Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, supplement uitvoering, toezicht en handhaving van asbest-taken

Geldend van 24-03-2016 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, supplement uitvoering, toezicht en handhaving van asbest-taken

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk:

Overwegende dat:

 • 1.

  zij bij besluit van 3 juni 2013 aan de directeur van de Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant een mandaat (=Mandaatbesluit  Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant) verleende voor de uitvoering van het basistakenpakket voor milieutaken, alsmede de daarin genoemde overige taken in het kader van het omgevingsrecht;

 

 • 1.

  genoemd besluit geen specifieke bevoegdheden mandateert aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant voor uitvoerings-, toezichts- en handhavingsbevoegdheden op het gebied van asbest, omdat onduidelijk was of deze taken binnen het Basistakenpakket voor Omgevingsdiensten vielen;

 

 • 1.

  inmiddels duidelijk is geworden dat milieukundig toezicht op bedrijfsmatige asbestsanering wel in het Basistakenpakket valt;

 •  

  • 1.

   het wenselijk is om aan de directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant alsnog mandaat met voorwaarden te verlenen voor de uitvoering van, toezicht op en handhaving van asbestsanering;

 

gelet op:

 • 1.

  afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 2.

  de Algemene wet bestuursrecht, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Woningwet, het Bouwbesluit 2012, alsmede alle daarbij behorende uitvoeringsbesluiten, circulaires en regelingen;

 

BESLUIT:

 vast te stellen het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, supplement uitvoering, toezicht en handhaving van asbesttaken.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit en daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • 1.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk:

 • 2.

  Directeur OMWB: de directeur van de Omgevingsdienst, bedoeld in artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;

 • 3.

  Gemeente: de gemeente Moerdijk;

 • 4.

  Omgevingsdienst: het openbaar lichaam Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant, bedoeld in artikel 2 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;

 • 5.

  Asbest: vezelachtige, onbrandbare en warmte-isolerende minerale stof, die vanwege zijn kankerverwekkende eigenschappen nu niet meer toegepast wordt als bouwmateriaal;

 • 6.

  Asbestsanering: het verwijderen van asbest of een asbesthoudend product uit een bouwwerk of object in opdracht van een particulier, een bedrijf of een instelling;

 • 7.

  Basistakenpakket: een tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG), het Inter-Provinciaal Overleg (IPO) en de Rijksoverheid overeengekomen lijst met door omgevingsdiensten uit te voeren taken en bevoegdheden;

 • 8.

  Toezicht opbedrijfsmatige asbestsanering: Toezicht op bedrijven, die als reguliere bedrijfsactiviteit in opdracht asbest of een asbesthoudend product uit een bouwwerk of object verwijderen. Het maakt daarbij niet uit wie (particulier, bedrijfsmatig of instelling) de opdrachtgever is. Dit toezicht is onderdeel van het Basistakenpakket;

 • 9.

  Toezicht op door particulieren uit te voeren zelfstandige asbestverwijdering < 35 m²: Toezicht op verwijdering van asbesthoudende platen van een bouwwerk of object (voorbeeld asbesthoudende platen tot 35 m²) . Dit toezicht is geen onderdeel van het Basistakenpakket;

 • 10.

  Sloopwerkzaamheden: het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van een bouwwerk of een object. Van bouwkundig slopen is pas sprake nadat de asbest is verwijderd uit het bouwwerk of object;

 • 11.

  Sloopmelding: een melding, zoals bedoeld in artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012, aan het bevoegdgezag voorafgaande aan het uitvoeren van sloopwerkzaamheden aan bouwwerk, waarbij naar verwachting meer dan 10 m³ sloopafval vrijkomt of waarbij asbest wordt verwijderd;

 • 12.

  Toezicht op bedrijfsmatige sloopwerkzaamheden in opdracht van bedrijven en instellingen: Toezicht op het sloopwerkzaamheden, waarbij de opdrachtgever geen particulier is. Dit toezicht is onderdeel van het Basistakenpakket;

 • 13.

  Toezicht op bedrijfsmatige sloopwerkzaamheden in opdracht van een particulier:Toezicht op sloopwerkzaamheden, waarbij de sloopwerkzaamheden bedrijfsmatig worden uitgevoerd in opdracht van een particulier. Dit toezicht is geen onderdeel van het Basistakenpakket;

Artikel 2 Mandaat en ondermandaat

 • 1.

  Aan de directeur OMWB wordt mandaat verleend overeenkomstig de bij dit besluit horende mandaatlijst genoemde situaties;

 • 2.

  Dit besluit is een aanvulling op het genomen Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant van 3 juni 2013 voor wat betreft het milieukundig toezicht op asbestsanering en de acceptatie van een sloopmelding met asbestsanering;

 • 3.

  Aan de directeur OMWB wordt, voorzover het in het eerste lid genoemde bevoegdheden betreft, in mandaat opgedragen zijn medewerkers te machtigen voor het in rechte vertegenwoordigen van de gemeente en/of het ondersteunen van een vertegenwoordiger van de gemeente in rechtsbeschermingsprocedures;

 • 4.

  De directeur OMWB kan, tenzij expliciet uitgesloten, de aan hem gemandateerde bevoegdheden in ondermandaat verlenen aan onder zijn verantwoordelijkheid vallende medewerkers op het niveau van leidinggevende;

 • 5.

  Van de bevoegdheden, genoemd in het eerste lid is uitgezonderd de bevoegdheid tot het nemen van een beslissing op bezwaar op een bezwaarschrift;

 • 6.

  De directeur OMWB neemt bij de uitoefening van de in mandaat opgedragen bevoegdheden algemene en specifieke instructies in acht;

Artikel 3 Kaders uitoefening bevoegdheden

 • 1.

  De directeur OMWB of de medewerker van de Omgevingsdienst aan wie bij of krachtens dit besluit ondermandaat is verleend, betrekt bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden het beleid van door het college vastgestelde kaders;

 • 2.

  Het college zendt de directeur OMWB alle benodigde noodzakelijke informatie voor de uitvoering van het bepaalde in het eerste lid;

 • 3.

  De directeur OMWB informeert het college actief indien de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid naar verwachting politieke, gevoelige, maatschappelijke of andere gevolgen kan hebben, of indien een besluit tot gevolg kan hebben dat de gemeente op enigerlei wijze aansprakelijk wordt gesteld door of anderszins aangesproken kan worden door derden;

 • 4.

  In de gevallen bedoeld in het vorige lid verschaft de directeur OMWB tijdig en vooraf alle benodigde informatie en voert hij overleg met de gemeente voordat hij de bewuste bevoegdheid uitoefend;

 • 5.

  De directeur OMWB brengt jaarlijks verslag uit over de bij of krachtens dit mandaatbesluit genomen besluiten en publicaties;

 • 6.

  De mandaatverlening geschiedt in de ruime zins des woords. Naast het nemen van besluiten in positieve of negatieve zin en het accepteren van sloopmeldingen met asbestsanering wordt hieronder ook verstaan, voor zover betrekking hebbend op de gemandateerde bevoegdheden:

  • ·

   het verstrekken van inlichtingen en voorlichting;

  • ·

   het verdagen of uitstellen van besluiten;

  • ·

   het voeren van alle (algemene) correspondentie;

  • ·

   het verrichten van feitelijke handelingen;

  • ·

   Alle (proces)handelingen in bezwaar, beroep en hoger beroep met uitzondering van het nemen van een beslissing op bezwaar;

 • 7.

  Van mandaatverlening voor milieukundig toezicht op asbestsanering zijn expliciet uitgesloten de taken en bevoegdheden die toezien op:

  • ·

   door particulieren uit te voeren zelfstandige asbestverwijdering tot 35m²;

  • ·

   bedrijfsmatige sloopwerkzaamheden in opdracht van particulieren;

  • ·

   acceptatie van een sloopmelding van sloopwerkzaamheden zonder asbestsanering;

Artikel 4 Ondertekening

Indien een besluit wordt genomen bij of krachtens dit mandaatbesluit, dan wordt bij de ondertekening aangegeven dat het besluit namens burgemeester en wethouders van Moerdijkis genomen. Ook wordt de naam en functie van de ondertekenaar weergegeven.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het overeenkomstig artikel 3:42, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bekendgemaakt;

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, supplement uitvoering, toezicht en handhaving van asbest-taken.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeenteMoerdijk op

8 maart 2016

De secretaris, De burgemeester,

Drs. A.E.B. KandelJ.P.M. Klijs

Voor instemming ingevolge artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht

Directeur Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (a.i.)

