Beleidsregels ontheffingen sluitingstijd

Geldend van 24-03-2016 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels ontheffingen sluitingstijd

DE BURGEMEESTER VAN PEEL EN MAAS;

Overwegende:

dat de burgemeester een voor ieder duidelijk beleid wil voeren bij het verlenen van ontheffingen sluitingstijd door formele spelregels vast te leggen;

Gelet op:

artikel 2:14, lid 5, van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waarin is bepaald, dat de burgemeester ontheffing van de sluitingstijden van openbare inrichtingen kan verlenen;

BESLUIT:

 • 1.

  In te trekken de beleidsregels ontheffingen sluitingstijd die als onderdeel van de “Aanwijzingsbesluiten en nadere (beleids)regels” zijn vastgesteld op 22-4-2014; 

 • 2.

  Vast te stellen de: Beleidsregels Ontheffingen Sluitingstijd

Artikel 1 Ontheffingen sluitingstijd

 • 1. Bij ontheffing kan het de exploitant worden toegestaan de openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in de openbare inrichting te laten verblijven tot uiterlijk 04.00 uur in de nacht volgend op:

  • a.

   zaterdag,

  • b.

   1 januari,

  • c.

   carnavalszondag en maandag,

  • d.

   de dag vóór Koningsdag,

  • e.

   kermisvrijdag en -zondag,

  • f.

   eerste Paas- en eerste Pinksterdag,

  • g.

   eerste en tweede Kerstdag

 • 2. Buiten de in lid 1 genoemde dagen is incidenteel ontheffing tot uiterlijk 04.00 uur mogelijk op andere dagen van de week op voorwaarde dat voor de daaropvolgende nacht van zaterdag op zondag geen ontheffing is verleend danwel van een verleende ontheffing geen gebruik wordt gemaakt.

 • 3. De ontheffing is persoons- en inrichtinggebonden.

 • 4. De ontheffing wordt op aanvraag verleend. Voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van het door de burgemeester vastgestelde formulier.

 • 5. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde natte en droge horeca.

 • 6. De ontheffing is niet van toepassing op een bij het horecabedrijf behorend terras of tijdelijk geplaatste aanhorigheid zoals bijvoorbeeld een tent of overkapping.

 • 7. De ontheffing wordt slechts verleend indien aanvrager:

  • a.

   beschikt over alle vergunningen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn bedrijf.

  • b.

   voor betreffende inrichting een overlastbestrijdingsplan heeft opgesteld, dat voldoet aan de in artikel 2 geformuleerde eisen.

 • 8. De ontheffing wordt niet verleend aan:

  • a.

   paracommerciële inrichtingen;

  • b.

   inrichtingen waarop in het geheel geen of alleen een ondergeschikte horecabestemming rust.

 • 9. Aan de ontheffing worden standaard de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   Na 02.00 uur mogen geen bezoekers meer worden toegelaten in de openbare inrichting waarvoor de ontheffing is gevraagd;

  • b.

   In afwijking van het bepaalde onder 9 a is het de houder van een openbare inrichting, waar tegen vergoeding spijzen voor directe consumptie worden verstrekt, verboden bezoekers toe te laten na 03.30 uur;

  • c.

   Het overlastbestrijdingsplan dient strikt te worden nageleefd;

  Naast de onder a en b genoemde voorschriften worden nog specifieke voorschriften aan de ontheffing verbonden, voor zover die nodig zijn in het belang van de openbare orde en/of veiligheid, zedelijkheid dan wel volksgezondheid.

Artikel 2 Overlastbestrijdingsplan

 • 1. Het overlastbestrijdingsplan moet zijn goedgekeurd door de burgemeester en bevat tenminste een uitwerking van de volgende onderwerpen

  • a.

   Toegangscontrole

  • b.

   Verdovende/stimulerende middelen

  • c.

   Wapens

  • d.

   Alcoholverstrekking

  • e.

   Veiligheid

  • f.

   Overlast buiten daaronder mede begrepen geluidoverlast

  • g.

   Regulering vertrek bezoekers

  • h.

   Samenwerking met politie

  • i.

   Afval op straat

 • 2. Het is horecaondernemers die hun bedrijven exploiteren binnen eenzelfde uitgaansgebied toegestaan, voor hun inrichtingen en het gebied waarbinnen deze gelegen zijn, één gezamenlijk overlast bestrijdingsplan op te stellen.

Artikel 3 Geldigheidsduur

 • 1. Ontheffingen sluitingstijd als bedoeld in artikel 1, lid 1, kunnen desgevraagd eenmalig of voor onbepaalde tijd worden afgegeven.

 • 2. Ontheffingen sluitingstijd als bedoeld in artikel 1, lid 2, worden eenmalig, dat wil zeggen voor een concreet door de exploitant te omschrijven gebeurtenis, afgegeven.

 • 3. De ontheffing kan worden geweigerd danwel ingetrokken in het belang van:

  • a.

   de openbare orde;

  • b.

   de openbare veiligheid;

  • c.

   de zedelijkheid;

  • d.

   de volksgezondheid;

  • e.

   bijzondere omstandigheden ter beoordeling van de burgemeester.

 • 4. De ontheffing vervalt automatisch en met onmiddellijke ingang:

  • a.

   bij verandering van exploitant,

  • b.

   bij wijzigingen in de exploitatie danwel de aard van het horecabedrijf.

Artikel 4 Handhaving

 • 1. Bij overtreding van de ontheffingvoorschriften gaat een schriftelijke waarschuwing uit aan houder van de ontheffing.

 • 2. Volgt binnen een termijn van 12 maanden opnieuw een overtreding  door houder van de ontheffing als bedoeld onder lid 1 dan wordt de ontheffing tijdelijk ingetrokken voor de duur van 1 maand.

 • 3. De ontheffing wordt definitief ingetrokken als binnen een termijn van 12 maanden na tijdelijke intrekking van de ontheffing opnieuw een overtreding door de houder van de ontheffing als bedoeld onder de leden 1 en 2 wordt geconstateerd.

 • 4. Na intrekking van de ontheffing op grond van het derde lid wordt gedurende 1 jaar een nieuwe aanvraag om ontheffing van de houder van de ontheffing als bedoeld onder de leden 1, 2 en 3 niet in behandeling genomen.

Artikel 5 Hardheidsclausule

De burgemeester handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Beleidsregels ontheffingen sluitingstijd” en treden in werking op eerste dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Peel en Maas d.d.14 maart 2016
de burgemeester
W.J.G. Delissen-van Tongerlo