Regeling vervallen per 21-05-2019

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen

Geldend van 24-03-2016 t/m 20-05-2019

Intitulé

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen

Het college van Gooise Meren,

gelet op artikel 23, derde lid van de Verordening gemeentelijke begraafplaatsen Gooise Meren 2016;

besluiten

vast te stellen de volgende nadere regels voor grafbedekkingen Gooise Meren 2016.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf, grafkelder, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • b.

  gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • c.

  zerk: langwerpige, rechthoekige liggende steenplaat;

 • d.

  grafbeplanting: winterharde beplanting op een graf.

Artikel 2. Aanvraag vergunning

 • 1. Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening op schaal 1:20 te worden ingediend.

 • 2. Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c

   de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  • e

   het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Artikel 3. Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

Artikel 4. Eisen aan gedenkteken

 • 1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 2. De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.

 • 3. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

 • 4. Verheven letter en dergelijke dienen tenminste 3mm boven het vlak uit te steken, ingehakte letters en dergelijke dienen tenminste 3mm in het vlak te zijn verzonken.

 • 5. Met uitzondering van roestvrije, metalen letters mogen op gedenktekens geen losse letters en dergelijke worden aangebracht.

 • 6. Een gedenkteken mag slechts worden geplaatst, indien het is voorzien van het nummer van het graf. Het nummer, met cijfers ter grootte van minimaal 4 cm moet bij staande grafstenen zijn ingehakt aan de achterzijde, in het midden op 10 cm onder de bovenkant. Bij liggende grafstenen dient het nummer te worden ingehakt aan de achterzijde in het midden;

 • 7. Wanneer bij de bedekking marmerslag of grind wordt gebruikt, dan mag dit slechts geschieden op een vloer van gewapend beton, welke is voorzien van een waterafvoer.

 • 8. Voor het afnemen en/of meenemen van (gedeelten van) gedenktekens is vooraf toestemming nodig van de beheerder van de begraafplaatsen. De materialen die bij tijdelijke afname niet mee genomen worden dienen op een door de beheerder aangewezen plaats tijdelijk opgeslagen te worden.

Artikel 5. Afmetingen gedenkteken

De aard en afmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen per graf zijn opgenomen in de maatvoeringstabel.

Artikel 6. Strooiveld

Op het algemene gedenkteken nabij het algemene strooiveld kunnen door de gemeente voor een periode van vijf jaar memoriamplaatjes worden aangebracht. De memoriamplaatjes kunnen worden voorzien van een kort, door de rechthebbende gewenst, opschrift. De mogelijkheid bestaat om deze termijn met telkens 5 jaar te verlengen.

Artikel 7. Losse bloemen en planten

Op een graf, bij een urnennis en bij het gedenkteken van het strooiveld kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant. Het is niet toegestaan buiten het grafoppervlakte grind en/of andere materialen/gewassen aan te brengen ter verfraaiing van de grafbedekking.

Artikel 8. Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden. De hoogte van de beplanting mag niet hoger zijn dan 125cm.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1. Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na de datum van de openbare bekendmaking in het Naardernieuws, Bussumsnieuws en Muidernieuws.

 • 2. Op dat tijdstip vervallen de ‘Nadere regels grafbedekkingen Nieuw Valkeveen 2010’, ‘Nadere regels grafbedekkingen 2002’ en ‘Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats’

 • 3. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: ‘Nadere regels grafbedekkingen Gooise Meren 2016’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 februari 2016,

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren

Gemeentesecretaris

D.J. van Huizen

Burgemeester

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper

Maatvoeringstabel horend bij uitvoeringsbesluit grafbedekkingen 2016

Graftype

Monumenttype

Afmetingen monument (in centimeters)

Opmerkingen

lang

breed

hoog

Dik

Particulier graf

Muiden

190

90

Staand Naarden

30-100

50-100

Min. 7

De staande steen met eventuele kantstukken dient geplaatst te worden op een gewapende betonfundering

Liggend Naarden

200

100

12-20

De steen moet worden gesteld op een betonraam

Staand Bussum

70-100

Max 100

6-12 (glas 1,9-5)

Liggend Bussum

40

50

4-6

De tegel moet worden geplaatst op een betonblokje van 20 bij 25 cm met een dikte van 6-14cm

Zerk Bussum

200

100

Min. 8

Op fundering achterzijde 20cm (hoog), voorzijde 10 cm hoog

Particulier dubbel graf type A

200

30-200

50-100

Min. 7 (bij staand monument)

12-20cm (bij liggend monument)

De staande steen met eventuele kantstukken dient geplaatst te worden op een gewapende betonfundering.

De liggende steen moet worden gesteld op een betonraam.

Particulier dubbel graf type B

200

30-240

50-100

Min 7 (bij staand monument)

12-20cm (bij liggend monument)

De staande steen met eventuele kantstukken dient geplaatst te worden op een gewapende betonfundering.

De liggende steen moet worden gesteld op een betonraam.

Particulier kindergraf

Type A

50

50

Maximaal 10

De steen moet worden gesteld op een betonraam

Type B

50

50

50

5-8

De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje

Type C

75 (geldt niet voor omlijsting)

75

75

5-8

De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje

Type D liggend

120

60

6-12

De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje

Type D staand

40-50

60-70

6

De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje

Particulier urnengraf

Bussum

45

35

4-5

Op schuin blok (18cm lang, 20cm breed) hoogste kant 14cm, laagste kant 6 cm

Particulier urnenkelder

Naarden

50

50

50

5-8

De tegel moet worden geplaatst op een betonblokje

Particulier urnennis

Muiden

48,5

56

Hulzen + bouten M8 met afdekdopjes worden beschikbaar gesteld

Bussum

48,5

50

1,5-3

Schroefgaten op alle 4 de hoeken 3 cm uit de kant. Schroeven worden beschikbaar gesteld.

Algemeen graf

Muiden

60

60

Naarden

45

45

8

De tegel moet worden geplaatst op een betonblokje

Bussum

50

40

4-6

De tegel moet worden geplaatst op een betonblokje van 20 bij 25 cm met een dikte van 6-14cm

Muiden/Muiderberg

60

60

Algemeen kindergraf

Naarden

50

50

50

5-8

De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje

Bussum

45

35

4-5

De steen moet worden geplaatst op een schuin blok (20cm breed en 18cm dik) waarbij de hoogte kant 14cm is en de laagste kant 6cm