Drs. Y.A. van Delft

Bijlage 1: Mandaatlijst asbesttaken

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Mandaatgever

Mandaatnemer

Specifieke Voorwaarden en beperkingen

Algemeen

1

Alle te nemen (proces)handelingen en besluitvorming in de bestuursrechtelijke rechtsbeschermingprocedures tegen bestuurlijke herstelsancties inzake asbestsanering

College van B&W

Directeur OMWB

·Het voeren van verweer bij voorlopige voorzieningen en bodemprocedures in bezwaar, beroep, hoger beroep;

·Het voeren van correspondentie met betrokken partijen en instanties;

·Besluiten op verzoeken tot instelling rechtsstreeks beroep bij de rechtbank

·Besluiten op verzoeken van Rechtbank en Raad van State over uitstel van begunstigingstermijnen in verband met een voorlopige voorziening;

·Het nemen van een beslissing op bezwaar over herstelsanctie inzake asbestsanering is expliciet uitgesloten van mandaat;

2

Alle te nemen (proces)handelingen en besluitvorming in de bestuursrechtelijke rechtsbeschermingprocedures tegen invorderingsbesluiten (5:37 Awb) en kostenverhaalbeschikking (art.5:25 Awb) inzake asbestsanering

College van

B&W

Directeur OMWB

·Zie voorwaarden punt 1;

·Niet van toepassing op beslaglegging in het kader van executie of privaatrechtelijk invorderingshandelingen zoals aanmaning etc;

·Zie ook punt 9 hierna;

Acceptatie sloopmelding met asbestsanering

3

Het accepteren en behandelen van een sloopmelding ex artikel 1.26 Bouwbesluit 2012 voor het bedrijfsmatig verwijderen van asbest;

College van B&W

Directeur OMWB

·Er moet altijd sprake zijn van asbestsanering door of in opdracht van een bedrijf;

·Niet van toepassing op:

oslopen zonder asbestsanering;

overwijdering van asbest door een particulier zelf < 35 m²;

·Bij asbestsanering in combinatie met sloopwerkzaamheden, geldt het volgende:

oDe Omgevingsdienst adviseert de gemeente over de acceptatie van asbestsaneringswerkzaamheden;

oDe gemeente accepteert zelf de volledige sloopmelding;

oHet toezicht op de milieukundig asbestsanering vindt plaats door de Omgevingsdienst;

oHet toezicht (zie ook punt 7 hierna) op de bouwkundige sloopwerkzaamheden vindt altijd plaats door de gemeente zelf;

·In situaties, waar alleen sprake is van asbestsanering zonder sloopwerkzaamheden, omvat dit mandaat alle (proces)handelingen, die noodzakelijk zijn voor de milieukundige beoordeling en behandeling van de sloopmelding, zoals bijvoorbeeld:

oHet inhoudelijk beoordelen van de juistheid van asbestinventarisatierapport;

oAdministratief onderzoek;

oBeoordelen van sloopmelding op volledigheid;

oVerzoek om aanvullingen bij onvolledigheid;

oAccepteren van een sloopmelding, voor wat betreft de milieukundige aspecten, inclusief correspondentie;

oMeldingsvrij verklaren;

oMelden van risicovolle afwijkingen in opgestelde asbestinventarisatierapporten aan Cki, Inspectie SZW en politie (na overleg met gemeente)

4

Het stellen van nadere voorwaarden na een ingediende sloopmelding ex artikel 1.29 Bouwbesluit 2012 voor het bedrijfsmatig verwijderen van asbest

College van B&W

Directeur OMWB

·Zie voorwaarden punt 3, hiervoor;

·De Omgevingsdienst stelt alleen nadere voorwaarden voorzover deze verband houden met het milieukundig verwijderen van asbesthoudende materialen;

·Voorwaarden over overige aspecten, waaronder bouwkundige veiligheid , worden alleen door de gemeente opgelegd;

5

Het wijzigen van nadere voorwaarden na sloopmelding ex artikel 1.30 Bouwbesluit 2012 voor het bedrijfsmatig verwijderen van asbest

College van B&W

Directeur OMWB

·Zie voorwaarden punt 3 en 4, hiervoor;

·Kan op verzoek van de melder;

·De OMWB wijzigt alleen van nadere voorwaarden, voorzover deze verband houden met het milieukundig verwijderen van asbesthoudende materialen;

·De wijzing van de voorwaarden is alleen mogelijk na verandering van inzicht of omstandigheden, gelegen buiten de sloopwerkzaamheden, en waarbij die wijziging voor de asbestsanering noodzakelijk is.

