve vormen van recreatie en horeca.

Casteren

 • ·

  heerlijk woondorp;

 • ·

  hechte gemeenschap, behoud van eigen karakter en uitstraling;

 • ·

  basisschool en multifunctionele accommodatie vormen het hart van de kern;

 • ·

  samenwerken, creatief en innovatief zijn om voorzieningen op peil te houden;

 • ·

  geen intramurale zorg;

 • ·

  voor winkels naar een andere kern;

 • ·

  alleen nog ruimte voor kwalitatief kleinschalige bedrijvigheid, eventueel gecombineerd met wonen;

 • ·

  extensieve vormen van recreatie en horeca.

Hoogeloon

 • ·

  compleet dorp met alle primaire voorzieningen;

 • ·

  groeien: organisch met een 'plus';

 • ·

  samenwerken, creatief denken en innovatief zijn om voorzieningen op peil te houden;

 • ·

  (24-uurs)zorg in de kern;

 • ·

  multifunctionele accommodatie, zorgvóorziening en school als spil in het dorp;

 • ·

  hechte gemeenschap, behoud van eigen karakter en uitstraling;

 • ·

  kleinschalige bedrijvigheid.

Hapert

 • ·

  zwaartepunt van grootschalige bedrijvigheid in de regio samen met de kern Bladel;

 • ·

  aantrekkelijk centrum met geclusterde horeca en detailhandel;

 • ·

  combinatie van functies (waaronder onderwijs, cultuur, sport, zorg);

 • ·

  volwaardig 24-uurs zorgpunt;

 • ·

  woningbouw afgestemd op behoefte (kwantitatief en kwalitatief).

Bladel

 • ·

  zwaartepunt van industrie in de regio samen met Hapert;

 • ·

  prettig wonen met alle voorzieningen bij de hand (inclusief zorg);

 • ·

  'funshopping centrum' van de regio;

 • ·

  regionaal centrum van kunst en cultuur;

 • ·

  regionaal centrum van onderwijs en sport;

 • ·

  woningbouw afgestemd op behoefte (kwantitatief en kwalitatief).

Buitengebied

 • ·

  duidelijke keuzes en clustering in het ruimtegebruik;

 • ·

  intensieve veehouderijen binnen aangewezen grenzen en op duurzame locaties;

 • ·

  verder ontwikkelen van bestaande natuurgebieden;

 • ·

  het reconstrueren van beekdalen, waarbij aansluiting is gezocht met het provinciale en rijksbeleid om de Ecologische Hoofdstructuur te realiseren;

 • ·

  bestaande natuurgebieden verbinden door de aanleg van ecologische verbindingszones;

 • ·

  biodiversiteit verder bevorderen;

 • ·

  intensief recreatief gebied ten zuiden van Bladel afhankelijk van initiatieven;

 • ·

  extensieve recreatie in overige gebieden.

1 De gemeente Bladel nu en in de toekomst

Anno 2009 is het goed wonen, werken en leven in de gemeente Bladel. Dat is één van de belangrijke conclusies uit de enquête 'Leven in Bladel'. Die tevredenheid wil de gemeente Bladel in de toekomst vasthouden. De toekomstvisie helpt om de koers te bepalen en deze tijdig aan te passen aan ontwikkelingen die daar aan bijdragen.

1 De gemeente Bladel nu

De gemeente Bladel bestaat sinds 1 januari 1997. Vanwege een gemeentelijke herindeling zijn de gemeenten Bladel en Netersel en Hoogeloon c.a. samengevoegd. Samen hebben zij een oppervlakte van 7.573 ha. waarvan ongeveer 840 ha. bestaat uit natuur. Er is een compleet aanbod van voorzieningen op het gebied van onderwijs, zorg, sport, cultuur en recreatie. Er heerst een prettig woon- en leefklimaat, met gevarieerde en ruim opgezette woonwijken. De ruim 19.100 inwoners zijn verdeeld over vijf kernen: Bladel (± 9.900 inwoners), Hapert (± 5.200 inwoners), Hoogeloon (± 2.150 inwoners), Casteren (± 1.000 inwoners) en Netersel (± 850 inwoners). Verspreid in de gemeente liggen nog een aantal buurtschappen.

De gemeente Bladel ligt in de Noord-Brabantse Kempen, 25 km ten zuiden van Tilburg, 22 km ten zuidwesten van Eindhoven en 25 km ten oosten van Turnhout in België. De dorpen zijn fraai gelegen te midden van uitgestrekte bos- en heidegebieden en een weids agrarisch landschap. Het is een typische landelijke gemeente met veel veehouderijen - circa 300 bedrijven, waarvan 80 tot 100 intensief. Er is veel bedrijvigheid - circa 400 bedrijven. Zo zijn er veel industriële bedrijven (vooral in de metaalindustrie), winkels, kantoren, horecabedrijven en sport- en recreatievoorzieningen. De gemeente Bladel biedt in totaal bijna 12.000 arbeidsplaatsen, terwijl de beroepsbevolking nagenoeg 9.000 burgers telt. Zij vervult een regionale functie in de werkgelegenheid en is in tegenstelling tot omliggende gemeenten ruim zelfvoorzienend.

Nabij de kernen Bladel en Hapert liggen drie bedrijventerreinen: De Sleutel en De Beemd in Bladel (75 ha) en bedrijventerrein Hapert (50 ha). Op deze terreinen zijn ongeveer 175 bedrijven gevestigd. In Hapert wordt het regionale Kempisch Bedrijvenpark (KBP) ontwikkeld, dat ongeveer 70 hectare (netto) bedrijventerrein beslaat in een plangebied van 170 hectare. De gemeente beschikt over twee campings, enkele minicampings en een bungalowpark. Jaarlijks overnachten hier ruim één miljoen bezoekers. Recreatieve fiets- en wandelpaden zijn er in overvloed. De gemeente maakt deel uit van een groot archeologisch interessant gebied. De vondsten wijzen uit dat de regio vrijwel onafgebroken bewoond wordt sinds de latere steentijd. Naast de algemene feiten en cijfers is er ook een nulmeting uitgevoerd per beleidsthema: welzijn, zorg en maatschappelijke ondersteuning, economie, ruimte, bestuur, veiligheid en dienstverlening.

2 Bevolkingsprognose 2009 - 2030

Om een beeld te krijgen van de verwachte bevolkingsgroei van de gemeente Bladel, is voor elke kern een bevolkingsprognose uitgevoerd (zie tabel 1).

