Voorschriften toetsen op veiligheid en leidraden ontwerpen en verbeteren regionale waterkeringen Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2015

Geldend van 01-02-2016 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland tot vaststelling van voorschriften voor het toetsen op veiligheid en totvaststelling van leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van de regionale waterkeringen die zijn gelegen in het gebied van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (2015). (Prov. Blad 2016, nr. 488)

Gelet op artikel 2.1, tweede en derde lid van de Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;

Besluiten, elk voor zover zij bevoegd zijn:

Vast te stellen het volgende besluit:

Uitvoeringsbesluit voorschriften toetsen op veiligheid en leidraden ontwerpen en verbeteren regionale waterkeringen Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2015

Artikel 1

Voor de beoordeling van de veiligheid van regionale waterkeringen gelden de volgende als bijlagen 1 tot en met 3 bij dit besluit behorende documenten en programmatuur als voorschriften als bedoeld inartikel 2.1, derde lid, van de Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. [1]

afbeelding binnen de regeling

Artikel 2

Voor het ontwerpen en verbeteren van regionale waterkeringen gelden de volgende, als bijlagen 4 en 5 bij dit besluit behorende documenten, als technische leidraad als bedoeld in artikel 2.1 tweede lid van de van de Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. [1]

afbeelding binnen de regeling

Artikel 3

De Voorschriften toetsen op veiligheid en leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van regionale waterkeringen Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2011 worden ingetrokken [2].

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2016

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Voorschriften toetsen op veiligheid en leidraden ontwerpen en verbeteren regionale waterkeringen Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2015.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris
Gedeputeerde staten van Utrecht,
namens hen,
mw. drs. S. van Gool
teamleider Water
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
Namens hen,
dhr. mr. C. Verwijs
hoofd bureau Water

Toelichting

Ter uitvoering van artikel 2.1, tweede en derde lid, van de Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (Waterverordening) dienen door gedeputeerde staten van Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland nadere besluiten te worden genomen. Dat betreft besluiten tot a) het vaststellen vanvoorschriften voor de door het dagelijks bestuur te verrichten beoordeling van de veiligheid van regionale waterkeringen, b) het vaststellen van leidraden voor het ontwerp van regionale waterkeringen.

In de verordening zijn veiligheidsnormen vastgelegd voor de regionale keringen. Deze veiligheidsnormen dienen voor de dagelijkse praktijk geoperationaliseerd te worden. Dit geschiedt enerzijds in de vorm van een voorschrift voor de toetsing en anderzijds in de vorm van een technische leidraad voor het ontwerp en verbeteren van een regionale waterkering. Omdat het hierbij om een uitwerking van de veiligheidsnorm gaat, is de bevoegdheid tot vaststelling in handen van gedeputeerde staten gelegd.

In het kader van het Ontwikkelingsprogramma Regionale waterKeringen (ORK) is onder leiding van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) door de waterschappen en provincies gewerkt aan richtlijnen, handreikingen en leidraden voor het normeren, toetsen, ontwerpen en verbeteren, beheren en onderhouden en het inspecteren van de regionale keringen.

Over de toetsing wordt het volgende opgemerkt. In 2008 is de eerste globale toetsronde afgerond door de waterschappen die vielen onder de oude Verordening Waterkering West-Nederland, waaronder het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. De STOWA heeft in opdracht van de provincies en de waterschappen in 2015 een nieuwe leidraad opgesteld voor de toetsing. In de nieuwe leidraad zijn de praktijkervaringen sedert de eerste toetsingsronde verwerkt. Tevens bevat deze de nieuwste inzichten die volgen uit het onderzoek dat de afgelopen jaren is gedaan naar de sterkte en stabiliteit van waterkeringen. Deze versie vervangt de voorlopige versie van de leidraad uit 2007 en het daarop volgende addendum uit 2010.

Het is van belang dat de toetsing van de actuele veiligheidssituatie door de beheerders op uniforme wijze tot stand komt. Zoals is vastgelegd in de Waterverordening hebben de gestelde regels daarom het karakter van een bindend voorschrift. Afwijking hiervan is niet mogelijk. Dit betreft de in artikel 1 genoemde.

Wat betreft het ontwerpen en verbeteren van de regionale keringen hebben de in artikel 2 genoemde documenten het karakter van een richtlijn. De nieuwe handreikingen geven een beeld van de mogelijkheden voor het ontwerpen en verbeteren van regionale keringen. Dat betreft de in artikel 2 genoemde handreikingen. Dat betekent dat de beheerder een bepaalde ruimte wordt gelaten om in verband met specifieke plaatselijke omstandigheden af te wijken. Een afwijking kan bijvoorbeeld wenselijk zijn om voor de langere termijn een optimum te realiseren tussen aanleg- en onderhoudskosten.

Dit uitvoeringsbesluit vormt samen met het Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014 voor het waterschap het kader voor het beheer van de regionale waterkeringen in het beheergebied van Amstel, Gooi en Vecht. Dit besluit vervangt de in 2011 vastgestelde voorschriften en leidraden. Deze kunnen derhalve worden ingetrokken.

[1] De in de artikelen 1 en 2 genoemde rapporten zijn te downloaden op: http://www.stowa.nl/Service/Publicaties/index.aspx

[2] Datum inwerkingtreding 1 maart 2011