Milieukundig toezicht op en controle van asbestsanering

6

Het aanwijzen van medewerkers belast met het houden van toezicht op de naleving voor asbestsanering op grond van art. 5.10 lid 3 Wabo

College van B&W

Directeur OMWB

·Kan niet in ondermandaat worden gegeven;

7

Het uitoefenen van milieukundig toezicht van asbestsanering op grond van het bij of krachten het gestelde in de Wabo en de in artikel 5.1 van de Wabo genoemde wetten, alsmede de taken, zoals genoemd in art. 5.2 Wabo

College van B&W

Directeur OMWB

·Milieukundig toezicht op asbestverwijdering door of in opdracht van bedrijven o.a. op;

ojuiste verwijdering;

ojuiste afgifte (bij stortplaatsen);

onaleving voorwaarden asbestinventarisatierapporten en sloopmelding;

omelding van start en beëindiging saneringswerkzaamheden;

oasbestvrijgaverapporten;

·Toezicht dient te worden uitgevoerd op grond van de uitgangspunten en prioriteiten van het gemeentelijke handhavingsbeleid.

Handhaving

8

Alle te nemen (feitelijke) proceshandelingen ten behoeve van (de voorbereiding van) de primaire besluitvorming van bestuurlijke herstelsancties ( zoals bedoeld in Titel 5.3 en 5.4 Algemene wet bestuursrecht) inzake asbestsanering.

College van

B&W

Directeur OMWB

·Omvat o.a. (maar niet beperkt tot) het opstellen en verzenden van de volgende documenten:

oWaarschuwingsbrief n.a.v. overtreding asbestsanering;

oVerzoek om alsnog een sloopmelding in te dienen;

oVerzoek om een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen voor afvoer gevaarlijke afvalstoffen;

oVooraankondiging handhavingsbesluit;

oHet afzien van verdere handhaving;

oDefinitief handhavingsbesluit (inclusief de behandeling van en reactie op ingediende zienswijzen);

oBeslissing op een verzoek om handhaving;

oIntrekking of wijziging van een handhavingsbesluit;

·Het opdracht verlenen tot het laten nemen van asbest monsters, of inventarisatie ten behoeve van bewijsvoering, aan een asbest adviesbureau (alleen na overleg met en met toestemming van de gemeente);

·Het vorderen van informatie ten behoeve van toezicht en controle (art. 5:16 Awb);

·Het (met spoed) stilleggen van de asbestsaneringswerkzaamheden (spoedbestuursdwang);

·Overige correspondentie met betrekking tot handhaving van asbestsanering.

Invordering- en kostenverhaal

9

Alle te nemen (feitelijke) bestuursrechtelijke proceshandelingen ten behoeve van (de voorbereiding van) invorderingsbeschikking (art. 5:37 Awb) en kostenverhaalbeschikking (art. 5:25 Awb)

College van B&W

Directeur OMWB

·Omvat o.a. het opstellen en verzenden van o.a. de volgende documenten/besluiten:

oVerbeurdverklaring van een dwangsom

oInvorderingsbeschikking dwangsom;

oKostenverhaalbeschikking (spoed) bestuursdwang;

oHet afzien van invordering verbeurde dwangsom of kostenverhaal van uitgevoerde bestuursdwang (na overleg met de gemeente);

oIntrekking of wijziging van invorderingsbesluit of kostenverhaalbeschikking (na overleg met de gemeente);

·Niet van toepassing op:

oAanmaning tot betaling;

oprivaatrechtelijke procedures zoals het opstellen van een dwangbevel of feitelijke executie;

oterugbetaling te veel ontvangen dwangsommen;

Awb= Algemene wet bestuursrecht

Cki= Certificerings en keuringsinstellingen

Wabo= Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

ISZW= inspectie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid