Uitvoeringsbesluit onderhoud van graven

Geldend van 24-03-2016 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit onderhoud van graven

Het college van de gemeente Gooise Meren,

gelet op artikel 24, tweede lid, van de Verordening gemeentelijke begraafplaatsen Gooise Meren 2016;

besluiten

vast te stellen de volgende nadere regels voor het onderhoud van graven Gooise Meren 2016.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  graf: een ruimte bestemd voor het begraven van lijken en/of het bijzetten van asbussen;

 • b.

  gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • c.

  zerk: langwerpige, rechthoekige liggende steenplaat;

 • d.

  grafbeplanting: winterharde beplanting op een graf.

Artikel 2 Onderhoud door de gemeente

Het onderhoud van een graf dat wordt uitgevoerd door de gemeente bestaat uit de volgende handelingen:

 • 1.

  Het éénmaal per jaar schoonmaken van het gedenkteken;

 • 2.

  Het tweemaal per jaar verwijderen van onkruid, dode stengels en bloeiwijzen tussen de grafbeplanting;

Artikel 3 Slotbepalingen

 • 1. Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na de datum van de openbare bekendmaking in het Naardernieuws, Bussumsnieuws en Muidernieuws.

 • 2. Op dat tijdstip vervallen de ‘Nadere regels onderhoud Nieuw Valkeveen 2010’.

 • 3. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: ‘Nadere regels onderhoud graven Gooise Meren 2016’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 februari 2016,

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Gemeentesecretaris

D.J. van Huizen

Burgemeester

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper