Besluit van gedeputeerde staten van Fryslân houdende regels omtrent de adviescommissie van gebiedsplatform Streekwurk Reglement Adviescommissie gebiedsplatform Streekwurk

Geldend van 20-04-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Fryslân houdende regels omtrent de adviescommissie van gebiedsplatform Streekwurk Reglement Adviescommissie gebiedsplatform Streekwurk

Reglement Adviescommissie gebiedsplatform Streekwurk

Besluit van 16 februari 2016 tot instelling van de adviescommissies en tot vaststelling van het Reglement Adviescommissie gebiedsplatforms Streekwurk.

Gedeputeerde staten van Fryslân, overwegende dat het wenselijk is dat gedeputeerde staten zich ten aanzien van besluiten over subsidieverstrekking voor in het kader van de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2016 per gebied kunnen laten adviseren door een commissie van deskundigen; gelet op artikel 82 van de Provinciewet en artikel 1.9 van de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2016:

BESLUITEN vast te stellen het volgende Reglement:

Artikel 1 begripsbepalingen:

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • 1

  gebied:

  • a.

   Waddeneilanden, bestaande uit de gemeenten: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland;

  • b.

   Noordoost Fryslân, bestaande uit de gemeenten: Noard East Fryslân, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel;

  • c.

   Noardwest Fryslân, bestaande uit de gemeenten: Harlingen, de Waadhoeke en Leeuwarden

  • d.

   Zuidwest Fryslân, bestaande uit de gemeenten: de Fryske Marren, Súdwest-Fryslân;

  • e.

   Zuidoost Fryslân, bestaande uit de gemeenten: Smallingerland, Opsterland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Heerenveen.

 • 2.

  subsidieregeling: Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2016.

Artikel 2 Instelling en taak

 • 1 Per gebied is er één adviescommissie gebiedsplatform Streekwurk.

 • 2 De adviescommissie heeft tot taak gedeputeerde staten te adviseren over het verstrekken van subsidies op grond van de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2016.

 • 3 De adviescommissie heeft tot taak gedeputeerde staten te adviseren over het verbeteren van de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2016.

 • 4 De adviescommissie heeft tot taak gedeputeerde staten te adviseren over de inhoud van het openstellingsbesluit als bedoeld in artikel 1.5 van de subsidieregeling.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming

 • 1. De commissie bestaat uit:

  • a.

   ten minste vijf leden de voorzitter niet meegerekend. Waarbij noch de overheden, noch één belangengroep meer dan 49% van de stemrechten voor de besluitvorming hebben;

  • b.

   vertegenwoordigers op persoonlijke titel, rekening houdend met spreiding over het gebied, de diverse thema’s, leeftijd en geslacht;

  • c.

   agendaleden die in voorkomende gevallen door de commissie zelf kunnen worden aangewezen.

 • 2. Gedeputeerde staten benoemen een voorzitter uit haar eigen midden.

 • 3. Gedeputeerde staten benoemen de leden.

 • 4. Bij afwezigheid van de door Gedeputeerde staten benoemde voorzitter wijzen de aanwezige leden zelf uit hun midden een voorzitter aan die de betreffende vergadering voorzit.

 • 5. De leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar.

 • 6. De leden kunnen éénmaal worden herbenoemd.

Artikel 4 Bijdragen

 • 1 Gedeputeerde staten kunnen de adviescommissies gebiedsplatform Streekwurk een procesbijdrage van maximaal € 30.000 per gebied verlenen.

 • 2 De adviescommissie kan de procesbijdrage aanwenden voor proceskosten gemaakt ten behoeve van:

  • a.

   de uitoefening van de taken als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van dit reglement;

  • b.

   de vergoeding als bedoeld in artikel 12 van dit reglement.

Artikel 5 Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van de commissie eindigt door:

 • a.

  het intrekken of vervallen van de subsidieregeling;

 • b.

  het nemen van ontslag als lid;

 • c.

  het overlijden van het lid;

 • d.

  een daartoe strekkend besluit van gedeputeerde staten.

Artikel 6 Secretaris

 • 1 De afdeling Streekwurk van de provincie Fryslân voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 2 De secretaris is in elk geval belast met de volgende taken:

  • a.

   de administratieve voorbereiding van de vergadering;

  • b.

   het toezenden van de vergaderstukken;

  • c.

   het opstellen van verslagen van de vergaderingen;

  • d.

   het opstellen van conceptadviezen.

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1 De commissie kan niet adviseren indien niet ten minste de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 2 Een lid kan zich ter vergadering niet laten vertegenwoordigen door een ander.

 • 3 De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Artikel 8 Besluitvorming

 • 1. Elk lid van de commissie die ter vergadering aanwezig is, brengt per aanvraag, voor elk van de vijf toetsingscriteria genoemd in artikel 1.8 lid 1 sub a tot en met e van de Subsidieregeling Iepen Mienskipfûns 2016 één stem uit met het aantal door hem toegekende punten per toetsingscriterium zoals aangegeven in artikel 1.8 lid 2 van de Subsidieregeling;

 • 2. Een lid onthoudt zich van stemming over een subsidieaanvraag waarbij hij rechtstreeks of middellijk betrokken is;

 • 3. De som van de toegekende punten per toetsingscriterium wordt gedeeld door het aantal stemuitbrengende leden. De uitkomst vormt het gemiddelde van het toegekende aantal punten per toetsingscriterium.

 • 4. De optelsom van het toegekende aantal punten per criterium vormt het uitgangspunt van de plaats van de aanvraag in de rangschikking in het kader van de advisering door de adviescommissie.

Artikel 9 Advisering

 • 1 De adviescommissie brengt schriftelijk advies uit binnen de in de adviesaanvraag gestelde termijn. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing.

 • 2 Gedeputeerde staten kunnen ten behoeve van de advisering een adviesformulier vaststellen.

Artikel 10 Werkwijze

 • 1 In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de commissie over de door haar te volgen werkwijze.

 • 2 Gedeputeerde staten kunnen, gehoord de adviescommissie, nadere regels stellen betreffende de werkwijze van de commissie.

Artikel 11 Verslaglegging

 • 1 De secretaris draagt zorg voor het verslag van de vergadering.

 • 2 Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

 • 3 De commissie brengt elk jaar een verslag van haar werkzaamheden uit en zendt dit aan gedeputeerde staten.

Artikel 12 Vergoeding

De voorzitter en de leden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden en reis- en verblijfkosten overeenkomstig de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Fryslân 2011.

Artikel 13 Onafhankelijkheid en geheimhouding

 • 1 De leden van de commissie adviseren onafhankelijk en zonder last of ruggespraak.

 • 2 Voor zover leden van de commissie bij de uitvoering van hun taken de beschikking krijgen over gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, zijn zij verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 14 Projectbureau Streekwurk

 • 1 De commissie wordt ondersteund door een projectbureau.

 • 2 Het projectbureau:

  • a.

   is aanspreekpunt voor de streek;

  • b.

   draagt zorg voor de gewenste communicatie en externe contacten;

  • c.

   stimuleert de ontwikkeling van projecten;

  • d.

   ondersteunt initiatiefnemers bij de verdere uitwerking van projecten;

  • e.

   coördineert de ambtelijke voorbereiding en afstemming van beslispunten;

  • f.

   zorgt voor een goede voorbereiding en uitvoering van de door de commissie te nemen besluiten;

  • g.

   heeft een Streekcoördinator die namens het afdelingshoofd Streekwurk verantwoordelijk is voor de financiële afhandeling van zaken betreffende het functioneren van de commissie.

Artikel 15 Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Adviescommissie gebiedsplatform Streekwurk.

Ondertekening

Leeuwarden, 16 februari 2016
Voorzitter J.A. Jorritsma
Secretaris A.J. van den Berg