Subsidieregeling De Wolden 2016-II

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling De Wolden 2016-II

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden;

gelet op artikel 2 van Algemene subsidieverordening De Wolden 2015, zoals vastgesteld door de raad in de vergadering van 20 maart 2015;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

"Subsidieregeling De Wolden 2016-II"

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1 Begripsomschrijving

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene Subsidieverordening: Algemene Subsidieverordening De Wolden 2015 zoals vastgesteld door de raad in de vergadering van 26 maart 2015.

 • b.

  Dorpshuis: een gebouw dat functioneert als ontmoetingsplaats, waarin ruimte aangeboden kan worden voor activiteiten die in verenigingsverband of op andere wijze worden ontplooid. Een dorpshuis wordt beheerd door een stichting om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke, geestelijke en sociaal-culturele ontwikkeling van een kern.

 • c.

  Eenheid: een zelfstandige eenheid van een muziekvereniging. De vereniging betaalt per eenheid BUMA-premie en contributie aan een landelijke organisatie. Zelfstandige eenheden kunnen samen één vereniging vormen.

 • d.

  Jeugdkoor: een zangvereniging waarvan de leden jonger zijn dan negentien jaar.

 • e.

  Jeugdleden: de uit de gemeente De Wolden afkomstige leden van een sportvereniging, die op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar de leeftijd van 19 jaar nog niet hebben bereikt.

 • f.

  Leden met een beperking: de uit de gemeente De Wolden afkomstige leden die in verband met een geestelijke of lichamelijke beperking zijn aangewezen op een vorm van aangepast sporten.

 • g.

  Muziekvereniging: een harmonie, fanfare, brassband, blaaskapel, big band, drumfanfare, drum- en malletband, showkorps, tamboerkorps, fluitkorps, pijperkorps, lyrakorps, jachthoornkorps, majorettegroep of twirlgroep, op amateurbasis actief in de gemeente De Wolden.

 • h.

  Onderhoud: het geheel aan werkzaamheden op het gebied van klein en groot onderhoud aan een dorpshuis.

Artikel 1.2 Verplichtingen subsidieontvanger

Indien uit de Algemene Subsidieverordening voortvloeit dat de subsidieontvanger eindverantwoording dient af te leggen, voert de subsidieontvanger een zodanig ingerichte administratie, dat daaruit altijd de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen alsmede de betalingen en de ontvangsten kunnen worden nagegaan.

Artikel 1.3 Indexering

 • 1. Het college beslist jaarlijks of indexering van een subsidiebedrag plaatsvindt.

 • 2. Wanneer subsidiebedragen worden geïndexeerd, gebeurt dit op basis van het consumentenprijsindexcijfer van het jaar voorafgaand aan het jaar van indiening van de subsidieaanvraag.

Hoofdstuk 2 Te subsidiëren beleidsterreinen

Paragraaf 1 Sportstimulering, Kunst, Cultuur en Recreatie

Sportstimulering

Artikel 2.1.1 Beleidsdoel

Het stimuleren van sport en bewegen onder de inwoners van de gemeente De Wolden, in het kader van: sportstimulering, vitale sportaanbieders, positieve sportcultuur, inclusief sport & bewegen en duurzame sportinfrastructuur. De focus ligt hierbij op breedtesport en niet op topsport.

Artikel 2.1.2 Subsidieaanvraag

1. Voor de subsidieaanvraag van een eenmalige aanvraag in het kader van de onder artikel 2.1.1 gestelde doelen gelden de volgende regels:

 • a.

  de subsidieaanvraag kan het gehele jaar worden ingediend;

 • b.

  de aanvraag moet minimaal 8 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd door de gemeente ontvangen zijn;

 • c.

  de aanvraag wordt ingediend op het daarvoor vastgestelde aanvraagformulier waarop tenminste de volgende gegevens moeten worden vermeld:

  i. een omschrijving van de activiteit;

  ii. een uitleg/toelichting waaruit blijkt dat de activiteit past binnen de doelstelling van deze beleidsregel;

  iii. een verklaring/uitleg dat de activiteit niet tot de reguliere activiteiten van de aanvrager behoort;

  iv. een beschrijving van het aantal deelnemers waar de activiteit zich op richt;

  v. een begroting van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

2. Voor de subsidieaanvraag van de jaarlijkse jeugdledensubsidie gelden de volgende regels:

 • a.

  een kopie van de ledenlijst naar de situatie per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar moet worden ingeleverd;

 • b.

  de peildatum voor het aantal contributie betalende jeugdleden van een sportvereniging is 1 januari van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar;

 • c.

  de aanvrager kan alleen subsidie aanvragen voor een lid, woonachtig in De Wolden, dat op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar de leeftijd van 19 jaar nog niet heeft bereikt.

Artikel 2.1.3 Subsidievoorwaarden eenmalige aanvraag
 • 1.

  De activiteiten zijn gericht op inwoners van De Wolden.

 • 2.

  De activiteiten behoren niet tot de reguliere activiteiten van de aanvrager.

 • 3.

  De activiteiten met betrekking tot schoolsport en naschoolse activiteiten voor het basisonderwijs in De Wolden mogen wel tot de reguliere activiteiten van de aanvrager behoren mits de activiteiten zijn afgestemd met de sportfunctionarissen en zoveel als mogelijk aansluiten op de schooltijden.

Artikel 2.1.4 Mogelijkheid voor een subsidie eenmalige aanvraag

De onderstaande activiteiten kunnen financieel worden ondersteund:

 • a.

  activiteiten waarbij wordt aangesloten bij het Kindcentrum (schoolsport en naschoolse sport- en beweegactiviteiten);

 • b.

  activiteiten in het kader van sportstimulering;

 • c.

  activiteiten in het kader van een vitale sportvereniging/aanbieders;

 • d.

  activiteiten in het kader van positieve sportcultuur;

 • e.

  activiteiten in het kader van inclusief sporten & bewegen;

 • f.

  activiteiten in het kader van een duurzame sportinfrastructuur ‘beter benutten van de openbare ruimte’.

Artikel 2.1.5 Berekening hoogte subsidie

De gemeente verleent subsidie voor maximaal 100% van de totale kosten van de activiteit met een maximaal subsidiebedrag van € 1.500 per aanvrager per jaar.

Artikel 2.1.6 Berekening hoogte jaarlijkse jeugdledensubsidie
 • 1.

  Het college stelt jaarlijks 1/3 deel van het totale subsidiebudget voor sportstimulering beschikbaar voor de jeugdledensubsidie. De hoogte van het bedrag wordt berekend door het totale beschikbare subsidiebedrag te delen door het aantal jeugdleden dat recht heeft op subsidie. De subsidieaanvraag in het kader van de jeugdledensubsidie dient uiterlijk 1 juni van het lopende jaar te zijn ingediend om in behandeling te kunnen worden genomen.

 • 2.

  Het bedrag per jeugdlid, of per lid met een geestelijke of lichamelijke beperking, van de sportvereniging wordt jaarlijks op basis van het aantal aanvragen evenredig over de aanvragers verdeeld.

Artikel 2.1.6.1 Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 2.1.7 Beleidsdoel

De bevordering van de belangstelling en beoefening van muziek in de ruimste zin.

Artikel 2.1.8 Subsidieontvanger

Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie heeft een muziekvereniging minimaal 25 contributiebetalende leden op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

Artikel 2.1.9 Verplichtingen

Aan de subsidieverlening kunnen de volgende verplichtingen worden verbonden:

 • a.

  de activiteiten zijn in principe voor iedere inwoner van de gemeente De Wolden toegankelijk en;

 • b.

  een muziekvereniging wordt geacht een deel van de subsidie te reserveren voor de aanschaf van uniformen en instrumenten en;

 • c.

  de muziekvereniging geeft minimaal tweemaal per kalenderjaar een voor iedereen toegankelijk optreden binnen de grenzen van de gemeente De Wolden.

Artikel 2.1.10 Berekening hoogte subsidie
 • 1. Het in de gemeentebegroting opgenomen subsidiebedrag dat wordt verdeeld onder de muziekverenigingen bestaat uit:

  • a.

   een basisbedrag per eenheid tot maximaal drie eenheden;

  • b.

   een bijdrage per contributiebetalend lid.

 • 2. 60% van het bedrag is voor onderdeel a. en 40% is voor onderdeel b.

 • Als tegemoetkoming in de opleidingskosten voor muziekverenigingen die opleidingen in eigen beheer verzorgen kan jaarlijks een bedrag beschikbaar worden gesteld bij de vaststelling van de begroting.

  De verdeling van het subsidiebedrag voor opleiding in eigen beheer vindt plaats op basis van het aantal leerlingen per vereniging. De opleiding moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   Met de opleiding wordt bedoeld een hafabra opleiding.

  • b.

   De opleiding moet worden verzorgd door een bevoegd docent.

  • c.

   De opleiding moet worden afgesloten met een erkend diploma.

Jeugdkoren

Artikel 2.1.11 Beleidsdoel

Het bevorderen en stimuleren van zingen op amateurbasis en optreden in een jeugdkoor.

Artikel 2.1.12 Subsidieontvanger

Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie heeft een jeugdkoor minimaal vijftien contributiebetalende jeugdleden op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

Artikel 2.1.13 Subsidieverplichtingen

Het jeugdkoor moet aan de volgende subsidieverplichtingen voldoen:

 • a.

  de activiteiten zijn in principe voor iedere inwoner van de gemeente De Wolden toegankelijk en;

 • b.

  het jeugdkoor geeft minimaal tweemaal per kalenderjaar een voor iedereen toegankelijk optreden binnen de grenzen van de gemeente De Wolden;

 • c.

  de leden moeten jonger zijn dan 19 jaar.

Artikel 2.1.14 Berekening hoogte subsidie

De subsidie aan een jeugdkoor bestaat uit:

 • a.

  20 % van de contributieopbrengst;

 • b.

  20 % van de dirigentkosten.

Paragraaf 2 Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening

Dorpshuizen

Artikel 2.2.1 Beleidsdoel

Per 1 januari 2024 vervallen.

Artikel 2.2.2 Subsidieontvanger

Per 1 januari 2024 vervallen.

Artikel 2.2.3 Berekening hoogte subsidie

Per 1 januari 2024 vervallen.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1 Overgangsrecht

Op een aanvraag om subsidie die is ingediend voor inwerkingtreding van deze regeling, is de regeling van toepassing zoals deze luidde ten tijde van de aanvraag. Burgemeester en wethouders kunnen echter voor deze aanvraag de Subsidieregeling De Wolden 2016-II toepassen indien dit een voordeel voor de aanvrager oplevert.

Artikel 3.1.1 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepaling in deze regeling, indien onverkorte toepassing zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 3.2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en vervangt de 'Subsidieregeling De Wolden 2016'.

 • 2. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling De Wolden 2016-II’.

Ondertekening

Aldus besloten en vastgesteld in de vergadering van 8maart 2016.
de secretaris, de burgemeester,
N.Kramer R. de Groot

Toelichting

Toelichting artikel 2.1.4

Enkele voorbeelden

Inclusief sport en bewegen - Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten gericht op sportstimulering voor kwetsbare doelgroepen. Dit betekent dat er voor vernieuwend sportaanbod of sportaanbod voor ‘nieuwe’ doelgroepen een ‘opstartsubsidie’ beschikbaar gesteld wordt. Dit is bestemd voor de extra kosten die bij aanvang van de activiteit nodig zijn en/of voor langere tijd aantoonbaar nodig zijn, zoals extra (specialistische) begeleiding of vervoer.

Positieve sportcultuur - Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die bijdragen aan een positieve sfeer, een goed pedagogisch klimaat en de gezonde keuze stimuleren.

Vitale en maatschappelijk betrokken sportaanbieders - Subsidie kan worden aangevraagd welke gericht is op duurzame versterking van de sportaanbieder. Sportaanbieders die daarin de samenwerking met andere sportaanbieders of maatschappelijke organisaties zoeken, kunnen in aanmerking voor subsidie. Ook deskundigheidbevordering van bestuurders, vrijwilligers, trainers en begeleiders kan in aanmerking komen voor subsidie. De belangrijkste ambitie voor het thema sportstimulering en vitale aanbieders is dat sportaanbieders in De Wolden in 2023 vitaler zijn dan nu. Dit betekent vooral dat er een stevigere basis is gevormd op zowel het technische- als het bestuurlijk vlak. Vitale aanbieders zijn naar verwachting beter in staat om aan te sluiten bij sportieve en maatschappelijke ontwikkelingen.

Activiteiten van sportaanbieders met een duidelijk preventief, sociaal doel willen we stimuleren. Wanneer actief individuele inwoners vanuit preventief oogpunt erbij gehaald worden en worden gestimuleerd mee te doen binnen de sport, zowel in de organisatie of voor de sportbeoefening zelf, kan deze activiteit in aanmerking komen voor subsidie. Activiteiten met maatschappelijk doel, open voor niet-leden, willen we financieel ondersteunen. Ook, en misschien wel juist, als deze elk jaar georganiseerd worden en veel niet-leden bereiken.