Regeling vervallen per 01-01-2019

Verordening subsidiëring energiebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw 2016-2018

Geldend van 18-03-2016 t/m 31-12-2018

Intitulé

Verordening subsidiëring energiebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw 2016-2018

Zaaknummer: 1259275

De Raad van de gemeente Hoorn;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

besluit:

De volgende verordening

Verordening subsidiëring energiebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw 2016-2018

vast te stellen:

1. Algemene bepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de verordening: de verordening subsidiëring energiebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw 2016-2018;

 • b.

  duurzame energielijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende maatregelen en criteria;

 • c.

  aanschaf: eigendomsverkrijging krachtens een met een leverancier gesloten koopovereenkomst;

 • d.

  aanvraag: schriftelijk verzoek aan burgemeester en wethouders om verlening van subsidie ingevolge de verordeningsubsidiëring energiebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw 2016-2018;

 • e.

  aanvrager: natuurlijke persoon die als eigenaar en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak, waaraan energie wordt geleverd een aanvraag heeft ingediend;

 • f.

  voorzieningen: installaties die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals zonlicht en/of maatregelen die de energievraag reduceren zoals isolatie en HR++-glas;

 • g.

  bestaande bouw: een woning die op het moment van de indiening van een aanvraag in het kader van deze regeling is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner.

2. Doelstelling

De gemeente wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Daarvoor is in mei 2015 het programmaplan Puur Hoorn 2.0 vastgesteld. Binnen dit programma zet de gemeente zich actief in om bewustwording en energiebesparing bij bewoners te stimuleren. De subsidieregeling stimuleert en ondersteunt particuliere huiseigenaren om te investeren in energie-efficiency van hun woningen (zowel energiebesparing als opwekking duurzame energie).

3. Subsidieplafond en subsidiabele kosten

 • a.

  Het subsidieplafond voor 2016, 2017 en 2018 is vastgesteld op € 100.000,-- per jaar.

 • b.

  Voor elk adres waarvoor een aanvraag wordt ingediend, wordt maximaal € 500,-- (bij één subsidiabele maatregel) dan wel € 750,-- (bij twee of meer subsidiabele maatregelen) ,-- per kalenderjaar toegekend.

 • c.

  Het subsidiebedrag is:

  • -

   maximaal 10% van de daadwerkelijk gemaakte kosten inclusief BTW voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de voorziening wanneer er subsidie wordt aangevraagd voor één subsidiabele maatregel met een maximum van € 500,--

  • -

   maximaal 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten inclusief BTW voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de voorziening wanneer er subsidie wordt aangevraagd voor twee of meer subsidiabele maatregelen met een maximum van € 750,--

 • d.

  Bij een aanvraag om verlening van subsidie voor zonnepanelen wordt de subsidie berekend over de daadwerkelijk gemaakte kosten exclusief BTW

Voor zover aan de eigenaar-bewoner subsidie is toegekend op grond van een andere regeling, wordt dit bedrag in mindering gebracht op het bedrag waarop de eigenaar-bewoner recht heeft op grond van deze verordening.

4. Subsidiecriteria

 • a.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor het plaatsen c.q. treffen van voorzieningen na het in werking treden van de verordening.

 • b.

  Subsidie wordt alleen verstrekt aan natuurlijke personen.

 • c.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor activiteiten die betrekking hebben op de bestaande bouw.

 • d.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor voorzieningen die voorkomen op de Duurzame Energielijst in bijlage II.

 • e.

  Subsidie wordt alleen verstrekt indien de voorzieningen zijn toegepast bij woningen op het grondgebied van de gemeente Hoorn.

 • f.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan particuliere woningeigenaren die een aanvraag hebben ingediend voor een door henzelf bewoonde woning in de gemeente Hoorn.

 • g.

  Er wordt geen subsidie verstrekt voor de technieken als genoemd onder de nummers 1 t/m 8 van de Duurzame Energielijst indien sprake is van een uitbreiding van een bestaande woning.

 • h.

  Subsidie wordt alleen verstrekt indien en voor zover met facturen en betaalbewijzen is aangetoond dat de voorzieningen daadwerkelijk zijn toegepast en betaald binnen de criteria van de verordening.

 • i.

  In het geval er een techniek wordt gebruikt als genoemd onder de nummers 1 t/m 7 van de Duurzame Energielijst dient te worden aangetoond dat aan het in de Duurzame Energielijst vermelde criterium wordt voldaan.

 • j.

  Het verstrekken van de subsidiebedragen geschiedt alleen indien wordt aangetoond dat deze technieken zijn geïnstalleerd door een hierin gespecialiseerd bedrijf. Het bedrijf vult daartoe de aannemer-/installateurverklaring in.

 • k.

  Binnen twee maanden na afronding van de werkzaamheden en uiterlijk 1 maart van het daaropvolgende kalenderjaar dient de aanvraag tot vaststelling van de subsidie te zijn ingediend.

 • l.

  De aanvrager dient, voordat subsidie in het kader van de onderhavige verordening wordt vastgesteld, in het bezit te zijn van alle eventueel noodzakelijke vergunningen met betrekking tot de plaatsing van voorzieningen.

5. Aanvraagprocedure

 • a.

  Aanvragen moeten worden ingediend voorafgaand aan het plaatsen c.q. treffen van de voorzieningen. De aanvraag dient te bestaan uit het naar waarheid volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraagformulier.

 • b.

  Subsidieaanvragen voor 2016 kunnen alleen schriftelijk worden ingediend met ingang van 30 maart 2016. Aanvragen die worden ingediend vóór deze datum worden niet in behandeling genomen.

 • c.

  Subsidieaanvragen voor 2017 en 2018 kunnen worden ingediend met ingang van 15 januari van het betreffende kalenderjaar. Aanvragen die worden ingediend vóór deze datum worden niet in behandeling genomen.

 • d.

  Alleen volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvragen met offerte of koopovereenkomst worden in behandeling genomen.

 • e.

  De subsidieverordening is geldig tot 1 januari 2019. Met ingang van deze datum vervalt zij van rechtswege, met dien verstande dat zij blijft gelden voor het afhandelen van aanvragen die voor 1 januari 2019 zijn ingediend. Aanvragen ingediend op of na 1 januari 2019 worden niet in behandeling genomen.

6. Subsidieverlening

 • a.

  Het college beslist op een aanvraag om subsidie binnen acht weken na datum van binnenkomst. Deze termijn kan één maal onder opgaaf van redenen, voordat de termijn als bedoeld in voorgaande zin is verstreken, met tien weken worden verlengd.

 • b.

  Het nemen van besluiten tot verlening van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld - zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag met offerte of koopovereenkomst - voor die beslissing als datum van ontvangst van die aanvraag geldt.

 • c.

  Indien honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het beschikbare subsidieplafond voor het betreffende kalenderjaar zou worden overschreden, wordt de volgorde van ontvangst van deze aanvragen vastgesteld door middel van loting. Loting vindt plaats conform het in bijlage I opgenomen reglement van loting.

 • d.

  Aanvragen die worden ontvangen op werkdagen na 17.00 uur of andere dagen, worden aangemerkt als ontvangen op de eerstvolgende werkdag.

7. Weigeringsgronden

 • a.

  De aangevraagde subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien met het plaatsen c.q. treffen van de voorziening, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, is begonnen voordat de aanvraag is ingediend.

 • b.

  De aangevraagde subsidie wordt in ieder geval geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

8. Subsidievaststelling

 • a.

  Het college stelt de subsidie vast na indiening van het daartoe bestemde formulier.

 • b.

  Bij het indienen van het onder lid a bedoelde formulier dienen de kopieën van facturen en betaalbewijzen (bijvoorbeeld bankafschriften) en de installateursverklaring te worden meegezonden.

 • c.

  Het bedrag van de subsidievaststelling is nooit hoger dan het bedrag dat is opgenomen in de subsidieverlening.

 • d.

  Het subsidiebedrag wordt vastgesteld binnen acht weken nadat het formulier ten behoeve van vaststelling van subsidie op grond van de Verordening subsidiëring duurzame energiepakket gemeente Hoorn is ingediend, en na vaststelling binnen vier weken betaalbaar gesteld.

9.Duurzame Energielijst

Het college kan de Duurzame Energielijst (bijlage 2) uitbreiden of inkorten.

10. Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

11. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening subsidiëring energiebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw 2016-2018.

12. Slotbepaling

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop publicatie van de verordening in het gemeenteblad heeft plaatsgevonden.

Hoorn, 8 maart 2016

de griffier,                         de voorzitter,

Bijlage I: “Verordening Reglement van loting subsidiëring energiebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw 2016-2018”

 • 1.

  Alle aanvragen op grond van bovengenoemde verordening, binnengekomen op de dag zoals omschreven in artikel 6 lid c, krijgen een nummer voor de loting toegekend. Er wordt een lijst met namen, adressen en lotingnummers opgesteld.

 • 2.

  Alle aanvragers worden uitgenodigd om bij de loting aanwezig te zijn. Op de uitnodiging staat vermeld welk lotingnummer aan hun aanvraag is toegekend. Tevens is het reglement voor de loting bijgevoegd en staat vermeld wie de loting uitvoert.

 • 3.

  De loting vindt plaats in het kantoor van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord of het gemeentehuis van Hoorn.

 • 4.

  Bij de aanvang van de loting worden in aanwezigheid van de uitgenodigde en verschenen aanvragers kaarten met de betreffende lotingnummers in het bijzijn van de notaris in een daartoe bestemde bus gedeponeerd.

 • 5.

  De loting wordt, onder toezicht van de notaris, in het openbaar verricht door de directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord dan wel een door hemaangewezen vertegenwoordiger door telkens een lot uit de bus te nemen net zolang totdat alle loten getrokken zijn.

 • 6.

  Het resultaat van de loting wordt schriftelijk vastgelegd en door de notaris ondertekend.

 • 7.

  Het resultaat van de loting wordt aan alle aanvragers verstuurd.

 • 8.

  De aanvragen worden in volgorde van loting in behandeling genomen.

Bijlage II: Duurzame Energielijst gemeente Hoorn 2016-2018

Nr.

Techniek

Criterium

1

Dakisolatie

Rc 2,5 m2 K/W

2

Vloerisolatie

Rc 3,0 m2 K/W

3

Spouwmuurisolatie

Rc 1,3 m2 K/W

4

Paneelisolatie

Rc 2,5 m2 K/W

5

Isolatie massieve muur

Rc 2,5 m2 K/W

6

Bodemisolatie

Rc 2,5 m2 K/W

7

HR++-glas

Uglas 1,2 W/ m2 of spouw 15 mm

8

Laagtemperatuur verwarming

9

PV-systeem

(zonnepanelen voor opwekking elektriciteit)

10

Groene daken

Toelichting:

Isolatiewaardes:

In de maatregelenlijst zijn voor isolatie minimale Rc-waarden vermeld. De RC-waarde staatvoor de warmteweerstand van het materiaal. Hoe hoger de RC-waarde hoe beter de isolatie.

De U-waarde wordt onder andere bepaald door de dikte van de glaslagen, de dikte van de spouwtussen de glaslagen, het soort gas van de vulling en de al of niet aanwezige coating van het

glas.

Bij de isolatie gaat het alleen om de isolatiematerialen en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

Indien de plaatsing van HR++ glas vereist dat er ook nieuwe kozijnen worden geplaatst, vallen deze kosten ook onder de subsidieregeling