Reiskosten woon-werkverkeer (fiscale uitruil)

Geldend van 11-10-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-08-2016

Intitulé

Reiskosten woon-werkverkeer (fiscale uitruil)

Reiskosten woon-werkverkeer (fiscale uitruil)

Regeling fiscale uitruil reiskosten woon-werkverkeer

Inhoudsopgave

  • Artikel 1 Toepassing

  • Artikel 2 Deelname

  • Artikel 3 Fiscale voorziening

  • Artikel 4 Fiscale randvoorwaarden

  • Artikel 5 Uitdiensttreding

  • Artikel 6 Slotbepaling

  • Artikel 7 Inwerkingtreding

  • Formulier fiscale uitruil reiskosten woon-werkverkeer

Artikel 1 Toepassing

Medewerkers van de gemeente Wijdemeren worden door deze regeling in staat gesteld de fiscale ruimte voor een tegemoetkoming van woon-werkverkeer optimaal te benutten.

Artikel 2 Deelname

Deelname aan de regeling staat open voor alle medewerkers van de gemeente Wijdemeren, als bedoeld in artikel 1:1 sub a van de CAR.

Artikel 3 Fiscale voorziening

Lid 1

Aan de medewerker wordt op diens verzoek een onbelaste aanvullende tegemoetkoming voor de reiskosten woon-werkverkeer verschaft.

Lid 2

De aanvullende tegemoetkoming wordt gefinancierd door het afzien van (een deel van) de bruto loonwaarde van de eindejaarsuitkering of het bruto maandsalaris van december.

Lid 3

Deze tegemoetkoming wordt verstrekt ongeacht de wijze van vervoer.

Lid 4

De tegemoetkoming voor de medewerker wordt vastgesteld op basis van het vaste reispatroon dat door het bevoegd gezag voor de medewerker is vastgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van de methode dat een medewerker gemiddeld 214 dagen op fulltime basis heen en weer reist. Voor een parttimer geldt alles naar rato.

Lid 5

De reisafstand wordt bepaald aan de hand van de routeplanner van de ANWB met als optie de snelste route.

Lid 6

De maximale reisafstand woon-werkverkeer is vastgesteld op 150 kilometer heen en terug (75 kilometer enkele reis).

Lid 7

De aanvullende tegemoetkoming voor reiskosten woon-werkverkeer bedraagt maximaal de persoonlijke fiscale ruimte van de medewerker voor het betreffende jaar.

Lid 8

De persoonlijke fiscale ruimte van de medewerker wordt bepaald door het aantal woon-werkverkeer kilometers te vermenigvuldigen met de fiscaal vrije vergoeding voor woon-werkverkeer die door de belastingdienst is goedgekeurd.

Lid 9

De hoogte van de fiscale voorziening wordt bepaald door de volgende rekenkundige formule: A x 2 x (214 xB/5) x CA is het rekenkundige getal op één decimaal achter de komma van de reisafstand. De factor 2 staat voor de reisafstand heen en terug. De factor 214 staat voor het aantal reisdagen per jaar, waarbij rekening is gehouden met kortdurende ziekte, vakantie of verlof. B is het aantal reisdagen per week en C is de maximale belastingvrije kilometervergoeding.Om het netto voordeel te bepalen, wordt de uitkomst vermenigvuldigd met het voor de medewerker van toepassing zijnde belastingtarief.

Lid 10

De conform lid 8 berekende persoonlijke fiscale ruimte van de medewerker wordt verminderd met de eventuele tegemoetkoming woon-werkverkeer die de medewerker in het betreffende jaar heeft ontvangen.

Lid 11

De persoonlijke fiscale ruimte van de medewerker die resteert komt voor vergoeding in aanmerking en vormt voor de medewerker de maximale aanvullende tegemoetkoming woon-werkverkeer.

Lid 12

De uitruil mag niet meer bedragen dan 30% van de pensioengrondslag.

Lid 13

Als peildatum voor de bepaling van de fiscale ruimte geldt 31 december van het kalenderjaar waarop de keuze van de medewerker betrekking heeft.

Artikel 4 Fiscale randvoorwaarden

Lid 1

Uitvoering van deze regeling vindt plaats binnen de wettelijke voorschriften en tot de maximumbedragen zoals die door de minister van Financiën zijn vastgesteld.

Lid 2

Indien de in lid 1 bedoelde voorschriften van de minister van Financiën wijzigen, dan zijn de gewijzigde voorschriften vanaf het moment van ingang van overeenkomstige toepassing op deze regeling.

Artikel 5 Uitdiensttreding

Als een medewerker in de loop van het jaar uit dienst treedt, wordt op diens verzoek op dat moment de fiscale ruimte woon-werkverkeer berekend. De medewerker heeft dan nog de mogelijkheid om deze fiscale ruimte te benutten door middel van het afzien van (een deel van) het bruto maandsalaris en/of de eindejaarsuitkering in de laatste salarisbetaling waarin de afrekening van de eindejaarsuitkering plaatsvindt.

Artikel 6 Slotbepaling

Lid 1

Wanneer de medewerker onjuiste gegevens verstrekt en/of onrechtmatig gebruikt maakt van deze regeling, wordt de eventuele aan de gemeente opgelegde naheffingsaanslag (inclusief de boete en heffingsrente) van de belastingdienst met terugwerkende kracht op de medewerker verhaald.

Lid 2

Het bevoegd gezag aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de mogelijk in andere (wettelijke) regelingen opkomende gevolgen van de verlaging van de eindejaarsuitkering dan wel het bruto maandsalaris als gevolg van het gebruikmaken van de fiscale voorziening.

Lid 3

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het bevoegd gezag een bijzondere voorziening treffen.

Lid 4

Als deze fiscale voorziening door de belastingdienst wordt gewijzigd of afgeschaft, wijzigt of verdwijnt deze regeling dienovereenkomstig.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze 1e wijziging “Regeling fiscale uitruil reiskosten woon-werkverkeer gemeente Wijdemeren” treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016.

Formulier fiscale uitruil reiskosten woon-werkverkeer

Fiscale uitruil reiskosten woon-werkverkeer