Archiefverordening gemeente Asten 2015

Geldend van 22-03-2016 t/m heden

Intitulé

Archiefverordening gemeente Asten 2015

De raad van de gemeente Asten;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

17 december 2015;

gehoord het advies van de Commissie Algemene Zaken en Control van 25 februari 2016;

gelet op artikel 30, eerste lid van de Archiefwet 1995;

besluit:

vast te stellen de Archiefverordening gemeente Asten 2015.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

de wet: de Archiefwet 1995;

gemeentelijke organen: de overheidsorganen, bedoeld in artikel 1, onder b, van de wet, voor zover behorende tot de gemeente;

de archiefbewaarplaats: de regionale archiefbewaarplaats, overeenkomstig artikel 5 lid 3 onder jo. Artikel 12 van de gemeenschappelijke regeling door het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven aangewezen als gemeentelijke archiefbewaarplaats in de zin van artikel 31 van de wet;

beheereenheid: een door het college van burgemeester en wethouders als zodanig aan te wijzen organisatieonderdeel dat centraal documenten registreert, ordent en beheert;

archiefbescheiden: bescheiden, ongeacht hun vorm, door de gemeente ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd daaronder te berusten;

archiefruimte: een ruimte, bestemd of aangewezen voor bewaring van archiefbescheiden in afwachting van hun overbrenging ingevolge art. 12, 1e lid of 13, 1e lid van de wet.

Hoofdstuk 2 De zorg van burgemeester en wethouders voor archiefbescheiden

Artikel 2

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor voldoende en doelmatige archiefruimten.

Artikel 3

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het aanwijzen van een beheereenheid.

Artikel 4

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de aanstelling van voldoende en deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van alle gemeentelijke archiefbescheiden ongeacht hun vorm.

Artikel 5

  • 1.

    Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschieden op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd.

  • 2.

    Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een ander overheidsorgaan of belanghebbende, van welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor hen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Artikel 6

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat jaarlijks op de gemeentebegroting voldoende middelen worden geraamd om de kosten te dekken die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

Artikel 7

Burgemeester en wethouders stellen voor het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen nadere regels vast voor zover die archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Artikel 8

Burgemeester en wethouders brengen eens in de twee jaar verslag uit aan de raad omtrent hetgeen zij hebben verricht ter uitvoering van artikel 30 van de wet.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 10

De Archiefverordening gemeente Asten 2014 vastgesteld op 3 november 2014 wordt ingetrokken.

Artikel 11

Deze verordening wordt aangehaald als: Archiefverordening gemeente Asten 2015.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 15 maart 2016
De raad voornoemd,
griffier,
m. M.B.W. van Erp-Sonnemans
voorzitter,
mr. H.G. Vos