2009

20112

2019

2024

2029

Bladel

9912

10040

10080

10075

0035

Casteren

1031

1065

1080

1095

1 105

Hapert

5195

5265

5290

5290

5275

Hoogeloon

2129

2165

2185

2200

2215

Netersel

856

880 1910

910 '950

930

950

Totaal

19123

19415

19545

19590

19580

Tabel 1 Bevolkingsprognose onderzoek Companen april 2009 (migratiesaldo - 0)

Landelijk is er weliswaar sprake van een bevolkingskrimp. Toch weet de gemeente Bladel het totaal aantal inwoners constant te houden en zelfs een lichte groei te bewerkstelligen. Dit komt voort uit de economische bedrijvigheid waardoor mensen van buiten de gemeente worden aangetrokken.

 • ·

  De kleine kernen groeien relatief harder dan de

  grote kernen.

 • ·

  Het aantal peuters en schoolgaande kinderen blijft stabiel.

 • ·

  Het aantal jongeren tussen de 10 en 20 jaar neemt af. Mogelijk neemt het leerlingenaanbod voor klassen in het basis- en voortgezet onderwijs hierdoor tijdelijk af.

 • ·

  De grootste daling vindt plaats in de categorie 35 tot 55 jaar. Deze afnarne wordt gecompenseerd door een sterke groei van 55-plussers, 65-plussers in het bijzonder.

 • ·

  De jonge middencategorie van 25 tot 34 jaar blijft stabiel.

In deel 2 staan de nuances van de bevolkingsopbouw richting 2030 per kern beschreven.

3 Mens en Maatschappij in 2030

Bij 'mens en maatschappij' gaat het om de sociale interactie. Daarbij staan thema's centraal als wonen, zorg, welzijn, onderwijs, kunst en cultuur, bestuur, veiligheid en dienstverlening. De gemeente Bladel wil in 2030 zes ambities waarmaken:

1 Een geliefde woonplaats voor iedereen

De gemeente Bladel heeft voor ieder wat wils op woongebied. Er zijn grote en kleine kernen, er is voldoende variatie in het woningaanbod, er zijn woningen voor jong en oud én voor elke portemonnee. Vanwege de goede werkgelegenheid en het fijne woonklimaat wordt er ook gebouwd om mensen van buiten de gemeente aan te trekken. Weinig inwoners trekken weg. Inwoners met een zorgvraag kunnen zo lang als redelijkerwijs mogelijk is in de eigen woonomgeving blijven wonen. Neemt de zorgvraag toe, dan kunnen ze afhankelijk van het voorzieningenniveau in de kern, altijd binnen de gemeente Bladel terecht. Voor een aantal voorzieningen en evenementen vervult de gemeente Bladel een regionale functie. De gemeente heeft een goed beeld van de woningbehoefte per kern, blijft in dialoog met de inwoners en stemt af met de regiogemeenten. In 2030 is de bevolking evenwichtig samengesteld; er is een goede verhouding tussen jong en oud. Hierdoor zijn en blijven de voorzieningen rendabel. Vanwege de vergrijzing van de huidige bevolking, trekt de gemeente Bladel naast de natuurlijke aanwas ook jonge gezinnen van buiten de gemeente aan.

2 Jongeren voelen zich er thuis

Elk kern biedt basisonderwijs vanuit een brede schoolgedachte. Naast onderwijs is daar ruimte voor goede voor-, tussen-, en naschoolse opvang.

Er is voldoende opvoedingsondersteuning voor jonge ouders. Vanwege de toename van gezinnen met twee werkende ouders, groeit aanvankelijk de vraag naar goede kinderopvang. De gemeente faciliteert naar vermogen.

Kinderen en jongvolwassenen worden nauwkeurig gevolgd en gestimuleerd in hun ontwikkeling. Daarvoor zijn de nodige voorzieningen op het gebied van onderwijs, kunst, cultuur, sport en zorg aanwezig. Aanwezig talent blijft niet onopgemerkt! Onderwijs, gemeente en bedrijfsleven werken hecht samen. Kinderen en jongeren kunnen elkaar ontmoeten, buiten op speelterreinen en 'hangplekken' en binnen in multifunctionele accommodaties. Jongeren worden betrokken bij de ontwikkelingen in de gemeente. Zij kunnen in de eigen kern zelfstandig wonen. De gemeente stimuleert jongeren die na hun opleiding terugkeren om in de gemeente Bladel te wonen en te werken. Zowel de woningbouw als de werkgelegenheid wordt hierop afgestemd. Jonge ondernemers worden door de gemeente gestimuleerd.

3 Alle inwoners doen mee

Alle inwoners hebben een volwaardige plaats in de gemeente: of zij nu gezond zijn of ziek, jong of oud, allochtoon of autochtoon. Dit wordt mogelijk dankzij een grote groep vrijwilligers en mantelzorgers, die een belangrijke stempel drukken op het sociale karakter binnen de kernen. Iedereen verplaatst zich zowel in de woon- als werkomgeving zo zelfstandig en veilig mogelijk. Er zijn laagdrempelige voorzieningen en faciliteiten (letterlijk en figuurlijk) waar iedereen gebruik van maakt.

Mensen met een zorg- of hulpvraag krijgen hulp op maat op het gebied van maatschappelijke opvang en participatie, geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. De gemeente beschermt en bevordert het lichamelijke, geestelijke en sociale welbevinden van alle inwoners. Inwoners praten en beslissen op de verschillende beleidsterreinen mee over belangrijke ontwikkelingen binnen de gemeente.

4 Veilig in ieder opzicht

Burgers en ondernemers voelen zich mede verantwoordelijk voor het creëren en in stand houden van een veilige samenleving en spreken elkaar daar op aan. De gemeente ondersteunt en stimuleert goede initiatieven, die bijdragen aan de veiligheid. Bij calamiteiten zorgt de gemeente samen met de veiligheidspartners voor een adequaat handelen. Daarmee is de gemeente Bladel zowel sociaal als fysiek een veilige gemeente voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

5 Daadkracht, maatwerk en samenwerking

De gemeente is een ontwikkelingsgerichte, proactieve en professionele organisatie, die maatwerk levert. Er zijn efficiënte regels, bureaucratie wordt zoveel mogelijk gemeden. De gemeente kijkt over de gemeente- en landsgrenzen heen en neemt deel aan grensoverschrijdende samenwerking, zoals de Kempensamenwerking en de samenwerking met België.

Waar mogelijk wordt samengewerkt. De gemeente beseft dat buurgemeenten en overige organisaties en instellingen nodig zijn om vooruit te komen.

6 Een servicegerichte instelling

De gemeente is voor alle inwoners, ondernemers en instellingen de poort naar de overheid en de ketenpartners, hét loket voor alle overheidszaken, de vraagbaak. De gemeente luistert, adviseert en handelt. Het contact verloopt via verschillende kanalen, zoals de balie, internet, telefoon en schriftelijk. Het contact is professioneel, transparant en efficiënt. De dienstverlening wordt ook op locatie verzorgd, bijvoorbeeld thuis op afspraak of in een van de multifunctionele accommodaties.

4 Milieu en leefomgeving in 2030

Bij 'milieu en leefomgeving' gaat het om de verschillende ecosystemen: planten en dieren, bodem, water en lucht. Thema's als energie, klimaat, water, milieu en afval vragen de aandacht. De gemeente Bladel koerst op drie ambities:

1 Vanzelfsprekend duurzaamheid

De gemeente creëert een leefbare en toekomstbestendige samenleving met duurzame oplossingen voor bouwen en wonen, energiebesparing, gebruik van alternatieve energiebronnen, gedegen gebiedsinrichting, vermindering van de belasting van het milieu en verbetering van de milieukwaliteit en -veiligheid. De gemeente Bladel is 'energieneutraal'; de benodigde energie wordt volledig gewonnen uit duurzame bronnen.

De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld. De organisatie koopt duurzaam in, springt zuinig om met energie, stimuleert gebruik van duurzame middelen en vervoer. In de bedrijfsvoering is duurzame ontwikkeling vanzelfsprekend. De gemeente maakt burgers en ondernemers bewust actief te zijn op het gebied van energiebesparing, afvalreductie en klimaatbeheersing.

2 Groen, blauw, rood en grijs in balans

Bij nieuwe ontwikkelingen stemt de gemeente de aspecten groen (beplanting), blauw (water), rood (bebouwing) en grijs (wegen) goed op elkaar af. Bij nieuwe bebouwing wordt het verlies aan groen binnen de gemeente gecompenseerd. Biodiversiteit wordt bevorderd door de keuze van bepaalde plantmaterialen, onderhoud en bewustwording bij bewoners en ondernemers.

De gebieden binnen de kernen en in het buitengebied hebben een duidelijke bestemming. Zo is bekend waar woningbouw of economische activiteiten plaatsvinden. In het buitengebied is het duidelijk waar ruimte is voor recreatie, natuur en agrarische activiteiten.

De doorstroming van de hoofdwegen is goed georganiseerd en daarmee ook de stroom van het (langzame) verkeer van en naar de kernen. De wegen zijn toegankelijk en veilig. De gemeente Bladel haakt zoveel mogelijk aan op het hoogwaardige openbaar vervoersnet vanuit Eindhoven. Het terugdringen van het autoverkeer en het bezit van energiezuinige auto's wordt gestimuleerd.

3 Elk dorp en het buitengebied een eigen karakter

Elke dorpskern is een hechte gemeenschap. Elke kern heeft een heel eigen karakter, dat onder meer tot uiting komt in de cultuurhistorie, uitstraling, monumenten, groen en dorpsentrees. Waar mogelijk is het karakter zelfs versterkt. Samen vormen de

verschillende dorpskarakters de totale, unieke identiteit van de gemeente Bladel.

Het sociale karakter van de dorpen en het landschap wordt gekenmerkt door ontmoeting en samenwerking. In het buitengebied zijn ten aanzien van natuur-, recreatief en agrarisch gebruik duidelijke keuzes gemaakt over clustering en verweving. De economische ontwikkeling in het buitengebied richt zich op agrarisch gebruik en verbreding op het gebied van recreatie.

5 Economie in 2030

De term 'economie' slaat op het functioneren

van de regionale economie. Het gaat om het inkomensgenererende vermogen van de gemeente. Thema's als industrie, detailhandel, toerisme en recreatie, agrarische activiteiten en werkgelegenheid staan daarbij centraal.

De economie in de gemeente Bladel is een onderdeel van de regionale (Kempen, Brainport Eindhoven), nationale en zelfs mondiale economische ontwikkeling. De gemeente kiest bewust voor de ontwikkeling van een economisch hart en maakt daarbij gebruik van de voordelen van haar ligging. Denk bijvoorbeeld aan de driehoek van Eindhoven, Tilburg, Antwerpen, de Kempenregio, Brainport en Eindhoven Airport. Op het gebied van agrarische activiteiten wordt ingezet op een clustering van intensieve veehouderij op aangewezen plaatsen. Hoe het economisch hart er in 2030 uitziet, is vertaald naar twee ambities.

1 Durven kiezen en daarop inzetten

Industrie

De gemeente Bladel is in 2030 het zwaartepunt van de Kempische industrie. Met de komst van het Kempisch Bedrijvenpark in de kern Hapert, vormen de kernen Hapert en Bladel een belangrijke regionale clustering van de industrie langs de provinciale weg. Deze blijft in ontwikkeling. Het industriële profiel van de regio is bepaald en wordt binnen en buiten de regio (h)erkend. De gemeente Bladel kiest duidelijk voor verbreding van bedrijvigheid. Hiermee wordt ingespeeld op aanwezige ontwikkelingen en kansen in de regio. Met zijn innovatieve service speelt de gemeente in op de 24-uurs economie.

Detailhandel

Het winkelcentrum Bladel is uitgegroeid tot een aantrekkelijk, sfeervol en bereikbaar regionaal koopcentrum met de juiste verhouding tussen landelijke ketenfilialen en plaatselijke ondernemers. Het winkelcentrum is autovrij en de gemeente heeft een oplossing gevonden voor de parkeerproblematiek. In het winkelcentrum in Hapert kunnen inwoners terecht voor de dagelijkse boodschappen. Hapert biedt een goede aanvulling op het centrum van de kern Bladel. Beide winkelcentra hebben een eigen karakter en beconcurreren elkaar niet. Ook in het centrum van Hoogeloon kunnen inwoners in 2030 terecht voor de dagelijkse boodschappen. Netersel en Casteren hebben daarentegen geen detailhandel meer. De huidige horecavoorzieningen worden in stand gehouden.

Toerisme & recreatie

In 2030 is 'De Kempen' bekend als toeristische regio. De gemeente Bladel speelt daarin een belangrijke rol. De toeristisch-recreatieve ondernemers, de gemeenten, de VW en de natuur- en milieu-organisaties hebben de krachten gebundeld. Zij dragen bij aan het succes van de regio met nieuwe, toeristisch-recreatieve (streek) producten. Bezoekers kunnen terecht bij één loket. Zowel in de regio als in de gemeente Bladel worden geregeld aantrekkelijke evenementen georganiseerd. De inwoners van de gemeente Bladel voelen zich de trotse gastheer of -vrouw.

Het recreatief gebied ten zuiden van Bladel is een aantrekkelijke locatie voor de regio, waar intensieve recreatie mogelijk is. Binnen de gemeentegrenzen is ruimte voor een unieke toeristische functie die zich onderscheidt in de regio. Bezoekers die liever de rust opzoeken kunnen in het overige buitengebied en de (kleine) kernen terecht om bijvoorbeeld te wandelen of te fietsen. De kwaliteit van de basisvoorzieningen is vergroot en verbeterd.

Agrarische activiteiten

De vele agrarische bedrijven in het buitengebied van de gemeente Bladel leveren een belangrijke bijdrage aan de economie en aan de leefbaarheid. Ook in de toekomst zijn deze agrarische activiteiten binnen de gemeente van belang. De wet- en regelgeving voor de agrarische sector verandert voortdurend, wat het voortbestaan van sommige bedrijven in gevaar brengt. De gemeente faciliteert waar mogelijk initiatieven van bedrijven om hun activiteiten te verbreden, bijvoorbeeld richting recreatie en zorg. Daarnaast vindt schaalvergroting plaats van agrarische bedrijven, met name in de intensieve veehouderij. Op pagina 19 onder 'buitengebied' is hier meer over beschreven.

2 Optimaal vestigingsklimaat voor ondernemers

De ligging vlakbij Eindhoven, Tilburg, Turnhout en Antwerpen biedt ondernemers volop mogelijkheden voor afzet, personeel en bereikbaarheid. In 2030 is de gemeente Bladel via een nieuwe aansluiting op de A67 aangesloten op het nationale wegennet van Nederland en België. Ook binnen de gemeente zijn de bedrijventerreinen, detailhandel en recreatiegebieden uitstekend bereikbaar met de auto, het openbaar vervoer, de fiets en te voet. Ook de digitale bereikbaarheid is goed. De gemeente denkt met ondernemers mee over vestigingsmogelijkheden en faciliteert en initieert waar mogelijk. Dankzij een goed arbeidsmarktbeleid is er op alle niveaus voldoende geschoold personeel te vinden in de regio. Het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid werken samen om de regio nog verder te versterken en vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen. Op Kempenniveau is er een goede economische afstemming en samenwerking. Het regionale parkmanagement is uitgegroeid tot een professionele organisatie, die onder meer samenwerkt op het gebied van kennis, automatisering, personeel, afval, energie en beheer. In de kleine kernen is ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid.

2 Kernen met toekomst

De vijf dorpen van de gemeente Bladel hebben elk hun eigen karakter en dynamiek. Elke kern is anders en heeft haar eigen kwaliteiten. Het ideaal voor 2030 is een gemeente waarin mens en maatschappij, milieu en leefomgeving en economie volledig in balans zijn. In dat licht zijn in dit hoofdstuk de toekomstvisies van de afzonderlijke kernen beschreven. De kernen zijn getypeerd met een 1 steekwoorden en verval ewerkt. Tot slot is ook de toekomstvisie op het buitengebied beschreven.

1 Netersel

 • ·

  klein maar fijn;

 • ·

  rustig en ruim wonen;

 • ·

  hechte gemeenschap met behoud van eigen karakter en uitstraling;

 • ·

  basisschool en multifunctionele accommodatie vormen het hart van de kern;

 • ·

  samenwerken, creatief denken en innovatief zijn om voorzieningen op peil te houden;

 • ·

  voor 24-uurszorg en winkelvoorzieningen naar een andere kern;

 • ·

  alleen nog ruimte voor kwalitatief, kleinschalige bedrijvigheid, gecombineerd met wonen;

 • ·

  extensieve vormen van recreatie en horeca.

Volgens de prognose blijft de bevolking in Netersel op peil. De samenstelling van de bevolking blijft daardoor in de juiste balans. De kern telt circa 950 inwoners, 100 meer dan in 2009. De jeugd tot 14 jaar blijft licht groeien. Het aantal oudere jongeren en jongvolwassenen daalt enigszins, maar de leeftijdcategorie 25- tot 34-jarigen blijft groeiën. De categorie 35- tot 54-jarigen wordt kleiner. Het aantal 55-plussers neemt toe.

Ook in 2030 is Netersel nog de kleinste volwaardige woonkern van de gemeente. Doordat de woningbouw is afgestemd op de bewonersbehoeften kunnen alle leeftijdscategorieën prettig en veilig wonen. Naar verwachting kunnen ook bewoners met een zorgvraag lang in Netersel blijven wonen dankzij een vooruitgang in de technologie en de bijdrage van mantelzorg. Op het gebied van zorg zoekt Netersel samenwerking met de andere

kleine kernen. Mensen met behoefte aan intramurale zorg vinden deze in één van de grotere kernen. Passende woningbouw maakt Netersel aantrekkelijk voor de jeugd en jonge gezinnen van binnen en buiten de kern. Ook ouderen kunnen in de kern blijven wonen. De huidige woningvoorraad is creatief benut, bijvoorbeeld door splitsing en kangoeroewoningen (twee volledige woningen die verbonden zijn door een tussendeur of trap).

In 2030 telt Netersel één basisschool, die samen met de multifunctionele accommodatie (MFA) de kern vormt van het dorp. De combinatie van voorzieningen houdt de leefbaarheid en sociale cohesie in de kern op peil. Kinderen kunnen volgens de brede schoolgedachte worden opgevangen. Maar ook andere doelgroepen, zoals jongeren, ouders, ouderen en zorgvragers, kunnen in de MFA terecht voor verschillende activiteiten en voorzieningen. De aanwezigheid van de MFA daagt het dorp, de gemeente en de diverse betrokken instellingen uit om samen te werken, creatief te denken en innovatief te zijn.

Voor het behoud van de sportverenigingen in Netersel is samenwerking met bijvoorbeeld Casteren essentieel. In 2030 is er één sportaccommodatie voor beide kernen.

De sterke sociale cohesie is heel belangrijk voor het zelforganiserend vermogen in de kern, in het bijzonder voor de groeiende groep 55-plussers. Vrijwilligers en mantelzorgers worden steeds belangrijker om de afwezigheid van bepaalde voorzieningen te compenseren. De gemeente speelt daarbij een stimulerende en faciliterende rol. De participatie van de bewoners in de kern is groot. De dorpsraad vormt een belangrijke schakel tussen de bewoners en de gemeente en vice versa.

De kern is goed bereikbaar voor alle vormen van verkeer. Het openbaar vervoer is in aangepaste vorm, bijvoorbeeld op afroep, beschikbaar. In 2030 zijn wellicht ook andere vormen van openbaar vervoer beschikbaar die beter passen bij het noodzakelijke maatwerk in de kleine kernen. Ook de digitale infrastructuur is goed geregeld: de gemeentelijke dienstverlening verloopt zoveel mogelijk digitaal en is daarom dichtbij beschikbaar.

De kern Netersel grenst aan het natuurgebied de Neterselse Heide en het landbouwontwikkelingsgebied Bladel-Hulsel. De Neterselse Heide is een belangrijke trekker voor natuurrecreatie en is goed toegankelijk voor bezoekers. De grotere bedrijvigheid in Netersel is in 2030 verplaatst naar een bedrijvenlocatie in een van de grotere kernen of elders in de regio. Kleinschalige bedrijvigheid zoals dienstverlening aan huis, is in de kern mogelijk, bij voorkeur gecombineerd met wonen.

De identiteit en het dorpse karakter van Netersel - denk bijvoorbeeld aan de lintbebouwing, de relatie met het buitengebied en het historische groen - wordt gekoesterd en is waar mogelijk versterkt.

Uit de duurzaamheidsdriehoek van Netersel kan worden geconcludeerd dat het accent richting 2030 vooral ligt op milieu en leefomgeving en mens en maatschappij. Het onderdeel economie is in deze kleine kern logischerwijs minder ontwikkeld, met uitzondering van een aantal woon-werkcombinaties, recreatie en horeca.

2 Casteren

 • ·

  heerlijk woondorp;

 • ·

  hechte gemeenschap met behoud van eigen karakter en uitstraling;

 • ·

  basisschool en multifunctionele accommodatie vormen het hart van de kern;

 • ·

  samenwerken, creatief denken en innovatief zijn om voorzieningen op peil te houden;

 • ·

  voor zorg naar een andere kern;

 • ·

  alleen nog ruimte voor kwalitatief kleinschalige bedrijvigheid, gecombineerd met wonen;

 • ·

  extensieve vormen van recreatie en horeca.

De bevolking in Casteren blijft licht groeien. De samenstelling van de bevolking blijft daardoor in de juiste balans. De groep 0- tot 10-jarigen blijft in aantal bijna gelijk, de groepen 10-tot 20-jarigen en 65-plussers groeien licht. Het aantal 20- tot 65-jarigen neemt iets af.

Net als Netersel kenmerkt ook Casteren zich in 2030 als een kern waar het goed wonen is in een mooie landelijke omgeving. De organische groei in woningbouw houdt het inwonertal en de aanwezige voorzieningen op peil. Passende woningbouw maakt Casteren aantrekkelijk voor de jeugd en jonge gezinnen van binnen en buiten de kern. Ook ouderen kunnen in de kern blijven wonen. De huidige woningvoorraad is creatief benut, bijvoorbeeld door splitsing en kangoeroewoningen. Dankzij de vooruitgang in technologie en de bijdrage van mantelzorg kunnen ook mensen met een zorgvraag lang in Casteren blijven wonen. Op het gebied van zorg zoekt Casteren samenwerking met andere kleine kernen. Voor intramurale zorg kunnen inwoners terecht in één van de grotere kernen. Het nabijgelegen Hoogeloon is in dat opzicht een logische samenwerkingspartner.

Casteren kent ook in 2030 enkel primaire voorzieningen, zoals de school, de multifunctionele accommodatie en het verenigingsleven. Kinderen kunnen van 's ochtends tot 's avonds in de eigen kern worden opgevangen.

De gemeente maakt zich continu sterk voor het behoud van het verenigingsleven. Daarnaast zoeken de bewoners ook zelf actief de samenwerking op met andere dorpen. Creatief en innovatief denken is hierbij essentieel. De fysieke afstand naar de gemeentelijke dienstverlening is relatief groot, maar wel zoveel mogelijk digitaal en op afspraak beschikbaar.

De sterke sociale cohesie is heel belangrijk voor het zelforganiserend vermogen in de kern. Vrijwilligers en mantelzorgers worden steeds belangrijker om de afwezigheid van bepaalde voorzieningen te compenseren. De gemeente speelt daarbij een stimulerende en faciliterende rol. De participatie van de bewoners binnen de kern is groot. De dorpsraad vormt een belangrijke schakel tussen de bewoners en de gemeente en vice versa.

De kern is goed bereikbaar voor alle vormen van verkeer. Het openbaar vervoer is in aangepaste vorm, bijvoorbeeld op afroep, beschikbaar. In 2030 zijn wellicht ook andere vormen van openbaar vervoer beschikbaar die beter passen bij het noodzakelijke maatwerk in de kleine kernen. Het is voor het sluipverkeer onaantrekkelijk geworden om door de kern te rijden vanwege een betere doorstroming op de hoofdwegen. Ook de digitale infrastructuur is goed georganiseerd.

Casteren is een écht woondorp, maar staat wel open voor nieuwe kleinschalige bedrijvigheid in de kern. Daarbij gaat de voorkeur uit naar de combinatie wonen en werken. Vanwege de ligging in een aantrekkelijk recreatief gebied is de ontwikkeling van kleinschalige, extensieve recreatie en horeca in de kern mogelijk.

De identiteit en het dorpse karakter van Casteren - denk bijvoorbeeld aan de lintbebouwing, de relatie met het buitengebied en het historische groen -wordt gekoesterd en waar mogelijk versterkt.

Uit de duurzaamheidsdriehoek van Casteren kan worden geconcludeerd dat het accent richting 2030 vooral ligt op mens en maatschappij en milieu en leefomgeving. Net als bij Netersel is het onderdeel economie in deze kleine kern logischerwijs minder ontwikkeld, met uitzondering van een aantal woon-werkcombinaties, recreatie en horeca.

3 Hoogeloon

 • ·

  compleet dorp met alle primaire voorzieningen;

 • ·

  groeien: organisch met een 'plus';

 • ·

  samenwerken, creatief denken en innovatief zijn om voorzieningen op peil te houden;

 • ·

  (24-uurs)zorg in de kern;

 • ·

  multifunctionele accommodatie, zorgvoorziening en school als spil in het dorp;

 • ·

  hechte gemeenschap met behoud van eigen karakter en uitstraling;

 • ·

  kleinschalige bedrijvigheid.

Voor Hoogeloon is naast dit onderdeel in de toekomstvisie ook een leefbaarheidsprogramma opgesteld. In deze toekomstvisie zijn de strategische onderdelen van het leefbaarheidsprogramma meegenomen en aangevuld met andere strategische keuzes. De combinatie van het leefbaarheidsprogramma en het kerngerichte gedeelte van deze visie vormt een integraal dorpsontwikkelingsplan voor Hoogeloon.

Volgens de bevolkingsprognose groeit Hoogeloon met bijna 100 inwoners. In 2030 zijn de categorieën 0- tot 4-jarigen en 25- tot 34-jarigen groeiende, terwijl het aantal 5-tot 24-jarigen en 35- tot 54-jarigen afneemt. Het aantal 55-plussers neemt toe.

In vergelijking met Netersel en Casteren is Hoogeloon groter qua inwonertal. Daarmee bevindt de kern zich op de drempel tussen het wel of niet kunnen behouden van een aantal primaire voorzieningen op het gebied van onder meer detailhandel en zorg. De gemeente en het dorp zetten alles op alles om deze voorzieningen in 2030 te behouden en waar mogelijk uit te breiden. Als een groei van de bevolking daarvoor noodzakelijk is, staat de gemeente hier positief tegenover. Met passende woningbouw wordt de aantrekkingskracht van Hoogeloon vergroot voor de jeugd en jonge gezinnen van binnen en buiten de kern. De gemeente Bladel bepaalt samen

met de bewoners van Hoogeloon op welke locaties woningbouw mogelijk is. Behalve nieuwbouw is de huidige woningvoorraad creatief benut door bijvoorbeeld splitsing en kangoeroewoningen.

In Hoogeloon is in 2030 ook 24-uurszorg in de kern beschikbaar. Mensen met een zorgvraag kunnen dus in hun vertrouwde dorp blijven wonen. Kinderen kunnen voor alle opvang (voor-, tussen-, en naschools) terecht in Hoogeloon. Omdat een aantal voorzieningen onder druk staat, worden vrijwilligers en mantelzorgers steeds belangrijker. Ook hier heeft de gemeente een stimulerende en faciliterende rol. De dorpsraad vormt een belangrijke schakel tussen de bewoners en de gemeente en vice versa.

De kern is goed bereikbaar voor alle vormen van verkeer. Het openbaar vervoer is in aangepaste vorm, bijvoorbeeld op afroep, beschikbaar. In 2030 zijn wellicht ook andere vormen van openbaar vervoer beschikbaar die beter passen bij het noodzakelijke maatwerk in de kleine kernen. Ook de digitale infrastructuur is goed geregeld. De gemeentelijke dienstverlening verloopt zoveel mogelijk digitaal en is daarom dichtbij beschikbaar.

De identiteit van Hoogeloon en het dorpse karakter (onder andere lintbebouwing, relatie met het buitengebied en historisch groen) worden gekoesterd en waar mogelijk versterkt. Nabij de kern Hoogeloon zijn recent opgravingen gedaan. Waar mogelijk zijn bepaalde historische elementen in het landschap gereconstrueerd.

Hoogeloon biedt gelegenheid voor de herontwikkeling en beperkte groei van kleinschalige bedrijvigheid, zowel op het gebied van industrie als dienstverlening. Dit gebeurt op een daarvoor nader aan te wijzen locatie, waarbij woon-werkcombinaties tot de mogelijkheden behoren. De grootschalige bedrijvigheid is verdwenen. De aanwezige winkels in de kern worden behouden. Het centrum van Hoogeloon is een aantrekkelijk en gezellig centrum met horecagelegenheden en recreatiemogelijkheden. In Hoogeloon is ruimte voor kleinschalige, extensieve recreatie.

In Hoogeloon ligt de nadruk met name op mens en maatschappij: alle (primaire) voorzieningen zijn in deze kern aanwezig. Ook milieu en leefomgeving en de economie zijn vrij goed ontwikkeld.

4 Hapert

 • ·

  zwaartepunt van grootschalige bedrijvigheid in de regio samen met de kern Bladel;

 • ·

  aantrekkelijk centrum met clustering van horeca en detailhandel;

 • ·

  combinatie van functies (waaronder onderwijs, cultuur, sport, zorg);

 • ·

  volwaardig 24-uurs zorgpunt;

 • ·

  woningbouw afgestemd op behoefte (kwantitatief en kwalitatief).

In de kern Hapert heeft een groep enthousiaste bewoners zich aan het begin van de totstandkoming van de toekomstvisie verenigd in een 'Georganiseerd Burgeroverleg Hapert' (GBOH). Deze groep heeft een visie op Hapert geschreven, die is gebruikt voor de beschrijving van de toekomstvisie op Hapert. In 2030 is Hapert volgens de bevolkingsprognose gegroeid met 80 inwoners. Met uitzondering van de groep 0- tot 4-jarigen is het aantal jeugdigen afgenomen, net als de groep 35- tot 59-jarigen. Het aantal 20- tot 34-jarigen en 60-plussers is toegenomen.

Hapert streeft ernaar om harder te groeien dan bovenstaande prognose. Tegen 2030 is er een aantal relatief grootschalige woningbouwprojecten gerealiseerd. Samen met de kern Bladel vormt Hapert het economisch hart van de Kempen. Dankzij de komst van het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) en de combinatie met het bestaande bedrijventerrein, is Hapert een aantrekkelijke kern om te werken en wonen. De kern van Hapert en het KBP zijn goed bereikbaar voor alle vormen van verkeer. Hapert is aangesloten op een hoogwaardig openbaarvervoerssysteem. De kern heeft een aantrekkende werking op de zakelijke markt. De digitale infrastructuur is geoptimaliseerd. Zowel de gemeentelijke dienstverlening als de kern zijn daardoor digitaal goed bereikbaar.

Op woongebied is er een inhaalslag gemaakt voor alle doelgroepen, met speciale aandacht voor de huursector. Er is een volwaardig zorgpunt gerealiseerd voor ouderen en zorgvragers. De huidige multifunctionele accommodatie (MFA) vormt samen met de omliggende zorgservicewoningen een moderne faciliteit waar cultuur, (24-uurs)zorg, recreatie en wonen zijn gecombineerd. Ook de jeugd van Hapert heeft een eigen plek in de MFA.

Het aantrekkelijke centrum van Hapert, de markt en de directe omgeving, voorzien in de dagelijkse behoeften van de bewoners. De detailhandel is zoveel mogelijk geclusterd. Grootschalige bedrijvigheid is uit de kern verdwenen.

Het verenigingsleven is goed georganiseerd. De voorzieningen voor onderwijs, cultuur en sport zijn geclusterd met een aantal aanvullende (zorg)functies. De sportvoorzieningen zijn goed vertegenwoordigd in de kern.

Het dorpse karakter van Hapert wordt zoveel mogelijk behouden en versterkt. Bijzondere aandacht gaat uit naar de kwaliteit van de openbare ruimte en de groenvoorziening. De sociale en fysieke veiligheid in de kern is verbeterd en de overlast voor bewoners, ondernemers en bezoekers van de kern is minimaal.

In Hapert ligt de nadruk met name op de economie, mens en maatschappij. Aangezien hier in vergelijking tot de kleinere kernen meer aandacht naar uitgaat, krijgen milieu en leefomgeving relatief gezien minder aandacht. Dit wordt echter gecompenseerd door de hoge kwaliteit van milieu en leefomgeving in de kleinere kernen en het buitengebied.

5 Bladel

 • ·

  zwaartepunt van grootschalige bedrijvigheid in de regio samen met Hapert;

 • ·

  prettig wonen met alle voorzieningen bij de hand (inclusief zorg);

 • ·

  centrum van 'funshoppen' in de regio;

 • ·

  regionaal centrum van kunst en cultuur;

 • ·

  regionaal centrum van onderwijs en sport;

 • ·

  woningbouw afgestemd op behoefte (kwantitatief en kwalitatief).

In 2030 is het inwoneraantal van de kern Bladel gegroeid met 113 inwoners. Met uitzondering van de groep 0- tot 4-jarigen is het aantal jongeren afgenomen. De groep 25- tot 39-jarigen laat een lichte daling zien en de 40- tot 55-jarigen nemen sterk af. Het aantal 55-plussers neemt sterk toe.

Bladel is de grootste en relatief meest verstedelijkte kern in de gemeente. In 2030 is de kern hét 'funshop-centrum' van de regio. Het is er levendig en gezellig dankzij een gepast aanbod van horeca, activiteiten, winkels en uitgaansgelegenheden. De detailhandel is op een logische wijze in het centrum gepositioneerd en er zijn uitbreidingsmogelijkheden. Het centrum is autovrij en parkeren nabij het centrum is goed mogelijk. De kern is goed bereikbaar voor alle vormen van verkeer, o.a. door de realisatie van de randweg, en aangesloten op een hoogwaardig openbaarvervoerssysteem. De sociale en fysieke veiligheid in de kern is verbeterd en de overlast voor bewoners en bezoekers van de kern is minimaal.

De kern Bladel heeft ook een regionale functie als het gaat om zorg, werkgelegenheid, middelbaar onderwijs, kunst, cultuur en sport. Deze voorzieningen zijn daarom verder geprofessionaliseerd. Zo is er een tweede sporthal gebouwd en is het cultureel centrum Den Herd nog verder ontwikkeld als regionaal cultureel centrum. De bedrijventerreinen zijn gemoderniseerd en goed bereikbaar. Bedrijvigheid die de schaal van de woonkern is ontgroeid, is op deze terreinen geclusterd.

Ook in de kern Bladel wordt de woningbouw gecontinueerd. Er wordt gebouwd naar de specifieke vraag op woninggebied. De kern is het meest verstedelijkt van de vijf dorpen. Daarom is er bijzondere aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte en groenvoorziening. Met het bestaande groen en de openbare ruimte wordt zeer zuinig omgegaan.

Het gemeentehuis van de gemeente Bladel is gevestigd aan de Markt in Bladel. Hier kunnen burgers terecht voor de fysieke dienstverlening. Uiteraard zijn de dienstverlening en de kern ook uitstekend te bereiken dankzij een optimale (digitale) infrastructuur.

In de kern Bladel ligt de nadruk met name op de economie, mens en maatschappij. Aangezien hier in vergelijking tot de kleinere kernen meer aandacht naar uitgaat, krijgen milieu en leefomgeving relatief gezien minder aandacht. Dit wordt echter gecompenseerd door de hoge kwaliteit van milieu en leefomgeving in de kleinere kernen en het buitengebied.

6 Buitengebied

 • ·

  duidelijke keuzes en clustering in het ruimtegebruik;

 • ·

  intensieve veehouderijen binnen aangewezen grenzen en op duurzame locaties;

 • ·

  verder ontwikkelen van bestaande natuurgebieden en het reconstrueren van beekdalen, waarbij aansluiting is gezocht met het provinciale en rijksbeleid om de Ecologische Hoofdstructuur te realiseren. Daarnaast bestaande natuurgebieden verbinden door de aanleg van ecologische verbindingszones;

 • ·

  intensief recreatief gebied ten zuiden van Bladel afhankelijk van initiatieven;

 • ·

  extensieve recreatie in het overige buitengebied.

Het belangrijkste uitgangspunt voor het buitengebied is het behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit. Daarbij wordt gestreefd naar het behouden en ontwikkelen van de landbouw, met behoud van waardevolle landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische elementen.

Het buitengebied is in 2030 veranderd. Niet alleen door ruimtedruk van het gebruik voor agrarische, recreatieve, natuur- en woondoeleinden maar ook door de welzijnseisen voor dieren en de regelgeving voor geur en ammoniak. Dit heeft allemaal consequenties voor de indeling in het landelijke gebied.

De afwaartse beweging van de intensieve veehouderij is een feit. Intensieve veehouderijbedrijven in de directe nabijheid van natuurgebieden of bebouwde kommen zijn ofwel verplaatst, of beëindigd. De overtollige bedrijfsbebouwing op deze locaties is gesloopt en er is een passende herinvulling aan de oude bedrijfslocaties gegeven. Daarnaast vindt tegelijkertijd schaalvergroting plaats in de landbouw, waarbij strenge eisen op het gebied van geur, ammoniak en dierenwelzijn in de bedrijfsvoering van de agrarische sector zijn doorgevoerd. Er is meer structuur en logica in het landelijke gebied. De ruimtelijke inrichting, de milieu- en waterkwaliteit is verbeterd. De economische (veer)kracht in het buitengebied is gewaarborgd en de bedrijfsstructuur in de veehouderij is verbeterd. Er is een tweetal landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) ontwikkeld waar onder bepaalde voorwaarden intensieve veehouderij mogelijk is.

De leefbaarheid in het buitengebied is hiermee gewaarborgd en er is een robuuste natuur tot stand gekomen.

Op diverse locaties vindt natuurontwikkeling plaats. Daarbij kunt u denken aan de aanleg van poelen en educatieve wandelpaden en bos- en bosrandomvorming. De gemeente Bladel participeert in de provinciale projecten ter ontwikkeling van de beekdalen en heeft daarnaast enkele zones gerealiseerd die bestaande natuurgebieden met elkaar verbinden. Het landschap is door verschillende

maatregelen nog aantrekkelijker gemaakt. Inwoners en grondeigenaren kunnen hun verantwoordelijkheid voor het landschap nemen door gebruikte maken van subsidieregelingen voor de aanleg en het onderhoud van landschapselementen.

Het buitengebied biedt volop mogelijkheden voor kleinschalige, extensieve recreatie. Ook is in het buitengebied ruimte voor innovatie, bijvoorbeeld op het gebied van zorg en toerisme. Er is een uitgebreid wandel-, fiets- en ruiterroutenetwerk gerealiseerd door middel van knooppuntensystemen. Het gebied ten zuiden van de kern Bladel biedt volop mogelijkheden voor intensieve recreatie op plaatsen met bebouwing.

In het buitengebied van de gemeente Bladel ligt het accent op de onderdelen economie, milieu en leefomgeving.

Conclusie: een veelzijdige gemeente

Er is een duidelijk onderscheid tussen de grotere en kleinere kernen van de gemeente Bladel. Naarmate 2030 dichterbij komt, ontwikkelt deze tweedeling zich verder. Wonen in een kleine dorpskern, zoals Casteren, Netersel of Hoogeloon, betekent genieten van rust, ruimte en een sterke sociale samenhang. Het betekent echter ook dat niet alle (primaire) voorzieningen direct om de hoek liggen. Voor het jaar 2030 zijn de 'toverwoorden' voor de drie kleine kernen 'samenwerking tussen dorp, gemeente, instellingen, ondernemers en dorpen onderling', 'creatieve en innovatieve ideeën en initiatieven'. De gemeente zet alles op alles om mee te denken, te stimuleren en waar mogelijk te faciliteren.

Wonen in de grotere dorpskernen Bladel en Hapert houdt in dat de voorzieningen op het gebied van zorg, werkgelegenheid, (middelbaar) onderwijs, kunst, cultuur en sport dichtbij zijn en nadrukkelijk aanwezig. Er is een levendig en dynamisch centrum, 'rust en ruimte' kan de bewoner en bezoeker meestal vinden aan de rand van het dorp of in het buitengebied van de kern.

De sociale samenhang in Bladel en Hapert is door de grotere omvang meestal wat minder vanzelfsprekend dan in de drie kleinere kernen. Vooruitblikkend op het jaar 2030 kunnen Bladel en Hapert nog winst behalen als het gaat om de sociale samenhang. Een dorpsraad of wijkraad kan hierbij een belangrijke rol spelen.

3 De gemeente Bladel anno 2030

In deze toekomstvisie staan de keuzes voor de toekomst van de kernen duidelijk beschreven. In 2030 is de gemeente Bladel het economisch hart van de Kempen, waar inwoners graag wonen, werken en leven. Ook staat Bladel op de kaart als een veelzijdige gemeente, die menig bezoeker, ondernemer en consument uit binnen- en buitenland weet aan te trekken.

1 Gemeente Bladel: verder hoef je niet!

De economische impuls brengt groei van de bevolking, draagvlak voor voorzieningen en leefbaarheid met zich mee. Daarbij moet worden gezorgd dat de economische ontwikkelingen in evenwicht zijn met het milieu en de leefomgeving in de kernen Hapert en Bladel. Bovendien houdt de hoge kwaliteit van zowel milieu als leefomgeving in de kleine kernen en het buitengebied de totale gemeente Bladel goed in balans.

De gemeente Bladel vindt het belangrijk dat elke kern haar eigen karakter heeft en houdt. Daarom zet de gemeente in op het behoud van de dorpse karakters en waar mogelijk het versterken ervan. Daarnaast wijst de gemeente de gebieden aan waar uitbreiding op het gebied van wonen en werken nog mogelijk is. In het buitengebied van de gemeente zijn duidelijke keuzes gemaakt over de plaatsen waar (intensieve) agrarische activiteiten kunnen plaatsvinden en waar ruimte is voor natuurontwikkeling, intensieve en extensieve recreatie.

De bewoners en ondernemers in de gemeente Bladel zijn er trots op om in hun gemeente te wonen en werken. Dat stralen zij ook uit naar bezoekers. In 2030 zijn de verschillende kernen van de gemeente nog steeds erg geliefd bij de bewoners en bezoekers.

Net als in de rest van Nederland is het percentage senioren flink gegroeid, maar er wonen ook nog veel jongeren en jonge gezinnen in de gemeente Bladel. Die aanwezigheid van jongeren en jonge gezinnen wil de gemeente graag in stand houden. De ontwikkeling van de jeugd op het gebied van educatief, sociaal-cultureel en arbeidsvlak is dan ook een belangrijk onderdeel van de toekomstvisie. Del ongere generatie krijgt alle gelegenheid om potentieel talent te ontplooien. Ook woon- en werkgelegenheid is volop aanwezig.

De inwoners en ondernemers van de gemeente Bladel zijn zelfredzaam. Ze doen volop mee in de gemeenschap en weten de weg te vinden naar voorzieningen. Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen die ook. Leven in de gemeente Bladel is veilig, niet alleen door een goede hulpverlening, maar ook omdat er een sterke sociale cohesie is in de dorpen.

Ook duurzaamheid speelt een essentiële rol in het toekomstbeeld van de gemeente Bladel. De gemeentelijke organisatie geeft zelf het goede voorbeeld en maakt waar mogelijk gebruik van duurzame oplossingen. Tegelijkertijd worden duurzame inrichtingen, energiebesparing en bewustwording van burgers een steeds meer vanzelfsprekend onderdeel binnen de gemeente. De gemeentelijke organisatie werkt ook steeds efficiënter, zoekt de samenwerking op en werkt integraal en projectmatig. Daarnaast is de klantgerichte instelling van de gemeentelijke organisatie tot volle wasdom gekomen.

2 Vervolgtraject

Deze toekomstvisie, vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2009, geeft weer hoe de gemeente Bladel er in 2030 uit wil zien.

Hoe nu verder? De toekomstvisie biedt een breed strategisch kader, dat vraagt om een verdere, concrete invulling. De gemeenteraad neemt de visie als uitgangspunt voor het raadsprogramma en de jaarlijkse begrotingsbehandeling. Vervolgens is het aan de raad, het college, de ambtenaren, burgers en ondernemers om samen naar de gewenste einddoelen toe te werken. Met veel interactie tussen gemeente en inwoners, zoals bij de totstandkoming van de toekomstvisie.

De eerste tastbare resultaten worden geboekt met de actiepunten die in termen van tijd en geld snel en gemakkelijk kunnen worden opgepakt. De gemeente onderzoekt zorgvuldig welke punten dat zijn. Maar of het nu gaat om korte of lange termijn-acties: elke stap moet de gemeente Bladel dichter bij het gewenste toekomstbeeld brengen. Dat moet het uitgangspunt zijn!

Mr. A.H.J.M. Swachten, Burgemeester